อินเดีย ราชาสถาน 10 วัน

 • บินตรงโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ และบินภายในโดยแอร์ อินเดีย
 • เดลลี – อัครา– ชัยปุระ – พุชการ์ – จัยซัลแมร์ – จ๊อดปูร์ – อุดัยปูร์
 • ราชาสถาน มหาดินแดนแห่งราชา ที่เต็มไปด้วยสีสันและเวียงวังอย่างยิ่งใหญ่
 • พุชการ์ เมืองที่โด่งดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ”
 • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบพิโชลาที่เมืองอุดัยปูร์
 • เที่ยวกรุงเดลี เมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล
 • ชมความงาม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • เยือนเมืองชัยปุระ ชมพระราชวังสายลม, พระราชวังแอมเบอร์,  ซิตี้ พาเลส 
 • เที่ยวชมเมืองจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง”
 • ชมทะเลสาบกาดซิซาร์, ทะเลทรายทาร์ สนุกสนานกับการขี่อูฐ ชม Sam Sand Dunes ในยามเย็น
 • เมืองจ๊อดปูร์ เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า, ชมป้อมเมห์รานการห์ เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
 • เมืองอุดัยปูร์ ได้ชื่อว่าเป็น “Venice Of The East” ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุด 1 ใน 7 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพ – เดลลี – อัครา

 04.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย

 07.35 น.   เดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 323

 10.35 น.   เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี กรุงเดลี (DELHI) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอินเดีย ประมาณการณ์ว่าก่อสร้างเมื่อ 5000 ปีก่อนคริสตกาล ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปี ก่อนคริสตกาล มีเมืองโบราณหลายแห่งถูกขุดพบในเขตการปกครองเดลีในปัจจุบัน พื้นที่เขตเดลีเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณถึง 7 อาณาจักร หลังจากสหราชอาณาจักรได้ยึดครองอินเดียเมื่อ ค.ศ. 1857 ได้ย้ายเมืองหลวงไปยังกัลกัตตา แต่เดลีก็ได้กลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งใน ค.ศ. 1911 โดยมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมา และใช้ชื่อว่า “นิว เดลี”

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 บ่าย   นำท่านผ่านชม ที่ทำการของคณะรัฐมนตรี, ทำเนียบประธานาธิบดี, ประตูชัย (INDIA GATE) ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเดลลีของอังกฤษมาก่อน รัฐบาลอังกฤษสร้างอินเดียเกต ขึ้นในปี 1931 เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารอินเดียที่ผู้เสียชีวิตลงในสงครามโลกครั้งที่ 1   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

 เย็น   ถึงเมืองอัครา / เข้าสู่ที่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Clarks Shiraz หรือ Crystal Sarovar Premiere หรือ Four Point By Sheraton หรือเทียบเท่า 

DAY 2

อัครา – ชัยปุระ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

          นำชมความงาม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์สถานแห่งความรักอมตะที่ถูกสร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์อันงามวิจิตร จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพระเจ้าชาร์เจฮาน ทรงรับสั่งให้สร้างขึ้นเป็นที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาล พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์จากการมีพระ

          ประสูติกาลในปี ค.ศ.1631 สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึง 22 ปี ด้วยแรงงานกว่า 20,000 คน ออกแบบและตกแต่งจากช่างฝีมือเอกของโลกในยุคนั้น ประดับประดาด้วยอัญมณีและหินสีนานาชนิดบนหินอ่อนสีขาว ภายในมีที่บรรจุพระศพของพระนางมุมตัสมาฮาลและพระเจ้าชาร์เจฮานไว้เคียงคู่กับทัชมาฮาลจนตราบชั่วนิรันดร์กาล  จากนั้น นำท่านชม “อัคราฟอร์ท”สร้างด้วยหินทรายสีแดงริมฝั่งแม่น้ำยมุนาพระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปีค.ศ.1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือพระเจ้าชาร์เจฮานซี่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร โดยรอบภายในมีสิ่งปลูกสร้างมากมายจนเป็นเสมือนเมืองเล็กๆ เมืองอัคราในป้อมแห่งนี้ท่านจะได้ชมท้องพระโรงอันรโหฐานซึ่งใช้เป็นที่รับรองราชอาคันตุกะและทูตานุทูตอิหร่านและหอคอยรูปแปดเหลี่ยมสถานที่คุมขังพระเจ้าชาร์เจฮาน7 ปีจากสถานที่แห่งนี้จะสามารถมองเห็นทัชมาฮาลในมุมมองเดียวกับที่พระเจ้าชาร์เจฮานได้ทอดพระเนตรในวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะ เมืองฟาเตห์ปูสิครี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของ จักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระเจ้าอัคบามหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็น เมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านทำให้แห้งแล้ง จนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมือง และย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะ ได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช จากนั้นเดินทางต่อสู่เมือง ชัยปุระ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Golden Tulip หรือ Fortune Select Metropolitan หรือเทียบเท่า 

DAY 3

ชัยปุระ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          นำท่านชมพระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) สร้างจากหินทรายสีแดงสดฉลุหินให้เป็นช่องหน้าต่างลวดลายเล็กๆ ละเอียดยิบมีช่องหน้าต่างถึง 953 บางแต่ปิดไว้ด้วยหินทรายฉลุทำให้นางในฮาเร็มพระสนมที่อยู่ด้านในสามารถมองออกมาข้างนอกได้โดยที่คนภายนอกมองเข้าไปข้างในไม่เห็นและประโยชน์อีกอย่างคือเป็นช่องแสงและช่องลมจนเป็นที่มาของชื่อ Palace Of Wind”   จากนั้น นำท่านชม "ป้อมแอมเบอร์" (Amber Fort) พระราชวังแอมเบอร์ เป็นปราสาทสูงใหญ่บนยอดเขาสูง ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของแนวป้อมปราการที่มีกำแพงเมืองทอดยาวเลื้อยคดเคี้ยวไปตามแนวเขาคล้ายกำแพงเมืองจีนชมภายในพระราชวังแอมเบอร์ สร้างขึ้นในปี 1592 โดยมหาราชาแมนสิงห์ที่ 1 แห่งกองทัพพระเจ้าอัคบาร์ราชวงศ์โมกุล เป็นป้อมปราการหินทรายแดงที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานของทั้งโมกุล(อิสลาม) และ ฮินดูที่เข้ากันอย่างสวยงามลงตัว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

 บ่าย   นำท่านชม “ซิตี้ พาเลส” (CITY PALACE) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังของมหาราชใจสิงห์ (Jai Singh) พระราชวัง ถูกสร้างขยายออกในสมัยหลัง ปัจจุบัน ได้รวบเป็นพิพิธภัณฑ์ Sawai Man Singh Museum ประกอบด้วย 4 ส่วนที่น่าสนใจคือ ส่วนแรกคือส่วนของพระราชวังส่วนที่สองเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงฉลองพระองค์ของกษัตริย์และมเหสี ซึ่งมีการตัดเย็บอย่างวิจิตรส่วนที่สามเป็นส่วนของอาวุธ และชุดศึกสงคราม ที่จัดแสดงไว้อย่างน่าทึ่งมากมายหลายหลาก บางชิ้น ก็เป็นอาวุธได้อย่างน่าพิศวง และส่วนที่สี่คือส่วนของศิลปะภาพวาด รูปถ่าย และราชรถ พรมโบราณ ซึ่งได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ตรงกลางอาคารมีหม้อน้ำขนาดมหึมา 2 ใบ ทำจากโลหะเงิน สูง 1.50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าเป็นหม้อน้ำที่กษัตริย์ Madho Singh ได้รับมาจากงานราชาภิเษกของพระเจ้าเอ็ดเวิล์ด ที่ 7 ซึ่งบรรจุน้ำจากแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ … จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดท้องถิ่น ตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองสีชมพู

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Golden Tulip หรือ Fortune Select Metropolitan หรือเทียบเท่า 

DAY 4

ชัยปุระ – พุชการ์ เมืองที่โด่งดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ”

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชการ์ (Pushkar) เป็นเมืองเก่าแก่เล็กๆเมืองหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอัจเมอร์  (Ajmer ) ในแคว้นราชสถาน (Rajasthan) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

 รับประทานอาหารกลาวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 บ่าย   นำท่านชมโดยรอบทะเลสาบพุชการ์ เมืองหนึ่งของอินเดียที่ดังจากซีรี่ย์ “ลิขิตรักนี้เพื่อเธอ” หรือในนามสมมุติว่า ถนนหนุมาน เต็มไปด้วยวัดฮินดูมากมายกว่า 500 วัด และในเมืองพุชการ์นี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดพระพรหม (เทพเจ้าผู้สร้างโลก) แห่งเดียวในอินเดีย  (ซึ่งบางแหล่งข้อมูลก็กล่าวว่าเป็นวัดพระพรหมแห่งเดียวในโลก) ซึ่งเชื่อกันว่า มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปีทีเดียว  เมืองนี้ ถือเป็นเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ซึ่งมีผู้คนเดินทางมาแสวงบุญอยู่เป็นประจำ ชาวฮินดูนิยมมาที่นี่เพื่ออาบน้ำ ทำพิธีชำระล้างบาปที่ท่าน้ำ (Ghat) ซึ่งอยู่โดยรอบทะเลสาบพุชการ์ (ทำนองเดียวกับที่แม่น้ำคงคา) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทะเลสาบของเทพเจ้า เพราะมีตำนานหลายเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงกำเนิดของทะเลสาบพุชการ์แห่งนี้ 1. บ้างก็ว่าเกิดจากการที่พระพรหมทิ้งดอกบัวลงมาบนพื้นโลก และได้เกิดเป็นทะเลสาบรองรับดอกบัวนั้นไว้ 2. บ้างก็เล่าว่า ตอนที่พระศิวะเสียภรรยาคนแรกไปคือพระนางสตี ก็ทรงโศกเศร้าเสียใจมาก น้ำพระเนตรหลั่งรินไปทั่วก่อให้เกิดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสองแห่งหนึ่งในนั้นคือทะเลสาบพุชการ์นั่นเอง 3.บางตำนานกล่าวว่าที่นี่เป็นจุดที่มหาเทพทำดอกบัวร่วงลงมาบนพื้นโลกและกลายเป็นพระพรหมจึงเปรียบเสมือนเป็นบ้านเกิดขององค์มหาเทพพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองใน ถนนหนุมาน หรือชิมความหลากหลายขนมหวานสไตล์อินเดีย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Westin Resort & Spa หรือเทียบเท่า 

DAY 5

พุชการ์ – จัยซัลแมร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          ท่านเดินทางสู่ เมืองจัยแซลเมียร์ ระยะทาง 300 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง) เมืองจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer) คือเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “นครสีทอง” ตั้งอยู่บนที่ราบสูงกลางที่ราบทะเลทรายธาร์ มีกำแพงสูงใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ทางตะวันตกสุดของแคว้นราชาสถาน ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่างอินเดียกับตะวันออกกลาง นครแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นจากหินทรายสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็น หิน  เหล่านี้ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นสีทองอร่ามตาและที่มาของชื่อ “นครสีทอง” และด้วยเหตุที่จัยแซลเมียร์เคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญ ทำให้พ่อค้าในตระกูลดังๆ หลายๆคน ร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ออกเดินทางต่อสู่ จัยซัลแมร์

 เย็น   ถึงเมืองจัยซัลแมร์ / เข้าที่สู่พัก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fort Rajwada หรือเทียบเท่า 

DAY 6

จัยซัลแมร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          ชมความสวยงามของ ป้อมจัยแซลเมียร์ (Jaisalmer Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ สร้างโดย Bhatti Rajput rule Rawal Jaisal ในปีค.ศ. 1156 บนเขาทิตรีกูฏ โดยป้อมนี้ถือว่าเป็นป้อมที่สร้างลำดับที่ 2 ของรัฐราชสถาน ชมความสวยงามของปราสาททรายที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางทะเลทราย ภายในป้อมมีบ้านพักของชาวบ้านที่พำนักอยู่อาศัยมานานนับร้อยปี ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองจัยแซลเมียร์โดยรอบ จากนั้นนำท่านชมคฤหาสน์ของเสนาบดีหลังแรกคือ Nathmal Ji Ki Haveli สูง 5 ชั้น ที่สร้างโดย Lalu และ Hathi 2 พี่น้องศิลปินและสถาปนิกเอก ที่สร้างอย่างวิจิตรบรรจง ด้วยการฉลุลายผนังอย่างละเอียดอ่อนและอีกหลังคือ Patwon ki Haveli ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจัยแซลเมียร์ ซึ่งภายในจะจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 บ่าย   นำท่านชม ทะเลสาบกาดซิซาร์ (Gadsisar Lake) โอเอซิสขนาดมหึมาท่ามกลางทะเลทราย ซึ่งทะเลสาบนี้เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของเมืองจัยแซลเมียร์ รอบๆ ทะเลสาบจะมีวัดเล็กๆ ในช่วงฤดูหนาวจะได้พบเห็นนกนานาชนิดโดยรอบทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายทาร์ ห่างจากตัวเมืองออกไปราว 45 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังใน จัยแซลเมียร์ สนุกสนานกับการ ขี่อูฐ ชม Sam Sand Dunes ในยามเย็น

 รับประทานอาหารค่ำ ที่ แค้มป์ Sam San Dunes

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fort Rajwada หรือเทียบเท่า 

DAY 7

จัยซัลแมร์ – จ๊อดปูร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          นำท่านออกเดินทางจากสู่ เมืองจ๊อดปูร์ (Jodhpur) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองจ๊อดปูร์ หรือ เมืองโยธะปุระ นครแห่งนักรบ ที่ทั่วทั้งเมืองเป็นสีฟ้าราวกับน้ำทะเล เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในแคว้นราชาสถาน ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานี โดย Rao Jodha แห่งราชวงศ์ Rathor

 เที่ยง   ถึงเมืองจ๊อดปูร์  /  รับประทานอาหารกลางวัน ที่โรงแรม 

 บ่าย   นำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (Mehrangarh Fort) เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด รวมทั้งยังเป็นจุดชมวิวชมเมืองสีฟ้าที่ดีที่สุด ไม่มีป้อมปราการแห่งไหน ในราชาสถานเด่นสง่าเทียบเท่า Mehrangarh Fort มหาปราการหินถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (Jodha-นักรบ) พระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ เมืองจ๊อดปูร์ จึงเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ป้อมเมห์ รานการห์นี้ ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อาทิ ตำหนัก Moti Mahal, Sheesh Mahal, Phool Mahal

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Park Plaza หรือเทียบเท่า 

DAY 8

จ๊อดปูร์ – อุดัยปูร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

          นำท่านชม Jaswant Thada“   อาคารที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นที่ฝังศพของมหาราชา Jaswant Singh ที่สอง และสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ ชม พระราชวังอูเมด ภาวัน (Umaid Bhawan Palace) ซึ่งสร้างโดยมหาราชอูเมดซิงห์ ปกครองในยุค ค.ศ. 1911-1947  ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบหรูหราโอ่อ่ายุคสุดท้ายในสมัยอาณานิคม

 11.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองอุดัยปูร์ เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบฟิโชล่า เป็นราชธานีแห่งที่สองของอาณาจักร Mewar เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้านความโรแมนติกและเพียบพร้อมไปด้วยความงามของทะเลสาบ พระราชวัง และน้ำพุที่สวยงาม  ได้ชื่อว่าเป็น "Venice Of The East" ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่สวยที่สุด 1 ใน 7 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเชีย เมืองอุทัยปุระตั้งชื่อตามมหาราชา อุทัย ซิงห์ ที่ 2 (UDAI SINGH II)  ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ซิโซเดีย ที่ครองอาณาจักรเมวาร์ (MEWAR) มาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปี และที่สำคัญราชวงศ์นี้นับว่ามีความแข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดากลุ่มเจ้าราชปุตด้วยกัน เพราะไม่ยอมก้มหัวให้ผู้รุกรานต่างชาติ ทั้งยังสามารถยืนหยัดต่อสู้กับจักรวรรดิโมกุลได้นานที่สุดอีกด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  ชั่วโมง

.....น. ถึงเมืองอุดัยปูร์  นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบพิโชลา (Lake Pichola) ซึ่งมีเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ จัก นิวาส (Jag Niwas) เป็นที่ตั้งของพระราชวัง Lake Palace สร้างโดยมหาราชา จกัต ซิงห์ ที่ 2 ในปีค.ศ1746 พระราชวังแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง และเป็นแรงบันดาลใจให้ชาห์ จาฮาน (Shah Jahan) ได้ไปสร้างทัชมาฮาล  เดิมเป็นพระราชวังฤดูร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว / อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Golden Tulip หรือเทียบเท่า 

DAY 9

อุดัยปูร์ – เดลลี – กรุงเทพ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

          นำท่านชม วัดฮินดูจักดิช  (JAGDISH TEMPLE) สร้างโดยมหาราชา จกัต ซิงห์ ที่ 1 ในปี ค.ศ.1651 (JAGAT SINGH I , ค.ศ.1628-1652) เพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุ เป็นวิหารที่ใหญ่ และสง่างามที่สุดของอุทัยปุระ มีบันไดสูง 7.5 เมตร นำไปสู่ประตูทางเข้าวิหาร  จากนั้นชม พระราชวังประจำเมือง หรือ CITY PALACE ส่วนหนึ่งดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสี นับเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นราชาสถาน ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการจัดแสดงวัตถุโบราณที่มีค่าให้ผู้คนเข้าชม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 15.25 น.   ออกเดินทางสู่ เดลลี โดยเที่ยวบิน AI472

 16.50 น.   เดินทางถึง สนามบินภายในประเทศเดลลี  / อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ GUGAON

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลลี

 23.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG316

DAY 10

กรุงเทพฯ

 05.25 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

69,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

14 – 23 ก.ย. 61

12 – 21 ต.ค. 61

19 – 28 ต.ค.61

01 – 10 ธ.ค.61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088