เม็กซิโก 12 วัน

(1) :      กรุงเทพฯ – นาริตะ – เม็กซิโก ซิตี้ – โซกาโล่  (พักเม็กซิโกซิตี้ 3 คืน)

(2) :      เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน

(3 ):      เม็กซิโก ซิตี้ – แทกซ์โก

(4 ):      แทกซ์โก – ล่องเรือชมอ่าวอคาปุลโก – ชมการกระโดดหน้าผาที่เสี่ยงชีวิต

(5 ):      อคาปุลโก – เม็กซิโก ซิตี้ – เมริดา (บินภายในประเทศ)

(6 ):      เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน

(7) :      เมริดา – ชิเชน อิทซา – แคนคูน (พักที่แคนคูน เมืองริมทะเล 2 คืน)

(8) :      แคนคูน – สกาเร็ต – ว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดิน – แคนคูน

(9) :      แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน – เม็กซิโกซิตี้ 08 – 19 พ.ย. 62

 (พักเม็กซิโกซิตี้)

(10) :    เม็กซิโก ซิตี้ – จัตุรัสพลาซ่ามายอร์ – ล่องเรือโซชามิงโก้ – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน

(11) :     เม็กซิโก ซิตี้ – นาริตะ

(12)   นาริตะ – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – นาริตะ - เม็กซิโกซิตี้ – โซกาโล่ (พักเม็กซิโกซิตี้ 3 คืน)

04.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ แถว L ประตู 6

06.50 น.        ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเที่ยวบินที่ NH 806

15.00 น.         เดินทางถึง นาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.55 น.         ออกเดินทางสู่ เม็กซิโกซิตี้ โดยเที่ยวบินที่

********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *********

14.10 น.         เดินทางถึง เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ

ชม จัตุรัสโซกาโล่ (Zocalo or Plaza Mayor)  หนึ่งในจัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม เท็มโปล มายอร์ (Templo Mayor) มหาวิหารศักดิ์สิทธิที่ชาวแอสเท็กซ์ เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ ศูนย์กลางจักรวาล จึงสร้างปีรามิดคู่ไว้เพื่อการสักการะเทพแห่งสงคราม Huitzilopochtli และเทพแห่งฝนและการเกษตร Tlaloc ก่อนที่ชาวสเปนจะเผาทําลายในปี1521 ปัจจบันได ้รับการบูรณะและ ประกาศให ้เป็นมรดกโลกของ UNESCO

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 2

เม็กซิโก ซิตี้ – เกาดาลูเป้ – เทโอทิฮัวคาน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าชม โบสถ์เกาดาลูเป้ (Basilica De Guadalupe)  โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ทั่วโลกเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของเหล่าชาวคริสต์ทั่วโลก เมื่อได้มาเม็กซิโกแล้วจะต้องมาสักการะบูชา

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทโอทิฮัวคาน (Teotihuacan) เมืองที่เป็นที่ตั้งของโบราณสถานเก่าแก่ตั้งแต่  ยุคพรีฮิสแปนิค ที่มีชื่อเสียง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              ชมพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of The Sun)  พีระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก

ชมพีระมิดแห่งดวงจันทร์ (Pyramid of The Moon)  อีกหนึ่งพีระมิดในเขตของเทโอทิฮัวคาน มีขนาดเล็กและเตี้ยกว่าพีระมิดแห่งดวงอาทิตย์ แต่เมื่อมองจากตาเปล่า อาจแลดูเหมือนว่าพีระมิดแห่งดวงจันทร์มีความสูงมากกว่าพีระมิดแห่งพระอาทิตย์ เนื่องจากตั้งอยู่บนระดับพื้นดิน ที่สูงกว่านั่นเอง

นำท่านเดินผ่านบริเวณที่เรียกว่า Avenue of Dead  ถนนสายหลักของเขตพีระมิดแห่งนี้ เป็นถนนทอดยาวจากปากทางเข้าไปจรดด้านใต้ของเขตพีระมิด / นำท่านชมการหัตถกรรมแบบพื้นเมือง ชมวิธีการทำเหล้าเตกิล่า (Tequila) ซึ่งเป็นเหล้าเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำจากต้นอากาเว่ ซึ่งมีมากในเม็กซิโก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 3

เม็กซิโก ซิตี้ – แทกซ์โก

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทกซ์โก (Taxco) เมืองที่ในอดีตเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเหมืองแร่เงิน ค้นพบโดย Jose De La Borda ระหว่างทางแวะชมเมือง กูเอร์นาบากา (Cuernavana) ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรม  / แวะชมโบสถ์ใจกลางเมือง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นมือง

บ่าย              นำท่านชมเมืองแท็กซ์โก เมืองที่ตั้งอยู่บนระดับความสูงที่ 1,800 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล แต่เดิมมีชื่อว่า Taxco De Alarcon เคยเป็นเมืองหลวงแห่งการทำเหมืองเงินของเม็กซิโก

ชม โบสถ์ ซานตา พริสกา (Cathedral De Santa Prisca) โบสถ์สไตล์บาร็อก

นำท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสบอร์ดา (Plaza Borda) จัตุรัสใหญ่ใจกลางเมืองแท็กซ์โก ซึ่ง  เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านอาหาร บาร์ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยเฉพาะร้านเครื่องเงิน อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม MonteTaxco หรือเทียบเท่า              

DAY 4

แทกซ์โก – ล่องเรือชมอ่าวอคาปุลโก – ชมการกระโดดหน้าผาที่เสี่ยงชีวิต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอคาปุลโก (Acapulco) เมืองท่าที่สำคัญในอดีต เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่อง  ของความเป็นเมืองตากอากาศ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส มีรีสอร์ทสวยงามมากมาย

ระหว่างทางผ่าน เมือง อิกัวลา (Iguala) เป็นเมืองที่ใช้ในสถานที่ประชุมในการใช้ธงชาติเม็กซิโกผืนแรกในปี ค.ศ. 1821

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย              นำท่านชม วิหารประจำเมือง อคาปุลโก (Acapulco Cathedral) เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอคาปุลโก

16.00 น.      นำท่านล่องเรือเพื่อชมความงดงามของอ่าวอคาปุลโก ใช้เวลาในการล่องอ่าวอคาปุลโกประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมชมการแสดงบนเรือ

พิเศษ !! บีไลน์ทัวร์บริการเครื่องดื่มสำหรับทุกท่านตลอดการล่องเรือ ให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย เช่น น้ำส้ม, น้ำอัดลม, เบียร์, เตกิล่า, เหล้ารัม เป็นต้น

19.30 น.         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ชม การกระโดดหน้าผาที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสุดยอดที่ท่านจะพลาดไม่ได้

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Elcano หรือเทียบเท่า

DAY 5

อคาปุลโก – เม็กซิโก ซิตี้ – เมริดา (บินภายในประเทศ)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้ว่ายน้ำบริเวณชายหาดส่วนตัวของโรงแรมหรือเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.        เดินทางสู่สนามบิน

18.44 น.        ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ AM 314

20.00 น.       เดินทางถึง เม็กซิโก ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

21.55 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเมริดา โดยเที่ยวบินที่ AM 647

23.32 น.         เดินทางถึง เมืองเมริดา (Merida)  เมืองหลวงของรัฐยูคาทัน เมืองเมริดาได้ชื่อว่า “เมืองสีขาว” (The White City) เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและปลอดภัยที่สุดในประเทศเม็กซิโก

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม  Hyatt Regency Merida or Intercontinental Presidente Merida หรือเทียบเท่า

DAY 6

เมริดา – คาบาห์ – อูซบาล – นั่งรถม้าชมเมืองเมริดายามค่ำคืน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาบาห์ (Kabah) เมืองที่อยู่ในรัฐยูคาทัน

ชม Mayan Arch สถาปัตยกรรมของชนเผ่ามายัน ซึ่งเชื่อกันว่าในสมัยโบราณเป็นศูนย์กลางของเมือง / ชม Temple of Chaac ซึ่งเป็นวิหารที่เชื่อกันว่าสร้างอุทิศให้กับเทพเจ้าแห่งสายฝน

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำเดินทางสู่ เมืองอูซมาล (Uxmal) เมืองโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของยุคก่อนฮิสปานิคในทวีปอเมริกา / ชม พีระมิดแห่งเวทมนต์ (Magician’s Pyramid)  เป็นพีระมิดที่สูงที่สุดในอูซมาล คือสูงประมาณ 47 เมตร  ท่านสามารถเดินขึ้นชม พีระมิดได้

ชม Nunnery Quadrangle จัตุรัสใหญ่ มีความยาว 75 เมตร และกว้าง 45 เมตร ประดับตกแต่งด้วยหน้ากากเทพเจ้าชัค, เสือจากัวร์, นกเค้าแมว เป็นต้น / นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมริดา

17.45 น.     นำท่านนั่งรถม้าชมความงามยามราตรีของเมืองเมริดา

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม  Hyatt Regency Merida or Intercontinental Presidente Merida หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 7

เมริดา – ชิเชน อิทชา – แคนคูน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) ล่าสุดได้รับการ โหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย

ชม พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (Ku Kul Kan Pyramid) เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์ เป็นพีระมิดแบบขั้นบันได โดยปลายของบันไดจะทำเป็นรูปหัวงู ทุก ๆ วันที่ 21 มีนาคมและวันที่ 21 กันยายนของทุกปี จะมีปรากฏการณ์พิเศษคือ (Spring and Autumn Equinox) นักท่องเที่ยวจะแห่กันมาเพื่อชมภาพของงูใหญ่จะดูเหมือนเลื้อยจากยอดพีระมิดลงมาด้านล่าง เวลา 16.00 น. ใช้เวลา 25 นาที จากนั้นจะค่อยๆ จางหายไป โดยจะเลื้อยไปตามแสงของพระอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวมายันคิดค้นขึ้น

13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส และเป็นรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกและ เคยใช้เป็นสถานที่ประกวดนางงามจักรวาลเมื่อปี ค.ศ.1991 (ปีที่คุณพรทิพย์ นาคหิรัญกนก เป็นผู้ชนะการประกวด)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม The Westin Resort & Spa Cancun or Presidente InterContinental Cancun Resort หรือเทียบเท่า

DAY 8

แคนคูน – สกาเร็ต (เตรียมชุดว่ายน้ำ) – แคนคูน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสกาเร็ต (Xcaret) สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ / ชม โชว์ Papantla ของชนเผ่าอินเดียแดง เผ่าเล็กๆในแม็กซิโก / ชม สวนนิเวศวิทยาโบราณคดี (Archeo-Ecological Park) เป็นสวนนิเวศน์ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยเอกชน / ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายภายในสกาเร็ต ทั้งกิจกรรมทางบกหรือกิจกรรมทางน้ำ เช่น หมู่บ้านมายัน วัฒนธรรมของเผ่ามายัน ชมสนาม Ball Game กีฬาที่เล่นในพิธีกรรมของมายัน ซึ่งเล่นกันมากว่า 3,500 ปี มาแล้วในหมู่ภูมิภาคเมโสอเมริกา (Meso America) / ชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Coral Reef Aquarium) ซึ่งได้รวบรวมปะการังนานาชนิด / ชม เสือจากัวร์ เสือพูม่า (Jaguars and Pumas) สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่ามายา / ชม สมเสร็จ (Tapir) , ลิงสไปเดอร์ (Spider Monkey)  , ปลาฉลามขี้เซา (Sleepy Shark)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย              แนะนำท่านว่ายน้ำใน แม่น้ำใต้ดิน (Underground Rivers) ซึ่งเป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่อยู่ใต้พื้นดินทอดตัวยาว ซึ่งท่านสามารถว่ายน้ำในแม่น้ำใต้ดินแห่งนี้ได้ โดยทางสวนจะจัดหาเสื้อชูชีพเตรียมให้ท่านสำหรับการว่ายน้ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

เดินทางกลับสู่เมืองแคนคูน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม The Westin Resort & Spa Cancun or Presidente InterContinental Cancun Resort หรือเทียบเท่า

DAY 9

แคนคูน – ทูลัม – แคนคูน – บินภายใน – เม็กซิโก ซิตี้

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูลัม (Tulum) เมืองสำคัญแห่งคาบสมุทรยูคาทัน เป็นเมืองที่มีโบราณสถาน  ตั้งอยู่ในรัฐควินทานารู เป็นเมืองที่มีความงดงามเนื่องจากตั้งอยู่บนหน้าผาที่หันหน้าออกสู่ทะเลแคริบเบียน อดีตเมืองทูลัมเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน

เข้าชม วิหารทูลัม ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาริมทะเลแคริบเบียน ท่านจะได้โบราณสถานมากมาย  อาทิ  El Castille ซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีบันไดขนาดกว้างเพื่อขึ้นสู่วิหาร, วิหารแห่งเทพเจ้า ซึ่งมีรูปสลักเหนือประตูทางเข้า, วิหารแห่งลม เป็นต้น

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่สนามบินเมืองแคนคูน   

16.25 น.       ออกเดินทางสู่ เม็กซิโก ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ AM 428

18.00 น.      เดินทางถึง เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City)  เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ

ค่ำ.                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม InterContinental Presidente Mexico City หรือเทียบเท่า

DAY 10

เม็กซิโก ซิตี้ – ล่องเรือโซชามิงโก้ – ชมการแสดงพื้นเมืองเม็กซิกัน - นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโซชิมิลโก (Xochimilco) เมืองทางตอนใต้ของเม็กซิโกและได้ชื่อว่าเป็น“เวนิสแห่งเม็กซิโก” (Venice Of Mexico) นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่าแบบเม็กซิกันในลำคลอง  โซชิมิลโก เป็นลำคลองที่มีชื่อเสียงของเมืองเม็กซิโกซิตี้ และได้สมญานามว่าเป็น “สวนน้ำ” (Floating Garden) ท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองข้างคลอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เม็กซิโกซิตี้ (Mexico City) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโกตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ที่

รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่างๆในเม็กซิโก มาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มายัน แอซเทค โอเมกา นำท่านชมร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่างๆจากข้าวของที่สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค (Chapultepec Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทำให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเม็กซิโกซิตี้จากมุมสูง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ลิ้มรสเครื่องดื่มต้นตำรับเม็กซิกัน “มาการิต้า” (Magaritta) พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองแบบเม็กซิกัน การเล่นดนตรีแบบเม็กซิกันที่เรียกว่า “มาริอาชิ” (Mariachis) ซึ่งเป็นวงดนตรีแบบพื้นเมือง โดยนักดนตรีแต่ละคนแต่งกายแบบเม็กซิกัน มีทั้งไวโอลิน, ทรัมเป็ท, กีต้าร์

22.30 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม็กซิโก ซิตี้

DAY 11

เม็กซิโก ซิตี้ - นาริตะ

02.20 น.         ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเที่ยวบินที่ NH 179

********  เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล *********

DAY 12

นาริตะ – กรุงเทพฯ

06.40 น.       เดินทางถึง นาริตะ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

11.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ NH 847

15.40 น.        เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

188,000. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

26 ก.ค. – 06 ส.ค. 62

09 – 20 ส.ค. 62

13 - 24 ก.ย. 62

11 - 22 ต.ค. 62

08 - 19 พ.ย. 62

27 ธ.ค. – 07 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088