ภูฏาน 5 วัน 4 คืน (แผ่นดินมังกรแห่งสายฟ้า)

(1) :     กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรริงปูซอง – วัดคิชู ลาคัง  – ทำการไปรษณีย์ภูฏาน – ทิมพู

(2) :     ทิมพู  – พูนาคา – จุดชมวิวโดชูลาพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

(3) :     พูนาคา – ทิมพู – องค์หลวงพ่อสัจจธรรม – จุดชมวิวซังเกกัง – พาโร

(4) :     พาโร – วัดทักซัง – ช๊อปปิ๊ง พาโรสตรีท

(5 ):     พาโร – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรริงปูซอง – วัดคิชู ลาคัง – ทำการไปรษณีย์ภูฏาน – ทิมพู

03.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์ แถว K ประตู 5

06.30 น.         ออกเดินทางสู่ พาโร โดยเที่ยวบินที่ B3 701

09.55 น.         เดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร ซึ่งเป็นเมืองเดียวในประเทศภูฏานที่มีสนามบินระหว่างประเทศ ทุกท่านจะได้รับการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

นำท่านชม พาโรริงปูซอง (Paro Ringpung Dzong) หรือ พาโรซอง ซอง ภาษาภูฏาน แปลว่า ป้อมปราการ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 โดยท่านซับดุง งาวัง นัมเกล พระอริยสงฆ์ พาโรซอง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู แต่ปัจจุบันได้เป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลแล้ว และตอนนี้เป็นที่ตั้งขององค์กรบริหารสงฆ์ประจำเขตปกครองนั้นๆ

ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น

เดินทางสู่ วัดคิชู ลาคัง ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฎาน โดยวัดนี้มีความเชื่อว่าสร้างไว้เพื่อตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบตและเทือกเขาหิมาลัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเข้าชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน มีให้เลือกหลายรูปแบบและราคา ทั้งรูปวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ รูปวัดและป้อมปราการที่เรียกว่าซอง (Dzong) รูปสัตว์ รูปดอกไม้ต่างๆ รวมทั้งยังมีสแตมป์ 3 มิติอีกด้วย และที่ไปรษณีย์ภูฏาน ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทยได้ด้วย 

(ค่าแสตมป์ 400 งุลตรัม ไม่รวมในค่าแพ็คเกจ)

เดินทางสู่ เมืองทิมพู (Thimpu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.30นาที) นำท่านเดินทางสู่ สถานที่ทรงงานของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (หรือที่คนไทยเรียกสั้นๆว่าท่านจิกมี่) สถานที่แห่งนี้ เราเรียกว่า ตาชิโชซอง หรือ ทิมพูซอง ถ้าใครโชคดี จะมีโอกาสได้เจอ ท่านจิกมี่ออกมาทักทายปวงชนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระสังฆราชอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Amodhara (3*) หรือเทียบเท่า // Osel (*4) หรือเทียบเท่า

DAY 2

ทิมพู – พูนาคา – ป้อมซิมโตคาซอง – จุดชมวิวโดชูลาพาส –วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (National Memorial Chorten) อนุสรณ์มหาสถานแด่กษัตริย์รัชกาลที่ 3 แห่งประเทศภูฏานสร้างในปี ค.ศ.1974 มีผู้คนมากมายเดินทางมาแสวงบุญและสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

เดินทางสู่ เมืองพูนาคา (Punakha) พูนาคา เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานจนถึงปี ค.ศ. 1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู (ระยะทาง 72 กม./ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงาม

ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง (Semtokha Dzong) สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู

แวะชม จุดชมวิวโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่นี่มีสถูปแห่งชัยชนะ 108 สถูป ตั้งอยู่บนเนินที่ความสูง 3,150 เมตรจากระดับน ้าทะเลสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางไปมาให้ปลอดภัย ถ้าวันไหนฟ้าเปิดอากาศดี จะมีโอกาสได้ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยจากจุดนี้

ชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง อารามหลวงที่ราชินีในรัชกาลที่ 4 อาชิโดร์จิวังโม วังชุก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และยังเป็นสถานที่ก่อน เข้าพิธีอภิเษกสมรส เจ้าหญิงจะต้องมาปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ก่อนทุกครั้ง และนำท่านเดินทางต่อเข้าสู่เมืองพูนาคา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย              นำท่านเดินขึ้นเนินไปชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดที่อยู่บนยอดเนินกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากใครมาอธิษฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ

นำท่านชม พูนาคาซอง (Punakha Dzong)  ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคาสร้างขึ้นในปี 1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่  “Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวงป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาลปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Pho chu และ แม่น้ำ Mo chu ไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งเป็นสถานที่ท่านซับดรุงงาวังนัมเกล มรณภาพที่นี่ และปัจจุบันก็ได้เก็บรักษาร่างของท่านอยู่ภายในท่านจะได้เห็นลามะ (พระสงฆ์) จำนวนมากที่กำลังศึกษาพระธรรมและสวดมนต์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Meri Puensum Hotel (3*) หรือเทียบเท่า // Green Resort (*4) หรือเทียบเท่า

DAY 3

พูนาคา–ทิมพู–องค์หลวงพ่อสัจจธรรม–จุดชมวิวซังเกกัง – สวนสัตว์แห่งชาติ – พาโร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางกลับสู่ เมืองทิมพู ตามเส้นทางเดิมซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางและเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามน่าประทับใจที่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนประเทศภูฏาน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย              นำท่านสักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม (Buddha Dordenma Statue) ขอพรองค์พระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงเขาในเมือง ทิมพู เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ซึ่งบริเวณฐานองค์พระพุทธรูป เป็นห้องโถงสำหรับการทำสมาธิ ทำให้จิตใจสงบ อีกทั้งภายในพระพุทธรูปองค์นี้ ยังมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดเล็กบรรจุ

นำท่านชม จุดชมวิวซังเกกัง (Sangaygang) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวัดนันนารี วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองทิมพู ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาแห่งเมืองทิมพูได้ชมตัวเมืองทิมพูจากมุมสูง นอกจากนี้จากจุดชมวิวซังเกกังแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นทาชิโชซอง หรือ ทิมพูซองสัญลักษณ์ของเมืองทิมพู  

ชม สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน (Bhutan National Zoo) สวนสัตว์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในเมืองทิมพู เป็นสถานที่อนุรักษ์ ทาคิน สัตว์ประจำชาติของภูฏาน ซึ่งถือเป็นสัตว์หายาก เพราะพบที่ภูฏานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น มีลักษณะพิเศษ คือมีลักษณะผสมระหว่างวัวกับแพะ มีเขา และลำตัวเป็นสีดำ ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจาก ทาคิน แล้ว ที่สวนสัตว์แห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น กวาง และนกอีกนานาพันธุ์  

ชม หอสมุดแห่งชาติ (Bhutan National Library) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1967 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาหนังสือ และวรรณคดีโบราณซึ่งถือเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฏกอายุนับร้อยปีจำนวนมาก รวมทั้งพระไตรปิฏกฉบับภาษาไทยด้วย และสิ่งที่เป็นไฮไลท์พิเศษสุดของที่นี่ คือ วรรณกรรมทางพุทธศาสนาหิมาลายันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพาโร (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Mandala Resort (3*) หรือเทียบเท่า // Raven Nest (*4) หรือเทียบเท่า

DAY 4

พาโร – วัดทักซัง – ช๊อปปิ๊ง พาโรสตรีท

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดทักซัง (Taktsang the Tiger’s Nest) หรือ วัดตักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นที่มีความสงบและวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฎาน มีศาสนสถานที่มหัศจรรย์ ตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900ม สูงกว่าหมู่บ้าน2,000ฟิต ทำให้เห็นมองเมืองพาโรที่ทรงเสน่ท์น่าหลงใหลจากวัดทักซัง วัดทักซัง เป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย ภายใน มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้น 13 แห่ง ล้วนมีความเป็นมาเกี่ยวข้องบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ วัดทักซัง เป็นวัดที่มีความสงบ ชาวเมืองนิยมมาจาริกแสวงบุญที่นี่

การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้วิธีการขึ้นมี 2 วิธีให้เลือก คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า ซึ่งม้าที่ใช้ จะเป็นม้าตัวเล็ก ด้วยปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้ ทางเราจึงขอแนะนำให้ท่านเดินเท้าขึ้นจะดีกว่าค่ะ ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ถ้าท่านใดมีทักษะด้านการขี่ม้า สามารถแจ้งความจำนงในการใช้ม้าขึ้นยอดเขาได้ล่วงหน้า เนื่องจากทางเราต้องทำการจองม้าให้ก่อนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งม้าจะไปหยุดที่จุดพักเท่านั้น แต่หากต้องการขี่ม้าไปจนถึงจุด View point จะต้องเสียค่าม้าเพิ่มเติม

**ยังไม่รวมค่าทิปคนดูแลม้า**  สำหรับการเดินขึ้นไปยังวัด เส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตร จากด้านล่าง แนะนำให้ทุกท่านค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ ราว 2 ชั่วโมง จะถึงจุกพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้น เดินทางต่ออีกราว 1 ชั่วโมง ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ยังวัดทักซัง ด้านในทุกท่านจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร ด้านบนระหว่างทางขึ้นทักซัง

บ่าย              นำท่านเดินเท้าลงจากเขา (ไม่สามารถอนุญาตให้นั่งม้าลงมาด้านล่างได้ เนื่องจากอันตรายเป็นอย่างมากต่อตัวผู้เดินทาง) จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับ การช๊อปปิ๊งที่พาโรสตรีท ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Mandala Resort (3*) หรือเทียบเท่า // Raven Nest (*4) หรือเทียบเท่า

DAY 5

พาโร – กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.15 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ B3 700

15.55 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กาหนดวันเดินทาง (สามารถเดินทางได้ตลอด)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088