กรีซ 9 วัน พักเกาะซานโตรินี่ 2 คืน

(1):          กรุงเทพฯ

(2):         กรุงเทพฯ – โดฮา – เทสซาโลนีกี  – คาลาบาก้า

(3):         คาลาบาก้า – เมทีออร่า– เดลฟี่

(4):         เดลฟี่ –  เอเธนส์

(5):         เอเธนส์ – ซานโตรินี่ (พัก 2 คืน)

(6):         ซานโตรินี่ ทัวร์ภูเขาไฟ ว่ายน้ำที่ Hot Springs – ฟิรา – ซานโตรินี่

(7):         ซานโตรินี่ เอเธนส์

(8):         เอเธนส์ – โดฮา

(9):         โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

23.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ แถว P-Q ประตู 8

DAY 2

กรุงเทพฯ – โดฮา – เทสซาโลนีกี - คาลาบาก้า

02.35 น.         ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.45 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.45 น.         ออกเดินทางสู่ เทสซาโลนีกี โดยเที่ยวบินที่ QR 205

12.50 น.         เดินทางถึง เทสซาโลนีกี (Thessoloniki) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีซ และมักเอ่ยถึงในฐานะเมืองหลวงร่วมกับกรุงเอเธนส์ ตั้งอยู่กึ่งกลางโดยที่ด้านตะวันตกมีทะเลโยเนียน ส่วนด้านตะวันออกมีแม่น้ำเอฟรอส ถ้าลากเส้นตรงขึ้นไปทางเหนือจากเทสซาโลนีกีจะไปบรรจบกับเส้นกั้นเขตแดนของสามประเทศ คืออดีตยูโกสลาเวีย บัลแกเรีย และกรีซ

บ่าย                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เดินทางสู่ คาลาบาก้า (Kalabaka) (ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธส  ซาลี The Plain of Thessaly ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (Meteora) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Grand Meteora  หรือเทียบเท่า

DAY 3

คาลาบาก้า – เมทีออร่า – เดลฟี่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมทีออร่า (Meteora)  (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง)  เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ลอยฟ้า พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ ได้สร้างสำนักสงฆ์ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายที่สูงชันจากพื้นราบ พระสงฆ์เหล่านี้หนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่ นับถือศาสนาอิสลาม และกำลังแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ และพบว่าแท่งหินทรายสูงชัน  เหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการตั้งสำนักสงฆ์เพื่อสืบทอดศาสนาต่อไปราว 800-900 ปีก่อน เมื่อเริ่มสร้างมีสำนักสงฆ์ทั้งหมด 20 แห่งด้วยกัน แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง

ชม สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา (Monasteries of Meteora) ในสมัยก่อนการขึ้นไปยังสำนังสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบากมาก ต้องใช้เชือกหรือตาข่ายเพื่อใช้ในการปีนป่าย การส่งข้าวของเครื่องใช้และอาหารจะผ่านทางเชือกและตะกร้าเท่านั้น เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้นและสะพานเชื่อม เมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (Delphi) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Nafsika Palace หรือเทียบเท่า

DAY 4

เดลฟี่ – เอเธนส์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม เมืองเดลฟี Delphi ซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณ เมืองเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่น ๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณืจาก อพอลโล เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้

ชม วิหารเทพอพอลโล (Temple of Apollo) ซึ่งเป็นสุริยะเทพตามความเชื่อของชาวกรีกโบราณ ปัจจุบัน วิหารแห่งเทพอพอลโล ซึ่งเป็นวิหารของเทพอะธีนา วิหารแห่งเทพอพอลโลตั้งอยู่บนไหล่เขาอยู่ต่ำกว่าโรงละครกลางแจ้งลงไปหนึ่งชั้น ในรูปจะเห็นเพียงแค่ฐานรูปสี่เหลี่ยมและมีเสา 4-5 ต้น

ชม สเตเดียมแห่งเดลฟี (The Stadium) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก / ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี (Delphi Museum) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น  นักแข่งม้า Charioteer ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) (ระยะทาง 180 กิโลเมตร) ระหว่างทางผ่าน เมืองเธอร์โมพิลี  (Thermopylea) เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกำลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นที่ต้านกองกำลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองกำลังถอย  ทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดาส (Lionedas)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Stanley หรือเทียบเท่า

DAY 5

เอเธนส์ – ซานโตรินี่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ Box Breakfast

06.00 น.       เดินทางสู่ ท่าเรือ

07.00 น.       เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ Speed Boat

11.55 น.         เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ

เดินทางสู่ หมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอันงดงาม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดทรายสีดำสนิท จากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา

เดินทางสู่ ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (Oia Village) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของเกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย

ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า

DAY 6

ซานโตรินี่ – ทัวร์ภูเขาไฟ – ว่ายน้ำที่ Hot Springs – ฟิรา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางลงสู่ท่าเรือโดย Cable Car สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ Nea Kameni Volcano เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ที่ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆที่ยังมีควันระอุอยู่ / จากนั้นล่องเรือสู่ Hot Springs ให้ท่านคลายความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลกที่จะทำให้ท่านสดชื่น กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ำอุ่น

(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วย)

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการว่ายน้ำ จะต้องว่ายน้ำแข็ง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่เป็นตะคริวง่าย เพราะน้ำจะเย็นจัด เรืออาจจะจอดห่างจาก Hot Spring ประมาณ 200 เมตร

นำท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย Cable Car สู่ เมืองฟิรา (Fira Town) เมืองหลวงของเกาะซานโทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวทำลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Elgreco หรือเทียบเท่า

DAY 7

ซานโตรินี่ – เอเธนส์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.15 น.         เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือ Ferry

14.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยเรือ Blue Star Ferry (Business Class) /รับประทานอาหารค่ำบนเรือ

19.45 น.         เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (Athens)

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Stanley หรือเทียบเท่า

DAY 8

เอเธนส์ – โดฮา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมเมืองเอเธนส์ จัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม แวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง เพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม

เยี่ยมชม พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (The houses of Parliament) และ สนามกีฬา Panathenaic และชื่นชมไปกับหนึ่งในสนามกีฬาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลก

เดินทางสู่ อะโครโปลิส (Acropolis) ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ) นครกรีกโบราณนิยม  สร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (The Parthenon) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา  เทพเจ้าเอธีนา วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย กรีกออร์โธดอกซ์ (Greek Orthodox Church) และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์

ชม วิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร  นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับ  ความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ

ชม วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า  โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย              ช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (Plaka Square) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา  / เดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์

19.00 น.         ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 204

23.35 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 9

โดฮา – กรุงเทพฯ

01.40 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

12.40 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

105,800- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันที่เดินทาง

12 – 20 เม.ย. 62

17 – 25 พ.ค. 62

14 – 22 มิ.ย. 62**

26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62**

09 – 17 ส.ค. 62**

13 – 21 ก.ย. 62

11 – 19 ต.ค. 62

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088