แกรนด์ อียิปต์ 10 วัน

 • พักบนเรือสำราญ 4 คืน นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว 3 คืน
 • ราคานี้รวมค่า เครื่องดื่ม soft drink ในมื้ออาหารทุกมื้อ, วีซ่าอิยิปต์, ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ไคโร – กิซ่า–หมู่มหาพีระมิด – สฟิงซ์
 • ชมการผลิตกระดาษปาปิรุส
 • ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์
 • เมมนอน – แดร์ เอล บาฮารี – หุบผากษัตริย์
 • อีสน่า – วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ
 • อัสวาน – เขื่อนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล
 • วิหารอาบูซิมเบล – ล่องเรือโบราณ Felucca   
 • อเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดิน – เสาหินปอมเปย์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ รวมเข้าห้องมัมมี่
 • ป้อมปราการ Qait Bay – ตลาดข่านเอลคาลีลี่

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ แถว Q ประตู 8

DAY 2

ไคโร - กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ กิซ่า – โรงงานกระดาษปาปีรุส – บินภายในสู่ลักซอร์

 00.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961

 06.00 น.   เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2 ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า'ชัยชนะ'

 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

          เดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของอียิปต์

          นำท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

          เข้าชม สฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกิซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   นำท่านเข้าชมศูนย์กลางการทำ โรงงานทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus) ศูนย์กลางที่จัดทำกระดาษปาปิรุส ณ สถาบันปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตั้งขึ้นในปี1968 โดย Dr Hasan Ragab เพื่อให้คนได้รู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณในการทำต้นกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นกก ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญกับคนของอียิปต์และถูกนำมาใช้สำหรับการเขียนโดยชาวอียิปต์โบราณ,ได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของต้นกก ที่มีสำคัญในชีวิตของชาวอียิปต์ ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ

           ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  / จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน

 22.00 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยเที่ยวบิน MS 060

 23.00 น.   เดินทางถึง เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว

 เข้าสู่ที่พัก Mercure Karnak Hotel or Sheraton Luxor Resort or Similar (5*) 

DAY 3

ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพักที่สะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ที่จะนำท่านพบกับความประทับใจกับทัศนียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ 

 บ่าย   ชมวิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 จนถึงสมัยพระเจ้ารามเซสที่ 2

          ชมวิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  เช่นกัน วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ / หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

 เข้าสู่ที่พักบนเรือสำราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 

DAY 4

อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – วิหารแดร์ เอล บาฮารี – หุบผากษัตริย์ – อีสน่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

          นำท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น / นำท่านชม วิหารแดร์ เอล บาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัทเชบซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีมีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว

          นำท่านชม หุบผากษัตริย์ (Valley Of The King) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับ โดยภายในทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว หุบผากษัตริย์แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โดยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพื่อหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

 บ่าย   ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  / หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

 เข้าสู่ที่บนเรือสำราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 

DAY 5

วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

          เรือล่องสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu) นำท่านชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple Of Horus Of Edfu) วิหารแห่งเอ็ดฟูได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากวิหารแห่งนี้ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพฮอรัส เทพแห่งสงคราม ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี้ถูกสร้างด้วยขนาดที่ใหญ่โต

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

 บ่าย   นำท่านล่องเรือต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (Komombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์ นำท่านชม วิหารคอมออมโบ (Temple Of Komombo) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพโซเบ็ก เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้และฮาโรริสหรือเทพฮอรัสเก่าแก่ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพสององค์ในสถานที่แห่งเดียวกัน / เรือออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำ ตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

 เข้าสู่ที่พักบนเรือสำราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 

DAY 6

อัสวาน – เชื่อนยักษ์ HIGH DAM – วิหารแห่งฟิเล - อัสวาน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

          เดินทางถึง เมืองอัสวาน (Aswan) เมืองสถานที่ตั้งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อนอัน สวยงาม อากาศดีตลอดปี / ชม High Dam เขื่อนยักษ์ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1960 ขแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี

          ชมเสาหินโอบิลิสก์ (Unfinished Obelisk) แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเท    

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

 บ่าย   นำท่านล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) ที่ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง (Colonnades) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดีด้วยการย้ายตัววิหารจากที่ตั้งเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปีหลังการสร้างเขื่อนอัสวาน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  / หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)

 เข้าสู่ที่พักบนเรือสำราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 

DAY 7

อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล – ไคโร

 04.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (Breakfast Box)  และนำท่านนั่งรถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล

 07.30 น.   เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล / นำท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราชสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้สุดของอียิปต์ ตัววิหารตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วยรูปสลักหินบรรยายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เช่น สงครามที่สมรภูมิคาเดช ด้านในสุดของวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั้น คือฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่งทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้นเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์ / ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 14.25 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยเที่ยวบิน MS 398

 15.50 น.   เดินทางถึง เมืองไคโร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก Movenpick Pyramids Hotel or Similar (5*) 

DAY 8

อเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาหินปอมเปย์ – ป้อมปราการ QAIT BAY

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมืองนี้ชื่อ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูกค้นพบโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล และได้ยึดเป็นเมืองขึ้นของกรีกแล้ว จึงถูกตั้งชื่อตามนามพระองค์ในที่สุด

          นำท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacoms) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด / ชมโรงละครโรมันกลางแจ้ง (Roman Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั้น ที่ได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์แบบ            ชมเสาหินปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู Seafood)  

 บ่าย   นำท่านแวะถ่ายรูป ป้อมปราการ Qait Bay (Citadel) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์อิตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาสร้างเป็นป้อมปราการ / แวะถ่ายรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)เดินทางกลับสู่ เมืองไคโร

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก Movenpick Pyramids Hotel or Similar (5*) 

DAY 9

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่ – ข่านเอลคาลีลี่ – ไคโร – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น้ำหอม ทำจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ ชม หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองคำลงยา ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้สำหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต

          นำท่านเข้าชมห้องแสดงมัมมี่ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้ว ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2  พิเศษ! รวมค่าเข้าชมแล้ว

          นำท่านชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างโดย ผู้นำมุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวมุมสูงของกรุงไคโรได้อย่างชัดเจน / ชม สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed  Ali Mosque) เริ่มสร้างในปี ค.ศ.1830 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1857 ภายในมีมีนาฬิกาซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยน กับ เสาหินโอเบลิกส์ของรามเซสที่สองเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์กับฝรั่งเศส

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 23.20 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

DAY 10

กรุงเทพฯ

 12.40 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

88,800 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

10 – 19 เมษายน 2561

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095