อิตาลี ซอร์เรนโต้ 10 วัน

โรม – ปอมเปอี – POMPEI EXCAVATIONS –  ซอร์เรนโต้

ซอร์เรนโต้ – โพสิตาโน่ – อมาลฟี

โคเซนซ่า – แมสซินา – ตาวร์มิน่า – จัตุรัสโอเดี้ยน

ตาวร์มิน่า – ภูเขาไฟเอ็ดน่า

คาตาเนีย – โรงละครกรีก – ปาเลอร์โม

มอนเรอาเล่ – พักค้างบนเรือเฟอร์รี่ไปเนเปิ้ล

เนเปิ้ล – โรม – น้ำพุเทรวี่ – ย่านบันไดสเปน

โคลีเซี่ยม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แถว Q ประตู 8

20.40 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 833

23.30 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

โรม – ปอมเปอี – POMPEI EXCAVATIONS – ซอร์เรนโต้

01.45 น. ออกเดินทางสู่ โรม โดยเที่ยวบินที่ QR 115

06.55 น. เดินทางถึง กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลีอยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย
เดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (POMPEI) (ระยะทาง 250 กม. / ใช้เวลา 2.50 ชม.) เมืองเก่าที่ได้รับการจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองปอมเปอี ซึ่งอดีตเต็มไปด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรมที่ถูกกลืนหายไปจากการระเบิดของภูเขาไฟ วิซูเวียสใน 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 622 (ค.ศ. 79) เถ้าถ่านลาวาได้ไหลทับถมเมืองหายไปทั้งเมืองจมอยู่ใต้ดินกว่า1,500ปี เคยมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่แน่นขนัดไปด้วยร้านค้า ตลาดและห้องแถว สนามกีฬา โรงละคร วิหาร โรงอาบนํ้าสาธารณะ หอนางโลม โรงแรมถึง 130 แห่ง / เข้าชม POMPEI EXCAVATIONS ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ชมร่องรอยอารยธรรมความศิวิไลซ์ของอาณาจักรก่อนคริสต์ศักราช การจัดวางผังเมืองไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน และชมร่องรอยแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งของปอมเปอี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ เมืองซอร์เรนโต้ (SORRENTO) (ระยะทาง 27 กม. / ใช้เวลา 50 นาที) เมืองชายฝั่งทะเลแหล่งพักผ่อนของบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ บรรดาชนชั้นสูงที่นิยมมาพักผ่อนตากอากาศ ณ เมืองแห่งนี้ / นำท่านชม เมืองซอร์เรนโต้ (SORRENTO) ชมเมืองซอร์เรนโต้ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาหินปูน ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งมีบรรยากาศของอิตาลีตอนใต้ เสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวล้วนแล้วแต่หลงใหล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTRAL SORRENTO or SIMILAR

DAY 3

ซอร์เรนโต้ – โพสิตาโน่ – อมาลฟี – โคเซนซ่า – OVERNIGHT BAG

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโพสิตาโน่ (POSITANO) (ระยะทาง 17 กม. / ใช้เวลา 40 นาที) เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนไหล่เขา บ้านเรือนมีสีสันสดใสสวยงามเรียงขึ้นไปเป็นชั้นๆอยู่บนหน้าผาแคบๆ อิสระให้ถ่ายรูปและเดินเล่นย่านถนนคนเดินที่ใจกลางเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่ เมืองอมาลฟี (AMALFI) (ระยะทาง 17 กม. / ใช้เวลา 40 นาที) โดยระหว่างทางท่านสามารถชมความงดงามที่ลัดเลาะทิวเขาเลียบชายฝั่งทะเลไปตามหน้าผาสูงชัน ซึ่งเส้นทางเลียบชายฝั่งนี้มีเมืองหลักๆอยู่ 3 เมือง คือ เมืองอมาลฟี (AMALFI), เมืองโพสิตาโน่ (POSITANO) และเมืองราเวลโล (RAVELLO) ซึ่งทั้ง 3 เมืองนี้ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย
เดินทาง ผ่านทัศนีภาพที่สวยงามไปทางใต้ของอิตาลีไป เมืองโคเซนซ่า (COSENZA) (ระยะทาง 250 กม. / ใช้เวลา 3 ชม. 20 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ITALIANA HOTELS COSENZA or SIMILAR
หมายเหตุ : คืนนี้ กรุณาจัดกระเป๋า OVERNIGHT BAG เพื่อใช้พักค้างคืน สำหรับเช็คอินเข้าที่พักคืนต่อไป

DAY 4

โคเซนซ่า – แมสซินา – ตาวร์มิน่า – จัตุรัสโอเดี้ยน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแมสซินา (MESSINA) (ระยะทาง 297 กม. / ใช้เวลา 4 ชม.) เมืองท่าเรือที่ตั้งอยู่บนเกาะซิซีลี่ ที่เต็มไปด้วยอารยธรรม และ สถาปัตยกรรมของอาณาจักรโรมัน
เดินทางไป เมืองตาวร์มิน่า (TAORMINA) (ระยะทาง 125 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ บนเกาะซิซีลี่ ที่บุคคลสำคัญ และราชวงศ์ในยุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักผ่อนตาก อากาศเป็นเมืองที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟแอดน่า เป็นฉากหลง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นําชมย่านเมืองเก่า ตาวร์มิน่า ที่เหมือนเดินทางย้อนกลับไปเมื่อสองพันปีที่แล้ว เริ่มจากจุดท่าเรือที่เรียกว่า PORTA MESSINA
นำท่านแวะถ่ายรูปกับ จัตุรัสโอเดี้ยน (ODEON) เป็นโรงละครโบราณที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิอ๊อกตาเวียน โรงละครกรีกโบราณ เป็นโรงละครที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะซซิลี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทอร์มิน่า ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นแบบกรีก – โรมันเนื่องจากในศตวรรษที่ 2

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EXCELSIOR PALACE HOTEL or SIMILAR

DAY 5

ตาวร์มิน่า – ภูเขาไฟเอ็ดน่า – คาตาเนีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟเอ็ดน่า (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.10 นาที) ภูเขาไฟที่เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2013 ภูเขาไฟ Etna นับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้ง และมีความสูงที่สุดของยุโรปอีกด้วยนั่นทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพยามควันไฟปะทุ ลอยสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นได้อย่างง่ายดาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ชมภูเขาไฟเอ็ดน่า (MOUNT ETNA) เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูงประมาณ 3,340 เมตร วัดฐานโดยรอบได้ 150 เมตร เป็นที่รู้จักกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปล่องไฟแห่งซิซิลี” ในหน้าหนาวท่านจะเห็นหิมะปกคลุมอยู่บนยอดเขา ตามประวัติมีบันทึกไว้ว่าภูเขาเอ็ดน่าเกิดการปะทุขึ้นครั้งแรกในปี 396 ก่อนคริสตกาล / นำท่านขึ้นรถกระเช้า CABLE CAR ขึ้นสู่ความสูงประมาณ 2,500 เมตร เพื่อไปสู่จุดชมวิว ที่ท่านจะสามารถเห็นทิวทัศน์และบันทึกภาพของภูเขาไฟเอ็ดน่าได้อย่างชัดเจน ท่านสามารถชมภาพเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟ ระเบิดเมื่อ ค.ศ.2006 / สนุกสนานกับการนั่งรถ จิ๊ป 4WD ขึ้นภูเขาเอ็ดน่า ที่ความสูง 2,950 เมตร มีหิมะปกครุมตลอดทั้งปี / ชมความมหัศจรรย์ของ SNOW WALL หรือกำแพงหิมะหนึ่งเดียวในยุโรป ที่ MT. ETNA บนเกาะซิซิลี
เดินทางสู่ เมืองคาตาเนีย (CATANIA) (ระยะทาง 35 กม. / ใช้เวลา 50 นาที) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะซิซิลี เมืองตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะหันออกสู่ทะเลไอโอเนียน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH CATANIA CENTRO or SIMILAR

DAY 6

คาตาเนีย – ปาเลอร์โม – OVERNIGHT BAG

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองคาตาเนีย (CATANIA) ที่ตั้งอยู่บนที่ราบริมทะเลไอโอเนี่ยน และภูเขาไฟแอดน่า เป็นเมือง ตั้งแต่ยุคกรีกและโรมัน ผู้คนมีความสัมผัสกับภูเขาไฟ บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยหินภูเขาไฟ นำท่าน ชมเมือง ชมโบสถ์ และย่านการค้า
เดินทางสู่ เมืองปาเลอร์โม (PALERMO) (ระยะทาง 218 กม. / ใช้เวลา 2 ชม.45 นาที) เมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองซิซิลี มีประวัติยาวนาน ย้อนหลังไปถึง 800 ปีก่อนคริสตกาล และผ่านการยึดครองจากหลายชาติหลายภาษา ทำให้มีโบราณสถานลักษณะและรูปแบบแตกต่างกันอยู่เป็นจำนวนมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านชม เมืองปาเลอร์โม เมืองหลวงของเกาะซิซิลี อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะ และเป็นต้น กำเนิดของหนังเรื่อง THE GOD FATHER ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวมาเฟียชาวอิตาลีสองรุ่น ตั้งแต่วัยเด็กที่เกาะซิซิลี จนเริ่มสร้างอิทธิพลขึ้นมาเป็นมาเฟียใหญ่ในนิวยอร์ค
แวะถ่ายรูป ย่านควอทโตร คานติ (QUATTRO CANTI) ย่านใจกลางเมืองเก่า มีอนุสาวรีย์รายล้อมด้วยน้ำพุและรูปปั้นบริเวณ จัตุรัสเปรตอเรีย (PIAZZA PETRORIA)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE PALERMO CENTRO or SIMILAR
หมายเหตุ : คืนนี้ กรุณาจัดกระเป๋า OVERNIGHT BAG 1 คืนเพื่อใช้พักค้างคืนบนเรือ

DAY 7

ปาเลอร์โม – มอนเรอาเล่ – มหาวิหารมอนเรอาเล่ – ปาเลอร์โม่ – พักค้างบนเรือเฟอร์รี่ไปเนเปิ้ล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองมอนเรอาเล่ (MONREALE) (ระยะทาง 50 กม. / ใช้เวลา 55นาที)หรือ MONS REGALIS ที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า ROYAL MOUNTAIN ตั้งอยู่บนลาดเขาคาปูโต้
นำท่านชม มหาวิหารมอนเรอาเล่ (MONREALE DUOMO) ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไบเซนไทน์แห่งหนึ่งของโลก สร้างขึ้นโดยกษัตริย์วิลเลี่ยมที่ 2 ผู้ปกครองดินแดนซิซิลี ในช่วงปี ค.ศ. 1060 ภายในวิหารท่านจะได้พบกับความอลังการของโมเสกทอง ซึ่งว่ากันว่าใช้ทองในการประดับประดาทั้งหมด นับเป็นโบสถ์โมเสกที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ชมเขตเมืองเก่าของมอนเรลาเล่ เมืองนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของงานศิลปะท้องถิ่นและเครื่องเซรามิก ที่มีรูปแบบรูปทรงให้เลือกมากมายตั้งแต่แบบโบราณไปจนถึงแบบสมัยใหม่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปาเลอร์โม่ / ชมมหาวิหารแห่งปาเลอร์โม่ (PALERMO CATHEDRAL) (ระยะทาง 50 กม. / ใช้เวลา 55 นาที) ที่สร้างอุทิศแด่พระแม่มารี งานก่อสร้างส่วนใหญ่บังเกิดขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 16 โดยเฉพาะหน้ามุขด้านใต้ที่เป็นศิลปะแบบคาตาลัน-กอธิค และที่งดงามอีกอย่างหนึ่งก็คือโดมทรงกลม
อิสระให้ท่านแวะช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมย่านถนนเดลล่า ลิเบอร์ต้า (VIA DELLA LIBERTA) มีร้านค้าแบรนด์เนมหรู ทั้งหลุย วิตตองส์, พราด้า เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก ค้างคืนบนเรือ FERRY ห้องละ 2 ท่าน (ห้องพักแบบ 2 SEASIDE)

DAY 8

เนเปิ้ล – โรม – น้ำพุเทรวี่ – ย่านบันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือเข้าเทียบท่าเมืองเนเปิ้ล นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลีอยู่ในแคว้นลาซิโอเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านชม น้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง / ชมบรรยากาศย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่, อาร์มานี่, พราด้า, หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม THE BEVERLY HILLS or SIMILAR

DAY 9

โรม – โคลีเซี่ยม – วาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โดฮา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โคลีเซี่ยม (COLOSSEUM) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย วัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้คนได้ประมาณ 50,000 คน / ผ่านชม โรมันฟอรั่ม (ROMAN FORUM) สถานที่ของนักปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ เซอร์คัส แม็คซีมุส สนามแข่งรถศึกอันเกรียงไกร ผ่านชมพระราชวังคีรีนาลทำเนียบประธานาธิบดีในปัจจุบัน / ชมประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” / ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี
นำท่านชม นครรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและที่ประทับขององค์ประมุขแห่งศาสนา "พระสันตะปาปา" ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จัดเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก
นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER’S BASILICA) มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND

16.35 น. ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 114

23.10 น. เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 10

กรุงเทพฯ

02.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836

12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

99,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง:

12 – 21 ส.ค. 59

16 – 25 ก.ย. 59

16 – 25 ต.ค. 59**

2 – 11 ธ.ค. 59

25 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60**

29 ม.ค. – 7 ก.พ. 60

17 – 26 ก.พ. 60

17 – 26 มี.ค. 60

7 – 16 เม.ย. 60**

21 – 30 เม.ย. 60**

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095