ท่องแหล่งอารยธรรมโบราณ กรีก 9 วัน

(1):          กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

(2):         อิสตันบูล – เทสซาโลนีกี – คาลาบาก้า

(3):         คาลาบาก้า – เมทีออร่า –  เดลฟี่

(4):         เดลฟี่เอเธนส์

(5):         เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่

(6):         เกาะซานโตรินี่ – เกาะมิโคนอส

(7):         เกาะมิโคนอส เอเธนส์

(8):         เอเธนส์ – อิสตันบูล

(9):         อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล

20.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ แถว U ประตู 9

23.00 น.         ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069

DAY 2

อิสตันบูล – เทสซาโลนีกี - คาลาบาก้า

05.20 น.         เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.20 น.         ออกเดินทางสู่ เทสซาโลนีกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1881

08.40 น.         เดินทางถึง เทสซาโลนีกี (Thessoloniki) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงในฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ตั้งอยู่กึ่งกลางโดยที่ด้านตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้านตะวันออกมีแม่น้ำเอฟรอส ถ้าลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้นกั้นเขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และกรีซ

ชม หอคอยสีขาว (White Tower) หอคอยขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเล ภายในเป็นสถานที่สำหรับเก็บวัตถุโบราณหลายอย่าง ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง ถูกสร้างขึ้นประมาณช่วงศตวรรษที่ 15 เป็นป้อมปราการประจำเมือง และใช้เป็นโรงฝึกทหาร มีช่วงหนึ่งที่ใช้เป็นเรือนจำเพื่อคุมขังนักโทษด้วย

ชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Archaeological Museum) ซึ่งมีหลักฐานสำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรืองของชาวกรีกในอดีต อาทิเช่น รูปแกะสลัก เสาประตู เครื่องใช้ จานชาม เครื่องประดับ ฯลฯ ที่นักโบราณคดีค้นพบในบริเวณนี้

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Divani Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3

คาลาบาก้า – เมทีออร่า – เดลฟี่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  (ระยะทาง 229 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง

ชม สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังสำนังสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเชื่อม เมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เดลฟี่ (Delphi) (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Amalia  หรือเทียบเท่า

DAY 4

เดลฟี่ - เอเธนส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ชม วิหารเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่บนไหล่เขาอยู่ต่ำกว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ต้น

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Athenian Callirhoe  หรือเทียบเท่า

DAY 5

เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast

06.00 น.    เดินทางสู่ ท่าเรือ

07.00 น.    เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat

11.50 น.     เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ

เดินทางสู่ หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย             ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดทรายสีดำสนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา

เดินทางสู่ ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย

 ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า

DAY 6

เกาะซานโตรินี่ – เกาะมิโคนอส

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม]

06.00 น.        เดินทางสู่ ท่าเรือ

09.55 น.         ล่องเรือสปีดโบ๊ทสู่ มิคอนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea)

12.25 น.         เดินทางถึง เกาะมิคอนอส (Mykonos) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด แม้กระทั่งชาวสีม่วงทั้งหลายที่นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ ณ เกาะมิโคนอสแห่งนี้ เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการ เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              เที่ยวชม หมู่บ้านอโนมิร่า (Ano Mera Village) ชมความงดงามหมู่บ้านสีขาวบนเนินเขาสีทอง ตัดกับสีของต้นไม้ เป็นสถานที่เงียบสงบที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวท้องถิ่นมายาวนานและยังใหญ่เป็นอันดับสองของเกาะมิโคโนส แวะถ่ายภาพพาโนรามาของบริเวณเมืองเก่า

ชม หาดคาลาฟาตี (Kalafatis) หาดพาราไดซ์ (Paradise) หาดอโนเมร่า (Ano Mera)และอะกิออส สเตฟานอส (Ag. Stefanos) ที่มีความใสสะอาดของน้ำทะเลเหมาะกับการเล่นน้ำสำหรับครอบครัว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Porto Mykonos หรือเทียบเท่า

DAY 7

มิโคนอส – เอเธนส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.15 น.       เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry

14.15 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class)

19.45 น.     เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Athenian Callirhoe หรือเทียบเท่า

DAY 8

เอเธนส์ – อิสตันบูล

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม

เยี่ยมชม พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (The houses of Parliament) และ สนามกีฬา Panathenaic และชื่นชมไปกับหนึ่งในสนามกีฬาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก

เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์

ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

ชม วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

ช้อปปิ้ง Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens เอาท์เลทแห่งแรกในประเทศกรีซ ให้ท่านอิสระได้เลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมอย่างจุใจ อาทิ Polo Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli and Hugo Boss, Nike, Adidas, Diesel จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.         เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์

22.25 น.         ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1844

23.55 น.         เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

01.25 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068

15.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

109,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62 **  (113,800.-)

09 – 17 ส.ค. 62

13 – 21 ก.ย. 62

11 – 19 ต.ค. 62

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088