สวิสเซอร์แลนด์ 9 วัน

(1)     กรุงเทพฯ

(2)     กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่ 

(3)     โคโม่ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์

(4)     เซ็นต์ มอริทซ์อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท

(5)     เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราทยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นเวเว่ย์ – โลซานน์

(6)     โลซานน์เจนีวาอินเทอร์ลาเก้น      

(7)     อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – ลูเซิร์น – ซูริค

(8)     ซูริค – กรุงเทพฯ

(9)     กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

23.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แถว T ประตู

DAY 2

กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่

00.40 น.       ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน TG 940

07.35 น.        เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

แวะถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น”

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) ท่านจะได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON, VERSACE, PRADA, TOD’S เป็นต้น

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองโคโม่ หรือ เมืองโคโม (Como) เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องทพเลสาบ และถูกล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นเพื่อที่คู่ควรแก่การพักผ่อน

ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) เมืองตากอากาศโคโม ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง โคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี มีพื้นที่ 146 ตารางกิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสวยงามที่สุด

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Metropole Suisse หรือเทียบเท่า

DAY 3

โคโม่ – ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางด้วย รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) สู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตัวเมืองตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) ตั้งอยู่จุดสูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Sonne หรือเทียบเท่า

DAY 4

เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สู่เมืองเซอร์แมท

เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่าน นั่งไฟสายโรแมนติก สายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) สู่ เดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ตั้งอยู่เชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์นยอดเขาแหลมสูงชันสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุมพื้นที่สกีฤดูหนาวและฤดูร้อนที่กว้างใหญ่ เมืองเซอร์แมทนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปราศจากมลภาวะโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเมืองที่ห้ามนำเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้าไปในตัวเมืองเด็ดขาด นำท่านเที่ยวชมความงามของเมืองเซอร์แมท เมืองที่ปราศจากรถยนต์และไร้มลพิษ นำท่านเดินเล่นชมความงามของเมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Simi หรือเทียบเท่า

DAY 5

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat) โดยรถไฟที่ใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิสเพื่อขึ้นไปที่โกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง 3089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขาแอลป์  29 ยอด และที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตาลี

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

นำท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม De la paix Lausanne หรือเทียบเท่า

DAY 6

โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เจนีวา (Geneva) ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับ แม่น้ำโรห์น (Rhone river) เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง

เที่ยวชม ย่านเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ปิแอร์ (St.Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของกรุงเจนีวา / แวะถ่ายรูปกับ Monument International de La Reformation หรือ Reformation Wall รูปแกะสลักบนแนวกำแพงเมืองโบราณประกอบด้วยรูปปั้นของ William Farel, John Calvin, Theodore Beza และ John Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชม น้ำพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ำพุ่งสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและแวะถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองเจนีวา

เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พิเศษ เมนู ฟองดู)

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Metropole หรือเทียบเท่า

DAY 7

อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – ลูเซิร์น – ซูริค

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านได้ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (Top Of Europe) และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Top Of Europe

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) เป็นหมู่บ้านในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ลึกเข้ามาจากเมืองอินเทอร์ลาเคินราว 12 กิโลเมตรและตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับเนินเขาและไหล่เขา

ถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ มุงหลังคาแบบโบราณ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) อนุสาวรีย์รูปสิงห์โตหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง

เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) ไม่ใช่เมืองหลวง แต่เป็นเมืองใหญ่และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิน ของโลก และตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

 ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Holiday Inn Zurich Messe หรือเทียบเท่า

DAY 8

ซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานโคลเทิน ซูริค (Kloten Airport Zurich)

13.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

DAY 9

กรุงเทพฯ

17.55 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

105,000. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

26 ก.ค. – 03 ส.ค. 62

09 – 17 ส.ค. 62

20 – 28 ก.ย. 62

18 – 26 ต.ค. 62

15 – 23 พ.ย. 62

27 ธ.ค. – 04 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088