นอร์เวย์ ตามล่าหาแสงเหนือ 9 วัน

สัมผัสความมหัศจรรย์ของแสงเหนือ Aurora ณ ดินแดนแห่งเส้นอาร์คติค เซอร์เคิล

(1)กรุงเทพฯ

(2) : ออสโล – บินภายในสู่ ทรอมโซ – นั่งเคเบิ้ล คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน

(3) : ทรอมโซ – สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน และกิจกรรม Snow Mobile

(4) : ทรอมโซ – โอลเดอร์ดาเลน – อัลต้า

(5) : อัลต้า – ฮอนนิงส์แวก – Lavvo camp กิจกรรมล่าปูยักษ์

(6) : ฮอนนิงส์แวก – นอร์ธเคป – อัลต้า 

(7) : อัลต้า – บินภายในสู่ ออสโล 

(8) : ออสโล – สนามบิน – กรุงเทพฯ

(9) : กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

21.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ แถว C - D ประตู 2-3

DAY 2

ออสโล – บินภายในสู่ ทรอมโซ – นั่งเคเบิ้ล คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน

00.20 น.         ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยเที่ยวบินที่ TG954

06.50 น.         เดินทางถึง ออสโล

11.35 น.           ออกเดินทางสู่ ทรอมโซ โดยเที่ยวบิน SK4416

13.25 น.           เดินทางถึง ทรอมโซ

บ่าย                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งเคเบิ้ล คาร์ สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (Mt. Storsteinen) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 420 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้ชมและสัมผัสกับทัศนียภาพทั่วเมืองทรูมเซอ ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางฟยอร์ด มีเกาะใหญ่ ๆ รายล้อมลอบ ที่สวยงามมาก ด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ อีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า

(นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora) ชมแสงโอโรร่าในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่สภาพอากาศในวัน และเวลา เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

DAY 3

ทรอมโซ – สนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน และกิจกรรม Snow Mobile

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขหิมะที่ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการนั่งสุนัขลากเลื่อนไปตามแนวหิมะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย               ให้ท่านสนุกสนานกับการ ขับขี่รถตะลุยหิมะ (Snow Mobile) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง ท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมือง เลียบแม่น้ำอุนนาสวาราไปตามป่าไม้สน

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Radisson Blu Hotel Tromso หรือเทียบเท่า

(นำท่านตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora) ชมแสงโอโรร่าในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่สภาพอากาศในวัน และเวลา เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ)

DAY 4

ทรอมโซ – โอลเดอร์ดาเลน – อัลต้า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอลเดอร์ดาเลน โดยเดินทางสู่ ท่าเรือ Breivikeidet เพื่อนั่งเรือข้ามฝากสู่ ฝั่ง Svensby และเดินทางต่อสู่ ท่าเรือ Lyngseidet เพื่อนั่งเรือข้ามฝั่งไปยัง โอลเดอร์ดาเลน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ อัลต้า (Alta) ชมเมืองอัลต้าเมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัลต้า (Alta Museum) เป็นสถานที่รวบรวมบรรดาหินสลักตั้งแต่ปี 4200 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาล ท่านสามารถชมภาพสลักเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนสัตว์ เรือ รวมถึงอาวุธต่างๆ และในปัจจุบันนี้องการยูเนสโกได้ทำการขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกโลก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Scandic Alta Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 5

อัลต้า – ฮอนนิงส์แวก – Lavvo camp กิจกรรมล่าปูยักษ์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (Honingsvag) ระหว่างทาง นั่งรถเข้าอุโมงค์ลอดใต้ทะเล ด้วยความยาวของอุโมงค์ประมาณ 4,443 เมตร เปิดใช้เมื่อปี 1999 ได้ชื่อว่าเป็น อุโมงค์ที่อยู่เหนือสุดของโลก นำท่านชมเมืองฮอนนิ่งสแวก ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่เหนือสุดของโลก ดินแดนทางภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ เป็นแคว้นกว้างใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณแห่งทะเลน้ำแข็ง (ARCTIC CIRCLE) และเป็นดินแดนแห่ง “พระอาทิตย์เที่ยงคืน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ Lavvo camp ในเมือง Sarnes เพื่อทำกิจกรรมล่าปูยักษ์

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Scadic Honningsvag หรือเทียบเท่า

DAY 6

ฮอนนิงส์แวก – นอร์ธเคป – อัลต้า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นอร์ธเคป (North Cape) ดินแดนอันเป็นที่สุดของการเดินทางอันเป็นจุดเหนือสุดของทวีปยุโรป (ตำแหน่ง 71 องศา 10 ลิปดา 21 วิลิปดาเหนือ) และยังเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต้องการมาชมและบันทึกภาพอันงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน พร้อมนำท่านชม พิพิธภัณฑ์นอร์ธเคป (North Cape Museum) เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับแหลมแห่งนี้ รวมถึงประวัติการเสด็จประพาสนอร์ธเคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ท่านสามารถกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และชมหินแกะสลักลงนามพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ณ ห้องจัดแสดง  ภายในสถานที่แห่งนี้ ต่อจากนั้นเฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ธเคปด้วย แชมเปญแกล้มด้วยไข่ปลาคาร์เวียเลิศรส แล้วรับมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้มาเยือน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                เดินทางสู่ อัลต้า (Alta) เมืองใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามีแหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Scandic Alta Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 7

อัลต้า – บินภายในสู่ ออสโล

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น.         เดินทางสู่ สนามบิน

14.40 น.         ออกเดินทางสู่ ออสโล โดยเที่ยวบิน SK4545

16.40 น.         เดินทางถึง ออสโล นำท่านผ่านชม บริเวณถนน Aker Brygge เป็นย่านริมทะเลที่มีชีวิตชีวาและทันสมัยพร้อมร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ และอพาร์ทเมนต์ราคาแพงมากกว่า 60 แห่ง บริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์มากว่าร้อยปี / ผ่านชม City Hall Square มีเวลาให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของช้อปปิ้ง ณ บริเวณถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Radisson Blu Scandinavia Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 8

ออสโล – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Frogner Sculpture Park) ท่านจะตื่นตาตื่นใจในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลา 40 ปีในการแกะกลุ่มรูปสลักหินแกรนิต และทองแดงให้คนรุ่นหลังได้เห็นวัฎจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชิ้นโบว์แดงของท่านชื่อ "โมโนลิท" (สูง 17 เมตร) แกะจากหินสลักแกรนิตเพียงแท่งเดียว

10.00 น.         เดินทางสู่ สนามบิน

13.30 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG955

 

DAY 9

กรุงเทพฯ

06.20 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

169,000- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

28 ธ.ค.61 – 05 ม.ค.62

05 – 13 ก.พ.62

16 – 24 มี.ค.62

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088