ยุโรปตะวันออก 9 วัน

(1)      กรุงเทพฯ – โดฮา

(2)      โดฮา–มิวนิค–โฮเฮนชวาล์ฟเกา–เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูก 

(3)      อินส์บรูก – ฮัลล์สตัท – ซาลส์บวร์ก

(4)      ซาลส์บวร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

(5)      กรุงปราก – ปราสาทปราก

(6)      กรุงปราก – กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์

(7)      กรุงเวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – บูดาเปสต์

(8)      บูดาเปสต์ล่องเรือ แม่น้ำดานูบ – โดฮา

(9)      โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

17.30 น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์

20.35 น.       ออกเดินทางสู่ สนา มบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 981

23.50 น.       เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก

01.50 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค (Munich) โดยเที่ยวบิน QR 059

07.00 น.       เดินทางถึง มิวนิค (Munich) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972

เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา (Hohenschwangau) เป็นเมืองที่น่าอยู่มากอากาศสดชื่นบ้านเมืองสวยงาม ตั้งเรียงรายอยู่รวมๆ กัน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูสูตรต้นตำรับ

บ่าย              เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามคำสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่า ราชันหงส์ขาว (Swan King) วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก

เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินน์ซึ่งคำว่า อินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ครั้งอดีตอินส์บรูคเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่า

DAY 3

อินส์บูร์ก – ฮัลส์ตัทท์ – ซาลส์บวร์ก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบ See Strasse ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996

นำท่านชม สวนมิราเบล (Mirabellgarten) ภายในบริเวณพระราชวังมิราเบล ซึ่งเป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound of Music ฉากที่มีสวนดอกไม้สวยงาม เดิมเป็นปราสาทมีชื่อว่า Alteneau Castle สร้างขึ้นตามบัญชาของช้อป Wolf Dietrich Von Raiteneau

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนเกไทรเด มีร้านค้าต่างๆ มากมาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเค้กขายกาแฟ ขายไข่อิสเตอร์ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของบ้านโมซาร์ทด้วย ป้ายร้านค้าเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือเทียบเท่า

DAY 4

ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) – ปราก (พัก 2 คืน)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ วัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ำสายใหญ่ผ่านกรุงปราก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรน้ำเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ที่ตั้งซ่อนตัวอยู่ลึกลับประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ำวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง

ชมเขตเมืองเก่าครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า  ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992

เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle)* มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขุนนางถึง 3 ตระกูล ที่ใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในที่สุด *ปราสาทปิดทุกวันจันทร์*

เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก ด้วยสถาปัตยกรรม

อันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Clarion Hotel Prague Old Town หรือเทียบเท่า

DAY 5

ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต  ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร (437.5 ไร่) ชม วิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral) วิหารที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของกรุงปร๊าก โดยคำสั่งของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslas และ St. Adalbert นักบุญชาวโบฮีเมียแห่งดินแดนเชค ชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่มีประติมากรรมรูปปั้นมากมายบนสะพานไม่ซ้ำกันประดับอยู่

ชม อนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (Jan Hus) ผู้ริเริ่มรับศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้ามการนับถือศาสนาตามกฎของระบบคอมมิวนิสต์ ซึ่งเคยใช้บริหารประเทศ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               นำท่าน ชมเขตเมืองเก่า สตาเร เมสโตร (Stare Mesto หรือ Old Town Square) ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ ณ ศาลากลางเมือง ซึ่งอธิบายกาโคจรของดาว เคราะห์และ พระอาทิตย์รอบโลก (เป็นความเชื่อในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์)

ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าจำหน่ายแก้วเจียรนัยที่เรียกว่า โบฮีเมียน กลาส (Bohemian Glass) สินค้าที่มีชื่อสุดของประเทศ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Clarion Hotel Prague Old Town หรือเทียบเท่า

DAY 6

ปราก – เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรีคลาสสิกที่มวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย               เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 ปรารถนาที่จะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ชมความวิจิตรตระการตาของตำหนักล่าสัตว์บนเนื้อที่กว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 จะเนรมิตให้เป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่สองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้องทั้งหมด 1,200 ห้องเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง

ชม ถนนวงแหวน (Ring Stresses) ผ่านชม โรงอุปรากรแห่งชาติ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ เปิดแสดงครั้งแรกในวันที่ 25 พฤษภาคม 1869 ด้วยดอน จิโอวานนี่ของโมซาร์ท พระราชวังฮอฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย เวียนนา โบสถ์ประจำเมือง ศาลสูง สวนสาธารณะสตัดปาร์ค ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์ เจ้าของบทเพลงอมตะ

ชม โบสถ์เซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedrals) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายสำคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน เสื้อแบรนด์เนมยอดนิยม และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Courtyard by Marriott Wien Schonbrunn หรือเทียบเท่า

DAY 7

เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ง เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เที่ยง            อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลท เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้งภายในเอาท์เลท

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ำค่า ริมสองฝั่งแม่น้ำดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูป”

นำท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square)

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกำเนิดที่แถบป่าดำในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ำเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม NH Budapest City หรือเทียบเท่า

DAY 8

บูดาเปสต์ – ป้อมขาวประมง – โบสถ์แมทเทียยาส – โดฮา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) ป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้งร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895 อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ำดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง

ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              นำท่านสู่ จุดชมวิว เกลเลิร์ต ฮิลล์ (Gellert Hill) เป็นจุดชมวิวที่มีความสูง 140 เมตร สามารถมองเห็นวิวได้จากทั้ง 2 ด้าน ทำให้เห็นทัศนียภาพของกรุงบูดาเปสต์ได้โดยรอบแบบพาโนรามิค 360 องศา ของเมืองปูดาเปสต์บริเวณกำแพงของทางขึ้น เนินเขาเกลเลิร์ต มีการจัดแสดงรูปภาพของกรุงบูดาเปสต์ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนมาถึงภาพที่ทุกคนได้เห็นในปัจจุบัน

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 200

23.50 น.         เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

02.10 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

12.40 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

21 – 29 มิ.ย. 62

26 ก.ค. – 3 ส.ค. 62

09 – 17 ส.ค. 62

20 – 28 ก.ย. 62

11 – 19 ต.ค. 62 **

18 – 26 ต.ค. 62 **

15 – 23 พ.ย. 62

5 – 14 ธ.ค. 62 **

27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 62 **

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088