ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

(1)       กรุงเทพฯ – คูเวต

(2)      คูเวต – ปารีส – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ – จัตุรัสคองคอร์ด                              

(3)      ชมมหานครปารีส – ย่านมงมาร์ต – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

(4)      ปารีส – ดีจอง – โดล – บวน     

(5)      บวน – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากราเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์         

(6)      โลซานน์ – เจนีวา – คูเวต          

(7)      คูเวต – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – คูเวต

06.30 น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว S เคาน์เตอร์สายการบินคูเวตแอร์เวย์ (Kuwait Airways) โปรดสังเกตป้าย บีไลน์ ทัวร์

23.15 น.       ออกเดินทางสู่ สนา มบินคูเวต โดยเที่ยวบิน KU 414

DAY 2

คูเวต – ปารีส – ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแซนน์

02.40 น.       เดินทางถึง สนามบินคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.15 น.        ออกเดินทางสู่ ปารีส โดยเที่ยวบิน KU 167

12.40 น.       เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกคนต่างหลงใหลกับแฟชั่น

บ่าย               นำท่าน ล่องเรือบาโต มูช (Bateaux Mouches) ไปตามแม่น้ำแซนน์ เพื่อเที่ยวชมมหานครปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นต้น

ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ ที่ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของ “เสาโอเบลิสก์” ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งคือ ประติมากรรมน้ำพุ Fontaine de Jacques Hittoff ที่พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิป โปรดให้สถาปนิก Jacques Hittoff สร้างน้ำพุ 2 แห่งบริเวณกลางลานจัตุรัสคองคอร์ด

ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ จากร้านค้าปลอดภาษี

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival (★★★★) หรือเทียบเท่า

DAY 3

ชมมหานครปารีส – ย่านมงมาร์ต – ช้อปปิ้งแบรนด์เนม

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ชมวิวปารีสที่ดีที่สุดจาก  ลานหน้าวิหารซาแครเกอร์ (La Basilique du Sacre Coeur) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินเล่นไปดื่มด่ำกับผลงานศิลปะภาพวาดข  องเหล่าศิลปินที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานที่จัตุรัส Place du Tertre

ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) โบสถ์สไตล์กอธิค คำว่านอร์ทเทรอ ดาม แปลว่า “OUR LADY” ซึ่งหมายถึงพระแม่มารีนั่นเอง ปัจจุบันมหาวิหารใช้เป็นวัดของนิกายโรมันคาทอลิกและเป็นที่นั่งของอาร์คบิชอปแห่งปารีส มีหน้าต่างประดับกระจกสี

ชมบรรยากาศย่านชองเซลิเซ่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees)  ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน,เป็นถนนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก และรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอามาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ชื่อช็อง เซลีเซ มาจาก “เอลูเซีย” (Elusia) ในภาษากรีก แล้วเรียกเป็นภาษา  ลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่า เกาะแห่งความสุขสงบ

จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่  กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 

เดินทางสู่ ทรอกาเดโร (Trocadero) บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของหอไอเฟล เป็นหนึ่งในจุดชมวิวหอไอเฟลที่สวยงามที่สุด เพราะจะได้เห็นหอไอเฟลในระยะใกล้โดยไม่มีอะไรมาบดบัง

ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดย ตั้งชื่อ ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 เมตร (รวมเสาอากาศสูง 24 เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึก  ประมาณ 81 ชั้น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แกลอรี่ ราฟาเยส (Galeries Lafayette) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ห้างลาฟาแยต หรือห้างแพรงตอมส์ (Printemps) ซี่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง LOUISE VUITTON, BALENCIAGA ฯลฯ

 ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Paris Versailles Bougival (★★★★) หรือเทียบเท่า

DAY 4

ปารีส – ดีจอง – โดล – บวน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ดีฌง หรือ ดีจอง (Dijon)  เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส เมืองดีฌงเป็นอดีตเมืองของจังหวัดเบอร์กันดี และอดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่ง ราบอันกว้างใหญ่ยังเป็นแหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองโดล (Dole) เป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และยังเป็นเมืองบ้านเกินของ  หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ผู้ค้นพบการทำน้ำสมสายชูจากองุ่น และยังเป็นผู้ที่คิดค้น วัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า  และอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านชมอนุสาวรีย์ หลุยส์ ปาสเตอร์ เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองโดล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เดินทางสู่ เมืองบวน (Beaune) เป็นเมืองศูนย์กลางของการปลูกองุ่นสำหรับผลิตไวน์ของแทบแคว้นบูร์กอญ (Burgundy) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างเมืองปารีส และเมืองเจนีวา เมืองบวน เป็นเมืองเก่าแกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองที่มีลักษณะที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงของเนินเขา เมืองนี้เป็นเมืองที่มียอดนักท่องเที่ยวและนักชิมไวน์ มาเยือนเมืองบวน อย่างต่อเนื่อง เป็นที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Novotel Beaune (★★★★) หรือเทียบเท่า

 

DAY 5

บวน – กรูแยร์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากราเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – เวเวย์ – โลซานน์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ (Gruyeres) เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงของการทำชีต หรือเนยแข็ง “กรูว์แยร์ หรือ กรุยแยร์” เป็นซีตที่มีชื่อเสียงไปทัวร์โลก และเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีรูปแบบศิลป์ของยุคกลาง จึงทำให้เมืองนี้แตกต่างจากเมืองอื่นๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ มีจุดที่หน้าสนใจมากมาย ด้วยกลิ่นอายของเมืองแล้ว  ปราสาทกรูแยร์ (Gruyères Castle) ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ โกล ดู ปิลยง (Col du Pillon)  เพื่อขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์ ไปยังยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) กระเช้าเคเบิลคาร์สามารถรองรับคนได้มากกว่า 100 ท่าน กลาเซียร์ 3000 เป็นยอดเขาใน  สวิตเซอร์แลนด์ ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,000 เมตร บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น และ มองท์ บลองซ์ ได้อย่างชัดเจน นับได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สุดยอดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือนริมทะเลสาบ

แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle)  สร้างบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทาง

เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)” ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล ชมความงดงามของย่านเมืองเก่า (Old Town) อาคารเก่าแก่ แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของราชสกุลมหิดล เป็นเมืองเล็กๆที่ติดอยู่กับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ด้วยมีภูเขาโอบล้อมพร้อมทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนที่เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงศตวรรษที่ 1 บรรยากาศเงียบสงบ

นำท่านชม สวนสาธารณะ Denantou เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม่นานาพรรณ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเจนียาได้อย่างชัดเจน  ไฮไลต์ของที่นี่คือ ศาลาไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 6 ปี นอกจากนี้ยังมี รูปปั้นลิง 3 ตัว ในลักษณะแตกต่างกัน คือ ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Alpha – Palmiers (★★★★) หรือเทียบเท่า

DAY 6

โลซานน์ – เจนีวา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง

ชม ย่านเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ปิแอร์ เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดกสำคัญของชาติสวิตเซอร์แลนด์ แวะถ่ายรูปกับ Reformation Wall รูปแกะสลักบนแนวกำแพงเมืองโบราณประกอบด้วยรูปปั้นของ William Farel, John Calvin, Theodore Beza และ John Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์

11.00 น.       เดินทางสู่สนามบิน

15.10 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินคูเวต โดยเที่ยวบินที่ KU 162

22.00 น.      เดินทางถึง สนามบินคูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.00 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 411

DAY 7

กรุงเทพฯ

10.15 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

59,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

12 – 18 พ.ย. 62

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088