ตูนีเซีย 10 วัน

  • ชมความงามของอารยธรรมโบราณ แห่งทวีปแอฟริกา
  • ชม โคลอสเซี่ยม Amphitheatre ที่มีขนาดใหญ่พอๆกับโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม
  • ชมสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์ที่ดังระดับโลก เรื่อง สตาร์ วอร์ ภาค 3
  • ไคโร – ตูนิส – ไครูอาน – สบิทลา – กาฟซา
  • โทเชอร์ – โอเอซิส – สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ สตาร์วอร์
  • ทะเลเกลือ – ซาฮาร่า – ทาทาอุย – เชนินี่
  • คซาร์ อูเลด โซล์ทาเน่ – แมทมาท่า – สแฟกซ์
  • เอล เจม – ซูส – ฮัมมาเม็ต – นาเบิล – ตูนิส
  • ไคโร – รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมแสงสีที่พีระมิด

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

 22.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์ แอร์ แถว Q ประตู 8

DAY 2

ไคโร – ตูนิส – ไครูอาน

 00.50 น.   เดินทางสู่ ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961

 06.05 น.   เดินทางถึง ไคโร เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

 08.15 น.   เดินทางสู่ ตูนิส โดยเที่ยวบินที่ MS 843

 10.35 น.   เดินทางถึง ตูนิส ประเทศตูนีเซีย นำท่านชม เมืองเก่าตูนิส

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู เมืองไครูอาน (Kairouan) หรือคารวาน (Karwan) ในภาษาเปอรเซียเปนอดีตเมืองหลวงของแม็กหเร็บ (Maghreb) เปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามที่ไดรับการประกาศเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก ได้รับสมญานามว่า City of 50 Moaque

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kasbah (5*) หรือเทียบเท่า 

DAY 3

ไครูอาน – สบิทลา – กาฟซา – โทเชอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          ชม สุเหร่าใหญ่ (The Great Mosque) หรือ สุเหร่าซิดี อักบาร์  ซึ่งตั้งตามชื่อผู้สร้าง เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งดรมัน ฟินิกสื และอารบิก เป้นสุเหร่าที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของทวีปแอฟริกา

          ชม สุเหร่าซิกี ซาฮาบ หรือเปนที่รูจักกันทั่วไปวาเปนมัสยิดของชางตัดผม (Mosque of the Barber)     เปนเสมือนอนุสรณสถานของศตวรรษที่ 17 หลุมฝงศพ โดม และอาคาร สรางขึ้นโดยบียมูราดิด ฮัมมูดา ปาชา (บียคือชื่อตําแหนงเจาผูครองนคร Muradid Hammuda Pasha Bey)

          นำท่านเดินทางสู่ สบีทลา เมืองโรมันโบราณ และเมืองอารยธรรมเก่าแก่ของฟินิกที่มีบรรดาวากปรักของสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 7

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   ชม เมืองโรมันโบราณ เดิมเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนในสมัยไบเวนไทน์ หลังจากนั้นก้ล่มสลายลงเพราะการบุดรุกของชาวอาหรับ  ชม ชมซากปรักที่ยังคงหลงเหลือให้เห้น ไม่ว่าจะเป็นซุ้มกำแพงประตู ป้อมปราการ โรงละคร ซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีต

          เดินทางสู่ กาฟซา (Gafsa) เมืองร่วมสมัย เป็นศูนย์กลางของเขตอุตสาหกรรมฟอสเฟสดะเจริด อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ โทเซอร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Ksar Rouge (4*) หรือเทียบเท่า 

DAY 4

โทเชอร์ – โอเอซิส – สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ สตาร์วอร์ – โทเชอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านนั่งรถ 4WD สู่ โอเอซิส 3 แห่งที่สวยงาม ชม โอเอซิสเชบิกา เป็นที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแห่งดวงอาทิตย์ ชม โอเอซิสทาร์เมอร์ซา โอเอซิสภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในตูนีเซีย ชม โอเอซิสไมเดส เป็นแนวผาหินสีชมพูรูปทรงสวยงามยาวถึง 3 กิโลเมตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย    นำท่านนั่งรถ 4WD สู่ ทะเลทราย เพื่อชม ฉากที่ถ่ายทำภาพยนตร์สตาร์ วอร์ เป็นสถานที่เกิดของ “ลุค สกายวอคเคอร์” และชมพระอาทิตย์ตก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ksar Rouge (4*) หรือเทียบเท่า  (เตรียมกระเป๋า Overnight Bag สำหรับ 1 คืน)

DAY 5

โทเชอร์ – ทะเลเกลือ – ซาฮาร่า – ทาทาอุย

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ ดูซ นั่ง 4WD สู่ทะเลทรายซาฮาร่า ระหว่างทางชม ทะเลทรายเกลือ Chott El Jerid

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   อิสระเดินเล่นถ่ายรูปทะเลทรายซาฮาร่า (ไม่รวมค่าขี่อูฐประมาณ 15 USD/ท่าน ติดต่อหัวหน้าทัวร์)

          เดินทางสู่ เบอร์ โซลตาเน่ บ่อน้ำกลางทะเลทรายที่มีหลังคาโดม และกังหันลม ท่ามกลางความเวิ้งว้างของเนินทราย /เดินทางสู่ ทาทาอุย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sangho หรือเทียบเท่า 

DAY 6

ทาทาอุย – เชนินี่ – คซาร์ อูเลด โซล์ทาเน่ – แมทมาท่า – สแฟกซ์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          เดินทางสู่ เชนินี่ (Chenini) หมู่บ้านชาวเบอร์เบอร์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ชม คซาร์ อูเลด โซล์ทาเน่ ป้อมปราการโบราณ  อดีตเคยเป็นป้อมปราการและยุ้งฉางในการเก็บพืชผลทางการเกษตรของชาวเบอร์เบอร์ เดินทางสู่ แมทมาท่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ชม บ้านหลุมโทรโกลไดท์ พร้อมถ่ายรูปกับ โรงแรม Sidi Driss ซึ่งถูกใช้เป็นฉากที่ถ่ายทำภาพยนตร์ สตาร์

เดินทางสู่ สแฟกซ์ (Sfax) เมืองชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน นำท่านชม เมืองเก่าเมดิน่า และตลาดปลา

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Les Oliviers Palace (5*) หรือเทียบเท่า 

DAY 7

สแฟกซ์ – เอล เจม – ซูส – ฮัมมาเม็ต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          นำท่านเดินทางสู่ เอล เจม (El Jem) เมืองโรมันในอดีต ชม โคลอสเซี่ยม Amphitheatre มีขนาดใหญ่พอๆกับโคลอสเซี่ยมที่กรุงโรม และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดย ยูเนสโก้ ในปี ค.ศ.1979

          เดินทางสู่ ซูส (Sousse) เรียกขานกันว่าเป็น อัญมณีแห่งซาเอล ที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยไร่มะกอก แวะถ่ายรูปจากด้านนอก ป้อมปราการ และเดินเล่นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองบริเวณป้อมปราการ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   แวะถ่ายรูป พอร์ต เอล กานตาวี มารีน่าหรูหราที่เต็มไปด้วยเรือใบและเรือยอร์ช

เดินทางสู่ ฮัมมาเมต (Hammamet) รีสอร์ทตากอากาศ มีหาดทรายที่ละเอียด ทะเลสีสวยตัดกับเรือประมงสีสดใส อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Mouradi (5*) หรือเทียบเท่า 

DAY 8

ฮัมมาเม็ต – นาเบิล – ตูนิส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

          ชม ป้อมปราการ เก่าแก่ของเมืองซึ่งในอดีตใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู นำท่านเดินเท้าสู่ จัตุรัสเมดิน่า ถ่ายรูปคู่กับ นางเงือกรูปหล่อสัมฤทธิ์ในสไตน์ตูนิเซีย เดินชมร้านค้า ร้านกาแฟ เผิงขายสินค้าพื้นเมือง ของฝาก และของที่ระลึกอีกมากมาย

          เดินทางสู่ นาเบิล (Nabeul) ชม จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมือง ร้านเครื่องปั้นดินเผาสไตล์ตูนิเซีย และร้านค้าพืชพันธ์ทางการเกษตร ท่านสามารถเลือกซื้ออินทผาลัมของตูนีเซีย ที่มัอยู่นับร้อยสายพันธ์ได้ที่นี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 บ่าย   เดินทางสู่ คาร์เธจ เมืองแห่งโบราณสถานแห่งยุคกรีกโบราณ สร้าขึ้นโดยชาวฟินิเซีย ชมซากปรักหักพัง และผ่านชม โรงละครโบราณ ที่ปัจจุบันยังใช้จัดแสดงในงานเทศกาลฤดูร้อนของเมืองคาร์เธจ และชม ห้องอาบน้ำร้อนแอนโตนิน / ชม ซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) หมู่บ้านชาวมัวร์ จาหหน้าผาท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัสน์ของอ่าวตูนิส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 เข้าสู่ที่พัก โรงแรม El Mouradi (5*) หรือเทียบเท่า 

DAY 9

ตูนิส – ไคโร – รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมแสงสีที่พีระมิด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  / นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 11.35 น.   ออกเดินทางสู่ ไคโร โดยเที่ยวบิน MS844

 15.40 น.   เดินทางถึง ไคโร นำท่านถ่ายรูปกับ มหาพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ และ สฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสาน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / พร้อมชมวิวแสงสีที่พีระมิด แบบพาโนรามา

เดินทางสู่ สนามบิน

 22.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960

DAY 10

กรุงเทพฯ

 12.35 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

79,900 บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

 

20 – 29 ก.ย.61

18 – 27 ต.ค.61

15 – 24 พ.ย.61

06 – 15 ธ.ค.61

27 ธ.ค. – 05 ม.ค.

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088