กรีซ ไฮไลท์ 7 วัน 5 คืน

(1)   :   กรุงเทพฯ – มัสกัต – เอเธนส์

(2)   :   เอเธนส์ – ล่องเรือทะเลอีเจียน – เอเธนส์

(3)   :   เอเธนส์ – คาลัมบาก้า

(4)   :   คาลัมบาก้า – เมทีออร่า – เดลฟี่ 

(5)   :   เดลฟี่ – เอเธนส์

(6)   :   เอเธนส์ – ช่องแคบคอรินท์ – อะโครโปลิส –  ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ –  สนามบินเอเธนส์ – มัสกัต

(7)   :   มัสกัต – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – มัสกัต – เอเธนส์

06.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ ประตู 9 แถว T

09.10 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 818

12.00 น.       เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.35 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ WY 193

19.50 น.       เดินทางถึง เอเธนส์ (Athens) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Hotel Athens Avenue หรือเทียบเท่า

DAY 2

เอเธนส์ – ล่องเรือทะเลอีเจียน – เอเธนส์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ลงเรือสำราญ ล่องไปในทะเลอีเจียน อันสวยงาม ท้องทะเลบริเวณนี้ได้ชื่อว่ามีสีสันสวยงามที่สุดเพราะน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินเข้ม ตัดกับบ้านเรือนในสไตล์กรีซที่เป็นสีขาวโพลนอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์ ทำให้เกิดภาพที่สวยงามเหนือคำบรรยาย

นำท่านแวะเที่ยว เกาะ 3 เกาะ คือ ไฮดร้า Hydra อาจีนา Aegina และ โปโรส Poros นำท่าน  จอดแวะชม เกาะอาจีนา ที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอ่าวซาโรนิก ของกรีซ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะมักประกอบอาชีพเป็นชาวประมง และเป็นศูนย์กลางการผลิตถั่วพิสตาชิโอที่มีชื่อเสียงของโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เกาะโปโรส ที่เต็มไปด้วยชายหาดสวยงาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะไฮดร้า เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง  มหาเศรษฐี โอนาซิส ที่โด่งดังและศิลปินต่าง ๆ พากันหลงใหลในความสวยงามของเกาะแห่งนี้       ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมายในเกาะ โดยเฉพาะน้ำทะเลบริเวณนี้มีความสวยงามมาก ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมความเป็นอยู่ของชาวเกาะ และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Athens Avenue  หรือเทียบเท่า

DAY 3

เอเธนส์ – คาลัมบาก้า

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมงพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬา               แพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และ  บูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (Arachova) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (Mount Parnassos) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (Itea) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (Kalambaka) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี (The Plain of Thessaly) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมทีออรา (Meteora) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Divani Meteora  หรือเทียบเท่า

DAY 4

คาลัมบาก้า – เมทีออร่า – เดลฟี่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก

ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชันเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง

นำท่านชม อารามแห่งเมทิออรา (Meteora Monastery) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (Pineios) มาเป็นเวลานับล้านปี / ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (Megalo Meteoron) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ โดยก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมที่เมเทออราเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ ตอน For your eyes only” อีกด้วย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ เดลฟี่ (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Hotel Amelia หรือเทียบเท่า

DAY 5

เดลฟี่ – เอเธนส์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก

นำท่านชม วิหารอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ   เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ

ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น  นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าที่พัก        โรงแรม  Hotel Athens Avenue หรือเทียบเท่า

DAY 6

เอเธนส์ – ช่องแคบคอรินท์ – อะโครโปลิส – ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ – สนามบินเอเธนส์ – มัสกัต

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบคอรินท์ (Corinth Canal) เป็นคลองที่ขุดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอ่าวคอรินท์ (Corinth Gulf) และอ่าวซาโรนิค (Saronic Gulf) ในทะเลเอเจียน (Aegean Sea) คลองแห่งนี้ได้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างอ่าวคอรินท์และอ่าวซาโรนิค ที่ปกติต้องไปอ้อมแหลมเพโลพอนนีส (Peloponese) ได้ถึง 700 กิโลเมตร มีความสูง 78 เมตร กว้าง 24 เมตร และมีความยาวถึง 6,346 เมตร ลึก12 เมตร

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (Acropolis) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena  Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็น ภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยมสร้าง

อะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลาง นครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์

ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น  อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน

ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้น   ที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวชมแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก          ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึงของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

DAY 7

มัสกัต – กรุงเทพฯ

00.20 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 194

07.15 น.        เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY 815

18.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

69,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

28 ก.ค. – 03 ส.ค. 62

11 – 17 ส.ค. 62

15 – 21 ก.ย. 62

20 – 26 ต.ค. 62

17 – 23 พ.ย. 62

01 – 07 ธ.ค. 62

29 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63**

 

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088