อเมริกาตะวันตก 9 วัน

  • ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – LA โดยสายการบิน EVA AIR
  • เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ยอดเขาทวินพีค
  • ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท
  • เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส
  • ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk
  • ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม – เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค
  • อนาแฮม – Hollywood Boulevard –โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – ซาน ฟรานซิสโก

13.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินอี.วี.เอ.แอร์ ประตู 8 แถว Q พบเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยอำนวยความสะดวก

16.25 น. ออกจากประเทศไทย สู่ไต้หวัน โดยสายการบิน อีวีเอ เที่ยวบินที่ BR 68

*คณะเดินทางวันที่ 5-13 และ 19-27 พ.ย. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 68 เวลา 17.10 น. ถึงไต้หวันเวลา 21.45 น.

**คณะเดินทางวันที่ 23-31 ธ.ค. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 212 เวลา 12.40 น. ถึงไต้หวัน เวลา 17.20 น.

***คณะเดินทางวันที่ 28 ธ.ค.-5 ม.ค. และ 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 60 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 62 เวลา 12.40 น. ถึงไต้หวัน เวลา 17.10 น.

21.10 น. เดินทางถึงไต้หวัน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก เที่ยวบินที่ BR 28

*คณะเดินทาง วันที่ 24 ก.ย-2 ต.ค. 59 ออกเดินทางจากไต้หวัน เวลา 23.30 น. ถึงซานฟราน ซิสโก เวลา 19.50 น.
**คณะเดินทางวันที่ 5-13 / 19-27 พ.ย. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 28 เวลา 23.30 น. ถึงซานฟราน เวลา 19.30 น.
***คณะเดินทางวันที่ 23-31 ธ.ค. / 28 ธ.ค.-5 ม.ค. / 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 60 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 018 เวลา 19.50 น. ถึงซานฟราน เวลา 14.50 น.

*เครื่องบิน บินผ่านเส้นเวลาสากล*

20.20 น. ถึงสนามบินซาน ฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง และจะปรับเป็น 15 ชั่วโมง ในวันที่ 6 พ.ย. 2559) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Union City หรือเทียบเท่า

DAY 2

ซานฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ยอดเขาทวินพีค – ล่องเรือ – โกลเด้นเกท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวซาน ฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง โดยเรือจะผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อันโด่งดัง ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ที่มีความยาวถึง 4,200 ฟุต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย: เดินทางสู่เมืองเฟรสโน (Fresno) เมืองใหญ่อันดับ 5 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์การธนาคาร มีอาคารสูงไม่เกิน 20 ชั้น ทำให้ไม่มีการบดบังทิวทัศน์ชนบทของเมือง (ระยะทาง 302 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Fresno Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3

เฟรสโน – BARSTOW FACTORY OUTLET – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ TANGER BARSTOW FACTORY OUTLET ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า
ในยามค่ำคืนท่านสามารถท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน The Strip หรือเสี่ยงโชคในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์หน้าโรงแรมต่างๆ ซึ่งแต่ละโรงแรม ก็จะแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิด โชว์น้ำพุที่สวยงามตระการตา

DAY 4

ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดบริการอาหารของอุทยานอาหารพื้นเมือง

นำท่านเดินบนสกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส
***กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนย่อน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน ***
หมายเหตุ: ส่วนท่านที่ต้องการอิสระเต็มวัน ไม่ไปชมอุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนย่อนและสกายวอล์ค ลดท่านล่ะ 2,800 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Harrah’s หรือเทียบเท่า

DAY 5

ลาส เวกัส – Ontario Mills – อนาแฮม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอล เอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง โดยระหว่างทางผ่านออนตาริโอ มิลล์ ( Ontario Mills )ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น DKNY, Polo Ralph Lauren, Coach, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Oakley Vault, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite, H&M, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Lego Store ระยะทาง 361 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

เดินทางสู่เมืองอนาแฮม (Anaheim) เมืองแห่งความสนุกสนานเป็นที่ตั้งของ ดีสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

DAY 6

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (Disneyland Park) ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ โดยเป็นสวนสนุกแห่งแรกของวอล์ท ดิสนีย์ (The Walt Disney) เปิดเมื่อ 17 กรกฏาคม 2498 อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ เช่น นั่งรถไฟหัวจักรพลังไอน้ำ ,ADVENTURE LAND, TOMORROW LAND, FANTASYLAND, MICKEY’S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียน ผจญภัยบ้านผีสิง ล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตาใน SMALL WORLD, Pirate of the Caribbean, ตื่นเต้นกับ SPACE MOUNTAIN ผจญภัยกับอินเดียน่าโจนส์ Indiana Jones ชมโชว์ต่างๆ เช่น The Lion King หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชมขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน ของ Walt Disney และและท่านจะได้ชมขบวนพาเหรดไฟสุดอลังการของสวนสนุกและการจุดพลุไฟในช่วงค่ำอันสวยงาม ยิ่งใหญ่และตระการตา

*หมายเหตุ: ตั๋วเข้าสวนสนุกเป็นแบบ ONE DAY 1 PARK TICKET ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นตั๋วแบบ ONE DAY 2 PARK TICKET กรุณาติดต่อทางทางหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 60 ต่อท่าน
**กรณีไม่เข้าสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ปาร์ค ลดท่านล่ะ 2,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ

นำเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton garden grove หรือเทียบเท่า

DAY 7

อนาแฮม – Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย: จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนถนน The Hollywood Walk of Fame เป็นทางเท้าอยู่สองข้างทางของ ถนน Hollywood Boulevard โดยมีความยาวประมาณ 2,100 เมตร ที่ตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก กว่า 2,000 ดวง โดยจะจารึกชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียง โดยส่วนใหญ่มาจากวงการบันเทิง ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ อาทิเช่น Tom Cruise, Nicolas Cage, Bruce Willis, Jacky Chan, Robin Williams, Bee Gees, Charlie Chaplin, Michael Jackson, Johnny Depp, Frank Sinatra, Keanu Reeves, Elvis Presley, Mickey Mouse, The Simpson ฯลฯ ชมด้านหน้าโรงละครไชนีส เธียเตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด ที่ด้านหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่อดังต่างๆมากมาย ชมดอลบี เธียเตอร์ (DolbyTheatre) สถานที่มอบรางวัลออสการ์ จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ (ระยะทาง 53 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

อิสระอาหารกลางวันภายในโรงถ่ายภาพยนต์ยูนิเวอร์แซล

บ่าย: ให้ท่านได้อิสระ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบฉากอย่างละเอียดที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของ อาทิเช่น ฉากน้ำท่วมถล่มเมือง, แผ่นดินถล่มทรุดตัวในรถไฟใต้ดินหรือชมโชว์การแสดงพาดโผนที่ตื้นเต้นเร้าใจ หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ เช่น BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK, TERMINATOR

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังอาหารค่ำนำท่านเดินทางสู่สนามบินลอส แอนเจลิส

DAY 8

บินผ่านเส้นเวลาสากล

00.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบินที่ BR 11

*เครื่องบินบินผ่านเส้นเวลาสากล*

*คณะเดินทาง วันที่ 24 ก.ย-2 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางจากลอส แอนเจลิส เวลา 00.15 น. และถึงไต้หวัน เวลา 05.10 น.
**คณะเดินทางวันที่ 5-13 และ 19-27 พ.ย. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 11 เวลา 23.05 น. และถึงไต้หวัน เวลา 05.35 น.
***คณะเดินทางวันที่ 23-31 ธ.ค. | 28 ธ.ค.-5 ม.ค. | 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 60 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 011 เวลา 23.05 น. ถึงไต้หวัน เวลา 05.35 น.

DAY 9

ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

05.10 น. ถึงสนามบินไต้หวั่น แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง

09.00 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ BR 67
*คณะเดินทาง วันที่ 8-16 ต.ค. 2559 ออกเดินทางจาไต้หวั่น เวลา 08.25 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.
**คณะเดินทางวันที่ 5-13 | 19-27 พ.ย. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 211 เวลา 07.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.25 น.
***คณะเดินทางวันที่ 23-31 ธ.ค. 59 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 075 เวลา 08.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น.
****คณะเดินทางวันที่ 28 ธ.ค.-5 ม.ค. | 29 ธ.ค.-6 ม.ค. 60 ออกเดินทาง เที่ยวบินที่ BR 67 เวลา 09.10 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น.

11.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง:

**15 - 23 | 22 - 30 ต.ค. (85,900.-)

***5 - 13 | 19 - 27 พ.ย. (79,900.-)

****23 - 31 ธ.ค. | 28 ธ.ค. - 5 ม.ค. | 29 ธ.ค.- 6 ม.ค. (96,900.-)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095