เอธิโอเปีย 12 วัน

  • เอธิโอเปีย ดินแดนแห่งแสงแดดและสายลม ต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ
  • ชม โครงกระดูกของลูซี่ บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ และอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่แห่งทวีปแอฟริกา
  • แอดดิส อบาบา – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
  • พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา – บาไฮร์ดาร์
  • ล่องเรือทะเลสาบทานา – น้ำตกไนล์สีฟ้า
  • กอนดาร์ – ชม ปราสาท พระราชวังและอาคารสำคัญต่าง ๆ
  • อุทยานแห่งชาติซีเมียน – ลาลิเบลา
  • เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มแรก – เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มสอง
  • อักซูม – วิหารของพระแม่มารี – วิหารแห่งเยฮา
  • อารามแห่ง Debre Damo – ตลาดเมอร์คาโต้

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปี่ยน แอร์ไลน์ ประตู 10 แถว U

DAY 2

แอดดิส อบาบา – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา

 01.45 น.   เดินทางสู่ กรุงแอดดิส อบาบา โดยเที่ยวบิน ET619

 06.15 น.   เดินทางถึง สนามบินกรุงแอดดิส อบาบา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเอธิโอเปีย คำว่า แอดดิส อบาบา มีความหมายว่า ดอกไม้พันธุ์ใหม่ และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่เกี่ยวกับวงการทูตของแอฟริกา ยังเป็นศูนย์รวมของความเป็นเอกภาพของแอฟริกา / นำท่านเดินทางสู่ เขา Entoto เพื่อชมวิวเมือง แอดดิส อบาบา ในแบบพาโนราม่า

          นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรีและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่น่าสนใจมากมาย ที่สำคัญที่สุด คือ โครงกระดูกของ ลูซี่ (Australopithecus afarensis) บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ที่มีกำเนิดเมื่อกว่า 3.2 ล้านปีมาแล้ว ถูกพบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. ปีค.ศ. 1974 จนทำให้เอธิโอเปียได้รับฉายาว่า “อู่หรือต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติ”

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา เดิมเป็นพระราชวังของสมเด็จพระจักรพรรดิเฮลี เซลาสซีที่ 1 ท่านจะได้ชมนิทัศการเกี่ยวกับประวัติที่น่าสนใจของพระราชวังแห่งนี้ รวมถึงรูกระสุนบนคันฉ่องจากการปฏิวัติทางทหารในปีค.ศ. 1960 ชมวัฏจักรแห่งชีวิตและงานหัตถกรรมอันเลื่องชื่อของชนพื้นเมืองเผ่าต่าง ๆ

นำท่านชม โบสถ์เดอะ โฮลี่ ตรีนิตี้ (The Holy Trinity Cathedral) โบสถ์นี้ในภาษาอัมฮาริคมีชื่อว่า คิดิสท์ เซลลัซซี่ (Kidist Selassie) เป็นโบสถ์คริสต์ออโธด๊อกซ์ที่ติดอันดับสูงสุดของแอดดิส อะบาบา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความเป็นเอกราชของเอธิโอเปียจากการยึดครองของอิตาลี เป็นโบสถ์สำคัญที่ชาวคริสต์ให้ความเคารพสักการะและมีความศักดิสิทธิ์เป็นอันดับสองของเอธิโอเปีย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blue Hotel  หรือเทียบเท่า 

DAY 3

แอดดิส อบาบา – บินภายในสู่ บาไฮร์ดาร์ – ล่องเรือทะเลสาบทานา

 รับประทานอาหารเช้า Box breakfast  / เดินทางสู่ สนามบิน

 07.10 น.   ออกเดินทางสู่ บาไฮร์ดาร์ โดยเที่ยวบิน ET126

 08.10 น.   ถึง บาไฮร์ดาร์ เจ้าของฉายา “ริเวียร่าแห่งเอธิโอเปีย” เมืองบาไฮร์ดาร์ มีความหมายว่า ริมฝั่งทะเล เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัมฮารา เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของเขตพิเศษ เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

          เดินทางสู่ ทะเลสาบทานา (Tana lake) ทะเลสาบใหญ่สุดของเอธิโอเปีย ต้นกำเนิดของแม่น้ำไนล์สีฟ้า เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะได้พื้นที่น้ำประมาณ 3,000-3,500 ตร.กม. และปริมาณน้ำจะลดลงเมื่อมีการก่อสร้างการควบคุมการไหลของน้ำที่จะลงไปยังแม่น้ำบลูไนล์ และการควบคุมการไหลของน้ำนี้ทำให้เกิดน้ำตกบลูไนล์ และมีการสร้างสถานีพลังน้ำด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านล่องเรือทะเลสาบทานา  / แวะชมโบสถ์เก่าแก่ ทางคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกซ์ของ เอธิโอเปีย อาทิ โบสถ์ Azwa Mariam Monastery โบสถ์ที่มีความสวยงาม ซ่อนเร้นอยู่ในป่า โบสถ์ Bete Maryam Monastery หรือ The House of Mary หรือบ้านแห่งพระแม่มารี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทียบเท่า 

DAY 4

บาไฮร์ดาร์ – น้ำตกไนล์สีฟ้า – บาไฮร์ดาร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนล์สีฟ้า (The Blue Nile Falls) ที่ไหลตกจากหน้าผาสูง 42 ม. บนแม่น้ำ ทิส อเบย์ (Tis Abay) มีความหมายว่า “แม่น้ำไนล์ที่มีละอองน้ำเหมือนควันไฟ” ซึ่งที่วันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมาได้ลดลงมา เพราะว่ามีการสร้างสถานีควบคุมพลังน้ำ และเป็นเขื่อนในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่น้ำตกบลูไนล์ก็ยังเป็นสถานที่สนใจของนักท่องเที่ยว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 14.00 น.   เดินทางกลับสู่ บาไฮร์ดาร์ นำท่านชมเมืองบาไฮร์ดาร์ และเดินเล่น ตลาดพื้นเมืองบาไฮร์ดาร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Avanti Blu Nile หรือเทียบเท่า 

DAY 5

บาไฮร์ดาร์ – กอนดาร์ – ชม ปราสาท พระราชวังและอาคารสำคัญต่าง ๆ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเดินทางสู่ กอนดาร์ ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบทาน่า ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรพวกเอธิโอเปียน และจังหวัดเบเก็มเดอร์ เจ้าของฉายา “นครคาเมล็อตแห่งทวีปแอฟริกา” นครในตำนานปรัมปราของอังกฤษในศตวรรษที่ 12 ที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่กอนดาร์เป็นเมืองจริงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1979 ระหว่างทางชม ปราสาท Guzara

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเข้าชม ปราสาท พระราชวังและอาคารสำคัญต่าง ๆ ในเขตพระราชฐาน โดยพระราชวังหลักๆที่จะต้องเยี่ยมชม คือ พระราชวังฟาซิลาดาส ที่ได้สังเคราะห์ศิลปะการก่อสร้างของอินเดีย โปรตุเกส แขกมัวร์ และอาณาจักรอักซุมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว ชมห้องรับรอง และห้องจัดเลี้ยง และ พระราชวังของกษัตริย์ไอยาซุที่ 1 (ครองราชย์ค.ศ. 1682 – 1706) ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุครุ่งเรืองของกอนดาร์ พระราชวังแห่งนี่เคยถูกบันทึกไว้ว่า มีความสง่างามกว่าที่พำนักของกษัตริย์โซโลมอนผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ถูกแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 1704 ทำลายและถูกกองบินอังกฤษทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กระนั้นร่องรอยแห่งความงามก็ยังหลงเหลือให้จินตนาการได้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Goha Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 6

กอนดาร์ – อุทยานแห่งชาติซีเมียน – กอนดาร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาซีเมียน เพลิดเพลินกับทัศนียภาพงามแปลกตาสองข้างทางที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก อุทยานซีเมียนมีพื้นที่ถึง 220 ตร.กม. (137,500 ไร่)  และได้รับการขึ้น

ทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ในปีค.ศ. 1978

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิค 

 บ่าย   ชม อุทยานแห่งชาติเทือกเขาซีเมียน เป็นที่อยู่ของบรรดาสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นหลายพันธุ์ อาทิ ลิงเกลาดา แพะภูเขา (Walia ibex) สุนัขป่าเอธิโอเปีย ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของยอดเขาสูงสุดในเอธิโอเปีย ยอดเขาดาเชน(Ras Dashen) สูง 4,543 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีความสำคัญและความงามมากจนได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 และท่านสามารถเดินเท้าสู่ น้ำตกจิมบาร์

 15.00 น.   เดินทางกลับสู่ กอนดาร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Goha Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 7

กอนดาร์ – บินภายในสู่ ลาลิเบลา – เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มแรก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / เดินทางสู่ สนามบิน

 09.05 น.   เดินทางสู่ ลาลิเบลา โดยเที่ยวบิน ET122

 10.20 น.   เดินทางถึง เมืองลาลิเบลา เจ้าของฉายา “ประวัติศาสตร์และความลึกลับที่ถูกแช่แข็งในโขดหิน” ตั้งอยู่ในแคว้นอัมฮารา ทางด้านเหนือของประเทศ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,500 เมตร มีชื่อเสียงในด้านโบสถ์ที่มีเสาเป็นหิน และยังเป็นเมืองหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ที่จะมาทำการจาริกแสวงบุญ ซึ่งเป็นรองจากเมืองอักซุมและไม่เหมือนเมืองอักซุม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มแรก (The First group of Rock Hewn Churches) ซึ่งประกอบไปด้วยโบสถ์ต่างๆ 6 หลัง ดังนี้

          Bet Medhane Alemเป็นโบสถ์หินเอกอุที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่เก็บไม้กางเขนที่เก่าแก่เอาไว้

          Bet Maryam เป็นโบสถ์หินที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดากลุ่มโบสถ์หินโบราณแห่งลาลิเบล่า

          Bet Golgotha เป็นโบสถ์หินที่โดดเด่นในด้านศิลปะการแกะสลักและภาพเขียนภายในโบสถ์ อีกทั้งเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์ลาลิเบล่า

          Bet Mika’el และ Bet Meskel และ Bet Ghel โบสถ์หินทั้งสามหลังนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันทางด้านทิศเหนือของแม่น้ำจอร์แดน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Maribela Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ลาลิเบลา – โบสถ์ Yemrehanna Kristos – เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มสอง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ โบสถ์ Yemrehanna Kristos ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและการออกแบบเป็นแบบโบราณ ภายในมีโพรงถ้ำหิน และเต็มไปด้วยผลงานศิลปะบนเสาผนังและบนหลังคา

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านชม เหล่าโบสถ์หินโบราณกลุ่มสอง (The Second group of Rock-Hewn Churches) ซึ่งประกอบไปด้วยโบสถ์ต่างๆ 5 หลัง ดังนี้

          Bet Giyorgis เป็นโบสถ์หินที่ได้รับการปกป้องดูแลรักษาสภาพคงเดิมของโบสถ์ที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน

          Bet Amanuel เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นวิหารหลวงแห่งลาลิเบล่า

          Bet Merkorios เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นคุกหลวงแห่งลาลิเบล่า

          Bet Abba Libanos และ Bet Gabriel-Rufael เป็นโบสถ์หินที่ถือว่าเป็นพระราชวังหลวงแห่งลาลิเบล่า เหล่าโบสถ์หินโบราณทั้งหมดมีอุโมงค์ใต้ดินเชื่อมต่อถึงกัน และโบสถ์ทุกหลังมีการเจาะหินแกะสลักอย่างงดงามตามแบบศิลปะของชาวคริสต์เอธิโอเปีย อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็น World Heritage Site จาก Unesco ด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Maribela Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 9

ลาลิเบลา – บินภายในสู่ อักซูม – วิหารของพระแม่มารี

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / เดินทางสู่ สนามบิน

 10.40 น.   ออกเดินทางสู่ อักซูม โดยเที่ยวบิน ET122

 11.20 น.   เดินทางถึง อักซูม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม วิหารของพระแม่มารี กล่าวกันว่า พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์เพื่อประกาศิตให้สร้างโบสถ์ ณ จุดนี้ ระหว่างโบสถ์เก่า (อนุญาตเฉพาะผู้ชาย) อาจเป็นโบสถ์ทางคริสต์ศาสนาแห่งแรกในทวีปแอฟริกา สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 4 ในรัชสมัยของกษัตริย์เอซานา และโบสถ์ใหม่ ที่สร้างในทศวรรษที่ 1960 เพื่อสตรีจะได้มีโอกาสมนัสการพระผู้เป็นเจ้าด้วย กล่าวกันว่า หีบแห่งพันธสัญญาของโมเสส ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเขียนบัญญัติ 10 ประการด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองบนเขาไซไน ถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยสูงสุดระหว่างโบสถ์ทั้งสองนี้ นี่เป็น ปริศนาที่ 2 ที่ชวนให้คิด

ชม Dungur Palace พระราชวังหลวงของ พระราชินีชีบา สร้างในศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาล

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 10

อักซูม – วิหารแห่งเยฮา – อารามแห่ง Debre Damo

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ ภูเขาอัดวา (Adwa Mountain) ในอดีตเคยเป็นสนามรบระหว่างอาณาจักรเอธิโอเปีย และอาณาจักรแห่งอิตาลี ในปีค.ศ. 1896 / ชม วิหารแห่งเยฮา (Temple of Yeha) ในอดีตเป็นเมืองหลวงแห่งอารยธรรมแรกของเอธิโอเปีย

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก 

 บ่าย   เดินทางสู่ ภูเขา Debre Damo ซึ่งเป็นภูเขาที่ราบ / ชม อารามแห่ง Debre Damo อารามที่เข้าถึงได้โดยเชือกขึ้นหน้าผา ชันสูง 15 เมตร เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอธิโอเปียที่ยังคงอยู่ในรูปแบบดั้งเดิมและมีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเยี่ยมชมได้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yared Yaredzema Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY 11

อักซูม – แอดดิส อบาบา – ตลาดเมอร์คาโต้ – สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / เดินทางสู่ สนามบิน

 10.00 น.   ออกเดินทางสู่ แอดดิส อบาบา โดยเที่ยวบิน ET129

 11.20 น.   เดินทางถึง แอดดิส อบาบา

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป เลือกชมเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากสำหรับคนพิเศษที่ เมอร์คาโต้ (Mercato) ตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ตลาดการค้าใหญ่ที่มีสีสันชีวิตชีวา เสน่ห์ของตลาดที่นี่ คือ ภายในเมอร์คาโต้จะมีตรอกซอกซอยที่ซับซ้อนวกวนและไม่มีป้ายทางชัดเจน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะมีสินค้าที่หลากหลายตั้งแต่ของราคาถูกยันของราคาแพง / แวะซื้อกาแฟที่ขึ้นชื่อแบรนด์ดังของเอธิโอเปียอย่าง Tomoca Coffee เพื่อเป็นของฝากให้กับเพื่อนฝูงและคนที่คุณรัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองในแบบต้นฉบับเอธิโอเปี่ยน พร้อมชมระบำพื้นเมือง 

เดินทางสู่ สนามบิน

DAY 12

แอดดิส อบาบา – กรุงเทพฯ

 00.35 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ET616

 04.55 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

129,000 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

17 – 28 ต.ค. 61

14 – 25 พ.ย. 61

** 26 ธ.ค. 61 – 06 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่) **

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088