นิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน

  • บินตรงโดย สายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus
  • อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – แฮมิลตัน
  • ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ล่องเรือ Lakeland Queen cruise พร้อมรับประทานอาหารเช้า
  • อโกรโดม – เรนโบว์สปริงค์ – เตาโป – โรโตรัว – ฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

16.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบินไทย แอร์เวย์

18.45 น. ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

DAY 2

สนามบินอ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – แฮมิลตัล

10.45 น. เดินทางถึงเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นของประเทศนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชม)
** หมายเหตุ ** ( นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสด และแห้ง ทุกชนิด , เข้าเมืองโดยเด็ดขาด )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ ชมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ผ่านชมบ้านเศรษฐีที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแฮมิลตัน เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้าง มีแม่น้ำที่สำคัญ Hamilton Gardens ซึ่งมีดอกไม่สีสดใสนานาชนิดที่มีชื่อเสียง จากสวนทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนั้น Hamilton City ยังเป็นเมืองที่เหมาะแก่การเรียนค่ะ มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงคือ The Waikato University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HAMILTON HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 3

แฮมิลตัน – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – เรนโบว์ สปริง – เมารีโชว์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่โรโตรัวถึงโรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ และมีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ นำท่านเที่ยวชม Te Puia หรือ (Whakarewarewa) วาคาเรวาเรวา ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรม และศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น หอประชุมของชาวเมารี การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงซ์ (Rainbow Spring) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ เที่ยวชมเมืองโรโตรัว ชมทะสาบโรโตรัวที่สวยงาม

รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมการแสดง โชว์พื้นเมืองของชาวเมารี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

DAY 4

ล่องเรือ Lakeland Queen - อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – โรโตรัว

นำท่าน " ล่องเรือ Lakeland Queen ชมทะเลสาบโรโตรัว" ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า ทะเลสาบแห่งที่สอง เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็ก ๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้ ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโครัว พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
จากนั้นนำท่านสู่ อโกรโดม (Agrodome) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะซึ่งปรับปรุงเป็น สถานที่ท่องเที่ยว แสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นั่นคือการตัดขนแกะ แสดงตัดขนแกะมีหลายๆ แห่งในประเทศนิวซีแลนด์แต่ ที่อโกรโดมเป็น
สถานแสดงโชว์การตัดขนแกะที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากการแสดงตัดขนแกะแล้ว ที่อโกรโดมยังมีการแสดงอื่นๆ
เช่น การรีดน้ำนมวัว และ การแสดงสุนัขต้อนเป็ด และต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย: เดินทางสู่ เมืองเตาโป เมืองซึ่งตั้งอยู่รืมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็นเมืองตากอากาศและศูนย์กลางการตกปลาเทร้าท์ แวะชม น้ำตกฮูกา (Huka Falls) ที่ซึ่งแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามเมื่อต้องแสงแดด ฝอยน้ำที่เย็นเฉียบจะทอประกายสีเขียวอมฟ้าก่อนไหลลงสู่สระน้ำเบื้องล่าง นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือและ ชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (เจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่หัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรโตรัว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

DAY 5

โรโตรัว – ฮอบบิตัน ( มาทามาท่า ) – อ๊อคแลนด์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า (Matamata) คือเมืองชนบทเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆเทือกเขาไคไม (Kaimai Ranges) ในเขตไวกาโต้ (Waikato) บนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองถูกรายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์ม โดยเฉพาะฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองชื่อว่า "บ้านฮอบบิท" ( Hobbit holes) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน ( Peter Jackson) ภาพยนตร์ไตรภาคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ( Lord of the Rings film trilogy) ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ฮอบบิตัน (Hobbiton) เป็นหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของ แบ๊กเอนด์ อันเป็นเนินสูงอยู่เหนือเขตแบ๊กช็อตโรว์ เป็นที่อยู่ของบิลโบ แบ๊กกิ้นส์ โฟรโด แบ๊กกิ้นส์ และ แซมไวส์ แกมจี ที่นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของการผจญภัยในนิยายเรื่อง เดอะฮอบบิท และ เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์

รับบประทานอาหารภายใน Hobittion

บ่าย: เดินทางกลับสู่อ๊อคแลนด์ ชมทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างผ่านทุ่งหญ้าและฟาร์มแกะ ในบรรยากาศนิวซีแลนด์
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ใจกลางเมือง ผ่านย่าน พาร์แนล ถนนที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้าเก่าแก่รุ่นบุกเบิก
ให้ท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านใจกลางเมืองบนถนน ควีนสตรีทมอลล์ NEW MARKET และ VICTORIA MARKET จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในเมืองบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด และร้านค้าปลอดภาษี ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SCENIC HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

DAY 6

อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย / สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492

20.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

49,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดการเดินทาง: 2559

7 – 12 มิ.ย.

14 – 19 มิ.ย.

9 – 14 ส.ค.

16 – 21ส.ค.

23 – 28 ส.ค.

30 ส.ค. – 4 ก.ย.

6 – 11 ก.ย.

13 – 18 ก.ย.

20 – 25 ก.ย.

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6095