เม็กซิโก 13 วัน

วันที่ 1 :      กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส (พักที่แอลเอ 1 คืน)

วันที่ 2 :      ลอสแองเจลิส – เม็กซิโกซิตี้ – จตุรัสพลาซ่ามายอร์

วันที่ 3 :      เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน

วันที่ 4 :      เม็กซิโก ซิตี้ – แทกซ์โก

วันที่ 5 :      แทกซ์โก – ล่องเรือชมอ่าวอคาปุลโก – ชมการกระโดดหน้าผาที่เสี่ยงชีวิต

วันที่ 6 :      อคาปุลโก – เม็กซิโก ซิตี้ – เมริดา (บินภายในประเทศ)

วันที่ 7 :      เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน

วันที่ 8 :      เมริดา – ชิเชน อิทซา – แคนคูน (พักที่แคนคูน เมืองริมทะเล 3 คืน)

วันที่ 9 :      แคนคูน – สกาเร็ต – ว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดิน – แคนคูน

วันที่ 10 :    แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน

วันที่ 11 :    แคนคูน – ลอสแองเจลิส – แวะช้อปปิ้งของฝากก่อนกลับ

วันที่ 12 :    ลอสแองเจลิส  – ไทเป

วันที่ 13   ไทเป – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส

09.20 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6

11.15 น.         ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบินที่ CI 834

15.55 น.         เดินทางถึง ไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.10 น.         ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CI 006

********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *********

14.10 น.         เดินทางถึง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียของประเทสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักในชื่อแอลเอ (L.A.) เมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Hilton Lax Airport หรือเทียบเท่า 

DAY 2

ลอสแองเจลิส – เม็กซิโก ซิตี้ – จตุรัสพลาซ่ามายอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.00 น.         ออกเดินทางจาก ลอสแองเจลิส เที่ยวบินที่ UA 274  / รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง

12.45 น.         เดินทางถึง เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ  **เวลาที่เม็กซิโก ช้ากว่าที่ลอสแองเจลิส 2 ชม.**

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย            ชม วิหารเมโทรโพลิทัน วิหารที่ใหญ่ที่สุดในเขตลาตินอเมริกา ที่ใช้เวลาสร้างนานเกือบสามศตวรรษ

ชม เทมโปล มายอร์ (Templo Mayor or Major Temple)  อดีตวัดหลักของพวกแอสเท็ค โดยตัววัดเองโดนทำลายเกือบหมดสิ้นโดยพวกนักล่าอาณานิคมชาวสเปนเมื่อครั้งเข้ามายึดครองเม็กซิโกและสเปนได้เข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างทับบริเวณเทมโปล มายอร์

เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งจัดแสดงภาพเขียน เครื่องเซรามิกและภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งผลงานส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่สมัยอาณาจักรแอซเทค

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 3

เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม โบสถ์เกาดาลูเป้ (Basilica De Guadalupe) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่  ยุคพรีฮิสแปนิค ที่มีชื่อเสียง

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย              ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun) พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดินที่สูงกว่านั่นเอง  /  นำท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue of Dead ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / นำท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมือง ชมวิธีการทำเหล้าเตกิล่า (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นตำรับเม็กซิกัน “มาการิต้า” (Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่า “มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร์

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Krystal Grand Reforma Uno Mexico City หรือเทียบเท่า

**หมายเหตุ**   คืนนี้ กรุณาจัดกระเป๋า Overnight Bag 1 คืน สำหรับเช็คอินเข้าที่พักคืนต่อไป

DAY 4

เม็กซิโก ซิตี้ – กูเอร์นาบากา – แทกซ์โก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกซ์โก (Taxco) เมืองที่ในอดีตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเหมืองแร่เงิน ค้นพบโดย Jose De La Borda ระหว่างทางแวะชมเมือง กูเอร์นาบากา (Cuernavana) ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม  / แวะชมโบสถ์ใจกลางเมือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นมือง

บ่าย              นำท่านชมเมืองแท็กซ์โก เมืองที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ 1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล แต่เดิมมีชื่อว่า Taxco De Alarcon เคยเป็นเมืองหลวงแห่งการทำเหมืองเงินของเม็กซิโก

ชม โบสถ์ ซานตา พริสกา (Cathedral De Santa Prisca) โบสถ์สไตล์บาร็อก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดา (Plaza Borda) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองแท็กซ์โก ซึ่ง  เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยเฉพาะร้านเครื่องเงิน อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก                  โรงแรม Posada De La Mision หรือเทียบเท่า   

DAY 5

แทกซ์โก – อคาปุลโก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอคาปุลโก (Acapulco) เมืองท่าที่สำคัญในอดีต เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง  ของความเป็นเมืองตากอากาศ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีรีสอร์ทสวยงามมากมาย

ระหว่างทางผ่าน เมือง อิกัวลา (Iguala) เป็นเมืองที่ใช้ในสถานที่ประชุมในการใช้ธงชาติเม็กซิโกผืนแรกในปี ค.ศ. 1821

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย              นำท่านชม วิหารประจำเมือง อคาปุลโก (Acapulco Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอคาปุลโก

16.00 น.         นำท่านล่องเรือเพื่อชมความงดงามของอ่าวอคาปุลโก ใช้เวลาในการล่องอ่าวอคาปุลโกประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมชมการแสดงบนเรือ

พิเศษ !! บีไลน์ทัวร์บริการเครื่องดื่มสำหรับทุกท่านตลอดการล่องเรือ ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย เช่น น้ำส้ม, น้ำอัดลม, เบียร์, เตกิล่า, เหล้ารัม เป็นต้น

19.30 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ชม การกระโดดหน้าผาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดยอดที่ท่านจะพลาดไม่ได้

เข้าสู่ที่พัก                  โรงแรม Elcano หรือเทียบเท่า

DAY 6

อคาปุลโก – เม็กซิโก ซิตี้ – เมริดา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำบริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรมหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.         เดินทางสู่สนามบิน

18.44 น.         ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ AM 314

20.00 น.         เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

21.55 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา โดยเที่ยวบินที่ AM 647

23.32 น.         เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida) เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขาว” (The White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า

DAY 7

เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของเมือง / ชม Temple of Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน

นำเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid) เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้

ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 ชม จัตุรัสโซคาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor) หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็มโปล มายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการสักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และเทพแห่งฝนและการเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจบันได ้รับการบูรณะและ ประกาศให ้เป็นมรดกโลกของ UNESCO

17.45 น.         นำท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม  Hyatt Regency Merida หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 8

เมริดา – ชิเชน อิทชา – แคนคูน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย

ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเล  ใส และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า

DAY 9

แคนคูน – สกาเล็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคูน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (Archeo-Ecological Park) เป็นสวนนิเวศน์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายภายในสกาเร็ต ทั้งกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรมของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Coral Reef Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจากัวร์ เสือพูม่า (Jaguars and Pumas) สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider Monkey)  , ปลาฉลามขี้เซา (Sleepy Shark)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย              แนะนำท่านว่ายน้ำใน แม่น้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่านสำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

เดินทางกลับสู่เมืองแคนคูน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า

DAY 10

แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสำคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน

เข้าชม วิหารทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  อาทิ  El Castille ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น

13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางกลับสู่ เมืองแคนคูน

15.00 น.         อิสระให้ท่านได้พักผ่อน ให้ท่านได้ว่ายน้ำทะเลแคริบเบียน หรือ สระว่ายน้ำของโรงแรมตามอัธยาศัย

17.00 น.         นำท่าน ชมเมืองแคนคูน และแวะถ่ายรูปกับ สัญลักษณ์ของ เมืองแคนคูน

19.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม The westin Resort & spa Cancun หรือเทียบเท่า

DAY 11

แคนคูน – ลอสแองเจลิส (แวะช้อปปิ้ง) – ไทเป

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

07.45 น.         ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ UA 1653

11.00 น.         เดินทางถึง ลอสแองเจลิส **เวลาที่ลอสแองเจลิส ช้ากว่าที่แคนคูน 3 ชม.**

12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย              นำท่านช้อปปิ้งที่ เบเวอรี่ เซ็นเตอร์ (Beverly center) ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ อาทิเช่น Louis Vuitton , Burberry ,Fendi , Gucci , Prada , Ann Taylor , BCBGMAXAZRIA , Giuseppe Zanotti Design , Macy’s , Saint Laurent , Uniqlo , Michael Kors , OMEGA Boutique , XXI Forever และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

20.30 น.         นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

DAY 12

ลอสแองเจลิส – ไทเป

00.05 น.         ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CI 007

DAY 13

ไทเป – กรุงเทพฯ

05.00 น.         เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.20 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CI 833

10.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

198,000. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

07 – 19 ธ.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088