ยุโรปอัลซาส 10 วัน 7 คืน

(1)                กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์

(2)               บรัสเซลส์ – ดิแนนท์ – ลักเซมเบิร์ก  

(3)               ลักเซมเบิร์ก – กอลมาร์ – ริคเวีย – สตราสบูร์ก

(4)               สตราสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์

(5)               โคโลญจน์ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม  

(6)               อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม  

(7)               อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ – สวนดอกไม้ เคอเคนฮอฟ – เกรน – บรัสเซลส์     

(8)               บรัสเซลส์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แกรนด์เพลซ – แมนิเก้นพีซ – อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม

(9)               บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ  

(10)              กรุงเทพฯ 

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์

21.30 น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย โปรดสังเกตป้ายบีไลน์ ทัวร์

DAY 2

บรัสเซลส์ – ดิแนนท์ – ลักเซมเบิร์ก

00.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) โดยเที่ยวบิน TG 934

07.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ตั้งอยู่บนริมฝังแม่น้ำทางตอนใต้ของเบลเยียม ถือเป็นเมืองแห่งป้อมปราการโบราณ โบสถ์โกธิค และพิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามราวกับภาพเขียน แน่นขนัดอยู่ระหว่างแม่น้ำ Meuse กับหน้าผาสูงชันที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงเมือง

นำท่านชม วิหารนอทเทอร์ดัมดิแนนท์ (Notre Dame de Dinant) สร้างขึ้นเพื่อแทนที่วิหารแบบโรมาเนสก์ก่อนหน้าซึ่งพังทลายลงในปี 1228 ตัวอาคารได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงช่วงหลังจากสงครามโลกทั้งสองครั้งในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีโครงสร้างแบบโกธิก และตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำมูส

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศขนาดเล็กๆที่ไม่มีทางออกทะล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค" ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” เป็นที่นิยม อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Novotel Luxembourg Centre หรือเทียบเท่า

DAY 3

ลักเซมเบิร์ก – กอลมาร์ – ริคเวีย – สตราสบูร์ก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวอันดับสองของแคว้นอัลซาซ (Alsace) เป็นเมืองที่ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้ได้อย่างมาก เขตเมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) เขตที่มีสถาปัตยกรรมในยุคศตวรรษที่ 16 – 17 ตั้งอยู่ ซึ่งบางหลังเป็นอาคารสไตล์เรอเนซองส์อันงดงาม เป็นย่านที่มีฉายาว่า “เวนิสน้อย” (Little Venice) ย่านที่ได้ชื่อมาจากลักษณะของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งคลอง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโลช (Lauch) มีคลองเล็ก ๆ และมีบ้านไม้แบบเก่าแก่สไตล์เยอรมันกอธิคและเรอเนซองส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villange de France หรือ หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองตั้งอยู่ในแคว้นอัลซาสใกล้พรมแดน เป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรป (European Union) และตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างปารีสกับปราก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Hilton Strasbourg หรือเทียบเท่า

DAY 4

สตราสบูร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – โคโลญจน์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อาคารสภาสหภาพยุโรป (European Union Parliament) ที่สวยงาม อาคารสถานีรถไฟที่ออกแบบอย่างทันสมัย / ชม ย่านเมืองเก่าล้อมรอบด้วยคลอง จึงทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม /ชม มหาวิหารนอร์ทเธอดาม (Cathedral Nortre Dame) โบสถ์กอธิค ที่เป็นงานมาสเตอร์พีส ด้วยความงดงามละเอียดชดช้อยของการแกะสลักหินทรายบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ ชมบริเวณถนนโดยรอบโบสถ์ที่สวยงาม เรียงรายด้วย

ร้านค้า และร้านอาหาร ร้านกาแฟที่แข่งขันกันตกแต่งประชันกัน ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าในย่านร้านค้า หรือในห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ลาฟาแยท

เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่ง แม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้แล้วนำท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษานานาชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศเยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ

แวะถ่ายรูป มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ ออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Maritim Cologne หรือเทียบเท่า

 

DAY 5

โคโลญจน์ – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              แวะถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตามอัธยาศัย โดยความโดดเด่นของหมู่บ้านที่นี้ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีลำคลองล้อมรอบเมือง โดยการคมนาคมทั้งหมดใช้ทางน้ำ ยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ ได้รับฉายาว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์

เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเทล เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่า

DAY 6

อัมสเตอร์ดัม – โวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตที่ยังคงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางกลับสู่ อัมสเตอร์ดัม นำท่านสัมผัสความหรูหราที่ โรงงานเพชร เดินทางย้อนกลับไปเมื่อสามพันล้านปีก่อนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเพชร และจบลง ที่กระบวนการเจียระไนเพชรในยุคปัจจุบัน และกรุงอัมสเตอร์ดัมเคยเป็น ศูนย์กลางที่สำคัญด้านการผลิตเพชร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Dutch Design Hotel Artemis หรือเทียบเท่า

DAY 7

อัมสเตอร์ดัม – ลิซเซ่ – สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ – เกรน – บรัสเซลส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันประเทศเนเธอร์แลนด์มีการปลูกทิวลิปเป็นอุตสาหกรรม ทิวลิปถูกนำมาสู่เนเธอร์แลนด์ในราวปี ค.ศ. 1593 ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และการปลูกทิวลิปจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักของชาวเนเธอร์แลนด์ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ มาจนทุกวันนี้ ทิวลิปมีการปลูกในเนเธอร์แลนด์มาตั้งแต่ราวๆ ค.ศ. 1600 จนในปัจจุบัน เกือบครึ่งของพื้นที่ปลูกไม้หัว ทั้งประเทศใช้เป็นพื้นที่ปลูกทิวลิป นอกนั้นก็เป็นพวกลิลลี่ แกลดิโอรัส นาซิสซัส และไฮยาซินธ์ ตามลำดับ

นำท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปสำคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟ( KEUKENHOF )แห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุด จะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน

หมายเหตุ ช่วงเดือนมิถุนายน ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง สวนเคอเคนฮอฟ จะปิด

เดินทางสู่ เดลฟท์ (Delft) ชื่อของเมืองนี้ตั้งจากภาษาดัทช์ที่แปลว่าการขุดและเชื่อมต่อที่เนื่องจากที่นี่มีคลองจำนวนมาก เป็นตำนานศูนย์กลางการผลิตเซรามิคชั้นยอดและวิธีการทาสีด้วยมือแบบดั้งเดิมที่ยังสามารถหาดูได้ที่ Koninklijke Porceleyne Fles / ชม จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt ชม ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ และสถานที่สำคัญๆ ภายในเมือง

เดินทางสู่ กรุงเฮก (Hague) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์และรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ ยังเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและการพิมพ์ เป็นที่ตั้งของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ / แวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังสันติภาพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก และหอสมุดแห่งวังสันติที่ล้ำค่า นอกจากเป็นที่ตั้งสถาบันดังกล่าวแล้ว ที่วังสันติยังมักจัดเทศกาลพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองเกรน (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองย่านเก่าแห่งเกรต์ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนาน เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)

เดินทางกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่า

DAY 8

บรัสเซลส์ – บรูจส์ – บรัสเซลส์ – แกรนด์เพลซ – แมนิเก้นพีซ – อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด แฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเมืองบรูจส์ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานระหว่างอารยธรรมในยุคสมัยกลางและสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางกลับเมืองกรุงบรัสเซลส์ (Brussels) นำท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ที่ทำให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis) ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อยกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า Kipling ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น

แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์ ลักษณะของนั้น อะโตเมี่ยม มีความสูงประมาณ 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอลทีมีทั้งหมด 9 ลูกแต่ละลูกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 18 เมตร ในตัวอะโตเมี่ยมยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในยุโรป ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง 5 เมตรต่อวินาที เจ้าอะโตเมี่ยม มีน้ำหนัก รวมกันประมาณ 2400 ตัน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม NH Brussels Louise (*Ex NH Brussels City Center*) หรือเทียบเท่า

DAY 9

บรัสเซลส์ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

13.10 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 935

DAY 10

กรุงเทพฯ

06.15 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

98,800- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันที่เดินทาง

26 ก.ค. – 04 ส.ค. 62

09 – 18 ส.ค. 62

13 – 22 ก.ย. 62

11 – 20 ต.ค. 62

18 – 27 ต.ค. 62

15 – 24 พ.ย. 62 (94,800.-)

06 – 15 ธ.ค. 62 (94,800.-)

27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 (94,800.-)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088