ยุโรป บอลข่าน 10 วัน 5 ประเทศ อดีตยูโกสลาเวีย

(1)      กรุงเทพ – เฮลซิงกิ  

(2)      เฮลซิงกิ – บูดาเปสต์  

(3)      บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เบลเกรด (เซอร์เบีย)

(4)      เบลเกรด – โนวิ ซาด – เบลเกรด (เซอร์เบีย)

(5)      เบลเกรด – ซาราเจโว (บอสเนีย)

(6)      ซาราเจโว – มอสต้า (บอสเนีย)   

(7)      มอสต้า – กอโตร์ (มอนเตรเนโกร) – บุดว่า  

(8)      บุดว่า – ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย)

(9)      ดูบรอฟนิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

(10)    กรุงเทพ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพ – เฮลซิงกิ

20.00 น     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ฟินน์แอร์ ประตู 4 แถว G

23.25 น      ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ เที่ยวบินที่ AY 144

DAY 2

เฮลซิงกิ – บูดาเปสต์

05.55 น     เดินทางถึงสนามบิน เฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.35 น     ออกเดินทางสู่ บูดาเปสต์ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 1251

10.55 น     เดินทางถึงสนามบิน บูดาเปสต์ หัวหน้าทัวร์ นำท่านผ่านขั้นตอน ตรวจหนังสือเดินทาง และ ศุลกากร เรียบร้อย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านชม เมืองบูดาเปสต์  (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วย สถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูป”

ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) ป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้งร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง

ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป

19.00 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Novotel Budapest หรือ เทียบเท่า

DAY 3

บูดาเปสต์ (ฮังการี) – เบลเกรด (เซอร์เบีย

ระยะทาง     บูดาเปสต์ – เบลเกรด        ระยะทาง 379 กม.       ใช้เวลาเดินทาง  3 ชม. 47 นาที

07.00 น      รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น     ออกเดินทางสู่ นครเบลเกรด (Belgrade) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศเซอร์เบีย พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมีเนินต่ำๆสลับ มีแม่น้ำสำคัญตัดผ่านเมืองสองสาย คือ แม่น้ำซาวาไหลจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมาบรรจบกับแม่น้ำดานูบ ซึ่งไหลมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ โดยจุดที่แม่น้ำทั้งสองสายไหลมารวมกัน ถือว่าเป็นสมรภูมิที่ดีมาแต่ยุคโบราณจึงเป็นที่ตั้งของ ป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress)

12.00 น      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย          นำท่านชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองหลวงของเซอร์เบีย คือ เมืองเบลเกรด เดินชมเมืองจากสภาแห่งชาติ (National Parliament) ผ่านชมสภาเมือง (City Parliament) หรือ พระราชวังเก่า (Old Palace) ที่สร้างขึ้นในราชวงศ์โอบรีโนวิค (Obrenović dynasty) สถานที่อยู่ติดกันนั้นคือพระราชวังใหม่ (New Palace) ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเซอร์เบีย

เดินเที่ยวที่ จัตุรัสนิโคลา พาสิก (Nikola Pašić Square) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนายกเทศมนตรีคนก่อนของเบลเกรด และเป็นที่ตั้งของหนึ่งในน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย

ชมสวนเบลเกรด (Belgrade Park) และ สวนคาเลเมกดัน (Kalemegdan Park) ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของเมือง ซึ่งคุณจะได้เห็นการรวมตัวกันของแม่น้ำซาวา (Sava River) และแม่น้ำดานูบ (Danube River)

18.00 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.30 น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Belgrade หรือเทียบเท่า

DAY 4

เบลเกรด – โนวิ ซาด – เบลเกรด

ระยะทาง     เบลเกรด – โนวิ แซด         ระยะทาง 94 กม.         ใช้เวลาเดินทาง  1 ชม.

08.00 น      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น     ออกเดินทางสู่ เมือง โนวิ ซาด (Novi Sad) เมืองหลวงของจังหวัดที่ปกครองตนเอง วอยวอดีนา (Vojvodina)

นำท่านชม เมืองโนวิซาด (Novi Sad) เริ่มจาก จัตุรัสกลางเมืองโนวิซาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ยอดแหลมสูงเสียดฟ้า ชื่อว่า Crkva imena Marijinog หรือ The Name of Mary Church เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก ซึ่งชาวเมืองเรียกสั้นๆว่า Cathedral ผ่านชมที่ว่าการเมืองหลังเก่า (Grandska Kuca)

เดินเล่นชม ถนนคนเดินสายหลักของเมืองนี้มีชื่อว่า Ulica Zmaj Jovina สองข้างทางของถนนมีอาคารแถวเตี้ยๆ สีพาสเทลสดใสสลับสีตัดกันอย่างสวยงาม ถนนแห่งนี้เป็นแหล่งค้าขาย เช่น ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านอาหาร ร้านไอศครีม ร้านขายยา เป็นต้น

ผ่านชม อาคารสไตล์เซอร์เบียนไบแซนไทน์ ที่เรียกว่า Vladicanski dvor หรือ Bishop’s Palace ข้างหน้าวังมีรูปปั้นของ Jovan Jovanovic (Zmaj) กวีเอกของเซอร์เบียตั้งอยู่ และ Church of Saint George

13.00 น      รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง

บ่าย          นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเบลเกรด ผ่านซินดิเค็ท เฮ้าส์ (Syndicate House) ที่มีชื่อเสียงและไปยังจัตุรัสเทราซีเอ (Terazije Square) จากนั้นชมหอการค้าแอลเบเนีย (Albania Chamber) ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1939 และครั้งหนึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเบลเกรด คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ของหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปซึ่งมีอดีตที่วุ่นวายและน่าจดจำ ชมใจกลางเมือง หรือ จัตุรัสรีพับลิก (Republic Square) ซึ่งมีอนุสาวรีย์เจ้าชายมิฮาเอล (Prince Mihail Monument) อยู่ตรงกลาง รวมทั้งโรงละครแห่งชาติ (National Theatre) และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (National Museum) ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของถนนคะเนซ มิฮาโลว่า (Knez Mihailo Street) ซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวและช้อปปิ้งหลักของเมือง มีเวลา เดินเล่น ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของฝากที่ละลึก หรือสินค้าแบรนด์เนม

อย่าพลาดชมคฤหาสน์เจ้าหญิงยูบิทซา (Mansion of Princess Ljubica) ซึ่งเคยเป็นที่พำนักเดิมของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเซอร์เบีย

18.00 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.30 น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Belgrade หรือเทียบเท่า

DAY 5

เบลเกรด – ซาราเจโว (บอสเนีย)

ระยะทาง     เบลเกรด – ซาราเยโว        ระยะทาง 294 กม.       ใช้เวลาเดินทาง  4 ชม. 53 นาที

07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.     นำท่านออกเดินทาง ข้ามพรมแดยสู่ประเทศ บอสเนีย แลนด์ เฮเซโกวิน่า ตรวจหนังสือเดินทางที่พรมแดน จากนั้นเดินทางต่อสู่ นครหลวง ซาราเจโว เมืองหลวงของประเทศ บอสเนีย แอนด์ เฮเซโกวิน่า ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มีจำนวนประชากรราว 6 แสนคนเศษ ซาราเยโวเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแถบคาบสมุทรบอลข่าน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยจักรวรรดิออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 1461 เหตุการณ์ที่สำคัญของเมืองซาราเยโวคือ เป็นสถานที่ที่ อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์แห่งออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1914 และเป็นสาเหตุให้เกิด สงครามโลกครั้งที่ 1 ในเวลาต่อมา เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน ค.ศ. 1984 โดยในขณะนั้นซาราเยโวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาต้องการแยกออกจากประเทศยูโกสลาเวีย เมืองซาราเยโวถูกปิดล้อมโดยกองทัพยูโกสลาเวียเป็นระยะเวลากว่า 1,425 วัน (ประมาณ 3 ปี 11 เดือน) โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำให้ถูกบันทึกว่าเป็นเหตุการณ์ปิดล้อมเมืองที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่

12.00 น      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น     นำท่านชมเมืองย่านเมืองเก่า เที่ยว Sarajevo Tunnel Museum เที่ยว Latin Bridge หรือ Principov bridge สะพานออตโตมันข้ามแม่น้ำ Miljaka ที่บริเวณสะพานเหนือแม่น้ำ เป็นจุดที่ Archduke Franz Ferdinand of Austria แห่งจักรวรรดิ Austro - Hungarian และพระนางSophie Duchess of Hohenberg ภริยาถูกลอบสังหารโดย Gavrilo Princip เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1914 จนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1 นำชมตลาด เขตอนุรักษ์ตามแบบฉบับ ของออกโตมัน. Morića Han

18.00 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

19.30 น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Hill Hotel Sarajevo หรือเทียบเท่า

DAY 6

ซาราเจโว – มอสต้า

08.00 น      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น     นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมอสต้า (Mosta) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina) โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า

12.30 น      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.30 น     นำท่านชม เมืองโมสตาร์ (Mostar) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเฮอร์เซโกวีนา (Herzegovina) ภูมิภาคศูนย์กลางของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเนเรตวา (Neretva River) นอกจากนี้แล้ว มอสตาร์ยังเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่าสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลกของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ชม สะพานเก่ามอสตาร์ (Stari Most) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมอสตาร์ สร้างด้วยหิน Tenelija เป็นสีแบบโทนอ่อน และสีของสะพานจะเปลี่ยนไปตาม แสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาที่สะพานในแต่ละช่วงเวลา สร้างขึ้นโดยออตโตมัน ในปี 1566 ตัวสะพานดั้งเดิม ถูกทำลายไปในช่วงเกิดสงคราม และสะพานปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเดิม ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

ชม สุเหร่าโกสกี้ เมห์เมด ปาซ่า (Koski Mehmed Pasha) มัสยิดออตโตขนาดเล็ก ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1617 สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ มัสยิดก็คือหอคอยสุเหร่าที่ตั้งสูงตระหง่านเหนือตัวเมือง หากขึ้นไปหอคอยสุเหร่าที่จะเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร

ชม ย่านเมืองเก่าของมอสตาร์ (Mostar Old Town) ย่านที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย

18.00 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

19.30 น      นำท่านที่พักโรงแรม City hotel Mostar หรือเทียบเท่า

DAY 7

มอสต้า - กอโตร์ (มอนเตรเนโก) - บุดว่า

ระยะทาง     มอสต้า – กอโตร์             ระยะทาง 187 กม.       ใช้เวลาเดินทาง  3 ชม.  13 นาที

               กอโตร์ – บุดวา               ระยะทาง 22.8 กม.      ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที

07.00 น      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น     ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกอโตร์ (Kotor) เมืองได้รับการยกย่องใหแป็นเมืองมรดกโลก จากUNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรที่ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง

บ่าย          ชม St.Triphun Church โบสถ์นิกายคาทอลิก และ St..Nikola Chunch โบสถ์นิกายออโธดอกซ์ จากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ เมืองบุดว่า (Budva) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร15.00 น นำท่านเดินทาง สู่เมือง บุดว่า ตากอากาศที่มีชื่อเสียง ของมอนเตรเนโก จากนั้น นำท่านชมเมืองบุดว่า

18.30 น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.30 น      นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Budva Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 8

บุดว่า – ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย)

ระยะทาง     บุดว่า – ดูบรอฟนิค                    ระยะทาง 94 กม.         ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 30 นาที

07.00 น      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.     นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศโรคเอเซีย สู่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศ ได้แก่  เมือง ดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

นำท่านชม ศาลาว่าการประจำเมือง (City Hall) / เข้าชม Rector’s Palace ศูนย์กลางการบริหารเมืองดูบรอฟนิคในอดีตที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีก - โรมัน       

ชมเสาหินโรแลนด์  (Roland’s Column) เป็นเสาหินที่นำเข้ามาที่ดูรอฟนิคเมื่อปี ค.ศ. 1419 โดยเสานี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสรภาพและเอกราชของเมืองดูบรอฟนิค ด้านบนของเสาเป็นที่ตั้งของเสาธง ซึ่งจะใช้แขวงธงที่มีอักษรเขียนไว้ว่า อิสรภาพ (LIBRTAS) ในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมืองดูบรอฟนิค

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย          นำท่านเดินขึ้นกำแพงเมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik City Wall) สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองดูบรอฟนิกและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก มาเที่ยวดูบรอฟนิกแล้วไม่ได้ขึ้นเหมือนมาไม่ถึงดูบรอฟนิก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นกำแพงที่สร้างล้อมรอบย่านตัวเมือง ตั้งอยู่ริมทะเล     เอเดรียติก มีความยาวถึง 1,940 เมตร ถือว่าเป็นกำแพงเมืองที่สวยงามที่สุดและแข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเขตทะเลเมดิเตอเรเนียน โดยบนกำแพงแห่งนี้ประกอบไปด้วยป้อมปราการที่ทำหน้าที่ปกป้องตัวเมืองและหอคอย

ชม ประตูปิเล (Pile  Gate) ซึ่งเป็นทางเข้าหลักที่เชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนถึงปี ค.ศ.1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นของนักบุญเบลส (St. Blaise) ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก  

ผ่านชมโบสถ์เซนต์นิโคลัส (St. Nikola Church) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ในฐานะเป็นอาราม  แห่งฟรานเซสกัน ตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (Luka Bay) มีม้ายาวสำหรับนั่งฟังสวดสร้างขึ้นตามแบบชาวสปาร์ตัน ด้านตรงข้ามแท่นบูชามีภาพวาด Our Lady of Cavtat อันมีค่าวาดโดย Carmela Reggia Palermitana ศิลปินดูบรอฟนิก / เก็บบันทึกภาพด้านหน้าของ Sponza Palace ที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14   ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณที่สำคัญ ๆ รวมถึงคำจารึกเป็นภาษาละตินโบราณที่   ใช้เตือนใจพ่อค้าวาณิชทางทะเล “ห้ามกระทำการโกงน้ำหนักในการซื้อขาย ขณะที่ท่านชั่งตวง สินค้า เพราะพระเจ้ากำลังจับตา และวัดความซื่อสัตย์ของท่านอยู่”

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER

19.30 น  นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Sheraton Dubrovnik

DAY 9

ดูบรอฟนิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

08.00 น      นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ดูบรอฟนิค

11.00 น      ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 1832

15.00 น      ถึงกรุงเฮลซิงกิ เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.30 น      ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 141

DAY 10

กรุงเทพ

7.15 น       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

95,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

07 – 16 เม.ย. 62

25 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

16 – 25 พ.ค. 62

20 – 29 มิ.ย. 62

 

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088