ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน

  • เที่ยว 3 ประเทศ ออสเตรีย – เชค – โปแลนด์
  • เวียนนา –  พระราชวังเชิร์นบรุนน์
  • ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์ – ฮัลล์สตัท
  • ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – ย่านถนนเกไทรเด
  • เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราสาทครุมลอฟ
  • เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก
  • ปราสาทปราก –วิหารเซนต์วิตัส – เบอร์โน
  • คราคูฟ (โปแลนด์) – เหมืองเกลือวีลิซก้า
  • วอร์ซอร์ – ย่านเมืองเก่า – พระราชวังวิลานอฟ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 18.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์แถว P-Q ประตู 7 - 8

 21.15 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR  833

DAY 2

โดฮา – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์

 00.05 น.   เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 02.45 น.   ออกเดินทางสู่ เวียนนา โดยเที่ยวบินที่ QR 189

 07.40 น.   เดินทางถึง กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรีคลาสสิกที่มวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ

          เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 ปรารถนาที่จะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ชมความวิจิตรตระการตาของตำหนักล่าสัตว์บนเนื้อที่กว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 จะเนรมิตให้เป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่สองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้องทั้งหมด 1,200 ห้องเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม ถนนวงแหวน (Ring Stresses) ผ่านชม โรงอุปรากรแห่งชาติ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ เปิดแสดงครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 1869 ด้วยดอน จิโอวานนี่ของโมซาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย เวียนนา โบสถ์ประจำเมือง ศาลสูง สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ

          ชม โบสถ์เซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedrals) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147

          อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน เสื้อแบรนด์เนมยอดนิยม และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Austria Trend Hotel Bosei หรือเทียบเท่า 

DAY 3

เวียนนา – ฮัลล์สตัท – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบล – ย่านถนนเกไทรเด

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) (ระยะทาง 289 กม. / ใช้เวลา 3.25 ชม.) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ที่น่ารักที่สุดในโลก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่าดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

          เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 72  กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996  นำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabellgarten) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบล ซึ่งเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound of Music ฉากที่มีสวนดอกไม้สวยงาม เดิมเป็นปราสาทมีชื่อว่า Alteneau Castle สร้างขึ้นตามบัญชาของช้อป Wolf Dietrich Von Raiteneau

          อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนเกไทรเด มีร้านค้าต่างๆมากมาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเค้กขายกาแฟ ขายไข่อิสเตอร์ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของบ้านโมซาร์ทด้วย ป้ายร้านค้าเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีป้ายเหล็กที่แสดงสัญลักษณ์ของร้านแต่ละร้าน เหตุผลในการมีป้ายสัญลักษณ์ของแต่ละร้านก็เพราะว่าในสมัยยุคกลาง ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หนังสือ แต่ละร้านจึงทำสัญลักษณ์ของร้านเพื่อให้ลูกค้าจำได้ว่าร้านไหนเป็นร้านไหน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Austaia Trend Hotel Salzburg West หรือเทียบเท่า 

 

DAY 4

ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราสาทครุมลอฟ – เชสเก้ บูเดโจวิซ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlow) (ระยะทาง  216 กม. / ใช้เวลา 2 .20 ชม.) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปราก ช่วงที่แม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านเชสกี้ครุมลอฟ ดูเหมือนเป็นเพียงลำธารเล็กๆสายน้ำคดไปเคี้ยวมาเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองดูราวกับหยดน้ำ ถึงความเจริญสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชมเขตเมืองเก่า ครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992 แวะถ่ายรูป ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขุน  นางถึง 3 ตระกูล ที่ใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในที่สุด  เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก / ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรน้ำเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ที่ตั้งซ่อนตัวอยู่ลึกลับประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ำวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง

          เดินทางสู่ เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ (Ceske Budejovice) (ระยะทาง  25 กม. / ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นกำเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

          นำท่านผ่านชมบริเวณตัวเมืองซึ่งอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางอารยธรรมกับตลาดเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน ผ่านชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบอลังการ ซึ่งมีความอ่อนช้อยของศิลปะแบบเรเนซองส์และบารอคผสมผสานกับความน่าเกรงขามของแท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง Helden Samson

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel Zvon หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5

เชสเก้ บูเดโจวิซ – คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก –วิหารเซนต์วิตัส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) (ระยะทาง 108 กม. / ใช้เวลา 1.50 นาที)  ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ นำเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 135 กม. / ใช้เวลา 1.45 นาที)  เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ  

          เข้าชม ปราสาทปราก (Prague castile) เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร ชมวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของกรุงปราก โดยคำสั่งของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslas และ St. Adalbert นักบุญชาวโบฮีเมียแห่งดินแดนเชค

          นำท่านชม พระราชวังเก่า (Old Royal Palace) เป็นอาคารที่ต่อเนื่องมาจากโบสถ์เซนต์วิตัสสร้างขึ้นเมื่อช่วงศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นที่ประทับของราชวงศ์

          เข้าชม โบสถ์เซนต์จอร์จและคอนแวนต์ (St. George’s Basilica and Convent) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 920 โดยเจ้าชายวราติสลาฟที่ 1 (Vratislav I) ตัวโบสถ์ด้านนอกเป็นศิลปะสไตล์บารอกโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George’s Basilica) แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนของปราสาทปรากที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์เชค ชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Vienna House Diplomat Prague หรือเทียบเท่า

 

DAY 6

ปราก – เบอร์โน – คราคูฟ (โปแลนด์)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง 206 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ ของสาธารณรัฐเชค ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีหลายสิ่งโดดเด่นทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรมและอาหารการกิน โดยเฉพาะไวน์ เบอร์โน โดดเด่นเรื่องผลิตไวน์ คอไวน์จากทั่วสารทิศมาที่นี่เพื่อชิมไวน์ นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเก่า อิสระให้ท่านได้เดินเล่น หรือเก็บภาพความประทับใน 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 333 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 3.20 ชม.) เมืองหลวงเก่าของโปแลนด์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุดแห่งประเทศ และมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากสุดเห็นได้จากอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Krakow City West  หรือเทียบเท่า 

 

DAY 7

คราคูฟ – เหมืองเกลือวีลิซก้า – วอร์ซอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 15 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที)  เมืองอันเป็นที่ตั้งของเหมืองเกลืออันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์ เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และรัฐบาลโปแลนด์ประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี 1994

          นำท่านชมความอัศจรรย์ของ เหมืองเกลือวีลิซก้า เหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี ภายในแบ่งออกเป็นชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ประกอบไปด้วยห้องโถงต่างๆ และ โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในเหมืองยังมีแกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) (ระยะทาง 307 ก.ม. / ใช้เวลาเดินทาง 4.18 ชม.)  เมืองหลวงของ ประเทศโปแลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Double Tree By Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw หรือเทียบเท่า 

 

DAY 8

วอร์ซอร์ – ย่านเมืองเก่า – พระราชวังวิลานอฟ – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอร์เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980   นำท่านชมความงามและแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญภายในเขตเมืองเก่า

          นำท่านเดินเล่นบริเวณ สวนสาธารณะลาเซียนกี้ ที่ล้อมรอบพระราชวังลาเซียนกี้ และถ่ายรูปกับ รูปปั้นโชแปง  / นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอว์ในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านแวะบันทึกภาพกับ พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) หนึ่งในอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ โดยพระราชวังวิลานอฟถูกสร้างขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าจอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ ปัจจุบันพระราชวังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมแก่สาธารณะ / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 18.05 น.   ออกเดินทางสู่  โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 260

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

 00.40 น.   เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 01.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

 12.40 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095