มาเก๊า 3 วัน

  • เที่ยวเมืองมรดกโลก มาเก๊า  สักการะวัดขึ้นชื่อ วัดอาม่า
  • ชมวิวทิวทัศน์บนยอด มาเก๊า ทาวเวอร์
  • พักผ่อนดื่มด่ำกับบรรยากาศลาสเวกัสเอเชีย The Venetian Macau
  • โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้ สแควร์ – องค์เจ้าแม่กวนอิม
  • พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ป้อมปราการเกีย
  • ป้อมปราการมองเต – มาเก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ – หมู่บ้านโคโลอาน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – พัก The Venetian Macau

 09.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์มาเก๊า

 11.50 น.   ออกเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบิน NX 885

 15.45 น.   เดินทางถึง มาเก๊า (Macau) นำท่านสู่ที่พักโรงแรม The Venetian Macau พักผ่อนตามอัธยาศัย มาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงหมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม ต่อมาชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้ เพื่อติดต่อค้าขายและมาสร้างอาณานิคมกับชาวจีน รวมทั้งได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองของชาติตะวันตกเข้ามา มาเก๊าจึงกลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว มาถึงทุกวันนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Venetian Macau หรือเทียบเท่า 

DAY 2

มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์พอล – เซนาโด้ สแควร์ – องค์เจ้าแม่กวนอิม – มาเก๊า ทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา – พัก The Venetian Macau

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ วัดอาม่า (A Ma Temple) หรือที่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่า เจ้าแม่อาม่าขึ้นมายังมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต เป็นวัดที่สร้างถวายแด่เทพธิดาที่คอยคุ้มครองคนเดินเรือ และมีการจัดงานฉลองวัดเป็นประจำทุกปี

          ชม โบสถ์เซนต์พอล (ST. Paul Cathedral) โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตก แต่หลังจากนั้นได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวโบสถ์ทั้งหมด ต่อมาได้บูรณะใหม่คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น ด้านหลังของโบสถ์จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศาสนา

         ช้อปปิ้ง เซนาโด้ สแควร์ (Senado Square) ศูนย์รวมสินค้า ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 300 ร้้าน ของตกแต่งที่ระลึก เครื่องประดับ หรือ ภัตตาคาร ร้านอาหารกว่า 40 ร้าน รวมถึงรูปทรงอาคารร้านขายสินค้าต่างๆ มองแล้วโดดเด่นสะดุดตาเป็นอย่างมาก

         ชม องค์เจ้าแม่กวนอิม (Kun Iam Statue) ตั้งอยู่บริิเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 1,800 เมตร น้ำหนักประมาณ 1.8 ตัน ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ ยามเย็นสีทองขององค์เจ้าแม่กวนอิมจะรับกับแสงแดด ทำให้มีความสวยงามมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนี้ สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกส เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับคนรุ่นหลังได้ชม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   เดินทางสู่ มาเก๊า ทาวเวอร์ (Macau Tower) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุด โดยหอชมวิวแห่งนี้มีความสูง 223 เมตร  นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์สถานที่สำคัญและโบราณสถานของมาเก๊าได้จากยอดหอชมวิวนี้ นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวในร่ม กลางแจ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย

          ชม พิพิธภัณฑ์บ้านไทปา (Taipa House Museum) เป็นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนสายโรแมนติกของคู่รัก โอบล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น ด้วยอาคารสไตล์โปรตุเกส 5 หลัง แต่ละหลังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของชาวมาเก๊าและชาวโปรตุเกสที่น่าสนใจ และมีการจำลองภาพชีวิตในอดีตให้สัมผัสกัน รวมทั้งมีภาพถ่ายแห่งความทรงจำของเกาะไทปาและโคโลอานอีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Venetian Macau หรือเทียบเท่า 

DAY 3

หมู่บ้านวัฒนธรรม – ป้อมปราการเกีย – ป้อมปราการมองเต – มาเก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ – หมู่บ้านโคโลอาน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม (A Ma Cultural Village) เป็นส่วนต่อขยายจากวัดอาม่าหรือเจ้าแม่ทับทิม เดิมซึ่งเป็นวัดเล็กๆอยู่บนเขาจนกลายเป็นคอมเพล็กของวัดสไตล์จีนขนาดใหญ่ มีรายละเอียดต่างๆ ที่งดงามอย่างมาก ตั้งแต่ เสาหินแกะสลัก ซุ้มประตูหิน รูปปั้นหินอ่อนแกะสลัก ไปจนถึงบันได ที่มีการออกแบบทั้งหมดตามสถาปัตยกรรมในราชวงศ์ฉิง

          ชม ป้อมปราการเกีย (Guia Fortress) เป็นป้อมปราการเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของมาเก๊า ทำให้มองเห็นวิวได้ทั่วทั้งบริเวณเมือง ด้านบนยังหลงเหลือโบสถ์เล็กๆ ที่ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งภายในมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังแบบที่ใช้สีวาดไปบนปูนที่ยังเปียกอยู่ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปเอเชีย 

          ชม ป้อมปราการมองเต (Monte Fort) เป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า ตั้งอยู่ใกล้กับซากประตูโบสถ์เซนต์พอล ใช้เป็นฐานในการป้องกันโบสถ์เซนต์พอลจากเหล่าโจรสลัด ต่อมาจึงได้ใช้เป็นป้อมปืนใหญ่ของทหาร และป้อมปราการก็จะอยู่ประจำแต่ละมุม ตามจุดต่างๆ ก็จะมีปืนใหญ่ตั้งเอาไว้ให้ชม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

 บ่าย   ชม มาเก๊า ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Macau Fisherman’s Wharf) แหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยแต่ละโซนก็จะแบ่งออกเป็นธีมต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 โซนใหญ่ๆ คือ โซนของท่าเรือแห่งราชวงศ์ โซนประเทศตะวันออกผสมผสานกับประเทศแถบตะวันตก และโซนท่าเรือแห่งตำนาน เป็นพื้นที่ของร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และคาสิโน

          ชม หมู่บ้านโคโลอาน (Coloane Village) หมู่บ้านเล็กๆน่ารักริมทะเล อยู่ทางตอนใต้สุดของมาเก๊า บ้านเรือนเป็นบ้านเก่าสไตล์โปรตุเกสสีพาสเทลอ่อนๆ มีตรอกซอกซอยเล็กๆเต็มไปหมด บ้านแต่ละหลังก็ยังคงอนุรักษ์อาคารดั้งเดิมเอาไว้ สามารถเดินชมหมู่บ้านเรียบไปกับทางเดินริมทะเลได้ บรรยากาศจะเงียบสงบกว่าที่หมู่บ้านไทปา ระหว่างเส้นทางเดินจะมีโบสถ์และวัดเล็กๆสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมได้

 16.00 น.   เดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า

 19.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน NX 882    

 20.50 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

28,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

25 – 27 มี.ค. 61

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095