นอร์เวย์ แอตแลนติก โร้ด 10 วัน

ถนนแอตแลนติกที่คดเคี้ยว ข้ามทะเลด้วยความยาว 8 กิโลเมตรในประเทศนอร์เวย์ ด้วยสะพานสร้างออกไปในทะเล เชื่อมระหว่างชุมชนเล็กๆริมชายฝั่งทะเลจากเมืองคริสเตียนซุนด์ไปยังเกาะโมลเด ถนนแอตแลนติกได้รับรางวัล “เส้นทางท่องเที่ยวระดับชาติ”เส้นทางที่คุณได้สัมผัสถึงธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของมหาสมุทรแอตแลนติกแบบพาโนรามาวิวเป็นที่

  • กรุงเทพฯ – ออสโล
  • ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์
  • ลิลลิแฮมเมอร์ – ดอมบาส – คริสเตียนซุนด์
  • คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติก – โมลเด – ออเลอซุนด์
  • ออเลอซุนด์ – เส้นทาง TROLLSTIGEN – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – โลเอน
  • โลเอน – ธารน้ำแข็งบริกเดล – สเกีย – เบอร์เกน
  • เบอร์เก้น – วอส – ฟลัม – เกโล
  • เกโล – ออสโล
  • ออสโล – กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ออสโล

22.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ แถว D ประตู 3

DAY 2

ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์

00.55 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG 954

07.25 น.     เดินทางถึง กรุงออสโล (Oslo) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมายหลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (Lillehammer) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงออสโล ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเข้าชม สนามกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว (Olympia parken) ซึ่งเมืองลิลลิแฮมเมอร์ในอดีตเคยเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาว นำท่านนั่งรถกระเช้า (CHAIRLIFT) ที่จะนำท่านขึ้นไปสู่หอคอยสำหรับกระโดดสกี ซึ่งท่านจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับวิวพาโนรามาของเมืองลิลลิแฮมเมอร์และทะเลสาบ MJOSA นอกจากนี้  ท่านยังสามารถนั่ง chairlift ลงจากเขา สัมผัสกับการเล่นสกีจัมเปอร์ทะยานลงเขา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Lillehammer หรือเทียบเท่า

DAY 3

ลิลลิแฮมเมอร์ – ดอมบาส – คริสเตียนซุนด์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดอมบาส (Dombas) เมืองที่อยู่ตอนกลางของหุบเขากูด์บรานส์ดาเลน (GUDBRANDSDAL)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) เมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางกลางของบริเวณชายฝั่งตอนใต้ในปี 1639 กษัตริย์คริสเตียนที่สี่แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ทรงเลือก  สถานที่เพื่อสร้างปราการในการควบคุมดูแลบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลเหนือและบอลติก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Scandic Kristiansu หรือเทียบเท่า

DAY 4

คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติก – โมลเด – ออเลอซุนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโมลเด (Molde) โดยใช้ เส้นทางสายแอตแลนติก (The Atlantic road ) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน  8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆ เป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลที่ฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองออเลอซุนด์ (Alesund) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีความคึกคักมากแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจินตนาการด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว (Art nouveau) ตั้งอยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม เมืองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้และด้วยความช่วยเหลือเงินบริจาคจากทั่วยุโรป จึงทำให้สามารถสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้

นำท่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตื่นตากับสีสันและความน่ารักของอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าน่ารักที่สุดและโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Scandic scandinavig หรือเทียบเท่า

DAY 5

ออเลอซุนด์ – เส้นทาง TROLLSTIGEN – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – โลเอน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพื้นสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินของทะเล เป็นภาพแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ โดยใช้ เส้นทาง Trollstigen เส้นทางไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะเดินเล่นบนจุดชมวิว จากนั้นเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ามกลางขุนเขากว้างใหญ่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย     นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมความงดงามของไกแรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชม น้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้น แห่ง Seven Sister Falls หนึ่งใน  เอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สูงเบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตา ตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย เดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (Loen) เมืองเล็กๆอันงดงามที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Alexandra หรือเทียบเท่า

DAY 6

โลเอน – ธารน้ำแข็งบริกเดล – สเกีย – เบอร์เกน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (Briksdal Glacier) ธารน้ำแข็งที่เกิด  จากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45 – 60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆแตกออกแล้วละลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็ง สีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามจองธารน้ำแข็งแห่งนี้ เดินทางต่อสู่เมืองสเกีย(Skrl)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ  2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญและยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น  มาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu hotel Norge หรือเทียบเท่า

DAY 7

เบอร์เก้น – วอส – ฟลัม – เกโล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวอส (Voss) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชการที่ 5 เคยเสร็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของน้ำแร่อันบริสุทธิ์คุณภาพสูงอีกแห่งของนอร์เวย์

นำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติกฟลัมบาเนน (Flambanen) ที่โด่งดังที่สุดของนอร์เวย์ เพื่อเดินทางสู่ เมืองฟลัม (Flam) ผ่านสถานีไมร์ดาล (My) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง KJOSFOSSEN ที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านได้บันทึกภาพความสวยงามที่แสนประทับใจ รถไฟจะลัดเลาะอุโมงค์ ซึ่งมีถึง 20 แห่ง จนกระทั่งถึงเมืองฟลัม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย     นำท่านเดินทางสู่ เมืองกู้ดวานเก้น (Gudvangen) โดยเรือ Ferry นำท่านล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดินโดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) เมืองที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Clarion Royal ChristIsnia หรือเทียบเท่า

DAY 8

เกโล – ออสโล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองออสโล นครหลวงแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ นครหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลออสโลฟยอร์ดที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย สร้างทัศนียภาพที่งดงามเกินบรรยาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านชมเมืองออสโล / ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุ

กว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ผ่านชม บริเวณถนน Aker Brygge เป็นย่านริมทะเลที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยพร้อมร้านค้า  สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ และอพาร์ทเมนต์ราคาแพงมากกว่า 60 แห่ง บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์มากว่าร้อยปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Radisson Blu Scandinavia หรือเทียบเท่า

DAY 9

ออสโล – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frogncr Sculpture Park) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองออสโล

14.15 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 955

DAY 10

กรุงเทพ

06.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

149,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

1 – 10 ก.ย. 61

 

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088