เลบานอน 7 วัน

(1) :    กรุงเทพฯ – โดฮา

(2) :    โดฮา – เบรุต

(3) :    เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

(4) :    เบรุต – เชคก้า – ป่าซีดาร์ – หุบเขาคาดิชา – บชาร์ริ – เบรุต

(5) :    เบรุต – บา อัลเบค – ถ้ำคซาร่า – เบรุต

(6) :    เบรุต – ไซดอน – สนามบินเบรุต – โดฮา

(7) :    โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

18.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8

21.00 น.         ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 835

DAY 2

โดฮา – เบรุต

00.50 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.45 น.         ออกเดินทางสู่ เบรุต โดยเที่ยวบินที่ QR 426

05.20 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยาน เบรุต (Beirut) ประเทศเลบานอน หลังจากผ่านพิธีการตรวจค้นคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านสู่ ย่านใจกลาง เมืองเบรุต (Beirut) ซึ่งกำลังบูรณะฟื้นฟูให้งดงามเหมือนเดิม เมืองเบรุตมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี โดยการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏหลักฐานของชาวฟินิเซียน อารยธรรมเฮเลนิสติก, เปอร์เซีย, โรมัน, อาหรับ และออตโตมัน (ทั้งยังถูกกล่าวถึงเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายที่ส่งถึงกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ในสมัยศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาลอีกด้วย) หลังสิ้นสุดสงครามกลางกรุงเบรุต ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวา จึงได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ค ไทม์ ว่าเป็นสุดยอดสถานที่ที่ควรไปเยือนในปี 2009 ปัจจุบันเป็นทั้งเมืองหลวง ศูนย์กลางการบริหารวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศเลบานอน

ชม ย่านคอร์นิช เดินชมสองข้างทาง ซี่งเต็มไปด้วยภัตตาคารและร้านกาแฟ

แวะถ่ายรูปกับ หินรูปนกพิราบ (Pigeons’ Rock) เป็นหินที่ถูกธรรมชาติกัดกร่อนเป็นโพรงริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเบรุต และชมย่านบริเวณริมชายฝั่งทะเล สถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชาวเบรุต

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (National Museum) ซึ่งปดไปนานเพื่อการซอมแซมหลังเกิดสงครามกลางเมือง โดยโบราณวัตถุถูกเก็บไดจากการขุดคนสมบัติทั่วทั้งประเทศเลบานอนบางสวน สามารถชมงานใน 4 หองใหญ คือ หองอัขมุน (Ashmoun) อาฮีรัม (Aheeram) 7 นักปราชญ (The seven wise men) และยักษแหงหุบเขา (The Giant of Jbell) เราจะไดชมงานสวยๆ ที่มีขนาดใหญ อาทิ โลงศพแกะสลัก อยางวิจิตร รูปแกะสลักหินออนทั้งมนุษยและสัตวตามเสาและหัวเสา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

 

DAY 3

เบรุต – ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า – บิบลอส – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – ถ้ำไจต้า           ระยะทาง 27 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที

                   ถ้ำไจต้า – ฮาริสต้า       ระยะทาง 27 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 30 นาที

                   ฮาริสต้า – บิบลอส        ระยะทาง 25 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 25 นาที

                   บิบลอส – เบรุต           ระยะทาง 39 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 58 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ถ้ำไจต้า (Jeita Cave) โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) หนึ่งในถ้ำที่สวยงามที่สุดในโลก และมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมของถ้ำคือ ปูทางเดินเป็นถนนซีเมนต์ตามขอบถ้ำไล่ขึ้นไปในตัวถ้ำขนาดใหญ่ รวมความยาวถนนประมาณ 650 เมตร บางส่วนยื่นเข้าไปในหุบเหว นอกจากนั้นยังใช้แสงสีหลากหลายเพื่อทำให้หินงอกหินย้อยดูงดงามมากอีกด้วย

เยี่ยมชม รูปปั้นพระนางฮาริสซ่า (Harissa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ พระนางแห่งเลบานอน (Lady of Lebanon) หรือ (Notre Dame du Liban) ซึ่งทำด้วยโลหะบรอนซ์ หนักประมาณ 15 ตัน ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19

เดินทางสู่ เมืองบิบลอส (Byblos) ปัจจุบันคือเมือง Jubeil ชมเมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้อาศัยติดต่อกันประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก ด้วยความสำคัญดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน ชมเมืองเก่า ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ที่มีผู้อาศัยติดต่อกันมาประมาณ 7,000 ปี และเป็นท่าเรือแห่งแรกของโลก เชื่อว่าตัวกำแพงเมืองถูกสร้างในยุค Bronze Age (2,800 ปี ก่อนคริสตกาล) ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1108 โดยใช้หินจากโบราณสถานของโรมันและอาหรับ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์จอห์น เดอะ แบพทิสต์ สร้างในสมัยสงครามครูเสด / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

DAY 4

เบรุต – เชคก้า – ป่าซีดาร์ – หุบเขาคาดิชา – บชาร์ริ – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – เชคก้า            ระยะทาง 65 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 54 นาที

                   เชคก้า - บชาร์ริ           ระยะทาง 44 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 59 นาที

                   บชาร์ริ – เบรุต            ระยะทาง 107 กม.       ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 52 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางตามทางหลวงที่เลียบชายฝั่งทะเลผ่าน เมืองเชคก้า ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูมิทัศน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดในเลบานอน ชม หุบเขาคาดิชา ซึ่งบางครั้งเรียกว่าหุบเขาศักดิ์สิทธิ์วาดีคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโล อารามในคริสต์ศาสนาหลายแห่งมีอายุเก่าแก่มากตั้งอยู่บนภูมิทัศน์อันขรุขระของขุนเขาอย่างน่าทึ่ง ผ่านชม ป่าต้นซีดาร์ ต้นซีดาร์มีคุณค่าสูงยิ่งในยุคโบราณ โดยเป็นวัสดุก่อสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งในบริเวณป่าแห่งนี้ ในบริเวณป่าแห่งนี้ต้นซีดาร์บางต้นมีอายุกว่า 1,000 ปี อีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้ประจำชาติของเลบานอนและต้นซีดาร์ยังปรากฎเป็นสัญลักษณ์ตรงกลางธงชาติเลบานอนอีกด้วยและได้รับความคุ้มครองยกย่องเป็นมรดกโลดในปี ค.ค. 1998

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน นักกวีชื่อดังของโลก มีบ้านเกิดอยู่ที่เมืองบชาร์ริ ก่อนย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอเมริกา โกบรานคาลิ สามารถแต่งบทกวีได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ แม้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมความรักในชาติพันธ์ของเขา เขาสิ้นชีวิตลง ณ นครนิวยอร์คและได้นำร่างของเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองบชาร์ริ ซึ่งภายหลังได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ บุคคลสำคัญของชาวเลบานอนอย่างมาก

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบรุต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารฃ

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

DAY 5

เบรุต – บา อัลเบค – ถ้ำคซาร่า – เบรุต

รถโค้ช       เบรุต – บาอัลเบค         ระยะทาง 90 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 34 นาที

                   บาอัลเบค – คซาร่า       ระยะทาง 39 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที

                   คซาร่า – เบรุต            ระยะทาง 52 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1 ชม. 5 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบา อัลเบค (Baalbeck) (ระยะทาง 155 กม. ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม.) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคโบราณ และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงสำคัญที่สุดในเลบานอน และได้ถูกขึ้นทะเบียนกับองค์การ มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1984

ชม ซากโบราณสถานของพวกโรมัน ในสมัยที่จักรพรรดิปอมเปย์มีอำนาจมากที่สุดในราว 64 ปีก่อนคริสตกาล ได้ขยายอณาจักรโรมันออกไปอย่างมากมาย และได้สร้างสิ่งต่างๆ ซึ่งได้มีวิหารของเทพเจ้าบาลซัล ที่ยังมีสภาพที่คงความสมบูรณ์ และรูปแบบที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีวิหารแห่งเทพเจ้าวีนัส ซึ่งได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลก

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ ปราสาทคซาร่า (Chateau Ksara) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงของพวกคริสต์ที่ได้มาอาศัยอยู่ และได้ริเริ่มในเรื่องของการปลูกองุ่นเพื่อนำมาทำเหล้า ไวน์ขาว และไวน์แดง หรือที่เรียกว่า ซาโตคซาร่า (Chateau Kasara) จำนวนเหล้าไวน์ที่ผลิตได้ในปริมาณร้อยละ 90 มาจากที่นี่ / เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Warwick Palm Beach หรือเทียบเท่า (4*)

DAY 6

เบรุต – ไซดอน – เบรุต – โดฮา

รถโค้ช        เบรุต – ไซดอน ระยะทาง 44 กม.         ใช้เวลานั่งรถประมาณ 39 นาที

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งของฟีนีเซียน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับที่ 3 รองจากบิบลอส และ ไทร์

แวะถ่ายภาพ ปราสาททะเล (Sidon Sea Castle) สร้างโดยนักรบครูเสด ในปี ค.ศ. 1228 บนเกาะเล็กๆ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ด้วยการทำสะพานหิน จุดประสงค์เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมือง บนป้อมแห่งนี้เคยมีหอคอยอยู่ 2 หอ และถูกพวกมัมลุคทำลายเมื่อยึดเมืองไทร์ได้ เพื่อมิให้พวกครูเสดกลับมาใช้งานได้อีก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ชม เขตเมืองเก่าของเมืองไซดอน (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่ตามตรอกซอกซอยและตลาด (Souk) ที่ยังคงอารยธรรมเก่าแก่ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคกลางจนถึงปัจจุบัน

เดินทางกลับสู่กรุงเบรุต

16.00 น.         เดินทางสู่ สนามบินเบรุต

19.25 น.         ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 421

DAY 7

โดฮา – กรุงเทพฯ

00.30 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.45 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

12.30 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,670 .- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

เดินทางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

ราคา ทัวร์ 45,500 บาท // ราคา ตั๋ว 34,170 บาท  

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088