เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (มงต์ แซงต์มิเชล) 9 วัน

 • เข้าชม สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟที่เนเธอร์แลนด์
 • เที่ยวเมืองบรูจจ์หรือเวนิสแห่งเบลเยี่ยม (Venice of The North)
 • เที่ยวชมฝรั่งเศสตอนเหนือ รูอ็อง – เลอ อาฟร์ – โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล
 • เข้าขมปราสาทสวยแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • อาหารพื้นเมือง รวมทั้งไทยและจีน
 • รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – ลิสส์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ
 • รูอ็อง – เลอ อาฟร์ – โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล                
 • ปราสาทชองบอร์ด – ปราสาทเชอนองโซ – ตูร์           
 • แกลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์                   
 • ปารีส – นั่งรถรางสู่มองต์มาร์ต

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 18.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ 

 21.15 น.   ออกเดินทางสู่ สนา มบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 833

DAY 2

โดฮา – บรัสเซลส์ – บรูจจ์ – บรัสเซลส์

 00.25 น.   เดินทาง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 02.20 น.   ออกเดินทางสู่  โดยเที่ยวบิน QR 195

 08.00 น.   เดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป

          เดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugges) เมืองที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในยุคกลางไว้ได้เป็นอย่างดีดังฉายาที่เรียกว่า เวนิสแห่งเบลเยี่ยม Venice Of The North (ระยะทาง บรัสเซลส์ – บรูจจ์ ประมาณ 97 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 26 นาที)

          ชม มาร์เกตสแควร์ ชมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ชมอาคารที่ทําการรัฐ ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าในสไตล์นีโอโกธิค อยู่บนลานกว้างกลางเมือง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยียม ถ่ายรูปกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” ชม จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปราซ ที่มีชื่อเสียงว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมและถ่ายรูปกับ แมนิเกนพีส ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆ กำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Brussels Stephanie หรือเทียบเท่า 

DAY 3

บรัสเซลส์ – ลิสส์ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรมหลัก ทิวลิปกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศมาจนทุกวันนี้ (ระยะทาง บรัสเซลส์ – ลิซเซ่ ประมาณ 204 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

          เข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูก  ทิวลิปสำคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับกรุงบรัสเซลล์ (Brussels)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH Brussels Stephanie หรือเทียบเท่า 

DAY 4

บรัสเซลส์ – รูอ็อง – มหาวิหารแห่งเมืองรูอ็อง – เลอ อาฟร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองรูอ็อง อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เมืองที่ผู้นำกองทัพฝรั่งเศส (ระยะทาง บรัสเซลส์ – รูอ็อง ประมาณ 344 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 40 นาที)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เข้าชม มหาวิหารรูอ็อง หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง เป็นมหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เดินชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีความเก่าแก่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเมืองรูอ็อง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก

          เดินทางสู่ เมืองเลอ อาฟร์ เมืองชายฝั่งแห่งนี้มีประเพณีการเดินเรือที่เก่าแก่มายาวนาน มีอ่าวจอดเรือที่กว้างใหญ่ที่รับใช้เมืองหลวงของฝรั่งเศส (ระยะทาง รูอ็อง – เลอ อาฟร์ ประมาณ 93 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Appart City Le Havre หรือเทียบเท่า 

DAY 5

เลอ อาฟร์ – โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera (ระยะทาง เลอ อาฟร์ – โดวิลล์ ประมาณ 43 กม. / ใช้เวลาประมาณ 35 นาที) / อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก (ระยะทาง โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล ประมาณ 192 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที)

          ชม ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล ตัวเกาะอันเป็นที่ตั้งของวิหารนั้นเป็นหินแกรนิต ความมหัศจรรย์และความงดงามของมงต์แซงต์มิเชล และได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา Mont Tombe ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชม วัด Abbaye Du Mont Saint Michel  ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชมตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ และมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Mont Saint Michel หรือเทียบเท่า 

DAY 6

มงต์ แซงต์มิเชล – ปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ “ชองบอร์ด – เชอนองโซ” – ตูร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ ชองบอร์ด (Chambord) มหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ มีแม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโต (Chateau) ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ในจำนวนทั้งหมดปราสาทชองบอร์ด (Chambord) นับเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1519 หลังนำทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลานหลังนำทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลาน เพื่อไว้รับรองพระสหาย และไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ (ระยะทาง มงต์ แซงต์มิเชล – ชองบอร์ด ประมาณ 291 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม. 10 นาที)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย    เข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chambord) ที่เป็นเสมือนมหาปราสาทแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1 Francoise I ต้นสมัยเรเนซอง Leonardo Da Vinci ก็มีส่วนในการออกแบบปราสาทแห่งนี้ อีกรวมทั้งพระเจ้าหลุยที่ 14 อีกด้วย

          เข้าชม ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐานทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี,ห้องบรรทม,ห้องกรีนเป็นลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง,ห้องบรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1,ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14 (ระยะทาง ชองบอร์ด – เชอนองโซ ประมาณ 51 กม. / ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

          เดินทางสู่ เมืองตูร์ (Tours) เมืองหลวงแห่งดินแดนปราสาทเก่าแก่แห่งแม่น้ำลัวร์ของฝรั่งเศส ใจกลางเมืองมีวิหารสไตล์โกธิคเก่าแก่สร้างเมื่อ ค.ศ. 117 (ระยะทาง เชอนองโซ – ตูร์ ประมาณ 46 กม. / ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Tours Centre Gare หรือเทียบเท่า 

DAY 7

ตูร์ – ปารีส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คน นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี (ระยะทาง ตูร์ – ปารีส ประมาณ 240 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 25 นาที)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   เดินทางสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc De Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์(Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile)อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส

          ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก และรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอามาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ชื่อช็อง เซลีเซ มาจาก “เอลูเซีย” (ELUSIA) ในภาษากรีก แล้วเรียกเป็นภาษาลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่งความสุขสงบ

          เดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galerries Lafayette) แกลเลอรีลาฟาแยตต์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น

          นำท่าน ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมกรุงปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Paris La Defence 5 หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ปารีส – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ถ่ายรูปกับ หอไอเฟิล (EIFFEL TOWER) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งชื่อ  ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 เมตร (รวม  เสาอากาศสูง 24เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึกประมาณ 81 ชั้น เมื่อหอไอเฟิลสร้างเสร็จในปี 1889 เป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันและได้ครองตำแหน่งเรื่อยมา

          นำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place De La Concorde) มีเสาโอบิลิสก์ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสซึ่งถูก นำมาจากสุสานของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ในเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ และขนย้ายมา  ตั้งไว้ที่นี่ในปี 1836   และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยตินให้ท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำขอฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เน็คไท นาฬิกา ปากกา เป็นต้น จากร้านค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 13.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax refund (อาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการ)

 16.05 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 040

 23.30 น.   เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

 02.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836

 12.40 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

23 – 31 มี.ค. 61

11 – 19 เม.ย. 61

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 61

04 – 12 พ.ค. 61

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095