แคนาดา ไนแองการ่า – สหรัฐอเมริกาตะวันออก 10 วัน

(1):     กรุงเทพฯ – ดูไบ

(2):     ดูไบ – โตรอนโต้ – ขึ้น CN Tower – น้ำตกไนแองการ่า – พักห้องเห็นวิวน้ำตก 2 คืน

(3):     ล่องเรือ Hornblower ชมน้ำตกไนแองการ่า – ทานอาหารบน Skylon Tower

(4):     น้ำตกไนแองการ่า – แฮริสเบิร์ก – โรงงานชอคโกแลต

(5):     แฮริสเบิร์ก – กรุงวอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทโซเนี่ยน

(6):     กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งเสรีภาพ – แอตแลนติก ซิตี้

(7):     แอตแลนติก ซิตี้ – วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท – มหานครนิวยอร์ค

(8):     มหานครนิวยอร์ค ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ดูไบ

(9):     ดูไบ – กรุงเทพฯ

(10):    กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ดูไบ

18.00 น.         พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์

21.05 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 373

DAY 2

ดูไบ – โตรอนโต้ – ขึ้น CN Tower – น้ำตกไนแองการ่า– พักห้องเห็นวิวน้ำตก (คืนที่ 1)

01.00 น.         เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

03.30 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินโตรอนโต (Lester B. Pearson International) โดยเที่ยวบิน EK 241

09.30 น.         เดินทางถึง โตรอนโต้ (Toronto) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของทวีปอเมริกาเหนือ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา

นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower)  โดยนำท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี ชื่ออาคารซีเอ็น ย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมสวนควีนพาร์ค(Queen’s Park)  และแวะถ่ายรูปสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต(University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแองการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Sheraton Niagara Falls or Marriott Niagara Falls or Hilton Niagara Falls หรือเทียบเท่า

พิเศษ ห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ำคืน

DAY 3

ล่องเรือ Hornblower - ขึ้น Skylon Tower - พักห้องเห็นวิวน้ำตก (คืนที่ 2)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

แวะถ่ายรูป Niagara Park Floral Clock นาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับประดาตกแต่งดอกไม้นานาชนิดอย่างสวยงาม และมีการปรังปรุงเปลี่ยนแปลง สีสันพันธ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้มีความสวยงามทุกฤดูกาล

นำท่าน ล่องเรือ Hornblower ให้ท่านสัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่ง ๆ นับจำนวนมหาศาล)

หมายเหตุ : ถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The  Mist) ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย ทางบริษัทฯจัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall

นำท่านชมจุดชมวิว เทเบิ้ลร๊อค (Table Rock) ชมน้ำตกเกือกม้าที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบน Skylon Tower  ซึ่งท่าน สามารถชมวิวที่งดงามและบันทึกภาพน้ำตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง

บ่าย            เดินทางสู่ หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค (Niagara On The Lake City)  เมืองที่ได้รับฉายาว่า เมืองน่ารักของรัฐออนตาริโอ ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งตอนใต้ของรัฐออนตาริโอ มีสวนพฤษศาสตร์ระหว่างทางจากโตรอนโตมา ไนแองการ่าเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสภาพดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม บ้านเมืองเล็ก ๆ น่ารักๆ ตึกรามบ้านช่องสวยงาม เงียบสงบ อาชีพคนที่อาศัยอยู่เมืองนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและอุตสหกรรมทำไวน์เป็นหลัก

แวะบันทึกภาพ Whirlpool  หรือน้ำวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ำที่มาจากน้ำตกไนแองการ่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Sheraton Niagara Falls or Marriott Niagara Falls or Hilton Niagara Falls หรือเทียบเท่า

พิเศษ ห้องพักวิวน้ำตกทุกห้อง ให้ท่านได้ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ำคืน

 

DAY 4

น้ำตกไนแองการ่า – แฮริสเบิร์ก – โรงงานชอคโกแลต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (Harrisburg) เป็นเมืองหลวงของรัฐ Pennsylvania ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางไม่ใหญ่มาก อยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Hamburger ร้าน McDonald)

บ่าย              นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต ชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Radisson Harrisburg หรือเทียบเท่า

DAY 5

แฮริสเบิร์ก – กรุงวอชิงตัน ดีซี – สถาบันสมิทโซเนี่ยน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (Washington D.C.) เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดลเฟีย อดีตเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนูสเต็กเนื้อวัว หรือ ปลาแซลม่อน)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (James Smithson) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ / เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History)  เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่ มีไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถูกกล่าวขานว่าเป็นเพชรอาถรร

ชม อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอสัน (The Thomas Jefferson Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติ์และระลึกถึง ประธานาธิบดี โธมัส เจฟเฟอสัน ประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น American Founding Father of the United States / ชม อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น (Lincoln Memorial)  ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูอาหาร Asean)

เข้าสู่ทีพัก    โรงแรม Sheraton Rockville หรือเทียบเท่า

DAY 6

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. – ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งเสรีภาพ – แอตแลนติก ซิตี้

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ สหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มีพื้นที่เมืองจากประชากรเป็นอันดับ 5 และมีผู้บริโภคสื่อมากเป็นอันดับ 4 จากการสำรวจของนีเซน มีเดีย รีเสิร์ช และเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่นเป็นอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนี้ฟิลาเดลเฟียยังเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ Drexel University

นำท่านเข้าชม ระฆังแห่งเสรีภาพ หรือ Liberty Bell  เป็นสิ่งที่ประกาศกำเนิดของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ 2319 ระฆังเก่าแก่ที่งามสง่าใบนี้มีขอบกว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ฟุต และหนักกว่าหนึ่งตัน บนระฆังมีอักษรจารึกไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” พร้อมนำชมนิทรรศการความเป็นมาในการ ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา นำท่านถ่ายรูปกับ หอแห่งเสรีภาพ หรือ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพและตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ชื่อว่า“สหรัฐอเมริกา”

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร Asean

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโนเมืองแห่งแสง สี และ คาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (เรียกได้ว่าเป็น ลาสเวกัส ตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม เลียบฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน หรือเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค (Broadwalk) ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความ  กว้างเพียง 12 ฟุต (3.65 เมตร) แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต ( 12 เมตร) และมีความยาวถึง 7 กม. ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ หรือ ท่านจะเลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ เอาท์เลทแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้โรงแรม Target Outlet ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย เช่น Coach, Puma, Nike, CK, Adidas และอื่นๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Bally’s Atlantic City หรือเทียบเท่า

DAY 7

แอตแลนติก ซิตี้ – วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท - มหานครนิวยอร์ค

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช็อปปิ้งที่ วู้ดบิวรี่ เอาท์เลท (Woodbury Outlet)  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดี  ที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio , Armani และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้

เที่ยง            อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลทตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ค (New York) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกา รัฐ New York อยู่ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา

นำท่านผ่านชม Ground Zero บริเวณที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้มีการก่อสร้างตึกใหม่ทดแทน หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ในปี2001

ชม ย่านไทม์สแควร์ (Times square)  ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Crowne Plaza Newark หรือเทียบเท่า

DAY 8

นิวยอร์ค – ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ – ขึ้นเอ็มไพร์สเตท – ดูไบ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ล่องเรือชมเกาะชมเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty ) เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบเอาเป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟแลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 1984 ผ่านชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge)  เป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์กซิตี แมนฮัตตัน และบรูคลิน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย              นำท่านขึ้นชมวิวบน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) ตึ  กที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ อาทิ Sleepless in Seattle, King Kong เป็นต้น

อิสระให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนสายที่ห้า (Fifth Avenue) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในนิวยอร์ก และบรรยากาศแสนโรแมนติก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (เมนูพิเศษ Lobster menu)

19.00 น.         เดินทางสู่สนามบินจอห์น เอฟ เคเนดี้

23.00 น.         ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 202

DAY 9

ดูไบ – กรุงเทพฯ

19.45 น.         เดินทางถึงดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

22.35 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน EK 374

DAY 10

กรุงเทพฯ

07.35 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

129,000.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

13 – 22 ก.ค. 62

27 ก.ค. – 05 ส.ค. 62

10 – 19 ส.ค. 62

21 – 30 ก.ย. 62

12 – 21 ต.ค. 62

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088