เบลเยี่ยม – ฝรั่งเศส 9 วัน

  • บรัสเซลล์ – เกนท์ – บรัสเซลล์
  • บรูจจ์ – ช้อปปิ้งที่บรัสเซลล์
  • รูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – เลอ อาฟร์ – โดวิลล์
  • มงต์ แซงต์มิเชล – ปราสาทชองบอร์ด – ปราสาทเชอนงโซ
  • ตูร์ – ปารีส  – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโต มูช
  • ย่านมงต์มาร์ต – ประตูชัยฝรั่งเศส – ชองป์เอลิเซ่

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 18.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8

 21.15 น.   บินสู่ โดฮาโดยเที่ยวบิน QR 833

 23.55 น.   ถึงโดฮาเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

โดฮา – บรัสเซลล์ – เกนท์ – บรัสเซลล์

 

 02.20 น.   บินสู่บรัสเซลล์โดยเที่ยวบิน QR 195

 08.00 น.   เดินทางถึงบรัสเซลล์

เมืองบรัสเซลล์ เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน / รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

- เดินทางสู่ เมืองเกนท์ ซึ่งแปลว่าการรวมกันของแม่น้ำสองสาย เพราะที่ตั้งของเมืองอยู่บริเวณที่

แม่น้ำสเกลต์ Scheldt River มาบรรจบกับแม่น้ำไลส์ Lys River

- ผ่านชม ปราสาทท่านเคานต์ ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัย

- ผ่านชมหอระฆังประจำเมือง The Belfry ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า

- เดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม

- ถ่ายรูปกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป”

- เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปราซ ที่มีชื่อเสียงว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

- ชมและถ่ายรูปกับ แมนิเกนพีส ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม

 เข้าสู่ที่พัก Husa President Park หรือเทียบเท่า 

DAY 3

บรัสเซลล์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์ – ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

- เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ เมืองที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดี ดังฉายาที่เรียกว่า เวนิสแห่งเบลเยี่ยม Venice Of The North

- เดินทางสู่ มาร์เกตสแควร์ ชมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ชมอาคารที่ทําการรัฐ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค อยู่บนลานกว้างกลางเมือง

- กลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าของเมือง เช่น ช็อคโกแล็ตเบลเยี่ยม

 รับประทานค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก Husa President Park หรือเทียบเท่า 

DAY 4

บรัสเซลส์ – รูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – เลอ อาฟร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

– เดินทางสู่ เมืองรูอ็อง อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เมืองที่ผู้นำกองทัพฝรั่งเศส

– ชม มหาวิหารรูอ็อง หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง เป็นมหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่

สูงที่สุดในโลก

– เดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็น

หนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง

– อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

– เดินทางสู่ เมืองเลอ อาฟร์ เมืองชายฝั่งแห่งนี้มีประเพณีการเดินเรือที่เก่าแก่มายาวนาน มีอ่าวจอด

เรือที่กว้างใหญ่ที่รับใช้เมืองหลวงของฝรั่งเศส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก Mercure Bassin Du Commerce หรือเทียบเท่า 

DAY 5

เลอ อาฟร์ – โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

– เดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera

– อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street

– เดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด

– ชม ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต ความมหัศจรรย์

และความงดงามของมงต์แซงต์มิเชล และได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

– ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนน

เส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก Mercure Mont Saint Michel หรือเทียบเท่า 

DAY 6

มงต์ แซงต์มิเชล – ปราสาทชองบอร์ด – ปราสาทเชอนงโซ – ตูร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  

– เดินทางสู่ ชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ มีแม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส

– เข้าชม ปราสาทชองบอร์ด ที่เป็นเสมือนมหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์

– เข้าชม ปราสาทเชอนงโซ สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่11

– เดินทางสู่ เมืองตูร์ เมืองหลวงแห่งดินแดนปราสาทเก่าแก่แห่งแม่น้ำลัวร์ของฝรั่งเศส ใจกลางเมืองมีวิหารสไตล์โกธิคเก่าแก่สร้างเมื่อ ค.ศ. 117

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก Alliance Hotel Tours Centre หรือเทียบ 

DAY 7

ตูร์ – ปารีส – แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือบาโต มูช

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส เมืองที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆ

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ กุ้งมังกร 

 บ่าย   เดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆ สัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น 6

นำท่านล่องเรือบาโตมูช ไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมเมืองปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

 เข้าสู่ที่พัก Renaissance Paris La Defense หรือเทียบ 

DAY 8

ปารีส – ย่านมงต์มาร์ต – ประตูชัยฝรั่งเศส – ชองป์เอลิเซ่ – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

– นำท่านชม ย่านมงต์มาร์ต ที่เป็นที่ตั้งของ โบสถ์แห่งซาเครเกอร์ นักท่องเที่ยวที่มาปารีส เกือบทุกคน ต้องมาที่นี่ เพราะนอกจากโบสถ์แล้ว ก็สามารถชมทัศนียภาพของเมืองได้เต็มตาและ “shopping” งานศิลปต่างๆได้ที่นี่เช่นกัน จะมีศิลปินหลากหลายรูปแบบมาตั้งร้าน เรียงรายกันบน มงต์มาร์ต

– ถ่ายรูปกับ หอไอเฟิล หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

– ชม จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งมีเสาโอบิลิสก์ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัส เป็นเสาที่นำมาจากสุสานของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ในเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์

– เดินทางสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือเป็นที่รู้จักกันในนามจัตุรัสแห่งดวงดาว

– ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติก ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน

 17.30 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax refund

 22.25 น.   บินสู่โดฮาโดยเที่ยวบิน QR 040

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

 05.50 น.   เดินทางถึงโดฮาเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

 08.40 น.   บินสู่สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน QR 836

 19.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

11 – 19 ส.ค. 60

15 – 23 ก.ย. 60

20 – 28 ต.ค. 60

17 – 25 พ.ย. 60

22 – 30 ธ.ค. 60

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095