เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 8 วัน

(1)      กรุงเทพฯ – คูเวต

(2)      คูเวต – แฟรงค์เฟิร์ต – นั่งรถเลียบแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์

(3)      โคโลญจน์ – กีร์ธูน – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีร์ธูน – อัมสเตอร์ดัม – อัลแมร์

(4)      อัลแมร์ – ซานส์คันส์ – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจ

(5)      บรูจ – บรัสเซลส์ – เกนท์ – บรูจ

(6)      บรูจ – ดิแนนท์ – อาเค่น – Magazzino Designer Outlet

(7)      อาเค่น – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – คูเวต

(8)      คูเวต – กรุงเทพฯ  

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – คูเวต

20.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคูเวต ประตู 8 แถว R

23.15 น.    ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเที่ยวบิน KU 414

DAY 2

คูเวต - แฟรงค์เฟิร์ต – นั่งรถเลียบแม่น้ำไรน์ – โคโลญจน์

02.40 น.   เดินทางสู่ คูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00 น.   ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ KU 171

12.50 น.   เดินทางถึง สนามบินแฟรงเฟิร์ต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านนั่งรถโค้ชเลียบไปตามแม่น้ำไรน์สู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4ของประเทศเยอรมนีศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญเมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ

แวะถ่ายรูป มหาวิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้าในย่านเมืองเก่าบริเวณถนน Hohestrasse ถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราตุ๊กตาคู่ ออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Azimut Hotel Cologne หรือเทีเยบเท่า

DAY 3

โคโลญจน์ – กีร์ธูน – อัมสเตอร์ดัม – อัลแมร์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) หรือหมู่บ้านไร้ถนน อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย        แวะถ่ายรูปตามบ้านเรือนคูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพายพายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์นตามอัธยาศัย โดยความโดดเด่นของหมู่บ้านที่นี้ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่มีลำคลองล้อมรอบเมือง โดยการคมนาคมทั้งหมดใช้ทางน้ำ ยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ ได้รับฉายาว่า เวนิซแห่งเนเธอร์แลนด์

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำ ตลอดสองข้างทาง

เดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเทล เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ถึงแม้อัมสเตอร์ดัมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ แต่ศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาลตั้งอยู่ที่กรุงเฮก / เดินทางสู่เมืองอัลแมร์ (Almere)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Best Western Plus Plaza Almere หรือเทียบเท่า

 

DAY 4

อัลแมร์ - ซานส์คันส์ – ลิซเซ่ – สวนเคอเคนฮอฟ – บรูจจ์

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) ใ  ห้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกและโรงงานชีส

เดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของเนเธอร์แลนด์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย        นำท่านเข้าชม สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ (Lisse) ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปสำคัญของฮอลแลนด์ ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ เป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก  ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้น ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้ง ประมาณกลางเดือนมีนาคม ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ช่วงที่ทิวลิปจะสวยที่สุดจะอยู่ระหว่างวันที่ 8 เมษายน ไปจนถึง 20 เมษายน ใน1ปีจะมีผู้เข้ามาชมสวนประมาณ 4- 5 ล้านคน

หมายเหตุ ช่วงที่สวนเคอเคนฮอฟปิด จะนำท่านเที่ยว

เดินทางสู่ โวเลนดัม (Volendam) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก ชมวิถีชิวิตที่ยังคงการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่า

DAY 5

บรูจ – บรัสเซลส์ – เกนท์ – บรูจ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม เป็นศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป

แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะตอมเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958 ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่อีกแห่งหนึ่งของเบลเยียมไปอย่างสมบูรณ์

นำท่านชม แกรนด์เพลซ (Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองที่มีชื่อเสียงของบรัสเซลส์และได้รับการกล่าวขานว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาร็อก โกธิค นีโอโกธิค ที่ทำให้จัตุรัสแห่งนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ ท่านจะได้บันทึกภาพศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามรอบ ๆ จัตุรัส

แวะถ่ายรูปกับ แมนิเก้นพีซ (Mannekenpis)  ประติมากรรมรูปเด็กชายตัวน้อยกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า Kipling ผ้าลูกไม้ ช็อคโกแลตเบลเยี่ยม เป็นต้น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย           เดินทางสู่ เมืองเกรน (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองย่านเก่า แห่งเกรต์ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเป็นที่ตั้งของโบสถ์ St. Bravo’s Cathedral เป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟที่น่ารักมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Brugge) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแฟรนเดอร์ตะวันตก ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเบลเยี่ยม ยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย

นำท่านเดินชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) ชมหอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองที่มีสีสันและความสวยงามตามอัธยาศัย

นำท่านชม The Basilica of the Holy Blood ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ นำท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Velotel Brugge หรือเทียบเท่า

DAY 6

บรูจ – ดิแนนท์ – อาเค่น

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดิแนนท์ (Dinant) ตั้งอยู่บนริมฝังแม่น้ำทางตอนใต้ของเบลเยียม ถือเป็นเมืองแห่งป้อมปราการโบราณ โบสถ์โกธิค และพิพิธภัณฑ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน ถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามราวกับภาพเขียน แน่นขนัดอยู่ระหว่างแม่น้ำ Meuse กับหน้าผาสูงชันที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงเมือง

นำท่านชม วิหารนอทเทอร์ดัมดิแนนท์ (Notre Dame de Dinant)  สร้างขึ้นเพื่อแทนที่วิหารแบบโรมาเนสก์ก่อนหน้าซึ่งพังทลายลงในปี 1228 ตัวอาคารได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และผ่านการซ่อมแซมมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงช่วงหลังจากสงครามโลกทั้งสองครั้งในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีโครงสร้างแบบโกธิก และตั้งตระหง่านเหนือแม่น้ำมูส

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเคิ่น (Aachen) เมืองตะวันตกสุดของประเทศเยอรมนีติดพรมแดนประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

นำท่านเดินทางสู่ Magazzino Designer Outlet อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ D&G, Versace, Gucci, Prada เป็นต้น

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Leonardo Hotel Aachen หรือเทียบเท่า

DAY 7

อาเค่น – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – คูเวต

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต

อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน (ไม่รวมอยู่ในรายการ)

14.30 น.   ออกเดินทางสู่ คูเวต โดยเที่ยวบินที่ KU 172

21.00 น.   เดินทางถึง คูเวต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.00 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 411

DAY 8

คูเวต - กรุงเทพฯ

10.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

58,888.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

25 ก.ค. – 01 ส.ค. 62

08 – 15 ส.ค. 62

12 – 19 ก.ย. 62

10 – 17 ต.ค. 62

17 – 24 ต.ค. 62

21 – 28 พ.ย. 62

05 – 12 ธ.ค. 62

26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088