ซิดนีย์ 5 วัน

  • โปรโมชั่น คุ้มสุดๆ
  • ชมมืองหน้าอ่าวที่มีชายหาดที่สวยงามที่ บอนไดบีช
  • ชม โรงอุปรากรซิดนีย์ วิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่
  • ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่19 ย่านเดอะร๊อคส์
  • เลือกซื้อทัวร์เสริม พอร์ต สตีเฟ่น หรือ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

16.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของทางริษัทต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

19.20 น. ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

DAY 2

สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ – บอนไดบีช – เดอะร็อค – เดอะแก๊ป – สะพานฮาเบอร์

08.20 น. เดินทางถึง เมืองซิดนีย์ เมืองซิดนีย์เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์และเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลียตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียชายฝั่งทะเลแทสมันซิดนีย์ถูกจัดอันดับเป็นเมืองชั้นนำของโลก เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เช่น 1938 British Empire Games (ที่รู้จักกันในขณะนี้เป็นกีฬาเครือจักรภพ) และ ในปี 2000 Summer Olympics หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับและตรวจเช็คสัมภาระต่าง เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ (Bondi Beach) บอนไดบีช เป็นเมืองหน้า อ่าวที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นสถานที่ พักผ่อนของ ชาวออสซี่ (Dudley Page) ย่านหมู่บ้านเศรษฐี (The Gap) ย่านเดอะแก๊ปชม(The Rock) ย่านเดอะร๊อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีที่สุดในการชมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point ชมม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูป ( Harbour Bridge ) สะพานฮาร์เบอร์ เป็นสะพานข้ามอ่าวหน้าเมืองซิดนีย์ คือ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซิดนีย์ ฮาร์เบอร์บริดจ์เป็นสะพานโครงเหล็กที่มีช่วงกลางระหว่างตอม่อทั้ง 2 ข้างยาวที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่อง เรือผ่านชมโรงอุปรากรซิดนีย์ (sydney opera house)ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อยโดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง3ด้าน เอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง (Joern Utzon) สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี หลักจากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและสามารถเดินเที่ยวชมเมืองได้ตามอัธยาศัย

ที่พัก TRAVELODGE SYDNEY // DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

DAY 3

อิสระช้อปปิ้ง – หรือOptional Tour (1.พอร์ต สตีเฟ่น 2. วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น )

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

** ท่านสามารถ ซื้อทัวร์ เพิ่มเติม ** ไป พอร์ต สตีเฟ่น (Port Stephen)
Port Stephen (มีคนขับ,อาหารกลางวัน 1 มื้อ ไม่มีอาหารเย็น)**5 คนขึ้นไป คนละ 5,500 บาท , 10 คนขึ้นไป คนละ 4,200 บาท**
หรือ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น
Blue Mountain (มีนั่งรถราง/นั่งกระเช้า/อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
5 คนขึ้นไป รถ 12 ที่นั่ง คนละ 4,900 บาท 10 คนขึ้นไป รถ 19 ที่นั่ง คนละ 3,900 บาท

พอร์ต สตีเฟ่น (Port Stephen) ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2,500 เฮคเตอร์ สัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นกับการนั่งรถ 4 WD ผจญภัยตะลุยเนินทราย โดยคนขับรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกับกับการเล่นกระดาน เลื่อนบนเนินทราย (Sandune Board) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนชายหาด Port Stephens White Beach ให้ท่านสนุกสนานกับการหา หอย Pippis ซึ่งเป็นหอยที่มีในออสเตรเลียเท่านั้น เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือ Moonshadow Cruise นำท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสนุกสนานกับการเล่นน้ำ บริเวณใกล้ๆ เรือ ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเรือกลับสู่ฝั่งอ่าวเนลสัน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ราคา optional tour (Promotion!! Syd Program)

“ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ จากนั้นเที่ยวชม “ หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister) ” ซึ่งเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตำนานเก่าแก่ของชาวอะบอริจิ้น นำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนั่งรถ รางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศาขึ้นกระเช้า Scenic cender เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัว เมืองซิดนีย์

ที่พัก TRAVELODGE SYDNEY // DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

DAY 4

อิสระช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
*** อิสระตามอัธยาศัย ***

** สถานที่แนะนำ **
ท่านสามารเดิน เที่ยวชม ในเมืองได้

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ อะควาเรี่ยม (Sydney Aquarium)
อาณานิคมแมวน้ำแห่งใหม่ของซิดนีย์ ท่านยังจะได้ชมสัตว์น้ำของออสเตรเลียมากกว่า 650 สายพันธุ์ และ 11,000 ชนิด ได้ที่ซิดนีย์อะควอเรี่ยมแห่งนี้ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวอันดับ 1 ในออสเตรเลียอีกด้วย

ตลาดแพดดี้ มาร์เก็ตหรือไชน่าทาวน์
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้งรองเท้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล

อาคารควีน วิคตอเรียที่ ( Queen Victoria Building )
สถานที่แห่งนี้ได้รับการปรับปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในท้องถิ่นว่าตึก QVB ตั้งอยู่บนถนน จอร์จระหว่างถนนมาร์เก็ตกับถนนพาร์ค เป็นอาคารช้อปปิ้งสูงสี่ชั้น มีสินค้าประเภทแฟชั่น อัญมณี ของใช้ในบ้านหรือแม้แต่ดอกไม้สดและขนมจำพวกเค้กและเบเกอรี่ ถัดจาก QVB บนถนนพิทท์คือ Galleries Victoria เป็นช้อปปิ้งมอล์ที่มีของให้เลือกซื้อหลากหลาย

ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ ( Darling Harbour ) อยู่ด้านตะวันตกของอ่าวซิดนีย์ ย่านนี้เป็นย่านบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

โรงอุปรากรซิดนีย์ (Sydney Opera House ) เป็นเอกลักษณ์ของซิดนีย์ หากมาซิดนีย์แล้วไม่ได้มาเยือนก็ถือว่ามาไม่ถึง ผู้ออกแบบเป็นชาวเดนมาร์กชื่อ Joern Utzon ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิกออสเตรเลียจึงรวมตัวกันสร้างจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถเข้าชมภายในอาคารได้เป็นรอบ ๆ ระหว่าง 9.00-16.00 น. รายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที http://www.sydneyoperahouse.com

พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวเวเซ้าท์เวลส์ (Art Gallery of New South Wales) เป็นที่จัดแสดงศิลปะเอเซีย และอะบอริจิน ที่สำคัญคือเข้าชมฟรี
ซิตี้เซ็นเตอร์ ( City Centre ) เป็นย่านใจการเมืองซิดนีย์ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง

ย่านคิงส์ครอส ( Kings Cross ) เป็นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน Adult Shop ด้วย มีโรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถึงแหล่งการบันเทิงราตรี นอกจากนั้นยังมีภัตคารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสินค้าชั้นนำ คนเยอะมากครับที่ถนนคิงส์ครอสถ้าผมอยู่ทุกวันคงเบื่อ ถนนหลักคือ Darlinghurst

ที่พัก TRAVELODGE SYDNEY // DEVERE SYDNEY HOTEL (SYDNEY) หรือเทียบเท่า

DAY 5

สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ–สนามบินชางฮี –สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

10.00 น. ออกเดินทางจาก ซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476

16.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้นที่

34,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

10-14 ส.ค.

17-21 ส.ค.

24-28 ส.ค.

7-11 ก.ย.

14-18 ก.ย.

21-25 ก.ย.

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095