สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

  • สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่
  • นั่งรถไฟ 2 สาย (เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส & กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส)
  • โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวยุโรป/ นอนโรงแรมเมืองเซอร์แมท 1 คืน
  • นอนโรงแรมเมืองอินเทอร์ลาเก้น 2 คืน
  • อาหารเมนูพิเศษ ฟองดู เที่ยวประเทศสวิสต้องรองลิ้มชมรสไม่ควรพลาด อาหารเอเชีย (จีน)
  • มิลาน – โคโม่ – ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์
  • อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท
  • ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์
  • โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์
  • ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

 23.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แถว T ประตู 9

DAY 2

โดฮา – มิลาน – โคโม่

 03.30 น.    ออกเดินทางสู่ สนา มบินดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 419

 06.45 น.    เดินทาง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 09.10 น.    ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน EK 205

 13.10 น.    เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

          เดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม (Como) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทพเลสาบ และถูกล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นเพื่อที่คู่ควรแก่การพักผ่อน

          ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง โคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Metropole Sui sse หรือเทียบเท่า 

 

DAY 3

โคโม่ – ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    เดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    เดินทางด้วย รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) ตั้งอยู่จุดสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sonne หรือเทียบเท่า 

DAY 4

เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่าน นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) สู่ เดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษ นำท่านเดินเล่นชมความงามของเมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Simi หรือเทียบเท่า 

 

DAY 5

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat) โดยรถไฟที่ใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิสเพื่อขึ้นไปที่โกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง 3089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขาแอลป์  29 ยอด และที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตาลี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

          นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

          นำท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม De la paix Lausanne หรือเทียบเท่า 

 

DAY 6

โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    เดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับ แม่น้ำโรห์น (Rhone river) เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง

          เที่ยวชม ย่านเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ปิแอร์ (St.Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของกรุงเจนีวา / แวะถ่ายรูปกับ Monument International de La Reformation หรือ Reformation Wall รูปแกะสลักบนแนวกำแพงเมืองโบราณประกอบด้วยรูปปั้นของ William Farel, John Calvin, Theodore Beza และ John Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านชม น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและแวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา

          เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พิเศษ เมนู ฟองดู) 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Metropole หรือเทียบเท่า 

 

DAY 7

อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top Of Europe) และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe 

 บ่าย    นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan)

          ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น Rolex, Pmega, Chopard, Tag Heuer, Patek Phillipe และอื่นๆ อีกมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Europe หรือเทียบเท่า 

 

DAY 8

อินเทอร์ลาเก้น – ลูเซิร์น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ดูไบ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เช้า    เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับเนินเขาและไหล่เขา

          ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ มุงหลังคาแบบโบราณ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

          ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    ชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป น้ำสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

          เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 21.55 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 086

 

DAY 9

ดูไบ – กรุงเทพฯ

 07.10 น.    เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 08.50 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 418

 17.55 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

105,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088