ยุโรป เบเนลักซ์ 9 วัน

  • เที่ยว 3 ประเทศ “เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส”
  • พักอัมสเตอร์ดัม 2 คืน / บรัสเซลส์ 2 คืน / ปารีส 2 คืน
  • สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ล่องไปตามลำคลองที่เมืองกีธูร์น
  • ชิมชอคโกแลตเบลเยี่ยม – ล่องแม่น้ำแซนน์ – พระราชวังแวร์ซายน์
  • ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – ชิมชอคโกแลตเบลเยี่ยม
  • อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – แอนท์เวิร์พ
  • บรัสเซลส์ – บรูจส์ – เกนท์ – ปารีส – ย่านมงต์มาร์ต
  • ล่องแม่น้ำแซนน์ – พระราชวังแวร์ซายน์ – ช้อปปิ้ง
  • พักโรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวยุโรป

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 17.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์

 20.55 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 833

DAY 2

โดฮา – บรัสเซลส์ – ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

 00.05 น.   เดินทาง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 01.40 น.   ออกเดินทางสู่  โดยเที่ยวบิน QR 195

 07.30 น.   เดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป

          เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรม ทิวลิปถูกนำมาสู่เนเธอร์แลนด์ในราวปี ค.ศ. 1593 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และการปลูกทิวลิปจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาวเนเธอร์แลนด์ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ มาจนทุกวันนี้ ทิวลิปมีการปลูกในเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ราวๆ ค.ศ. 1600 จนในปัจจุบัน เกือบครึ่งของพื้นที่ปลูกไม้หัว ทั้งประเทศใช้เป็นพื้นที่ปลูกทิวลิป นอกนั้นก็เป็นพวกลิลลี่ แกลดิโอรัส นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ ตามลำดับ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูก  ทิวลิปสำคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) เปิดให้เข้าชมปีละครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน

เดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dutch Design Artemis หรือเทียบเท่า 

DAY 3

อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – กีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้าน – อัมสเตอร์ดัม

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านขม เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือ ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี (The Pearl of The Zuidezee) อยู่ห่างจากเมืองอัมสเตอร์ดัมไปทางเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือ และหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตซ์ที่ได้รับการรับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านที่นี้ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีลำคลองล้อมรอบเมือง โดยการคมนาคมทั้งหมดใช้ทางน้ำ ยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ ได้รับฉายาว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์ /  แวะถ่ายรูปตามบ้านเนือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตามอัธยาศัย *** พิเศษ นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ***

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควส์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ และยังติดกับ ถนนเรดไรน์ หรือย่านโคมแดง ของกรุงอัมสเตอร์ดัม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Dutch Design Artemis หรือเทียบเท่า 

DAY 4

อัมสเตอร์ดัม – แอนท์เวิร์พ – บรัสเซลส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์พ (Antwerpen) เมืองที่เปี่ยมไปด้วยสีสันและชีวิตชีวาเป็นเหมือนอัญมณีที่ถูกซ่อนไว้ ชมความงามของเมือง ถนนที่รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคกลาง อนุสาวรีย์สไตล์เรอเนสซองซ์ ศูนย์กลางแห่งการค้าเพชรและท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม / แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของนั้น อะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที เจ้าอะโตเมี่ยม มีน้ำหนัก รวมกันประมาณ 2400 ตัน

          ชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการ กล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ที่ทำให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองอาคารที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส

          แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อยกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า KIPLING ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Husa President Park หรือเทียบเท่า 

DAY 5

บรัสเซลส์ – บรูจส์ – เกนต์ – บรัสเซลส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม เมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

          ชม จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจจ์ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง มีพื้นที่ประมาณ 1เฮคตาร์ เป็นที่ตั้งของงานสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้ง หอระฆังเก่าแก่ในสมัยศตวรรษที่ 12 ศาลาว่าการเมืองในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอ โกธิค รวมทั้งรูปปั้น Jan Breydel และ Pieter de Coninck ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส ยิ่งไปกว่านั้นจัตุรัสแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร และร้านค้าอีกมากมาย อาทิ ร้านสินค้าแฟชั่ชั้นนำ และช๊อคโกแลต

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองเกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองย่านเก่าแห่งเกรต์ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนาน เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟที่น่ารักมากมาย

เดินทางกลับสู่ กรุงบรัสเซลส์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Husa President Park หรือเทียบเท่า 

DAY 6

บรัสเซลส์ – ปารีส – ย่านมงต์มาร์ต – ล่องแม่น้ำแซนน์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงแสนสวยของฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ 2,167,994 คน นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันอยากมาเยือน ด้วยความงามของสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ หรือเรื่องราวของแฟชั่น ดีไซน์เนอร์ต่างๆที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นั่งรถรางขึ้นสู่ ย่านมงต์มาร์ต (Montmartre) ที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งซาเครเกอร์ นักท่องเที่ยวที่มาปารีส เกือบทุกคน ต้องมาที่นี่ ชม โบสถ์ซาคร์ เดอเกอร์ บนที่ตั้งตระหง่านบนเขามองต์มาร์ต อิสระให้ท่านชมทัศนียภาพของเมืองได้เต็มตาและ “shopping” งานศิลปต่างๆได้ที่นี่เช่นกัน จะมีศิลปินลากหลายรูปแบบมาตั้งร้าน เรียงรายกันบน มงต์มาร์ต จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

          นำท่าน ล่องเรือไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมกรุงปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Paris La Defence 5 หรือเทียบเท่า 

DAY 7

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ด้านการท่องเที่ยวที่โด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวกรุงปารีส ซึ่งต้องแวะมาเมืองแวร์ซายด้วยในอดีตนั้นเมืองแวร์ ซายยังเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรฝรั่งเศสโดยพฤตินัยเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ปัจจุบันเมืองแวร์ซายได้กลายเป็นชานเมืองที่ร่ำรวยของกรุงปารีส

          เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก ภายในแบ่งออกเป็น ห้อง ๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง  พระราชวังแวร์ซายน์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1979

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galerries Lafayette) แกลเลอรีลาฟาแยตต์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส เปิดกิจการในค.ศ.1894 ในย่านโอเปร่าที่คนปารีสชอบเดินช้อปปิ้งกันมากที่สุด มีแฟชั่นโชว์ให้ชมฟรีทุกๆสัปดาห์ แถมมีร้านอาหารแบบบริการตนเองกับทิวทัศน์ที่สวยงามบนชั้น6 ซึ่งสามารถมองเห็นตึกโอเปร่าได้อย่างชัดเจน ห้างสรรพสินค้านี้มีสินค้าหลายหลากยี่ห้อ และมีสิ่งของทุกประเภทไว้ล่อตาล่อใจนักช้อปปิ้งแบรนด์ดังๆ ให้เลือกสรรได้อย่างครบครัน เช่น Amani,Chanel,Parda,John Galliano เป็นต้น

          นำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด (Place De La Concorde) มีเสาโอบิลิสก์ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสซึ่งถูก นำมาจากสุสานของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ในเมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ และขนย้ายมา  ตั้งไว้ที่นี่ในปี 1836 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยตินให้ท่านเพลิดเพลินในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำขอฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เน็คไท นาฬิกา ปากกา เป็นต้น จากร้านค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย

          ถ่ายรูปกับ หอไอเฟิล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งชื่อ  ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 เมตร (รวม  เสาอากาศสูง 24เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึกประมาณ 81 ชั้น เมื่อหอไอเฟิลสร้างเสร็จในปี 1889 เป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันและได้ครองตำแหน่งเรื่อยมา         

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Paris La Defence 5 หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ปารีส - ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนชองป์เอลิเซ่ – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc De Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์(Place Charles de Gaulle) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามจัตุรัสแห่งดวงดาว (Place de l'Étoile)อยู่ทางทิศตะวันตกของชองป์-เซลิเซ่ส์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส

          ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก และรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอามาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ชื่อช็อง เซลีเซ มาจาก “เอลูเซีย” (ELUSIA) ในภาษากรีก แล้วเรียกเป็นภาษาลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่งความสุขสงบ

 16.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 040

 23.30 น.   เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

 02.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836

 13.30 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

23 – 31 มี.ค. 61

11 – 19 เม.ย. 61

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 61

04 – 12 พ.ค. 61

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095