วันเดอร์ฟูล เปรู 11 วัน

  • ครั้งหนึ่งในชีวิต สัมผัสมหานครอันสาบสูญแห่งชนเผ่าอินคา มาชู ปิคชู
  • คูซโก เมืองหลวงอาณาจักรอินคาในอดีตและเชื่อกันว่าเป็น “ศูนย์กลางของโลก”
  • อาเรกีปา – จุดชมวิวที่ Carmen Alto
  • จุดชมวิวที่ Yanahuara – อารามชีลับ ซานตา คาตาลีน่า
  • ชม โบสถ์แห่งชุมชนเยซู – คูซโก – โบสถ์พระเยูซู
  • โกริกันชา – ป้อมปราการซาคซายอัวมาน
  • ชมอุโมงค์เทวสถานหิน Q’enqo – ชม tambomachay

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม (KL876  BKK – AMS  12.15 – 18.30)

 09.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเค แอล เอ็ม ประตู 7 แถว P

 12.15 น.   ออกเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบิน KL876

 18.30 น.   เดินทาง อัมสเตอร์ดัม เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 รับประทานอาหารค่ำ 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Hotel Amsterdam Airport ภายในสนามบิน 

DAY 2

อัมสเตอร์ดัม – ลิม่า (KL743 AMS – LIM 12.35 – 18.10)

 12.35 น.   ออกเดินทางสู่ ลิม่า โดยเที่ยวบิน KL743

 18.10 น.   เดินทางถึง ลิม่า เมืองหลวงของประเทศเปรู โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขาชียอง แม่น้ำรีมัก และแม่น้ำลูริง ริมชายฝั่งแห้งแล้งซึ่งอยู่ติดกับอ่าวใน มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีท่าเรือที่สร้างขึ้นและตั้งชื่อว่า กายาโอ (Callao)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton หรือ Sol De Oro ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 3

ลิม่า – อาเรกีปา (LA2125 LIM – AQP 08.45 – 10.20)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 08.45 น.   เดินทางสู่ อาเรกีปา โดยเที่ยวบิน LA2125

 10.20 น.   เดินทางถึง อาเรกีปา หรือ เมืองสีขาว เพราะอาคารหลายแห่งในเมือง ถูกสร้างขึ้นด้วยหินภูเขาไฟสีขาว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวที่ Carmen Alto เพื่อชมวิวหมูบ้าน Chilina Valley ในแบบพาโนรามา จุดชมวิวที่ Yanahuara เพื่อชมวิวของเมืองอาเรกีปา และท่านยังสามารถมองเห็น ภูเขาไฟ Misti

          ชม อารามชีลับ ซานตา คาตาลีน่า (Santa Catalina Convent) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1580 และมีขนาดเท่าเมืองย่อมๆ แห่งหนึ่ง อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาในสไตล์ Mudéjar

          ชม โบสถ์แห่งชุมชนเยซู (The Jesus Church of La Compania) ภายในโบสถ์ประกอบด้วย วิหารสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา และหมู่อารามสงฆ์ ที่งดงามด้วยสุดยอดสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคสกุลช่างสเปนแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 17

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel El Cabildo หรือ Casa Andina Premium Arequipa ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 4

อาเรกีปา – คูซโก (LA2094 AQP – CUZ 08.45 – 09.45)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

 08.45 น.   เดินทางสู่ คูซโก โดยเที่ยวบิน LA2094

 09.45 น.   เดินทางถึง คูซโก เมืองหลวงของอาณาจักรอินคาในอดีต ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนเดส ชื่อ “คูซโก” เป็นภาษาเกวชัว แปลว่า “ศูนย์กลางของโลก”

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   นำท่านชม โบสถ์พระเยูซู (Jesuit Church) โบสถ์ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 แต่ถูกทำลายจากแผ่นดินไหวในช่วงปี 1650 จากนั้น 18 ปีต่อมาได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาร็อคโคโลเนียลในทวีปอเมริกา / ชม โกริกันชา (Koricancha) อดีตวิหารแห่งดวงอาทิตย์ของชาวอินคา

          ชม ป้อมปราการซาคซายอัวมาน (The Fortress of Sacsayhuaman) สร้างขึ้นจากหินแกรนิตเพื่อป้องกันข้าศึกจากฝั่งตะวันออก ซึ่งบางส่วนของก้อนหินเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างตึกสไตล์โคโลเนียลในเมืองคูซโก / ชม Q’enqo อุโมงค์เทวสถานที่สร้างขึ้นจากหิน ในสมัยอินคาเอาไว้ดองมัมมี่

          ชม Tambomachay ในอดีตเคยเป็นที่อาบน้ำแร่ของชนชั้นสูงของชาวอินคาที่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบัน นำชมอาคารอาบน้ำของชาวอินคาโบราณและวีธีการขนส่งน้ำต่างๆ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 5

คูซโก – มาชู ปิคชู – คูซโก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ มาชู ปิคชู โดยรถไฟ ไต่ขึ้นเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่และลึกลับสู่ Aguas Calientes

 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

          นำท่านเดินทางต่อโดยบัสสู่ มาชู ปิคชู (Machu Picchu) หรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า “เมืองสาบสูญแห่งอินคา” เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร ในปี 1983 องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้มาชู ปิคชูเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2007 มาชู ปิคชู ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

เดินทางกลับสู่ คูซโก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hotel Aranwa Cusco Boutique ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 6

คูซโก – จูไลก้า – ปูโน่ (LA2123 CUZ – JUL 11.00 – 12.05)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / เดินทางสู่ สนามบิน 

 11.10 น.   เดินทางสู่ จูไลก้า โดยเที่ยวบิน LA2123

 12.05 น.   เดินทางถึง จูไลก้า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ ปูโน่ เมืองหลวงด้านขนบประเพณีพื้นบ้านเพราะที่นี่เป็นต้นกำเนิดการเต้นรำพื้นบ้านที่คึกคักนับ 10 ประเภท รวมถึงระบำปีศาจที่จัดขึ้นในเทศกาลงานฉลองพระแม่กันเดลาเรียที่เมืองปูโน่ มีเบียร์ชิชาขึ้นชื่อที่ทำจากข้าวโพดหมักชื่อ “ชิชา โมราด้า” ระหว่างทางแวะชม สุสาน Sillustani ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบ Umayo เป็นสถานที่หลุมฝังพระศพในสมัยโบราณ ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆหอคอย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Casa Andina Premium หรือ Sonesta Posada Del Inka Puno ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 7

ปูโน่ – เกาะลอยน้ำอูรอส – เกาะตาคีเล – ปูโน่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          ชม ทะเลสาบติติกากา (Titicaca Lake) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส บริเวณชายแดนของประเทศเปรูและประเทศโบลิเวีย

          ชม เกาะลอยน้ำอูรอส (Uros Floating Island) หมู่บ้านต้นกกลอยน้ำ บ้านเรือนสร้างด้วยต้นกกแห้งสีเหลืองทองตั้งอยู่บนแพที่ถักทอจากต้นกกแห้ง ทั้งหมู่บ้านมีหอนาฬิกา โรงเรียน 3 แห่ง และสถานีอนามัย อิสระให้ท่านชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเกาะอูรอส

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม เกาะตาคีเล (Taquile Island) ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินคาโบราณ มีซากโบราณสถานยุคอินคาและเป็นเกาะสุดท้ายในเปรูที่ยอมจำนนให้แก่จักรวรรดิสเปน และได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนมรดกโลกด้านศิลปะสิ่งทอ / เดินทางกลับสู่ ปูโน่

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sonesta Posada Del Inka Puno ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ปูโน่ – จูไลก้า – ลิม่า (LA2121 JUL – LIM 12.59 – 14.34)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / เดินทางสู่ สนามบินจูไลก้า 

 12.59 น.   เดินทางสู่ ลิม่า โดยเที่ยวบิน LA2121

 14.34 น.   เดินทางถึง ลิม่า / ชม Miraflores ย่านทันสมัยของกรุงลิม่า มีสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยหลายอย่าง และมีชายหาดที่สวยงาม ชม Central Park และอิสระให้ท่านช็อปปิ้งที่ Larcomar Shopping Center ภายในมีทั้งสินค้าแบนรด์เนมสากล อาทิเช่น Guess, Banana Republic, Gap, Converse and Timberland แบรนด์สินค้าชื่อดังของเปรู และอีกมากมาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Casa Andina Premium Miraflores หรือ Sheraton หรือ Sol De Oro ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

DAY 9

ลิม่า – อัมสเตอร์ดัม (KL744 LIM – AMS 21.05 – 15.25+1)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          ชม จัตุรัสอาร์ม (Plaza De Armas) / แวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบรัฐบาล (Lima Parliament) ซึ่งเด่นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนี่ยล

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม วิหารลิมา (Cathedral of Lima) วิหารนิกายโรมันคาทอลิก ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพลาซ่า มายอร์ วิหารถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1535 สิ่งที่โดดเด่นของวิหาร ก็คือ ซุ้มด้านหน้าที่มีประตูสามบานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งถูกใช้เป็นประตูหลักที่ได้รับการขนานนามว่า "ประตูแห่งการอภัย"

ชม ย่าน San Isidro ชมตึกต่างๆ ที่สร้างขึ้นอย่างทันสมัยและมีความสวยงาม / ผ่านชม สวนสาธารณะ El Olivar

 18.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 21.05 น.   ออกเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม โดยเที่ยวบินที่ KL744

DAY 10

อัมเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ (KL875 AMS – BKK 17.15 – 10.05+1)

 15.25 น.   เดินทางถึง อัมสเตอร์ดัม เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 17.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน KL875

DAY 11

กรุงเทพฯ

 10.05 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

179,000- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

13 – 23 ต.ค. 61

06 – 16 ธ.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088