เยอรมนี 10 วัน

(1) :       กรุงเทพฯ – โดฮา     

(2) :      กรุงเทพฯ  – โดฮา  – เบอร์ลิน – City Tour

(3) :       เบอร์ลิน – เดรสเดน  – พระราชวังสวิงเกอร์ – ไลป์ซิก 

(4) :      ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

(5) :      นูเรมเบิร์ก – อินกอลสตัดท์ เอาท์เลท – เอาส์บวร์ก

(6) :      เอาส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุซเซ่น

(7) :       ฟุซเซ่น การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม์

(8) :      โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสการ์เดน – มิวนิค

(9) :      มิวนิค – โดฮา

(10) :    โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

23.00 น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์

DAY 2

กรุงเทพฯ – โดฮา – เบอร์ลิน – City Tour

02.05 น.       ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบิน QR 837

05.15 น.        เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.40 น.       เดินทางสู่ เบอร์ลิน โดยเที่ยวบิน QR 081

12.55 น.        เดินทางถึง กรุงเบอร์ลิน (Berlin) เมืองหลวงอันสง่างามของเยอรมนี หลังจากการรวมประเทศแล้ว เมืองเบอร์ลิน ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเมืองที่ทันสมัยและมีความพร้อมสำหรับเมืองหลวงใหม่

บ่าย                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชมร่องรอยในประวัติศาสตร์แห่งการปกครอง ที่แยกเยอรมนีออกเป็นสองฝั่งระหว่างตะวันตกและตะวันออกแวะถ่ายรูปกับ ประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburg Gate) ประตูสัญลักษณ์ของเมืองด้านบนเป็นรูปปั้นของเทพีแห่งชัยชนะสีทองเด่นตระหง่าน

แวะถ่ายรูปกับ กำแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall) อดีตแห่งการ แบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง

แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ชาร์ลี เช็คพ้อยส์ (Charlie Checkpoint) จุดตรวจคนเข้า-ออกของ 2 ฝั่งเบอร์ลินซึ่งท่านจะได้เห็นภาพของความพยายาม ในการหลบหนีของคนจากฝั่งตะวันออกสู่ฝั่งตะวันตก

แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการกรุงเบอร์ลิน (Red Town Hall)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Holiday Inn Berlin City West หรือเทียบเท่า

DAY 3

เบอร์ลิน – เดรสเดน – พระราชวังสวิงเกอร์ – ไลพ์ซิก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเดรสเดน (Dresden) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ เมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากแห่งหนึ่ง มีศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า จนได้รับฉายาว่า นครฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ

เข้าชม พระราชวังสวิงเกอร์ (Zwinger Palace) ผลงานชิ้นเอกรูปแบบบาร็อค บนฝั่งแม่น้ำเอลเบอร์

แวะถ่ายภาพกับ โบสถ์แห่งเดรสเดน และผ่านชม เดอะเซมเพอร์ โอเปร่าเฮ้าส์ สถานที่อันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมและดนตรี รวมทั้งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดในเมืองเดรสเดน และก็ถือว่าเป็นโอเปร่าเฮ้าส์ที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1841 โดยสถาปนิกชื่อ Gottfried Semper ในรูปแบบสถาปัตยกรรมเรอแนสซองส์ ภายในมีการประดับตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามด้วยภาพวาด และปูนปั้นที่ถูกสรรสร้างอย่างประณีตจากศิลปินในยุคสมัยนั้น ในปัจจุปันโอเปร่าแห่งนี้ยังคงใช้เป็นที่จัดการแสดงดนตรี และการแสดงในโอกาศสำคัญต่าๆ อีกมากมาย

ให้ท่านเดินเล่นบนลาน Balcony Of Europe

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ เมืองไลพ์ซิก (Leipzig)  เมืองสำคัญที่ชาวเยอรมันเรียกกันว่า เมืองแห่งวีรบุรุษ
ชม ย่านเมืองเก่าของเมืองไลป์ชิก เมืองศูนย์กลางการค้าสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมของปัญญาชน นักเรียน นักศึกษาจากทั่วสารทิศ เป็นแหล่งรวมสินค้าอย่างดีเลิศ ทำให้เมืองไลป์ซิกมีความหรูหราโอ่อ่า และเป็นเมืองที่รํ่ารวย สถาปัตยกรรมของเมืองไลป์ซิกส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในยุคบาร็อค โดยผสมผสานเข้ากับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NH Leipzig หรือเทียบเท่า

DAY 4

ไลป์ซิก – แบมเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) เมืองอัญมณีของยุคกลาง เป็นเมืองเก่าที่ปกครองโดยจักรพรรดิและบาทหลวงตั้งแต่ปี ค.ศ. 902  ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Unesco ให้เป็นเมืองมรดกโลก เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            ชมโบสถ์ใหญ่ประจำเมือง (DOM) ซึ่งสร้างตั้งแต่ค.ศ.1012 โดยใช้ศิลปะโรมาเนสก์ตอนปลาย และโกธิคตอนต้น ปัจจุบันเป็นที่บรรจุหลุมศพของจักรพรรดิไฮน์ริชที่ 2 ผู้ก่อตั้งเมืองและหลุมศพของสันตะปาปาคลีเมนท์ที่ 2

ผ่านชมศาลากลางจังหวัดเก่า (Alte Rathaus) บนเกาะกลางแม่น้ำเร็กนิช ผ่านชมพระราชวัง Neue Residenz อาคารที่ใหญ่ที่สุดในแบมแบร์ก ซึ่งก่อสร้างในปีต้นศตวรรษที่ 17 โดยใช้ศิลปะแบบเรอเนซองซ์ และบาร็อค

เดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuemberg) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐบาวาเรีย อันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งอดีตเป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Congress Mercure Nurnberg an der Messe หรือเทียบเท่า

DAY 5

นูเรมเบิร์ก – เอาส์บวร์ก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผ่านชม เม้าท์ฮาล์ (Mauthalle) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก ผ่านชม บ้านนัสเซา (Nassau House) หนึ่งในตัวอย่างบ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลางที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดหลังหนึ่ง การก่อสร้างภายนอกตกแต่งให้ดูเป็นป้อมปราการซึ่งคาดว่าเป็นที่พำนักของขุนนางชนชั้นปกครองแต่ไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆว่าเกี่ยวข้อง ในราชวงศ์ นัสเซา นำท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (St. Lorenzkirche) จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทั่งถึงบริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง  (Hauptmarkt) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (Frauenkirche) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นอิสระให้ท่าน แวะถ่ายภาพความงดงามของ น้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน (Schoener Brunnen) สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Ingolstadt Outlet Village ภายในมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายทั้งเครื่องแต่งกาย กระเป่า เครื่องประดับ นาฬิกา และน้ำหอม ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ อาทิเช่น Nike, Tod’s, Tom, Calvin Klein, Fossil, Armani, Boss, Coach, Levi’s, Timberland, Puma, Polo Ralph Lauren, Lacoste, MCM, Michael Kors, Versace เป้นต้น

เดินทางสู่ เมืองเอาส์บวร์ก (Augsberg) ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ในเขตบาวาเรีย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Dorint Hotel an der Kongresshalle Augsburg หรือเทียบเท่า

DAY 6

เอาส์บวร์ก – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุซเซ่น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมบริเวณ จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งมี โบสถ์ประจำเมือง ศาลากลางเมือง  และหอคอยเพอร์ลาชทูร์

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle)  สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามคำสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่าราชันหงส์ขาว (Swan King) รูปแบบของปราสาทออกแบบจากแรงบันดาลใจจากบทละครที่พระองค์ทรงโปรด ทำให้เป็นปราสาทที่สวยงาม ภายในได้รับการตกแต่งตามฉากของละครตอนต่าง ๆ จากความสวยงามอย่างวิจิตรพิศดารนี้ วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก

เดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น (Fussen) เมืองสำคัญบนเส้นทางสายโรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่องฟูของเยอรมันเรอเนซองค์ ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ติดกับชายแดน  ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองเก่ามาตั้งแต่ครั้งจักรวรรดิโรมัน และเป็นที่ตั้งของปราสาทของกษัตริย์บาวาเรียและยังแวดล้อมไปด้วยทะเลสาบน้อยใหญ่ ถือเป็นเมืองโรแมนติก ที่เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน มีความน่ารัก และตกแต่งไปด้วยสีสันที่สวยงามของบ้านเรือนและโรงแรมที่พักซึ่งแต่ล่ะแห่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hirsch หรือเทียบเท่า

DAY 7

ฟุซเซ่น – การ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ – โรเซนไฮม์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองการ์มิช พาร์เทนเคอร์เช่น (Garmisch Partenkirchen)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญของแคว้นบาวาเรีย เมืองนี้มีความน่ารักด้วยภาพวาดบนกำแพงบ้าน เดินเล่นชม เมืองการ์มิช เป็นเมืองเล็กอยู่ใกล้กัน ทั้งสองเมืองมารวมกันเป็นเมืองการ์มิช-พาร์เทนเคียร์เชนเมื่อปี 1935 ในสมัยที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนี

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซุคสปิตเซ (Zugspitze) เป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างเยอรมันกับออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะ ได้ชมวิวทะเลสาบเบื้องล่างเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ โรเซนไฮม์ (Rosenheim) ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอินน์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Tryp by Wyndham Rosenheim หรือเทียบเท่า

DAY 8

โรเซนไฮม์ – เบิร์ชเทสการ์เดน – มิวนิค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden) ตั้งอยู่ในเขตบาวาเรียของเยอรมัน ที่ห้อมล้อมไปด้วยเทือกเขาและงดงามด้วยทะเลสาบต่างๆ เส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยเลาะเลียบเทือกเขาแอลป์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine)  เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาวนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ

เดินทางสู่ มิวนิค (Munich) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงขแคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972

นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม NH Munchen Messe หรือเทียบเท่า

DAY 9

มิวนิค – โดฮา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ Maximilianstrasse เป็นถนนสายที่มีแต่ร้านดีไซเนอร์และสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกตั้งอยู่ (เช่น หลุยส์ วิคตอง ดิออร์ กุชชี่ คาร์เทียร์ ฯลฯ) / แวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

14.00 น.      เดินทางสู่ สนามบินมิวนิค

16.55 น.       ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบิน QR 058

23.30 น.      เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 10

โดฮา – กรุงเทพฯ

02.25 น.       เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน QR 836

13.30 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

94,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

26 ก.ค. – 04 ส.ค. 62

09 – 18 ส.ค. 62

20 – 29 ก.ย. 62

11 – 20 ต.ค. 62

18 – 27 ต.ค. 62

15 – 24 พ.ย. 62

06 – 15 ธ.ค. 62

27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088