เยอรมนี-ฝรั่งเศส (อัลซาส) 9 วัน

  • แฟรงเฟิร์ต – รุดเดสไชม์แอมไรน์ – สตราสบูร์ก
  • อัลซาส (ริบูวิลเล่, ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก, เอกิสไฮม์)
  • กอลมาร์ – ป่าดำ – ทะเลสาบคอนสแตนท์
  • มีสเบอร์ก – คอนสแตนท์ – เกาะไมเนาว์
  • เกาะลินเดาว์ – อูซเบอร์ก – โดเนาวอร์ธ
  • นอร์ทลิงเกน – โรเธนเบอร์ก – นูเรมเบอร์ก
  • แบมเบอร์ก – โคเบอร์ก – วืซเบอร์ก
  • ชอปปิ้งเอ้าท์เลท

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – แฟรงเฟิร์ต

 21.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D

 23.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต โดยเที่ยวบิน TG 920

DAY 2

แฟรงเฟิร์ต – รุดเดสไชม์แอมไรน์ – สตราสบูร์ก

 06.00 น.   เดินทางถึง แฟรงเฟิร์ต นำท่านเดินทางเลียบแม่น้ำไรนน์ไปยัง เมืองรุดเดสไชม์

 เช้า   นำท่านชม เมืองรุดเดสไชม์ แอมไรนน์ (Rudesheim am Rhine) เมืองที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวเยอรมัน และชาวยุโรป นำท่านชมเมืองที่สวยงามน่ารัก ชมร้านค้า และร้านจำหน่ายไวน์เยอรมัน ชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง แล้วเดินทางลงทางตอนใต้ของเยอรมัน / นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ฝรั่งเศส ไป เมืองสตาร์บูร์ก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรป (European Union) และตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างปารีสกับปราก

         ชม อาคารสภาสหภาพยุโรป (European Union Parliament) ที่สวยงาม อาคารสถานีรถไฟที่ออกแบบอย่างทันสมัย / ชม ย่านเมืองเก่าล้อมรอบด้วยคลอง จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม

         ชม มหาวิหารนอร์ทเธอดาม (Cathedral Nortre Dame) โบสถ์กอธิค ที่เป็นงานมาสเตอร์พีส ด้วยความงดงามละเอียดชดช้อยของการแกะสลักหินทรายบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ ชมบริเวณถนนโดยรอบโบสถ์ที่สวยงาม เรียงรายด้วยร้านค้า และร้านอาหาร ร้านกาแฟที่แข่งขันกันตกแต่งประชันกัน ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าในย่านร้านค้า หรือในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยท

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Strasbourg หรือเทียบเท่า 

DAY 3

สตราสบูร์ก – อัลซาส (ริบูวิลเล่, ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก, เอกิสไฮม์) – กอลมาร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ แคว้นอัลซาส (Alsace) แคว้นที่มีชื่อเสียงของไร่องุ่นและการทำไวน์

ชม เมืองริบูวิลเล่ เมืองที่อยู่ในทำเลที่มองเห็นปราสาทยุคกลางที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ไรซลิ่ง (Riesling) มีอาคารบ้านเรือนที่สวยงามมีเอกลักษณ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชมเมืองแต่ละเมือง คือ ริบูวิลเล่ , ริคเวียร์, ไคเซอร์สเบอร์ก และเมืองเอกิสไฮม์ เมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว ท่านจะเพลิดเพลินกับบรรยากาศบ้านเรือนของแต่ละเมืองที่มีเอกลักษณ์ เดินเที่ยวเข้าซอกเล็กซอกน้อยของเมืองที่น่ารักและร้านค้าของที่ระลึก รวมทั้งชาวเมืองที่มีอัธยาศัยเป็นมิตรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Colmar Centre Unterlinden หรือเทียบเท่า 

DAY 4

กอลมาร์ – ป่าดำ – ทะเลสาบคอนสแตนท์ – มีสเบอร์ก – คอนสแตนท์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านชม เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองที่เป็นศูนย์กลางเส้นทางไวนน์ของแคว้นอัลซาส กอลมาร์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในอัลซาส / ชม บ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์แบบอัลซาลและเบอร์กันเดี่ยน ตั้งแต่ศตวรรตที่ 16 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอย่างสวยงาม ได้ชื่อว่าเป็นเวนีสน้อย (PetiteVenice) ในอดีตชาวเมืองใช้แม่น้ำเหล่านี้ เป็นเส้นทางในการขนส่งไวน์ออกไปจำหน่าย ชม ย่านเมืองเก่า, ศาลาว่าการประจำเมือง, โบสถ์ และย่านการค้าที่น่ารักสวยงามน่าประทับใจ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านผ่านชมบริเวณป่าดำ ที่มีชื่อเสียงของเยอรมัน เป็นแหล่งป่าสนดำที่สวยงามนำท่านเดินสู่ แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมัน เป็นบริเวณที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยวัฒนธรรมและศิลปะ

          ชม เมืองมีสเบอร์ก (Meersburg) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคอนสแตนท์ หรือ โบเดนเซ ชมเมืองที่สวยงามน่ารัก เป็นที่ตั้งของปราสาทมีสเบอร์กตั้งแต่ศตวรรตที่ 7 เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน ชม วิวของทะเลสาบคอนสแตนท์ ที่สวยงาม ชมย่านการค้า และย่านพักผ่อนที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ คอนสแตนท์ (Konsttanz)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Halm Konstanz หรือเทียบเท่า 

DAY 5

คอนสแตนท์ – เกาะไมเนาว์ – เกาะลินเดาว์ – ฟุซเซ่น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เกาะไมเนาว์ (Minau Island) เกาะที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตระกูลBernadotte ตั้งแต่สมัยอัศวินยุคกลางราวศตวรรตที่ 13 บนพื้นที่ประมาณครึ่งตารางกิโลเมตร ปัจจุบันได้ปรับปรุงในเป็นสวนที่สวยงาม ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในสามโลก เนื่องด้วยมีพรรณไม้ที่อายุกว่าร้อยปี เช่น ต้นโอ้ค ต้นสน ปลูกสลับกับทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลในช่วงใบไม้ผลิ ก็จะมีทุ่งทิวลิปเดฟโฟดิล ขึ้นในสวนช่วงหน้าร้อนมีดอกกุหลาบบานกว่าหมื่นดอก หอกจากนี้ ยังมีโรงเรือนกล้วยไม้ โรงเรือนผีเสื้อ แปลงดอกไม้ต่างๆ ปลูกอยู่ทั่งทั้งเกาะ สลับกับน้ำพุ น้ำตก ที่นั่งเล่น แปลงผักสวนครัว และโรงเรียนไม้ พรรณเขตร้อน พวกปาล์มต่างๆ ในท่านได้เดินเล่นรื่นรมย์ / ชม ปราสาทบารอค ของตระกูลเจ้าของเกาะและโบสถ์เซ็นต์แมรี

 รับประทานอาหารกลางวัน ภายในเกาะไมเนาว์ 

 บ่าย   นำท่านเดินทางเลียบทะเลสาบคอนสแตนท์แสนสวยไปยังเมือง ลินเดาน์ (Lindau) เมืองที่ตั้งอยู่บน  เกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบคอนสแตนท์ ชมความสวยงามน่ารักของเกาะลินเดาน์ เมืองพักผ่อนของชาวยุโรป บรรยากาศสวยงามน่ารัก

          ชม อาคารซิติ้ฮอลล์ ที่เก่าแก่ และเดินเล่นชมย่านการค้าและย่านริมทะเลสาบแสนสวย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Euro Park หรือเทียบเท่า 

DAY 6

ฟุซเซ่น – อูซเบอร์ก – โดเนาวอร์ธ – นอร์ทลิงเกน – โรเธนเบอร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เส้นทางสายโรแมนติค (Romantic Strase) ของเยอรมันที่ชื่อเสียง เนื่องด้วยเป็นเส้นทางที่วิ่งผ่านบ้านเรือนและธรรมชาติที่สวยงาม ผ่านทุ่งเกษตรกรรม บ้านเรือนแบบบาวาเรีย ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมแบบมีเอกลักษณ์ไว้ ระหว่างทางแวะชม โบสถ์วีซ (The Wieskirche)

          ชม เมืองอูซเบอร์ก (Augsburg) เมืองคู่แฝดของมิวนิค ชมจัตุรัสกลางเมือง ที่มีตลาดสินค้าเกษตร ผลไม้ดอกไม้ อาคารซิติ้ ฮอลล์แล้วเดินทางบนเส้นทางสายโรแมนติค แวะชมเมืองต่างๆที่น่ารัก เช่น โดเนาวอร์ธ (Donauworth) นอร์ทลิงเกน (Nordlingen)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเธนเบอร์ก (Rothenburg ob der Tauber) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทาเบอร์

ชม อาคารซิติ้ ฮอลล์, จัตุรัสกลางเมือง โบสถ์เซ็นต์จาคอป และถนนเพลินไลน์ ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง และเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงาม ชมร้านค้าต่างๆที่อนุรักษ์ให้เห็นบรรยากาศเมื่อกว่า800 ปีที่แล้ว ชมเมืองที่น่ารักและสวยงามที่สุดบนเส้นทางสายโรแมนติค

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Altes Brauhaus หรือเทียบเท่า 

DAY 7

โรเธนเบอร์ก – นูเรมเบอร์ก – แบมเบอร์ก – โคเบอร์ก – วืซเบอร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบอร์ก (Nuremburg) เมืองที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของเยอรมัน อายุกว่าพันปี ยังคงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ มีการค้นพบประดิษฐ์ลูกโลกเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์บัญชาการของนาซี / ชม ย่านเมืองเก่า / ชม โบสถ์เซ็นต์ลอเลนซ์ น้ำพุแห่งความงาม ตลาดสินค้าเกษตร ถนนช็อปปิ้ง ท่านจะประทับใจกับบรรยากาศของเมืองเยอรมันแบบแท้ๆ

         นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบมเบอร์ก (Bamburg) เมืองตอนเหนือบาวาเรีย ที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ เมืองยุคกลางที่มีความสำคัญตั้งแต่ต้นศตวรรตที่11 โดยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ดยุคของบาวาเรีย แต่งตั้งให้เมืองนี้เป็นเมืองของบิชอบ จนได้ชื่อว่าเป็นโรมแห่งที่สอง / ชม ย่านเมืองเก่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบอร์ก (Coburg) เมืองขนาดเล็กที่เด่นในเรื่องความสวยงามเต็มไปด้วยปราสาทต่างๆ จนได้ชื่อว่าเส้นทางแห่งปราสาท (Burgenstrabe) เมืองนี้เป็นบ้านเกิดของเจ้าชายอัลเบิร์ท นอกจากนี้เจ้าผู้ครองเมืองยังมีนโยบายเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยการแต่งงานระหว่างราชวงศ์ต่างๆในยุโรป ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเล่นและตุ๊กตา และเมืองแห่งการพักผ่อนสปา นำท่านเดินทางสู่ เมืองวืซเบอร์ก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Wurzburg หรือเทียบเท่า 

DAY 8

วืซเบอร์ก – ชอปปิ้งเอ้าท์เลต – แฟรงเฟิร์ต – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านชม เมืองวืซเบอร์ก (Wurzburg) เมืองเก่าแก่ของเยอรมันตั้งแต่ยุคกลาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมนน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีทัศนียภาพที่สวยงาม เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคสมัยต่างๆ ผสมผสานกับอาคารศิลปะบารอคและรอคโคโค่ / ให้อิสระท่านช็อปปิ้งเอ้าเลตที่ Wertheim Village จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Coach , Aigner , Versace, Samsonite etc .

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมือง แฟรงเฟิร์ต นำท่านชมเมืองศูนย์กลางการพาณิชย์ / ชมย่านเมืองเก่าของแฟรงเฟิร์ต ชมโบสถ์ และอาคารซิติ้ ฮอลล์ ที่สวยงาม ชมย่านการค้า ของที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 20.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 923

DAY 9

กรุงเทพฯ

 12.30 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

86,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

02 – 10 ธ.ค. 60

17 – 25 ก.พ. 61

17 – 25 มี.ค. 61

**27 ธ.ค. 60 – 04 ม.ค. 61 (89,900)

**10 – 18 เม.ย. 61 (89,900)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095