อิตาลี มอคค่า วัน 8 วัน

 • เที่ยวโรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิส – เวโรน่า – โคโม่ – มิลาน
 • โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
 • น้ำพุเทรวี่ – บรรยากาศย่านบันไดสเปน
 • ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – สะพานเวคคิโอ
 • โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร – ปิซา – หอเอนเมืองปิซ่า
 • เวนิส (รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า) – จตุรัสซานมาร์โค
 • มหาวิหารซานมาร์โค – วังดูคาเล – สะพานถอนหายใจ
 • เวโรน่า – ย่านเมืองเก่าเวโรน่า – จตุรัสเออร์เบ
 • สนามกีฬาโรมันอารีน่า – อดีตบ้านของจูเลียต
 • เมืองโคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ 
 • มิลาน– มหาวิหารดูโอโม่ – แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

 18.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินกาตาร์ แถว Q ประตู 8

 21.15 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 833

 23.55 น.   เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

กรุงโรม – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลีเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

 01.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ QR 115

 06.20 น.   เดินทางถึง กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่

          นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  (Basilica of Saint Peter) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า "เซนต์ปีเตอร์บาซิลิ" เป็นมหาวิหารหนึ่งในสี่ของมหาวิหารหลักในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และ สำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน โดมของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สูงโดดเด่น สามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม วัดนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 2.3 เฮกตาร์ สามารถจุคนได้กว่า 60,000 คน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่หนึ่งของคริสตชนนิกายโรมันคาทอลิก เชิญชมความอลังการ พบกับปฏิมากรรมปิเอต้า รูปแม่พระประคองร่างพระเยซูหลังจากถูกปลดลงจากไม้กางเขน รูปปฎิมากรรมบรอนซ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านชม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum)  สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน เชิญชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว

          ชม น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง

          ชม บรรยากาศย่านบันไดสเปน  (Spanish Steps) แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของโรม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมของอิตาลีตามอัธยาศัย อาทิ กุชชี่, อาร์มานี่, พราด้า, หลุยส์ วิตตอง เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pisana (*EX Holiday Inn Rome Pisana* หรือเทียบเท่า 

DAY 3

โรม – The Mall Outlet – ฟลอเรนซ์ – จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย – หอเอนเมืองปิซ่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ (Florence) (ระยะทาง 247 ก.ม. / เดินทางประมาณ 3 ช.ม.) นำท่านแวะ The Mall Outlet ให้อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า  แบรนด์เนมมากมายอาทิ Armani , Balenciaga , Burberry , Dior , Fendi , Gucci , Valentino เป็นต้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   นำท่านชม จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย / ชม สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) จุดเด่นของสะพานอยู่ที่มีสีเหลืองทองอร่ามบวก กับสองฟากของสะพานจะถูกสร้างเป็นตึกแถว

          ชม โบสถ์ซานตา มาเรีย เดลฟิโอเร (Basilica Di Santa Maria Del Fiore) โบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยฟิลิปโป บรูเนลเลสกี ด้านหน้าโบสถ์ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อนสีขาว เขียว และชมพู สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเรนซ์ นั่งรถข้ามแม่น้ำอาร์โนสู่ จตุรัสไมเคิล แอนเจโล บนเนินสูงเพื่อชมรูปปั้นจำลองของ "เดวิด" ที่โด่งดังในตำนานซึ่งท่านสามารถจะบันทึกภาพวิวที่งดงามที่สุดของกรุงฟลอเรนซ์  

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา (Pisa) (ระยะทาง 102 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 20 นาที)ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน เป็นเมืองหลวงของจังหวัดปิซาอยู่ในแคว้นทัสกานี ประเทศอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Galilei หรือเทียบเท่า 

DAY 4

ปิซ่า – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – รวมล่องเรือกอนโดล่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   แวะถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่า (The Leaning Tower Of Pisa) ตั้งอยู่ในจัตุรัสเดล ดูโอโม หอเอนปิซ่าได้ถูกประกาศโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei MiracoliI และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย

         นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice) (ระยะทาง 320 ก.ม. / เดินทางประมาณ 3 ช.ม. 35 นาที) เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเอเดรียติก และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่มาร์โคโปโล ตัวเกาะเวนิสเองประกอบไปด้วยเกาะกว่า 118 เกาะ เชื่อมต่อกันด้วยลำคลองถึง 150 สาย และสะพานประมาณ 400 สะพาน โดยการเดินทางบนเกาะเวนิสนั้นจะใช้การเดินหรือล่องเรือไปตามลำคลองเท่านั้น

          นำท่านสู่ ท่าเรือทรอนเช็ตโต้ เพื่อนั่งเรือสู่เกาะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ำแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามลำคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านนั่งเรือสู่ เกาะเวนิส ล่องเรือผ่านชมบรรดาบ้านเรือนของนครกลางน้ำแห่งนี้ ที่ตั้งอยู่ตามลำคลองน้อยใหญ่เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกอย่างยิ่ง เวนิสสร้างขึ้น บนเกาะน้อยใหญ่กว่า 140 เกาะ ที่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานหลายร้อยสะพาน จนดูคล้ายเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน  รวมค่าล่องเรือกอนโดล่า (Gondola ride) เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส เรือไม้ที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะเวนิสล่องไปตามลำคลองน้อยใหญ่ต่างๆ ของเกาะเวนิส ผ่านชมตึกบริเวณริมคลอง ชมวิถีชีวิติของชาวเวนิส  เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิส ใช้เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มา  นานหลายร้อยปี

          ชม จตุรัสซานมาร์โค (San Marco) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสที่มีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีที่ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง

          แวะถ่ายรูป มหาวิหารซานมาร์โค (Bacilica Di San Macro) เป็นวิหารที่มีชื่อเสียงมากของเมืองเวนิส เป็นตัวอย่างอันสำคัญของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

          แวะถ่ายรูปอาคารที่มีสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นอย่าง วังดูคาเล (Palazzo Ducale) โดยวังแห่งนี้เคยเป็น ที่พำนักของผู้ปกครองเมืองเวนิสโดยภายในตกแต่งด้วยศิลปะหลายยุคสมัย มีการแบ่งเป็นห้องต่างๆมากมาย ซึ่งแต่ะห้องจะมีการประดับไว้ด้วยภาพวาดโดยศิลปินชาวเวนิสหลายๆท่าน / ผ่านชม สะพานถอนหายใจ (Ponte Dei Sospiri)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bedbank Venice Mestre (*Delfino Venice Mestre) หรือเทียบเท่า 

DAY 5

เวนิส – เวโรน่า – สนามกีฬาโรมันอารีน่า – บ้านจูเลียต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรน่า (ระยะทาง 121 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 25 นาที)  เมืองเก่าแก่ เล็กๆ น่ารักๆ อยู่ตอนเหนือของเวนิส มีอารีนาเป็นสนามกีฬาศูนย์กลางของ เมือง บ้านเรือนสวยงามสร้างจากหินอ่อนสีชมพู เป็นวังและปราสาทเก่าๆ ปรับมาเป็นโรงแรม ที่พัก และที่สำคัญเป็นเมืองของวิลเลียม เชคเปียร์ บ้านของจูเลียต ที่เกิดโศกนาฏกรรมความรัก โรมิโอกับจูเลียต ในปี ค.ศ. 2000 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม / ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ / ชม จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านแวะถ่ายรูป สนามกีฬาโรมันอารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในยุคโรมัน ตั้งอยู่ในเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี สนามกีฬากลางแจ้งแห่งนี้ สร้างขึ้นใน ค.ศ.30 เป็นที่ใช้แสดงโชว์ ละคร และกีฬาต่างๆ ดึงดูดผู้ชมจากทั่วทุกสารทิศ แต่เดิมด้านนอกของอาคาร สร้างจากหินปูนสีขาวและสีชมพู แต่หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน ค.ศ. 1117 กำแพงด้านนอกก็พังทลายลงเกือบเหมด

          นำท่านชม อดีตบ้านของจูเลียต ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมาคอยเฝ้าขอความรักอยู่ด้านล่างตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโล (Cappello) ในเมืองเวโรนา (Verona) บริเวณบ้านมีรูปปั้นจูเลียตที่เป็นบรอนซ์ปั้นโดย N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียต นอกจากนี้ภายในบริเวณกําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสีกําแพงเดิม และยังมีบริการโทรศัพท์สําหรับคนที่ไม่ได้มากับคนรักให้ได้เซย์ฮัลโหลหากันว่าโทรมาจากบ้านจูเลียตแห่งนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHG Verona หรือเทียบเท่า 

DAY 6

เวโรน่า – โคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม  (Como) (ระยะทาง 200 ก.ม. / เดินทางประมาณ 2 ช.ม. 30 นาที)   เป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีมีชื่อเสียงยอดเยี่ยม ขายผ้าคลุมไหล่ของ จอง ปาตูร์ เนื้อบางเบาเนียนนุ่มผืนใหญ่มาก แต่เมื่อพับแล้วสามารถปั้นเป็นก้อนกลมแค่กำมือเดียว ลวดลายและเนื้อผ้าสวยงามจับใจมาก และมีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของประเทศอิตาลี โดยเฉพาะที่บริเวณทะเลสาบโคโม หากใครได้มาเที่ยวอิตาลี พลาดไม่ได้ ที่ต้องแวะทาเที่ยวเมืองนี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบโคโม่  เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดียทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดาและทะเลสาบมัจจอเร ทางเหนือของทะเลสาบคือ เทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ เสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ คือ วิลล่า บ้านพักตากอากาศอันหรูหรา เรียงรายรอบๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรป

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Cruise หรือเทียบเท่า 

DAY 7

โคโม่ – มิลาน – ช้อปปิ้ง – โดฮา

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ (ระยะทาง 52 ก.ม. / เดินทางประมาณ 1 ช.ม. 10 นาที)   ชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

          แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น“

          อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) ท่านจะได้ช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton, Versace, Prada, Tod’s เป็นต้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำ Tax Refund

 16.40 น.   สนามบิน ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 128

 23.45 น.   เดินทางถึง โดฮา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 8

โดฮา – กรุงเทพ

 01.40 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 836

 12.40 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดีภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088