ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

  • ภูฏาณ แผ่นดินแห่งมังกรสายฟ้า ประเทศเล็กๆ ที่เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในอ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดำรงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันได้ที่ใจ ความสุขอยู่ที่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ม และความเป็นมิตรแก่ผู้คนทั้งโลก
  • พาโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโช ซอง
  • พูนาคา – เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง
  • สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน – วัดทักซัง – ช้อปปิ้ง พาโรสตรีท
  • สามารถเดินทางได้ทุกวัน

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – พาโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโช ซอง

..... คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์ แถว K ประตู 5

..... ออกเดินทางสู่ ภูฎาน โดยเที่ยวบินที่ B3 701

..... เดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานที่มีสนามบินระหว่างประเทศ ทุกท่านจะ ได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

          นำท่านชม พาโรริงปูซอง (Paro Ringpung Dzong) หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบันได้เป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลแล้ว และตอนนี้เป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ
ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum Of Bhutan Paro) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimpu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.30นาที) ชมที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่า ซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย (ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ)

          นำท่านเข้าชมภายใน “ทิมพู ซอง” Thimpu Dzong หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นป้อมปราการที่ตั้งของสำนักพระราชวังและทำเนียบรัฐบาล มีห้องทำงานมาก กว่า 100 ห้อง ในส่วนของมหาอารามนั้นจะมีตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ในส่วนของซองแห่งนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ได้เฉพาะในส่วนของบริเวณวัด ซึ่งที่ในโบสถ์มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี พระโพธิสัตว์ ท่านคุรุปัทมสัมภวะ และท่านซับดรุง งาวัง นัมเกลซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าจนเกิดเป็นประเทศภูฏาน ชมการตกแต่งภาพจิตรกรรมผาผนัง และผ้าพระบทที่เล่าเรื่องราวในพุทธศาสนา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ..................... </b> or SIMILAR 

DAY 2

ทิมพู – พูนาคา – เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ<br>
          เดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู (ระยะทาง 72 กม./ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงาม<br>
          ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Simtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู<br>
          แวะชมจุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่นี่มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป ตั้งอยู่บนเนินที่ความสูง 3,150 เมตรจากระดับน ้าทะเลสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางไปมาให้ปลอดภัย ถ้าวันไหนฟ้าเปิดอากาศดี จะมีโอกาสได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้ อีกด้วย
          ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง อารามหลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิโดร์จิวังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และยังเป็นสถานที่ก่อน เข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง และนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองพูนาคา

 รับประทานอาหารกลางวัน 

 บ่าย   นำท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) (ใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง) วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

          ชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคาสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวงป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุงงาวังนัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายในท่านจะได้เห็นลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พักโรงแรม ........................ or SIMILAR 

DAY 3

พูนาคา – ทิมพู – สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน – พาโร

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู (T้himpu) ตามเส้นทางเดิมซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขา หิมาลัยที่สวยงามน่าประทับใจที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนประเทศภูฏาน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) นำท่านสักการะขอพรองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมือง ทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ซึ่งบริเวณฐานองค์พระพุทธรูป เป็นห้องโถงสำหรับการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ อีกทั้งภายในพระพุทธรูปองค์นี้ ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดเล็กบรรจุ

          นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดนันนารี วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองทิมพู ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาแห่งเมืองทิมพูได้ชมตัวเมืองทิมพูจากมุมสูง นอกจากนี้จากจุดชมวิวซังเกกังแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซองสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู สถาปัตยกรรมภูฏานอันงดงามคล้ายพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

          ชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (Bhutan National Zoo) สวนสัตว์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในเมืองทิมพู เป็นสถานที่อนุรักษ์ ทาคิน สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ซึ่งถือเป็นสัตว์หายาก เพราะพบที่ภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มีลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลำตัวเป็นสีดำ ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจาก ทาคิน แล้ว ที่สวนสัตว์แห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ์

          ชม หอสมุดแห่งชาติ (Butan National Library) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือ และวรรณคดีโบราณซึ่งถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปีจำนวนมาก รวมทั้งพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยด้วย และสิ่งที่เป็นไฮไลท์พิเศษสุดของที่นี่ คือ วรรณกรรมทางพุทธศาสนาหิมาลายันที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากหนังสือวรรณกรรม และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาแล้ว ที่นี่ยังมีหนังสือภาษาต่างประเทศที่หาชมได้ยากอีกด้วย นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม .......................... or SIMILAR 

DAY 4

พาโร – วัดทักซัง – ช้อปปิ้ง พาโรสตรีท

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านชม วัดทักซัง (Taktsang The Tiger's Nest) หรือ วัดตักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นที่มีความสงบและวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฎาน มีศาสนสถานที่มหัศจรรย์ ตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900ม สูงกว่าหมู่บ้าน2,000ฟิต ทำให้เห็นมองเมืองพาโรที่ทรงเสน่ท์น่าหลงใหลจากวัดทักซัง วัดทักซัง เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย ภายใน มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ วัดทักซัง เป็นวัดที่มีความสงบ ชาวเมืองนิยมมาจาริกแสวงบุญที่นี่ การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้วิธีการขึ้นมี 2 วิธีให้เลือก คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า ซึ่งม้าที่ใช้ จะเป็นม้าตัวเล็ก ด้วยปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทางเราจึงขอแนะนำให้ท่านเดินเท้าขึ้นจะดีกว่า ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง (หากท่านใดมีทักษะด้านการขี่ม้า สามารถแจ้งความจำนงในการใช้ม้าขึ้นยอดเขาได้ล่วงหน้า เนื่องจากทางเราต้องทำการจองม้าให้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งม้าจะไปหยุดที่จุดพักเท่านั้น แต่หากต้องการขี่ม้าไปจนถึงจุด View point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม *ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า*) สำหรับการเดินขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตร จากด้านล่าง แนะนำให้ทุกท่านค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชั่วโมง จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้น เดินทางต่ออีกราว 1 ชั่วโมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ยังวัดทักซัง ด้านในทุกท่านจะไดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนระหว่างทางขึ้นทักซัง 

 บ่าย   อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ พาโรสตรีท (Paro Street) ประเทศภูฏานมีของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อมากมาย ของฝากที่ขึ้นชื่อของภูฏาน คือ น้ำผึ้ง และ นมผึ้ง ซึ่งเป็นออร์แกนิค 100% แยมผลไม้ น้ำแอปเปิ้ล ผ้าทอพื้นเมืองของชาวภูฏาน ทอด้วยฝ้ายหรือไหม ย้อมสีธรรมชาติ มีลวดลายสวยงาม หากเป็นผ้าพันคอ ก็เหมาะสมที่น่าจะซื้อเป็นของฝากผู้หญิง หน้ากากไม้แกะสลักอย่างมีฝีมือ ทังกาหรือผ้าใบที่ปักทอเป็นเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ทังกาที่นำออกจากประเทศภูฏานได้ต้องเป็นของเทียม คือไม่ใช่ทังกาที่ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนามา มีหลายราคา หลายขนาด เกลือหิมาลายัน ชาหอม ชาระบาย ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เครื่องเงิน เครื่องประดับ โดยร้านค้ารับทั้งเงินภูฏาน สกุลเงิน งุลตรัม และเงินอินเดีย สกุลเงิน รูปี รวมถึงเงินดอลล่า ในบางร้าน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 โรงแรม ............................ or SIMILAR 

DAY 5

พาโร – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

........... ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ B3 700

........... เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

*49,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทาง 1-3 ท่าน ราคาท่านละ 64,000.-

เดินทาง 4-7 ท่าน ราคาท่านละ 56,000.-

เดินทาง 8-15 ท่าน ราคาท่านละ 53,000.-

เดินทาง 16 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 49,000.-

จองทริปนี้

แชร์ทริปนี้

02-678-6088