แกรนด์เยอรมนี 10 วัน (ปีใหม่)

  • เบอร์ลิน – ไลป์ซิก  – เดรสเดน
  • เดรสเดน  – พระราชวังสวิงเกอร์ – แบมเบิร์ก
  • แบมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก  – เอาส์บวร์ก
  • เอาส์บวร์ก – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ
  • การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – เบิร์ชเทสการ์เดน – มิวนิค
  • พักโรงแรมมาตรฐานยุโรป ระดับ 4/5 ดาว
  • รวมทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
  • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง วันละ 1 ขวด/ท่าน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

 23.00 น.   สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ ประตู 8 แถว Q

DAY 2

กรุงเทพฯ – โดฮา – เบอร์ลิน

 02.05 น.   บินสู่โดฮาโดยเที่ยวบิน QR 837

 05.15 น.   ถึงโดฮาเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

 07.40 น.   บินสู่ เบอร์ลิน โดยเที่ยวบิน QR 081

 12.55 น.   ถึงสนามบินเทอเกิ้ล กรุงเบอร์ลิน

 บ่าย     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / แวะถ่ายรูปกับ ประตูบรานเดนบวร์ก  ผ่านชม กำแพงเบอร์ลิน – ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ – พระราชวังชาล็อตเทนเบิร์ก

 พักที่โรงแรม Holiday Inn Mitte หรือเทียบเท่า 

DAY 3

เบอร์ลิน – ไลป์ซิก – เดรสเดน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองไลป์ซิก เมืองสำคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ / ชมย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากแห่งหนึ่ง รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า “นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ”

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Wyndham Garden Dresden หรือเทียบเท่า 

DAY 4

เดรสเดน – พระราชวังสวิงเกอร์ – แบมเบิร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เข้าชมพระราชวังสวิงเกอร์  ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อค บนฝั่งแม่น้ำเอลเบอร์ ผ่านชม เดอะเซมเพอร์ โอเปร่าเฮ้าส์  - แวะถ่ายภาพกับ โบสถ์แห่งเดรสเดน ให้ท่านเดินเล่นบนลาน Balcony Of Europe

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน เข้าชมโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง – ผ่านชม ศาลากลางจังหวัดเก่า – ผ่านชม พระราชวัง Neue Residenz อาคารที่ใหญ่ที่สุดในแบมเบิร์ก เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก เมืองที่ตั้งของพรรคนาซี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Arena Park หรือเทียบเท่า 

DAY 5

แบมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก – เอาส์บวร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ชมเมืองนูเรมเบิร์ก เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ - ชมบริเวณ จัตุรัสกลางใจเมือง – แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์พระแม่มาเรีย เดินทางสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย  นำท่านเดิน ชมเมืองเก่า ที่สวยงามเหมือนเดินย้อนไปเมืองแห่งเทพนิยาย MARKPLATZ ในชุมชน มีซอยเล็กซอยน้อยมี RATHAUS ศาลากลางจังหวัด รูปทรงเก่า ที่ยังคงไว้และอาคาร บ้านเรือนสร้างแบบผนังปูนประกอบบนคานไม้

          แวะถ่ายรูปกับ คริสตจักรเซนต์ยาโคบ คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดของเมือง นำท่านชมความงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสันที่ จัตุรัส PLOENLEIN จัตุรัสเล็กๆแต่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก บริเวณรอบจัตุรัสประกอบไปทั่วลานน้ำพุ และตลาดเก่า / ช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village เดินทางสู่ เมืองเอาส์บวร์ก ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเขตบาวาเรีย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Augsburg an der K หรือเทียบเท่า 

DAY 6

เอาส์บวร์ก – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านชมบริเวณ จัตุรัสกลางเมือง มีโบสถ์ประจำเมือง (Cathedral Dom) - ศาลากลางเมือง  - และหอคอยเพอร์ลาชทูร์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนซองค์ ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดนประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน

          ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์  สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามคำสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาว (Swan King) รูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจจากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ทำให้เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ จากความสวยงามอย่างวิจิตรพิศดารนี้ วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Euro Park หรือเทียบเท่า 

DAY 7

ฟุสเซ่น – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ – การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย มีความสูงประมาณ 2,962 เมตรระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทะเลสาบเบื้องล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย เมืองนี้มีความน่ารักด้วยภาพวาดบนกำแพงบ้าน

          นำท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้กัน ตั้งขึ้นเมื่อ 800 ปีก่อน ทั้งสองเมืองมารวมกันเป็นเมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี  เมื่อนักท่องเที่ยวไปเดินเล่นในตัวเมืองสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเขตเมืองการ์มิชอาคารบ้านเรือนจะทันสมัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 8

การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – เบิร์ชเทสการ์เดน – มิวนิค

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยเลาะเลียบเทือกเขาแอลป์ นำท่านชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ มิวนิค เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรีย แคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค / แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม Mercure Hotel Orbis Munich Sou หรือเทียบเท่า 

DAY 9

มิวนิค – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เข้าชมพระราชวังเรสซิเดนซ์ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ มิวนิค ที่ซึ่งเป็นที่ประทับและศูนย์กลางอำนาจของกษัตริย์บาวาเรียนนานถึง 500 ปี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ในบรรยากาศแบบชิวๆ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 14.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 16.05 น.    บินสู่โดฮาโดยเที่ยวบิน QR 058

 23.45 น.   ถึงโดฮาเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 10

กรุงเทพฯ

 02.30 น.   บินสู่ กรุงเทพฯ QR 836

 13.15 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพเวลา

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

17 – 26 พ.ย. 60

29 ธ.ค. 60 – 07 ม.ค. 61 (คอนเฟิร์มออกเดินทาง)

16 – 25 ก.พ. 61

16 – 25 มี.ค. 61

13 – 22 เม.ย. 61

27 เม.ย. – 06 พ.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095