เดอะ เบสท์ ออฟ กรีซ 9 วัน

  • พิเศษ! รายการนี้พักบนเกาะซานโตรินี่ 2 คืน
  • เอเธนส์ – อะราโชวา – หมู่บ้านอิเทีย – เดลฟี่
  • เกาะซานโตรินี่ (นั่งเรือ Speed Boat)
  • ชมพระอาทิตย์ตกดินหมู่บ้านเอีย
  • ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ำที่ Hot Springs – ฟิรา
  • เกาะซานโตรินี่ – เอเธนส์ (นั่งเรือ Ferry ชั้นธุรกิจ)
  • พักโรงแรมมาตรฐานยุโรป ระดับ 4/5 ดาว
  • รวมทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
  • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง วันละ 1 ขวด/ท่าน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

 19.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ แถว Q ประตู 9

 22.40 น.   ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69

DAY 2

อิสตันบูล – เอเธนส์ – อะราโชวา – หมู่บ้านอิเทีย – เดลฟี่

 05.00 น.   เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 07.15 น.   ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ TK 1845

 08.40 น.   เดินทางถึง เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

          นำท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount Parnassos) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย

          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (Itea) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (Phocis) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Nafsika Palace (4*) หรือเทียบเท่า 

DAY 3

เดลฟี – คาลาบาก้า (เมทธีออรา)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ   เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ / ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น  นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองคาลาบาก้า (Kalabaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี (The Plain of Thessaly) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมทีออรา (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Divani Hotel (4*) หรือเทียบเท่า 

DAY 4

คาลาบาก้า (เมทธีออรา) – เอเธนส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านชม อารามแห่งเมทิออรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานับล้านปี / ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ โดยก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมที่เมเทออราเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ ตอน For your eyes only” อีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร์โมพิลี  (Thermopylea) เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกำลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นที่ต้านกองกำลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองกำลังถาย  ทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดาส (Lionedas)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

 เข้าสู่ที่พัก Athenian Callirhoe 4* Boutique หรือเทียบเท่า 

DAY 5

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่ – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast 

 06.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ

 07.00 น.   เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ SPEED BOAT

 11.50 น.   เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ

          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน PYRGOS ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย  นำท่านชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น  ทรายสีดำสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา

          เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของ  เกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย

          ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Greco (4*) หรือเทียบเท่า 

DAY 6

เกาะซานโตรินี่ – ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ำที่ Hot Springs – ฟิรา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเดินทางลงสู่ท่าเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ที่ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆที่ยังมีควันระอุอยู่ / จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs ให้ท่านคลายความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลกที่จะทำให้ท่านสดชื่น กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ำอุ่น (ควรเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วย)

**หมายเหตุ   สำหรับท่านที่จะลงไว้น้ำ ต้องเป็นผู้ว่ายน้ำแข็ง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็นตะคิวง่าย เพราะน้ำจะมีอุณหภูมิที่เย็นจัด และเรือจะจอดอยู่ห่างจากจุดที่ว่ายน้ำ บ้างครั้งอาจไกลกว่า 200 เมตร

          นำท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย Cable Car สู่ เมืองฟิรา (Fira Town)เมืองหลวงของเกาะซานโทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวทำลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย    นำท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Greco (4*) หรือเทียบเท่า 

DAY 7

เกาะซานโตรินี่ – นั่งเรือเฟอร์รี่ Blue Star (Business Class) – เอเธนส์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ Ferry

 15.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเรือ Blue Star (Business Class)

 รับประทานอาหารค่ำบนเรือ Ferry 

 23.25 น.   เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Athenian Callirhoe 4* Boutique หรือเทียบเท่า 

DAY 8

เอเธนส์ – อะโครโปลิส – ย่านพลาก้า – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena  Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ)   นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์

          ชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น  อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

          วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   นำท่านช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

          เดินทางสู่ แมคอาเธอร์เกล็น เอาท์เลท (Mc Athurglen Outlet) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ Hugo Boss , Polo Ralph Lauren , Versace, S.Ferragamo, Tommy Hilfiger และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 22.25 น.   ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1844

 23.55 น.   เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

 01.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68

 14.50 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

109,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

17 – 25 มี.ค. 61

07 – 15 เม.ย. 61

14 – 22 เม.ย. 61

28 เม.ย. – 6 พ.ค. 61

26 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095