อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส 11 วัน

 • กรุงโรม – โคลีเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่
 • บันไดสเปน (พักโรม 1 คืน) – ฟลอเรนซ์
 • จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า
 • เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค รวมล่องเรือกอนโดล่า
 • มิลาน – ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์
 • ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น
 • ดีจอง นั่งรถไฟ TGV สู่ กรุงปารีส
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล
 • ปารีส – แวร์ซายส์ – พระราชวังแวร์ซายส์
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีส
 • พักโรงแรมมาตรฐานยุโรป ระดับ 4/5 ดาว
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง วันละ 1 ขวด/ท่าน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

 18.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ แถว K ประตูทางเข้าที่ 5

 21.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 981

DAY 2

สิงคโปร์ – กรุงโรม – โคลีเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน (พักโรม 1 คืน)

 00.25 น.   เดินทาง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 01.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบิน SQ 366

 08.05 น.   เดินทางถึง กรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี

 เช้า   นำท่านชม มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ (St. Peter Basilica) ใหญ่ที่สุดในโลกและสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน

แวะถ่ายรูปกับ โคลีเซี่ยม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย / ผ่านชม โรมันฟอรั่ม  (Roman Forum) สถานที่ของนักปราชญ์ และนักการเมืองในยุคโรมันโบราณ / ชมประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” / ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุ / ชมบรรยากาศ ย่านบันไดสเปน (Spainish Step) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่ อาร์มานี่ พราด้า หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Rome Pisana หรือเทียบเท่า 

DAY 3

กรุงโรม – ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย / แวะถ่ายภาพกับ จอตโต เบล ทาวเวอร์ (Giotto’s Bell TowerI) หอระฆังที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์

          เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) บ้านเกิดของกาลิเลโอ นักดาราศาสตร์เอกของโลก / ถ่ายรูปกับ หอเอนปิซ่า (The leaning Tower of Pisa) ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Galilei หรือเทียบเท่า 

DAY 4

ปิซ่า – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค รวมล่องเรือกอนโดล่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice)  เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก”

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเช็ตโต้ นั่งเรือสู่เกาะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ำ ชม จตุรัสซานมาร์โค (San Marco) หรือ เซนต์มาร์ค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ นับร้อยแห่ง  ชม มหาวิหารซานมาร์โค (Bacilica Di San Mar) / แวะถ่ายรูป วังดูคาเล (Palazzo Ducale) อดีตที่พำนักของผู้ปกครองเมืองเวนิส / ผ่านชมและแวะถ่ายรูป สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri) / รวมล่องเรือกอนโดล่า ลำละ 6 ท่าน เอกลักษณ์ของเมือง ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส / นำท่านนั่งเรือกลับสู่ ทรอนเช็ตโต้

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Venice Mestre Castellana หรือ เทียบเท่า 

DAY 5

เวนิส – มิลาน – ลูเซิร์น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย  ชมความงาม มหาวิหารดูโอโม่ (Duomo di Milano) สถาปัตยกรรมเก่าแก่อันดับ 3 ของโลก / เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหนึ่ง มีสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel Europe หรือเทียบเท่า 

DAY 6

ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ กรินเดอวาลด์ (Grindelwald)  อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก

          เดินทางสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกและเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top Of Europe)

          ชมกลาเซียร์หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe 

 บ่าย   เดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe และอื่นๆ อีกมากมาย เดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Hotel Europe หรือเทียบเท่า 

DAY 7

ลูเซิร์น – ดีจอง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี / ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Mouiment) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ

          ช้อปปิ้ง สินค้าย่ายจตุรัสสแควร์ อีกแหล่งช้อปปิ้งที่จะทำให้เพลิดเพลินกับสินค้ามากมาย เช่น นาฬิกาสวิส อัญมณี สินค้าแฟชั่น และช็อกโกแลตสวิส ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ ดีจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่ง ราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีนนำ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Dijon หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ดีจอง นั่งรถไฟ TGV สู่ กรุงปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – หอไอเฟล

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟความเร็วสูง TGV ถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ (Seine Cruise) ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง  ในการชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซนน์ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส / ผ่านชม  โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral) / แวะถ่ายรูปกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย ตั้งชื่อ ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล”

 18.30 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Paris Pont De Sevres หรือเทียบเท่า 

DAY 9

ปารีส – แวร์ซายส์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส – ช้อปปิ้งจุใจ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ แวร์ซายส์ (Versailles) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ชมความงดงาม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย  เดินทางกลับสู่ ปารีส / อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศสอย่างจุใจตลอดช่วงบ่ายจนถึงก่อนรับประทานอาหารค่ำ สินค้าอาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ จากร้านค้าปลอดภาษี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Paris Pont De Sevres หรือเทียบเท่า 

DAY 10

ปารีส – สิงคโปร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ Tax Refund  

 12.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 335

DAY 11

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

 06.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 09.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน SQ 972

 11.05 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

109,000.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

08 – 18 เม.ย. 61 (สงกรานต์)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095