สก๊อตแลนด์ – ไอร์แลนด์ 10 วัน

(1) : กรุงเทพฯ – โดฮา

(2) : โดฮา – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – รอยัลไมล์

(3) : สเตอร์ลิง – ปราสาทสเตอร์ลิง – กลาสโกว์ – มหาวิหารกลาสโกว์

(4) : กลาสโกว์ – เคนไรอัน – ล่องเรือเฟอร์รี่สู่เบลฟาสต์

(5) : เบลฟาสต์ – ไจแอนด์ สคอสเวย์ – หาดหินพิศวง – ปราสาทดันลูซ

(6) : เบลฟาสต์ – กัลเวย์ – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค

(7) : ลิมริค – คิลเคนนี – ริง ออฟ เคอร์รี่ – คอร์ก

(8) : คอร์ก – คาเซล – คิลเคนนี – กรุงดับลิน

(9) : กรุงดับลิน – ปราสาทดับลิน – อนุสาวรีย์แห่งแสง – โดฮา

(10) : โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

17.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ แถว P ประตู 7

20.25 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี โดยเที่ยวบินที่ QR 835

23.35 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

โดฮา – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – รอยัลไมล์

01.15 น.           ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 031

06.40 น.         เดินทางถึง เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh)

นำท่านชม เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh)   เป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ที่ได้รับสมญานามว่า

“เมืองเอเธนส์แห่งยุโรปตอนเหนือ” อันเนื่องมาจกสถาปัตยกรรมของกรีก-โรมัน ของอาคารที่สำคัญๆหลายๆหลัง และเนื่องด้วยจากทำเลที่ตั้งระหว่างเนินเขา และผืนทะเล ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกรุงเอเธนส์ของประเทศกรีซ และด้วยเหตุผลเดียวกันก็ทำให้เมืองเอดินเบิร์กติดอันดับความสวยของโลกเช่นกัน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                เข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) ปราสาทที่สง่างาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง ก็สามารถมองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทั่วทุกมุมเมือง และยังคงเป็นที่ประทับของกษัตริย์ของสก๊อตอีกหลายพระองค์ และยังเคยถูกทำลายลงหลายต่อหลายครั้ง และแต่ละครั้งก็ได้รับกรบูรณะใหม่ / นำท่านชมภายในปราสาท ซึ่งประกอบไปด้วยห้องต่างๆอาทิ เช่น ห้องหุ่นจำลอง ห้องจัดแสดงมหามงกุฎที่แสดงเหตุการณ์ตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ของปฐมกษัตริย์ ตลอดจนห้องเครื่องราชกุธภัณฑ์

ชม ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมระหว่าง พระตำหนักโฮลี่รู๊ดเฮ้าส์ (Palace of Holyroodhouse) เป็นสถานที่ประทับของพระราชินี เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนสกอตแลนด์ / อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง

ช้อปปิ้งบน ถนนปริ้นเซส (Princes Street) ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Crowne Plaza Edinburg – Royal Terrace หรือเทียบเท่า   

DAY 3

เอดินเบอระ – สเตอร์ลิง – ปราสาทสเตอร์ลิง – กลาสโกว์ – มหาวิหารกลาสโกว์

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (Stirling) (ระยะทาง 60 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชม.) เมือง หลวงเก่าของสกอตแลนด์ ในสมัยก่อนถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายของของคนในประเทศและถูกเรียกว่าเป็น Market Town โดยมีเกษตรกรรม และการค้าขายปลีกเป็นธุรกิจหลัก

นำท่านชม ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และด้านสถาปัตยกรรม ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ และล้อมรอบด้วยผาสูงชัน ที่เหมาะแก่การป้องกันตน มีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ดี ทำให้ที่ตั้งมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                เดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) (ระยะทาง 26.6 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง30 นาที) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์แห่งนี้ ดูจะมีความสามรถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน และความเจริญต่างๆเข้ามา นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกจึงทำให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า ขายปลีก วิศวกรรม และ         อุตสาหกรรมต่อเรือของสกอตแลนด์

นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) เป็นการสร้างขึ้นตามแบบ    สถาปัตยกรรมโกธิค / แวะชม ศูนย์ประชุม (Clyde Auditorium) สถานที่ใช้จัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการ การประชุมต่างๆ ที่นี่ยังคงความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี

นำท่านชม ถนนบุชนาน (Buchanan Street) สถานที่แห่งการจับจ่าย หรือการนัดพบของคน  เมือง ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือตอนกลางคืน เป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก สามรถเดินชมอาคาร บ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Mercure Glasgow City Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 4

กลาสโกว์ – เคนไรอัน – เบลฟาสต์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเคนไรอัน (Cairnryan) (ระยะทาง 130 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.45 ชม.) นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากฝั่งสกอตแลนด์สู่ เมืองเบลฟาสต์ (Belfast) ประเทศไอร์แลนด์เหนือ เมืองแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของทวีปยุโรป โดยเมืองนี้เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์เหนือ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย                นำท่านชม ปราสาทเบลฟาสต์ (Belfast Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเบลฟาสต์ ถูกสร้างขึ้นในยุค 1860 เละเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ปราสาทแห่งนี้ถูกเผาทำลายในปี 1708 และบูรณะขึ้นใหม่ในปี 1811-1870 โดยมาร์เกรส ออฟ ดอนเนอร์เกล ที่ 3

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์ (Ulster Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของชาวไอร์แลนด์เหนือ ได้รับรางวัลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ขนส่ง ซึ่งจัดแสดงพาหนะที่รวบรวมไว้จากครั้งอดีตกาลนับจากเกวียนเทียมม้า ไปจนถึงรถยนต์ที่สร้างขึ้นในไอร์แลนด์

แวะถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในปี 1888 ในสถาปัตยกรรมแบบบารอก และด้านหน้าศาลาว่าการเป็นที่ตั้ง อนุสาวรีย์พระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ (Queen Victoria)แวะถ่ายรูป มหาวิทยาลัยเบลฟาสต์ (Queen's University) / อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าบน ถนน Walking Street เต็มไปด้วยบาร์ และภัตตาคารชั้นดีที่แสนทันสมัย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Europa Hotel, Belfast หรือเทียบเท่า

DAY 5

เบลฟาสต์ – ไจแอนด์ สคอสเวย์ – ปราสาทดันลูซ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เส้นทางชายฝั่ง นอร์ธ แอนเทริม โคสต์ (North Antrim Coast) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเนชั่น เนลทรัสต์ และเป็นแหล่งมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของไอร์แลนด์เหนือ

นำท่านชม ไจแอนด์ คอสเวย์ (Giant's Causeway) (ระยะทาง 60 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.18 ชม.) หรือที่รู้จักในนาม “หาดหินพิศวง” ลักษณะเป็นถนนหิน เกิดจากเสาหินบะซอลต์ จำนวนมหาศาลที่ตั้งเบียดกันแน่นจนส่วนหัวเสาเรียงลา ดับลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได ที่ปูลาดจากเชิงผาลงสู่ท้องสมุทร เสาหินเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดร่วม 40,000 เสา ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นเสาหินหกเหลี่ยม แต่ก็มีปะปนทั้งแบบสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เจ็ดเหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ที่สูงที่สุดวัดได้เกือบ 40 ฟุต ส่วนที่เป็นหน้าผาเป็นหินลาวาที่แข็งตัวแล้ว มีขนาดความหนา 90 ฟุต ตามตำนานได้เล่าว่าทางเดินหินนี้เป็นฝีมือของยักษ์ตนหนึ่ง ซึ่งเกิดความรักที่เกาะสตาฟฟาของสกอตแลนด์ จึงได้สร้างทางเดินแห่งนี้ เพื่อนางอันเป็นที่รักจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่ไอร์แลนด์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                เข้าชม ปราสาทดันลูซ (Dunluce Castle) ปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคศตวรรษที่ 13 ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา เป็นปราสาทที่มีชื่อ เสียงมากในยุคกลางและในศตวรรษที่ 17 นี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยื่นออกไปในทะเล ด้วยที่ตั้งที่น่าตื่นเต้นนี้ว่ากันว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูอิสในการรังสรรค์ปราสาทแคร์ พาราเวล

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโดนีกอล (Donegal) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาในการเดินทาง   2 ชม.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Mill Park Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 6

โดนีกอล – กัลเวย์ – คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ – ลิมริค

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองกัลเวย์ (Galway) (ระยะทาง 204 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 2.45 ชม.) กัลเวย์ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งชนเผ่า  เนื่องจากเมื่อครั้งยุคกลาง ดินแดนแถบนี้เคยอยู่ในความครอบครองของชนชาติต่างๆ ถึง 14 เผ่าด้วยกัน   ในปัจจุบันเมืองที่กำลังเติบโตแห่งนี้  ยังเป็นเมืองที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในยุโรป ขณะเดียวกันก็มั่งคั่งด้วยมรดกทางศิลปะ และความเฟื่องฟูทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ รวมทั้งดนตรี ละครเวที และภาพยนตร์  โดยทั้งหมดที่จัดขึ้นกลางแจ้งที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น / อิสระให้ท่านเดินชม ถนนยุคกลาง หรือตลาดตอนเช้าที่มีชีวิตชีวา สิ่งเหล่านี้คือ สีสันที่ท่านสามารถพบได้จากเมืองแห่งนี้

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม คลิฟส์ ออฟ โมเออร์ (Cliffs of Moher) (ระยะทาง 75.6 กม. /  ใช้เวลาในการเดินทาง 1.32 ชม.) ตั้งอยู่ในเขตเคาน์ตี แคร์ (County Clare) บนความสูง 230 เมตร อยู่เหนือมหา สมุทรแอตแลนติก เป็นหน้าผาที่มี่ความสูงชัน และรายรอบไปด้วยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของคลื่นที่ซัดสาดเข้าหากันอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งทอดยาวเป็นระยะทางราว 8 กม. จาก Hag’s Hand ซึ่งอยู่ทางใต้จรดหอคอย O’Brian ที่อยู่ทางทิศเหนือและบนยอดของหน้าผาเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่อยู่สูงจากน้ำทะเลเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามที่น่าอัศจรรย์ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพธรรมชาติที่น่าความประทับใจ

เดินทางสู่ เมืองลิมริค (Limerick) (ระยะทาง 78.2 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.13 ชม.) เมือง ใหญ่อันดับ 4 ของไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำแชนนอน (Channels River)  ที่กล่าวขานกันว่า มีทัศนียภาพอันงดงามที่สุดของไอร์แลนด์ โดนครอบครองในศตวรรษที่ 9 โดยชนเผ่าไวกิ้ง ในปัจจุบัน เป็นเมืองที่ผู้คนนิยมเข้ามาท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆจำนวนมาก

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม  Castletroy Park หรือเทียบเท่า

DAY 7

ลิมริค – คิลเคนนี – ริง ออฟ เคอร์รี่ – คอร์ก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคิลเคนนี (Kilkenny) (ระยะทาง 131 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.42 ชม.) เมืองที่อุดมด้วยสีสัน เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนีย์ คือหนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศ

แวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์แมรี่ (St Mary's Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมือง / นำท่านแวะชม คฤหาสน์วิคตอเรียน มัครอส เฮ้าส์ (The Muckross House) ซึ่งก่อสร้างด้วยหินในแบบอลิซาเบธช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ในอุทยานสวยริมทะเลสาบมัครอส

เดินทางสู่ เส้นทางสาย ริง ออฟ เคอร์รี่ (Ring of Kerry) ที่นี่เป็นแห่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติที่สวยงามระดับโลก และเป็นอีกที่หนึ่งที่ทำ   ให้คุณได้สัมผัสกับมรดกโลกทางวัฒนธรรม นับจากป้อมยุคเหล็ก ต่อมา หินจารึกอักขระโอคัม (Ogham Stones) อารามโบราณ และภูมิทัศน์ที่เกิดจากการกัดกร่อนของหินในยุคน้ำแข็งเมื่อ 10,000 ปีที่แล้ว

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย                เดินทางสู่ เมืองคอร์ก (Cork) (ระยะทาง 87 กม. / ใช้เวลาในการ     เดินทาง 1.15 ชม.) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณปากแม่น้ำลี ตรงก้นอ่าวคอร์กห่างจากมหาสมุทรแอตแลนติก 24 กิโลเมตร และเป็นเมืองที่เคยได้รับเลือกให้เป็นนครหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปประจำ ปี 2005

นำท่านชม ปราสาทบาร์นีย์ (Blarney Castle) สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยศตวรรษที่ 10 โดยแรกเริ่มสร้างจากไม้ ต่อไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ได้นาหินมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของปราสาท อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงในสมัยศตวรรษที่ 14 และผ่านสงครามกลางเมืองมาหลายครั้งจนในสมัยศตวรรษที่ 16 คอร์แม็ค แม็คคาร์ธี (Cormac McCarthy) ซึ่งดำรงตำแหน่งเอิร์ล คนแรกแห่งแคลคาร์ที่ได้ทำการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ให้สวยงามดังเดิม พื้นที่โดยรอบปราสาทเต็มไปด้วยต้นไม้ และสวนสวยนานาชนิด ปราสาทแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวนับล้านคนหลั่งไหลไปที่บลาร์นีย์ สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวคือ ผนังหินบลาร์นีย์ สโตน (Blarney Stone) หินในตำนานบนยอดหอคอย ที่เล่าขานกันว่า หากได้จุมพิตผนังหินที่นี่จะทำให้คุณไม่อับจนโวหาร บุคคลสำคัญหลายท่าน นับแต่เซอร์ วอลเตอร์ สก็อต ไปจนถึงประธานาธิบดีอเมริกาและผู้นำโลกหลายคน รวมถึงนักแสดงชื่อก้องโลกก็ได้เคยมาลองจุมพิตบลาร์นีย์ สโตน แห่งนี้มาแล้ว

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Ambassador Cork หรือเทียบเท่า

DAY 8

คอร์ก – คาเซล – คิลเคนนี – กรุงดับลิน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคาเซล (Cashel) (ระยะทาง 93.6 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.06 ชม.) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของไอร์ แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคว้นทิปเปอรารี (Tipperary) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคว้นที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของไอร์แลนด์

แวะถ่ายรูป ร็อค ออฟ แคสเซล (Rock of Cashel) เป็นกลุ่มอาคารในยุคกลางที่น่าตื่นตาตื่นใจ สร้างอยู่บนหินปูนที่ยกตัวขึ้น ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมันสเตอ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 จนถึงต้นศตวรรษที่ 12 และมีการใช้มาอย่างต่อเนื่อง และยังก่อสร้างเพิ่มในศตวรรษที่ 18 และได้รับการอนุรักษ์ให้เป็น อนุสรณ์สถานแห่งชาติ “ร็อค ออฟ แคสเซล” เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยกย่องเป็นอะโครโปลิสแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่ามีความงดงามที่สุดในสาธารณรัฐไอร์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิลเคนนีย์ (Kinkenny) (ระยะทาง 61 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ) เมืองที่อุดมด้วยสีสันเต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลางอันน่าทึ่ง รวมถึงงานฝีมือท้องถิ่นที่น่าสนใจ คิลเคนนีย์ซิตี้คือหนึ่งในเมืองที่น่าไปเยือนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                เข้าชม ปราสาทคิลเคนนีย์ (Kilkenny Castle) ซึ่งเป็นปราสาทแบบนอร์มัน สร้างขึ้นในปี 1172 โดยอัศวิน Richard de Clare หรือที่รู้จักในนาม Strongbow ซึ่งปราสาทเดิมสร้างจากไม้และมีหอคอยสูง สามารถมองเห็นวิวแม่น้ำนอร์ แต่หลังจากนั้นทายาทรุ่นถัดไปคือ วิลเลี่ยม มาร์แชล (Earl of Pembroke) ได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้หินมาสร้างปราสาท ปราสาทแห่งนี้มีหอคอยสูงถึง 4 หอคอย และยังคงสภาพให้เห็นจนถึงปัจจุบัน / ชมความงามของห้องโถง และห้องต่างๆภายในปราสาทโบราณแห่งนี้

เดินทางสู่ กรุงดับลิน (Dublin) (ระยะทาง 130 กม. / ใช้เวลาในการเดินทาง 1.31 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ชื่อดับลินนั้นมาจากคำว่า Dubh Linn ซึ่งในภาษาไอริชมีความหมายว่า "สระน้ำสีดา" (Black Pool) ตั้งอยู่ใจกลางดินแดนอันเป็นที่หลงใหลของผู้มาเยือนนับจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์อันน่าทึ่ง ความงามทิวทัศน์ตามธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบ แม่น้ำ และฝั่งทะเลอันยาวไกลที่ยังคงความงามอันพิสุทธิ์ ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาเยือน และยังได้ชมความงดงามทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความบันเทิง แหล่งช้อปปิ้งชั้นเลิศ ผับ บาร์ และร้านอาหารอีกนับไม่ถ้วน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Ashling , Dublin หรือเทียบเท่า

DAY 9

กรุงดับลิน – ปราสาทดับลิน – อนุสาวรีย์แห่งแสง – โดฮา

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ปราสาทดับลิน (Dublin Castle) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1204 โดยกษัตริย์จอห์นแห่งอังกฤษ ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองของอังกฤษ และราสารทแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญระดับประเทศอักด้วย เช่น การประชุมของสหภาพยุโรป และจัดงานคอนเสิร์ตสำคัญ เป็นต้น

แวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์แห่งแสง (Spire of Dublin) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างจากสแตนเลสรูปกรวย ที่มีปลายยอดแหลม โดยในอดีตเคยเป็นที่ตั้งเสาเนลสัน เคยได้รับรางวัล 2-3 รางวัล อนุสาวรีย์นี้เป็น สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่กลางถนน / ผ่านชม สวนสาธารณะโฟนิค / ผ่านชม อาคารจอร์  เจีย ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

นำท่านผ่านชม มหาวิทยาลัยตรินิตี้ (Trinity College Dublin) ก่อสร้างขึ้นเมือปี 1592 หรือ 400 ปีก่อน เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแกที่สุดในประเทศไอร์แลนด์ และเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ได้รับการจัดอันดับจาก The Times Higher Education Supplement ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 53 ของโลก และอันดับที่ 13 ในทวีปยุโรป และยังเป็นที่เก็บ หนังสือ The Book of Kells ที่มีอายุกว่า 800 ปีไว้ที่นี่อีกด้วย

แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์แพทริค (St. Patrick's Cathedral) โบสถ์ที่สร้างโดยสังฆราชโคมัน สร้างขึ้นในปี 1191 และได้รับการขนานนามให้เป็นมหาวิหารในปี 1224 มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เซ็นต์แพททริค ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ได้กลายมาเป็นมหาวิหารแห่งชาติของไอร์แลนด์ / เดินทางสู่สนามบิน

15.25 น.         ออกเดินทางสู่ โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 018

DAY 10

โดฮา – กรุงเทพฯ

00.30 น.         เดินทางถึง โดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.20 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 834

12.40 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

99,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

27 ธ.ค. – 5 ม.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088