แกรนด์คิวบา 12 วัน

1 :      กรุงเทพ – อิสตันบูล

2 :      อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย – ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – ฮาวานา

3 :      ฮาวานา – ย่านคาซา บลันคา – พิพิธภัณฑ์เฮมิงเวย์  

4 :      ฮาวานา – จัตุรัสแห่งการปฏิวัติคิวบา  – วิหารฮาวานา – จัตุรัสซานฟรานซิสโก

5 :      ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ – ไวนาเลส – ฮาวานา 

6 :      ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโก – ตรินิแดด

7 :      ตรินิแดด – กามากูเอย์

8 :      กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา

9 :      ซานเตียโก เดอ คิวบา –  ฮาวานา

10 :    ฮาวานา – อิสตันบูล

11 :     อิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปึ – สไปรซ์ มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

12 :     กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพ – อิสตันบูล

18.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ ประตู 10 แถว U

21.45 น.         ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 065

DAY 2

อิสตันบูล – เซนต์โซเฟีย – ล่องช่องแคบบอสฟอรัส – ฮาวานา

04.00 น.    เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเที่ยวก่อนบินสู่กรุงฮาวานา

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Golden Way หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ( เมนู  Seafood – Grilled Fish)

บ่าย              นำท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่า โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซนต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน

ชมสนามแข่งม้าของชาวโรมัน หรือ “ฮิปโปโดรม” (Hippodrome) หรือจัตุรัสสุลต่านอาห์เมต สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์ เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส แต่ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในสมัย เคมาล อะตาเตริ์ก หลังจากที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์เป็นเวลากว่า 916 ปี และเป็นมัสยิสของศาสนาอิสลามอีกกว่า 447 ปี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

21.00 น.    เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล เพื่อบินสู่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา

DAY 3

ฮาวานา – ย่านคาซาบลันคา – พิพิธภัณฑ์เฮมิงเวย์

01.40 น.         ออกเดินทางสู่  กรุงฮาวานา โดยเที่ยวบินที่ TK 183

07.50 น.         เดินทางถึง กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ ประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกใน ปี ค.ศ. 1982

เดินทางสู่ ย่านคาซา บลันคา Casa Blanca (Statue Of Jesus Christ) นำท่านบันทึกภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา  ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านมองเห็นได้ ในระยะไกล

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านบันทึกภาพกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษของชาวคิวบา

นำท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านเฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum)  หรือ เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังของโลกที่หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปี และในปีพ.ศ.2497 เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้สื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า

DAY 4

ฮาวานา – นั่งรถเปิดประทุนชมย่านเมืองใหม่ฮาวานา – วิหารฮาวานา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นั่งรถคลาสสิคอเมริกัน เปิดประทุน ชมเมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา

ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) และจัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) / ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาน 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สร้างสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านชม ย่านเมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอาคารสถาปตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และ สไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง

เดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) นำท่านเข้าชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา  / ชมพลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต ชมความงดงามของเมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ ของหมู่อาหารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี

ชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย / ชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษของชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฎิวัติเพื่ออุดมคติในการปฎิรูปการปกครองของคิวบา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

หลังอาหารค่ำ นำท่านชมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า

DAY 5

ฮาวานา – ปินาร์ เดล ริโอ – ไวนาเลส – ฮาวานา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองปินาร์ เดล ริโอ (Pinar Del Rio) (ระยะทาง189 กม./ใช้เวลา 2.30 ชม.) ระหว่างการเดินทางนำท่านแวะชมโรงงานผลิตรัม (Rum Factory) อันขึ้นชื่อของคิวบา และแวะชมไร่ยาสูบ อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซิการ์ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันเลื่องชื่อของคิวบา หากคิดถึงคิวบา ซิการ์ คิวบา ได้ชื่อว่าเป็นซิการ์คุณภาพดีที่สุดในโลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพความสวยงามของไร่ยาสูบ และไร่ผลไม้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อโวคาโด สับปะรด มะละกอ ฝรั่ง และ มันฝรั่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของคิวบา  ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติอันสวยงามบนเกาะคิวบา  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองปินาร์ เดล ริโอ เมืองเล็กๆ ในแบบบรรยากาศชนบท แต่ยังคงกลิ่นอายของศิลปะแบบโคโลเนียลของหมู่อาคารเก่าแก่ภายในตัวเมือง

นำท่านชม โรงงานผลิตซิการ์ (Cigar Factory) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิการ์ชั้นดีส่งออกขายยังต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาไวนาเลส (Vinales Valley) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1999 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำการกสิกรรมและยังคงรูปแบบการทำไร่กสิกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้บริเวณหุบเขาแห่งนี้ยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติอันสวยงามจากคนในหมู่บ้านทำให้หุบเขาไวนาเลสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชมความงามของหุบเขาไวนาเลส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัยก่อนนำท่านกลับสู่กรุงฮาวานา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ลิ้มลองเมนูกุ้งมังกร Lobster)

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า

DAY 6

ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโก – ตรินิแดด

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซานตา คลารา (Santa Clara) (ระยะทาง 278 ก.ม./ใช้เวลา3.30 ชม.) เมืองหลวงของจังหวัดวิลลาคลารา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับห้าของคิวบา  / ชมอนุสรณ์สถาน เช เกวารา (Che Guevara Memorial) นักปฏิวัติลัทธิมากซ์ นายแพทย์ นักเขียน ผู้นำนักรบกองโจร นักการทูต และนักทฤษฎีการทหารชาวอาร์เจนตินา เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งจากการปฏิวัติคิวบา ภาพใบหน้าของเขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่พบได้ทั่วไปของวัฒนธรรมต่อต้านและการกบฏ และเป็นตราต้นแบบที่รู้จักกันเป็นสากลภายในวัฒนธรรมประชานิยม สำหรับ เช เกวารา ออกจากคิวบาในปี ค.ศ.1965 เพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศอื่นอีก ครั้งแรกในคองโก-กินชาซาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ และครั้งต่อมาในโบลิเวีย ที่นี่เขาถูกกองทัพโบลิเวียซึ่งมีซีไอเอ สนับสนุนอยู่จับ และถูกประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม เชได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ให้เป็น1 ใน100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่20 ส่วนภาพถ่ายของเขาที่มีชื่อว่า นักรบกองโจรผู้เป็นวีรบุรุษ (Guerrillero Heroico) และถ่ายโดยอัลเบร์โต กอร์ดา ก็ได้รับการยกย่องจากสถาบันวิทยาลัยศิลปะแมริแลนด์ว่าเป็น “ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก” อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและชมประวัติวีรบุรุษแห่งคิวบา

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ทางทหารแห่งเมืองซานตาคลารา (Armored Train) ซึ่งได้เก็บรวบรวมรถไฟ และรถที่ใช้ในการทำสงครามซานตาคลารา ( Battle Of Santa Clara) ในปี 1958 / ชมสวนไวดอล (Vidal Park) อันเป็นที่ตั้งของหมู่อาคารแบบโคโลเนียลที่ยังคงความสวยงามจวบจนปัจจุบัน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย               เดินทางสู่ เมืองเซียนฟวยโกส (Cienfuegos) ( ระยะทาง70ก.ม / ใช้เวลา1.30ชม.) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศคิวบา เป็นเมืองหลวงของจังหวัดเซียนฟวยโกส ชื่อเมืองนี้ตั้งตามชื่อของนายพลโฮเซ่ เซียนฟวยโกส (Jose Cienfuegos) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองนี้ในช่วงแรก เมืองนี้มีส่งออกน้ำตาลเป็นสินค้าออก และโคลัมบัสเดินทางมาสำรวจพบสถานที่แห่งนี้เป็นคนแรก ต่อมามีการตั้งถิ่นฐานใน ค.ศ.1738 จนอาณานิคมของฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ขึ้นในค.ศ.1819 ในศิลปะแบบนีโอคลาสสิค มีการวางผังเมืองไว้อย่างดีเยี่ยม องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเซียนฟวยโกส เป็นมรดกโลกในปี 2005

นำท่านชมเมืองเก่าและ จัตุรัสโฮเซ่ มาร์ติ (Jose Marti Park) ฃึ่งล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย นำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง /นำท่าน เดินเล่นบนถนนพราโด (Prado Promenade) /นำท่านถ่ายรูปกับ โรงละครเก่าแก่ที่สุดในคิวบา Tomas Terry Theater อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตรินิแดด  (Trinidad) ( ระยะทาง 80 ก.ม./ใช้เวลา 1.30 ชม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Brisas Trinidad Del Mar Hotel or Hacienda Maria Dolores /3*** หรือเทียบเท่า

DAY 7

ตรินิแดด – กามากูเอย์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองตรินิแดด (Trinidad) เมืองเล็กๆ ในจังหวัดซังตีสปีรีตุส ประเทศคิวบาที่ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1988 ครบรอบ 500 ปี ของการก่อตั้งเมืองในปี 2015 แม้จะก่อตั้งมานานเกือบ 5 ศตวรรษ แต่วิถีชีวิตและสภาพบ้านเมืองของตรินิแดด ยังคงมนต์สเน่ห์ในแบบเดิมๆ ราวกับหยุดเวลาเอาไว้ ส่วนอาคารเก่าแก่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และตกแต่งอย่างหรูหราด้วย เพดานสไตส์มูเดจาร์ กระเบื้องเคลือบจากประเทศฝรั่งเศส พื้นหินอ่อนจากอิตาลี ล้วนเป็นผลมาจากความมั่งคั่งในยุคที่อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังเฟื่องฟูในสมัยศตวรรษที่ 19 / ชม จัตุรัสหลัก (Main Square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ล้อมรอบไป ด้วยหมู่อาคารเก่าแก่มากมาย ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง  / ชม จัตุรัสซานตาแอนนา และจัตุรัส สามแยก (Santa Ana & Three Crosses Square) / ชมโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งตรินิแดด (Holy Trinidad Church) / ชม หอคอยอิสนากา  (Izanaga Tower) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 โดยเศรษฐีชาวคิวบา “ นาคัส อิสนากา “ ซึ่งสร้างหอคอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและดูทาสที่มาจากแอฟริกา ที่เข้ามาทำงานในไร่อ้อยกว่า30,000 คน ซึ่งหอคอยแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันน่าสะเทือนใจในการมาเป็นทาสในไร่อ้อยของทาสชาวแอฟริกันในสมัยอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของคิวบารุ่งเรือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) (ระยะทาง 265 กม. /  ใช้เวลา 3.30 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกามากูเอย์ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศคิวบา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เมืองดั้งเดิมมีชื่อว่า ซานตามารีอาเดลเปร์โตเดลปรินซีเป เดิมเมืองนี้เป็นเมืองติดชายฝั่งทะเลก่อตั้งราว ค.ศ.1515 แต่ถูกโจรสลัดโจมตีอย่างต่อเนื่อง จึงได้ย้ายเมืองเข้ามาในเกาะ เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมเวสต์ อินดีสของสเปนเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ในปี 2008 เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Grand Hotel Camaguey หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

DAY 8

กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองกามากูเอย์ (Camaguey) เป็น 1 ใน 7 เมืองที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสเปนที่เข้ามาล่าอาณานิคมในคิวบาในยุคแรกๆประมาณปี ค.ศ.1528 และได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง นีโอคลาสสิค , อาร์ตเดโค , นีโอ – อาร์ตนูโว และ Rationalism  ตลอดจนความสามารถในการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเมืองนี้ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 2008

นำท่านชม เมืองเก่าแห่งกามากูเอย์ ชมพลาซา ซานฮวน เดอ ดิออส  (Plaza San Juan De Dios) จัตุรัสที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในคิวบา โดดเด่นด้วยสีสันของอาคาร โบสถ์ และโรงพยาบาลซานฮวน เดอ ดิโอส สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1728 ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีสเน่ห์ในสไตล์บาโรค-โคโลเนียล / ชมพลาซา เดอ คาร์เมน (Plaza Del Caemen) จัตุรัสที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่อาคารโคโลเนียลสีพาสเทล / ชม Centro Storico, Casa Natal Del Mayor (Iganacio Agramonte) และ (Inglesia De Nuestra De La Merced)  โบสถ์เก่าแก่ในกามากูเอย์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ.1601 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองบายาโม  (Bayamo) ( ระยะทาง 170 กม./ใช้เวลา 2.45 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแกรนด์มา ทางตะวันออกของประเทศคิวบา เป็นเมืองเล็กๆที่เป็นเมืองขึ้นของสเปนในยุคล่าอาณานิคมเช่นเดียวกัน ดังนั้นสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของเมืองจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโคโลเนียล / ชมโบสถ์อิเกรเซียล ปาโรคูเอล มายอร์ เดอ ซาน ซาวัลดอร์  (Inglesia Parroquial Mayor De San Salvador) เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1514 และได้รับการบูรณะเรื่อยมาตั้งแต่ปี 1740 ด้านหน้าโบสถ์คือพลาซ่า เดล ฮิมโน เนชั่นแนล ( Plaza Del Himmo National) สถานที่แห่งแรกที่ได้มีการขับร้องเพลงชาติคิวบา “ LA BAYAMESA “ ในปี1868  / นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ Torre De San Juan Evangelista สร้างขึ้นในช่วงการแรกของการสร้างเมืองบายาโม และถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งใหญ่ในปี 1869 นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคิวบา  Anthem Square , Nico Lopez Park, Cespedes Park / นำท่านเดินทางสู่เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา ( Santiago De Cuba )(ระยะทาง 129 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม ระดับ 5 ***** หรือเทียบเท่า

DAY 9

ซานเตียโก เดอ คิวบา – ฮาวานา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองซานเตียโก เดอ คิวบา  (Santiago De Cuba) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของคิวบา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศคิวบา และเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งของคิวบา เป็นเมืองที่ห้า ที่ถูกสเปนค้นพบในช่วงการล่าอาณานิคม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านผู้พิชิต (Casa De Diego Velazquez) เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดในคิวบา เริ่มสร้างขึ้นในปี 1516 แล้วเสร็จในปี 1530 และได้รับการบูรณะใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 19 / ชม สวนเชสเปเดส (Cespedes Park) ลานกว้างที่เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ศาสนา และสังคม / ชมโบสถ์ซานติเอโก (Santiago Church) ที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ได้เวลา

/ ชมค่ายทหารมอนคาดา  (Moncada Barracks) ตั้งชื่อตาม นายพลกิลเลอมอง มอนคานา (Guillermon Moncana) วีรบุรุษแห่งสงครามอิสรภาพ ในวันที่ 26 กรกฎาคม ฐานที่ตั้งถูกโจมตีโดยกลุ่มปฏิวัติติดอาวุธที่นำโดย ฟิเดล คาสโตร การโจมตีในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติคิวบา วันที่มีการโจมตีถูกนำมาเป็นชื่อที่ใช้เรียกว่า Movimiento 26 หรือ M26-7 ซึ่งในที่สุดสามารถโค่นล้มการปกครองแบบเผด็จการของฟูเซนซิ โอ บาติสตา (Fulgencio Batista ) ในปีค.ศ.1959

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านชม หมู่บ้านเอล โคเบร (El Cobre) หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการนำเหมืองทองแดง แต่ได้ถูกปิดลงในปี 1807 ปัจจุบันหมู่บ้านนี้กลับมีชื่อเสียงเรื่องโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ Basilica Del Cobre ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานรูปของพระแม่มารีองค์ดำ Virgin Caridad Dal Cobre หรือที่รู้จักในนาม  Black Madonna ซึ่งความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่มารีองค์นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระแม่ผู้พิทักษ์คิวบา ตั้งแต่ปี 1916 และในปี 1998 พระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ถวายมงกุฎให้กับพระแม่ เมื่อคราวเสด็จเยือนคิวบา มีเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารที่พระแม่ทรงช่วยชีวิตผู้คนหลายเรื่อง ทำให้คนต่างเลื่อมใสและเดินทางมาแสวงบุญที่โบสถ์แห่งนี้  / ชมปราสาท San Pedro De la Roca Morro Castle ป้อมปราการป้องกันเมืองท่าซานติอาโก เดอ คิวบา ป้อมปราการแห่งนี้ออกแบบ โดย Giovanni Battista Antonelli วิศวกรรมทหาร ชาวอิตาลี ในปี ค.ศ.1637 และได้ก่อสร้างในนามของผู้ว่าราชการของเมือง สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของโจรสลัดและข้าศึกศัตรูในสมัยก่อน เดิมป้อมแห่งนี้เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก แต่ได้มีการบูรณะและสร้างให้ใหญ่ขึ้นระหว่างปี 1590 – 1610 เนื่องด้วยสถาปัตยกรรมการก่อสร้างมีความสมบูรณ์มากที่สุด เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารแบบสเปน-อเมริกัน ผนวกกับงานวิศวกรรมในยุคเรเนซองส์ จึงทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 1997 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของป้อมแห่งนี้ตามอัธยาศัย

 ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงฮาวานา โดยเที่ยวบิน CU 987 ( ใช้เวลาบินประมาณ 2.30 ชั่วโมง )

23.00 น.         เดินทางถึงสนามบิน โฮเซ่ มาร์ติ กรุงฮาวานา  / นำท่านสู่โรงแรมที่พัก

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม ระดับ 5***** หรือเทียบเท่า

DAY 10

ฮาวานา – อิสตันบูล

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เดินทางสู่สนามบิน

09.20 น.    ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 183

DAY 11

อิสตันบูล - พระราชวังทอปกาปึ - สไปรซ์ มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ

09.00 น.        เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี

นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเบิลหรืออิสตันบูลในปัจจุบันได้แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรออตโตมัน จึงโปรดให้มีการสร้างพระราชวังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับอย่างถาวร พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย              นำท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือ ตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย ชมร้านขนม Turkish Delight  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

21.00 น.    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 064

DAY 12

กรุงเทพฯ

09.40 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

168,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

8 – 19 ส.ค. 62

19 – 30 ก.ย. 62

17 – 28 ต.ค. 62

26 ธ.ค. – 6 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088