บอลติก 8 วัน

  • เที่ยวสุดคุ้ม 4 ประเทศ ฟินแลนด์ – เอสโตเนีย – ลัตเวีย – ลิทัวเนีย
  • วิลนีอุส เมืองหลวงและเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศลิทัวเนีย
  • ชมปราสาททราไก ปราสาทสวยงามบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ
  • เมืองชัวเลย์ ศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ
  • ชมเนินไม้กางเขน สถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ กำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14
  • พระราชวังรุนดาเล่ หรือพระราชวังฤดูร้อนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อคที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติก
  • เมืองริก้า นครหลวงแห่งประเทศลัตเวีย เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก
  • ชมย่านเมืองเก่าของริก้า, อนุสาวรีย์อิสรภาพ, โบสถ์เซนต์จาคอบบ้านสามพี่น้อง

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส

 06.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ แถว G ประตู 4

 08.55 น.   บินสู่เฮลซิงกิ (Helsinki)  เที่ยวบินที่ AY 142      

 15.05 น.   เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง  กรุงเฮลซิงกิเจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นครลูกครึ่ง มีทั้งชาวฟินน์และสวีดิช เป็นศูนย์กลางการปกครองของฟินแลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Royal

หรือเทียบเท่า 

DAY 2

เฮลซิงกิ – ล่องเรือเฟอร์รี่สู่ ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ชม โบสถ์ Temppeliaukio ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า Rock Churchโบสถ์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเฮลซิงกิ สร้างด้วยหิน โดยเฉพาะภายในมีการตกแต่งที่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่แปลกตา กำแพงภายในเป็นหิน

ชม อนุสาวรีย์ฌอง ซีเบเลียส (Sibelius Monument) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวฟินน์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนซีเบเลียส (Sibelius Park) 

          ชม จัตุรัสรัฐสภา (Senate Square) ศูนย์กลางของเมือง มีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน ชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหาร (Cathedral) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส

          เข้าชม มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Cathedral) โบสถ์แบบรัสเซียออร์โธดอกซ์ เป็นโบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ตัววิหารตั้งอยู่บนเนินไม่ไกลจากบริเวณท่าเรือ มีลานกว้างหน้าวิหารเป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปด้านล่างของอ่าวฟินแลนด์และตลาดริมท่าเรือที่สวยงามจุดหนึ่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย 

 บ่าย   อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านบริเวณย่านท่าเรือ มีสินค้าพื้นเมือง รวมถึงผัก ผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล

 15.00 น.   ล่องเรือเฟอร์รี่สู่กรุงทาลลินน์ (หมายเหตุ รถโค้ชลงไปพร้อมกับเรือ – ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการล่องเรือ)

 17.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือกรุงทาลลินน์ เมืองหลวง เมืองท่าหลักที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเอสโตเนีย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Hotel Olumpia หรือเทียบเท่า 

DAY 3

ทาลลินน์ – ปราสาททูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟกี้

 รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ชม จัตุรัสเมืองเก่าของทาลลินน์ ย่านศูนย์กลางของเมือง ในอดีตเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ใช้เป็นที่เฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษ ชม เมืองทาลลินน์ ซึ่งผ่านการครอบครองโดยหลายเชื้อชาติในอดีต เดินทางขึ้นสู่เนินเขาแห่งความรักที่บริเวณประตูเมืองเก่า เดินชมทัศนียภาพตัวเมืองเก่า ปราสาททูมเปีย  ซึ่งถูกสร้างใหม่ในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชในรูปแบบศิลปะบาร็อกแทนศิลปะเดนมาร์ค

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   ผ่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ / อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ที่ ย่าน Viru St.

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Hotel Olumpia หรือเทียบเท่า 

DAY 4

ทาลลินน์ – พาร์นู – ริก้า (ลัตเวีย)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองพาร์นู (Parnu) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลบอลติกที่เป็นที่นิยมอันดับหนึ่งและมีเวลาให้ท่านเดินย่านตัวเมืองที่มีถนนสายช้อปปิ้งสั้นๆแต่เป็นเสน่ห์เอกลักษณ์เฉพาะตัว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองริก้า (Riga) นครหลวงแห่งประเทศลัตเวีย ชมเมืองริก้าตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวาบริเวณริมฝั่งทะเลบอลติกถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติกรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษาอุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศในแถบนี้ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Daugava หรือเทียบเท่า 

DAY 5

ริก้า – พระราชวังรุนดาเล่ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองบอสก้า (Bauska) ซึ่งห่างจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กม.ระหว่างทางผ่านชมทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าชนบทสวยงาม

          เข้าชม พระราชวังรุนดาเล่ (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาร๊อคที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติค

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับสู่ เมืองริก้า ชม ย่านเมืองเก่า ร่องรอยกําแพงเมืองโบราณ และ โบสถ์เซนส์ปีเตอร์ ทีงดงาม

          ชม อนุสาวรีย์อิสรภาพ (Freedom Monument) ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองริก้าเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้เสียสละชีพในสงครามเรียกร้องอิสรภาพของลัตเวีย

          ชม โบสถ์เซนต์จาคอบ เป็นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่า ชม บ้านสามพี่น้อง สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย ชม ยานโดมสแควร์ที่มีโบสถ์ประจำเมืองริก้าอยู่ริมจัตุรัส ข้างในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมบ้านแบล็กเฮดส์ไฮไลท์ของเมืองริก้า เป็นบ้านสไตล์โกธิค ถึงแม้ว่าจะเคยถูกทำลายเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้รับการบูรณะใหม่จนสวยงาม ชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เพื่อชมวิวเมืองริก้าในมุมมองแบบพาโนรามา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu Daugava หรือเทียบเท่า 

DAY 6

ริก้า – ซัวเรย์ – ปราสาททราไก – วิลนีอุส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ

          เข้าชม เนินไม้กางเขน (Hill of Crosses) สถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้กำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) เมืองเล็กๆ ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ / เข้าชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่แกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย

          เดินทางกลับสู่ เมืองกรุงวิลนีอุส (Vilnius) เพื่อเข้าชม โบสถ์รัสเซี่ยนออโธดอกซ์ สถานที่ซึ่งฝังร่างนักบุญทั้งสาม ซึ่งเสียชีวิตลงในปี ค.ศ.1347

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Vilnius หรือเทียบเท่า 

DAY 7

วิลนีอุส – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ชมย่านเมืองเก่า (Old Town) , ประตูเมืองวิลนีอุส (Gate of Dawn) เป็นประตูเมืองเก่าทางทิศใต้ที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในกรุงวิลนีอุสเพราะผลจากการถูกทำลายในช่วงสงคราม ชม The Church of The Holy Spirit and Holy Mother

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย  เดินทางสู่สนามบิน

 14.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 1108

 15.40 น.   เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 17.35 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน AY 141

DAY 8

กรุงเทพฯ

 07.15 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

22 – 29 ก.ย. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095