โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน

  • ชมทำเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย
  • บูคาเรสต์ – บราน – ปราสาทแดร็กคิวล่า
  • บราซอฟ – ซินายา – ปราสาทเพเลส
  • บูคาเรสต์ – ช้อปปิ้ง – ไกเออร์จู – รูเซ
  • เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซารีเวทส์
  • คาซานลัค – ชิพก้า – พลอฟดิฟ
  • โรงละครโรมัน – โซเฟีย
  • วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
  • รีล่า – อารามรีล่า

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

 19.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9

 22.40 น.   ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดเที่ยวบินที่ TK 069

DAY 2

อิสตันบูล – บูคาเรสต์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ซินายา

 05.00 น.   เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 07.10 น.   ออกเดินทางสู่ บูคาเรสต์ โดยเที่ยวบินที่ TK 1043

 08.30 น.   เดินทางสู่เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย  ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป คือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโรมาเนีย

          นำท่านชมกรุงบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้าคาร์เปเชียน และแม่น้ำดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า ปารีสน้อย

          นำท่านชม อาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (Palace of Paliament) อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งนี้เริ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1984 โดยนิโคไล เซาเซสคู Nicolae Ceausescu ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็นที่ทำการรัฐบาลและรัฐสภา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาดใหญ่ 270×240 เมตร มีความสูง 12 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 3.3 พันล้านยูโร ออกแบบโดยสถาปนิก 700 คนและใช้เวลาสร้างนานกว่า 13 ปี ภายในอาคารมีห้องมากถึง 2,000 ห้อง ทั้งภายนอก และภายในอาคารตกแต่งอย่างหรูหรา พรมที่ใช้ปูพื้นในอาคารสั่งทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้าหนักถึง 50 ตัน ห้องแกรนด์บอลลูมประดับโคมไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน้ำหนักถึง 5 ตัน และห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนชั้นเลิศจาก ประเทศอิตาลี ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นรัฐสภา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) (ระยะทาง 127 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็น เมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย  / นำท่านเข้าชม ปราสาทเพเลส (Peles Castle) ได้ชื่อว่า ปราสาทที่สวยที่สุดในโรมาเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรล ที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝีมือเอกจากหลายประเทศ ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของศิลปะจากหลายเชื้อชาติ ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากันว่าภายในปราสาทมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่รวบรวมงานศิลปะสูงค่าจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ปราสาทเพเรสพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าสำหรับใช้ในปราสาทแห่งนี้อีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม New Montana Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 3

ซินายา – บราน – ปราสาทแดร็กคิวล่า – บราซอฟ – ซีกิสวารา – ซีบิว

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) (ระยะทาง 51 กม. / ใช้เวลา 55 นาที) คืออีกเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งใน มณฑลบราโชฟ (Brasov County) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของตำนานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต 

          นำท่านเข้าชมปราสาทบราน หรือ ปราสาทแดร็กคิวล่า (Bran Castle) อันลือลั่นโด่งดังไปทั่วโลก ปราสาทนี้ สร้างขึ้นในปี  คศ.1212  เป็นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันใกล้เมือง Brasov ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก ในขณะนั้นโรมาเนียแบ่งเป็นแคว้นทรานซิลวาเนีย กับวัลลาเชีย มีเจ้าชายนักรบผู้เก่งกาจและเหี้ยมโหด คือ เจ้าชายวลาด เทเปสซึ่ซึ่งเป็นผู้ครองปราสาทแห่งนี้ เจ้าชายปฏิบัติการรบต่อต้านการโจมตีของพวกเติร์กอย่างกล้าหาญจนได้ชัยชนะ กิตติศัพท์ความโหดร้ายของเจ้าชายมาจากพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เมื่อจับศัตรูได้จะทรมานด้วยการ เอาไม้หลาวเสียบก้นของศัตรูจนทะลุไปจนถึงไหล่ แล้วปักไม้ไว้ที่หน้าปราสาทจนกว่าศัตรูจะตายคาไม้หลาว นอกจากนั้นเจ้าชายยังชอบกินอาหารที่เป็นเนื้อสดๆ ต่อมาพระองค์ได้รับการยกย่องขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรวัลลาเชีย ส่วนที่ปราสาทแห่งนี้โด่งดังในฐานะปราสาทแดร็กคูล่านั้น ก็เป็นเพราะหนังสือ Dracula ของนักเขียนชาวไอริชที่ชื่อ Bram Stoker ที่ใช้ปราสาทบรานแห่งนี้เป็นฉากของนวนิยาย

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) (ระยะทาง 27 กม. / ใช้เวลา 32 นาที) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมาเนีย (Museum of Frist Romanian School) นำท่านแวะบันทึกภาพ โบสถ์ดำ (Black Church) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ที่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย สาเหตุที่เรียกว่าโบสถ์ดำ ก็เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ทำให้คราบดำจากเขม่าเกาะไปทั่วผนังโบสถ์จนกลายเป็นสีดำ  ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนียจึงทิ้งให้อยู่ในลักษณะนี้ เพื่อให้เป็นความแปลกและเป็นจุดเด่นของโบสถ์ แต่ภายหลังคราบเขม่าดำได้หลุดลอกไปตามกาลเวลาจนทำให้ปัจจุบันผนังของโบสถ์สีไม่ ค่อยดำเหมือนในอดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีที่ถักด้วยมือของชาวเติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยทำให้โบสถ์มีสีสันที่สดใสไม่ดูเงียบเหงาวังเวง และนอกจากนี้ยังมีรูปปั้น นักบุญและพระแม่มารีอันสวยงามประดับไว้รอบบริเวณโบสถ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองซีกิสวารา (Sighisoara) (ระยะทาง 117 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที) นำท่านเดินชมเมืองนำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกาซึงใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ จากนั้นนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกาแห่งนี้ ผ่านชมบ้านที่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของท่านเค้าท์แดร๊กคูร่าในปี ค.ศ. 1432

          เดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) (ระยะทาง 94 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 32 นาที) เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต แวเลย์ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Continental หรือเทียบเท่า 

DAY 4

ซีบิว – โคเชีย – บูคาเรสต์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมืองซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา เข้าชม โบสถ์ซีบิว (Sibiu’s Evangelical Cathedral)โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโคธิคตามแบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็นที่กักขังและฝังศพบุตรชายของเจ้าชายวลาด เทเปส (ท่านแดร็กคูล่า)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองโคเชีย (Cozia) (ระยะทาง 122 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 40 นาที) นำท่านชม วิหารโคเชีย (Cozia Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริสต์ศาสนามากมาย ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์

          เดินทางกลับสู่ กรุงบูคาเรสต์ (Bucharest) (ระยะทาง 199 กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 50 นาที) เมืองหลวงประเทศโรมาเนีย ประเทศได้ชื่อว่ามีความงามตามธรรมชาติมากที่สุดในยุโรปตะวันออก เนื่องจากภูมิประเทศ 1 ใน 3 เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาคาร์เปเทียนที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pullman Bucharest World Trade Center หรือเทียบเท่า 

DAY 5

บูคาเรสต์ – ไกเออร์จู – เวลีโค ทาร์โนโว

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองไกเออร์จู (Giurgiu) (ระยะทาง 62 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) เพื่อข้ามพรมแดนไปยังดินแดนโรมาเนีย

          เดินทางสู่ เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) (ระยะทาง 120 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 50 นาที) หนึ่งในเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของบัลแกเรีย เพียงแค่เราเดินทางขึ้นไปทางเหนือของประเทศ คุณจะพบกับเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตของบัลแกเรีย ซึ่งปัจจุบันเมืองแห่งนี้ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาชื่นชมสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม ปราสาทซาร์เรเวต (Tsarevets)อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อม

          ให้ท่านเดินเล่นที่ ถนนซาโมวอดสก้า (Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี่จะมีสินค้าท้องถิ่นและของที่ระลึกขายอยู่เป็นจำนวนมาก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Yantra หรือเทียบเท่า 

DAY 6

เวลีโค ทาร์โนโว – ชิพก้า – คาซานลัค – พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ – พลอฟดิฟ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองชิพก้า (Shipka) (ระยะทาง 78 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) ชมโบสถ์ประจำเมืองเป็นโบสถ์นิกายบัลแกเรียออร์โธดอก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1885-1902 ออกแบบสไตล์เดียวกับโบสถ์กรุงมอสโคว์ ศตวรรษที่ 17 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารรัสเซีย ยูเครนและบัลแกเรีย ที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองของบัลแกเรีย ในสงครามช่วงปี ค.ศ.1877-1878 ต่อมาในปี ค.ศ.1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ด้านวัฒนธรรมแห่งชาติ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองคาซานลัค (Kazanlak) (ระยะทาง 13 กม. / ใช้เวลา 15 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย / นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดอกกุหลาบ (Rose Museum) สถานที่ซึ่งเก็บบรรจุวัตถุดิบและหัวเชื้อสำหรับผลิตน้ำมันดอกกุหลาบกว่า 15,000 ชนิด ภายในมีการจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวดอกกุหลาบ รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการสกัดหัวเชื้อเพื่อผลิตเป็นน้ำมันดอกกุหลาบ มีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

          เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) (ระยะทาง 104 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 35 นาที) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน บัลแกเรีย รองจาก โซเฟีย (Sofia) มีจำนวนประชากร 378,107 คน ที่นี่เป็นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้ของบัลแกเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี เมืองตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนฝั่งแม่น้ำมารีตซา ทางเหนือของทิวเขารอโดพี เมืองนี้เคยตกเป็นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 เมื่อ 341 ปีก่อนคริสต์ศักราช ผนวกเข้ากับโรมใน ค.ศ. 46 ในสมัยกลางเปลี่ยนผู้ปกครองหลายครั้ง พวกเติร์กเข้ายึดครองในปี ค.ศ. 1364 จนตกเป็นของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1885

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Imperial Plovdiv หรือเทียบเท่า 

DAY 7

พลอฟดิฟ – โรงละครโรมัน – โซเฟีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   นำท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งยังใช้เป็นที่แสดงโอเปร่าในบางเทศกาลอีกด้วย ชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมือง     บริวาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum จากนั้นนำท่าน ชมย่านเก่าแก่ของเมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ชมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองได้สมบูรณ์สวยงาม

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเฟีย (Sofia) (ระยะทาง 144 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 45 นาที) เมืองหลวงของบัลแกเรีย  ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่าน ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral)  ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของภูมิภาค ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิตรตระการตา

          จากนั้นแวะไปชม โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกัน โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Friedrich Grünanger 200 กว่าปีที่แล้ว

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novotel Sofia หรือเทียบเท่า 

DAY 8

โซเฟีย – รีล่า – อารามรีล่า – โซเฟีย – สนามบิน – อิสตันบูล

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า   เดินทางสู่ เมืองรีล่า (Rila) (ระยะทาง 106 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 5 นาที) ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุด บัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูล่า (Masula) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,925 เมตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชมความสวยงามของ อารามรีล่า (Rila Monastery) ซึ่งเป็นอารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้เข้าชมมากที่สุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่า ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและแม่น้ำดรุสย่า วิทซ่า ที่อยู่เบื้องล่างได้ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์น แห่งรีล่า (ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบัลกาเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลก สัญญาลักษณ์รูปเคารพที่อารามแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทาด้วยทองคำเพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจำนวนมาก  / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโซเฟีย

 16.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 21.35 น.   ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1030

 23.10 น.   เดินทางถึง  อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

 00.55 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068

 14.50 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

75,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

16 – 24 ก.พ. 61

23 – 31 มี.ค. 61

06 – 14 เม.ย. 61

12 – 20 เม.ย. 61 (79,900.-)

27 เม.ย. – 05 พ.ค. 61 (79,900.-)

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6095