อันซีน ยูเครน 8 วัน 6 คืน

(1) :   กรุงเทพฯ – เคียฟ

(2) :   เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – ทานดินเนอร์พร้อมชมการแสดงดนตรี

(3) :   เคียฟ – ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – บินภายในสู่เชอร์นิฟท์ซี

(4):    เชอร์นิฟท์ซี – ปราสาทเชอร์นิคาร์มีเน็ต – เชอร์นิฟท์ซี

(5):    เชอร์นิฟท์ซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เชอร์นิฟท์ซี – ลวิฟ

(6):    ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส์ – มหาวิหารเซนต์ยูรา – จัตุรัสไรน็อค – ลวิฟ

(7):    ลวิฟ – เคียฟ – กรุงเทพฯ

(8):    กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – เคียฟ

08.00 น.    พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (PS) ประตู 8 แถว R เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก โปรดสังเกตป้ายบีไลน์ทัวร์

11.25 น     ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟ (Kyiv) โดยเที่ยวบินที่ PS 272

18.30 น.     เดินทางถึงสนามบิน Borispol International Airport กรุงเคียฟ ประเทศยูเครนหลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม President Hotel Kyiv หรือเทียบเท่า

DAY 2

เคียฟ – ถนนเครเชียติก – โบสถ์เซนต์ไมเคิล – ทานดินเนอร์พร้อมชมการแสดงดนตรี

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความงามของ กรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 482 โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของผังเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งของ แม่น้ำดนีปเปอร์ Dipro ทําให้มองเห็นทัศนียภาพสวยงาม 360 องศานําท่านเดินชมย่านใจกลางเมือง ถนนเครเชียติก(Khreshatyk Street) ถนนสายหลักของเมือง จุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟและเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สําคัญ ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จะมีการปิดการจราจรในบริเวณนี้ เพื่อเปิดเป็นถนนคนเดินและที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ

ผ่านชมโอเปร่าเฮาส์ (Opera House) โรงละครเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในยูเครนตกแต่งในสไตล์บาร็อก อิตาเลียนสไตล์ ห้องโถงแบบเกือกม้าที่แม้เสียงกระซิบจากเวทีก็สามารถได้ยินไปทั่วทั้งบริเวณปัจจุบันมีตารางการแสดงดนตรีโอเปร่า บัลเล่ต์ ทุกวัน

ผ่านชมอนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (Golden Gate Monument) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน

ผ่านชมโบสถ์โซเฟีย (Sophia Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยาโรสลาฟ

ผ่านชมโบสถ์เซนต์ไมเคิล หรือ โดมทองคําเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ Sviatopolk II Lziaslavich ที่ปกครองดินแดน Kievan Rus

ผ่านชมโบสถ์เซนต์แอนดริวที่เก่าแก่สวยงาม ก่อสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนราสเตรลี่ ตัวโบสถ์ทําเป็นรูปโดม ศิลปะแบบบารอก รายล้อมด้วยหอคอยสูงสี่ด้าน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นําท่านเดินทางสู่ ย่านถนนคนเดิน Andryivsky Uzviz  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านการค้าที่เก่าแก่ใจกลางเมืองในยุคกลาง ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกจากยูเครน จําพวกไม้แกะสลัก, ผ้าคลุมไหล่ปักด้วยมือ, ผ้าพันคอ, ตุ๊กตาแม่ลูกดก, ไข่ฟาแยร์เชและอื่นๆ อิสระช้อปปิ้งในห้างซุม (Tsum Mall)

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  สัมผัสรสชาติของไวน์และวอดก้าของยูเครน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม

เข้าสู่ที่พัก       โรงแรม President , Kyiv หรือเทียบเท่า

DAY 3

เคียฟ – ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – บินภายในเชอร์นิฟท์ซี

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Monastery of The Cave / Pecherska Lavra) 1 ใน 7สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครนอารามแห่งหมู่ถ้ำตั้งอยู่บนเชิงเขาที่มีถ้ำรอบๆภูเขา เนื้อที่กว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผู้ต้องการความสงบ เลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ (Berestov) เป็นอารามระดับสูงสําหรับนักบวชของนิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ ทําให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ํามากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออกจุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 11 ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชายสเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตั้งมอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย       นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจําการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟ ซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ เพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ ชมแบล็กทิวลิปเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ลําเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงครามอิสระช้อปปิ้งที่ห้าง Ocean Plaza Mallเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรุงเคียฟที่มีร้านค้ากว่า 400 ร้านอาทิ Adidas, Timberland, Clarks, Levi’s, Deisel, Superdry, Crocs, New Balance, Nike, Michael Kors เป็นต้น

17.30 น.         รับประทานอาหารค้ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

18.30 น.        เดินทางสู่สนามบิน

20.35 น       ออกเดินทางสู่ เมืองเชอร์นิฟท์ซี่ โดยเที่ยวบิน PS 41

21.40 น.        เดินทางถึง เมืองเชอร์นิฟท์ซี่ (Chernivtsi) เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 600 ปี อดีตหัวเมืองของจังหวัดบูโควีน่า ศูนย์กลางของชีวิตดนตรีของเมืองที่นี่ในปี 1876 –1877 เมืองศูนย์รวมดารานับร้อยในยุคโซเวียตเก่าและยุคปัจจุบัน เมืองที่มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่สวยงามและเก่าแก่จนได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ชุมชนเก่าของชาวอาร์มาเนีย ซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน

เข้าสู่ที่พัก           โรงแรม หรือเทียบเท่า

DAY 4

เชอร์นิฟท์ซี – ป้อมปราการโคทิน - ป้อมปราการคาเมียเน็ตส์ – เชอร์นิฟท์ซี

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการโคทิน (Khotyn Fortress) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําDniester สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1325 โดยเจ้าชายวลาดิเมียร์ สเวียโตสลาวิช (Kievan Rus’) และในปี 2000 ป้อมฯแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกศิลปสถาปัตยกรรมยูเครนแห่งชาติและเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน

นําท่านชม ป้อมปราการคาเมียเนตส์ (Kamenets Old Fortress Castle) ตั้งอยู่ที่เมืองคาเมียเนตส์ (Kamenets)ป้อมปราการอันโด่งดังนี้ สร้างขึ้นในราวต้นศตวรรษที่ 14 สมัยอาณาจักรออตโตมัน เพื่อเป็นปราการป้องกันการรุกรานจากชาวตุรกี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองและยังเป็นสถานที่สําคัญของยูเครนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย         นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเชอร์นิฟท์ซี (Chernivtsi)

ค่ํา            รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม หรือเทียบเท่า

DAY 5

เชอร์นิฟท์ซี – มหาวิทยาลัยแห่งชาติ เชอร์นิฟท์ซี – ลวิฟ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินชม เมืองเชอร์นิฟท์ซี่ เมืองเก่าแก่ที่สุดในยูเครน ชมจัตุรัสกลางเมืองที่มีศาลากลางสไตล์นีโอคลาสสิคสีน้ําเงิน ในช่วงศตวรรษที่ 17 มีการสร้างหอคอยให้เป็นศูนย์กลางของชีวิตคนดนตรี มีการจัดแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ๆจัตุรัสตุรกี โรงละครและมหาวิหารชมอดีตอาคารเทศบาลเมืองปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยชมย่านที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวยิว อาร์เมเนียและเยอรมันนําท่านชม มหาวิทยาลัยแห่งเชอร์นิฟท์ซี ๖ที่งดงามยิ่งจนได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 7 มรดกโลกในยูเครน ชมความงามและอลังการของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้ ซึ่งในอดีตเคยเป็นมหาวิทยาลัยของพระมหากษัตริย์ออสโตร -ฮังการี พระราชวงศ์และชนชั้นสูงเท่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1775 โดยราชวงศ์ฮับส์บูร์กที่เปิดสอนหลักสูตรการเมืองการปกครอง การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยการเรียนการสอนเป็นภาษาเยอรมัน ปัจจุบันเปิดสอนให้คนทั่วไป แต่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและสําคัญ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นําท่านเดินทางสู่ เมืองลวิฟ (Lviv) เมืองที่ยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดของโลกในปี 1998

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า

DAY 6

ลวิฟ – โอเปร่าเฮ้าส์ – มหาวิหารเซนต์ยูรา – จัตุรัสไรน็อค – ลวิฟ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม เมืองลวิฟ (Little Vienna)  เป็นเมืองที่อยู่ในชัยภูมิที่สําคัญของการควบคุมเส้นทางเทือกเขาคาร์เธียนลวีฟจึงกล่าวได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ความหลากหลายแห่งศิลปวัฒนธรรมและภาษาในด้านสถาปัตยกรรมอย่างอาคารเรเนส์ซองค์อินคาเลียนในศตวรรษที่ 16 ตั้งเคียงคู่กับโบสถ์แบบโกธิคกับโรงแรมร็อคโคโค

นําท่านผ่านชม โอเปร่าเฮาส์ (Opera House) มหาวิหารเซนต์ยูรา (St. Yura Cathedral) มหาวิทยาลัยแห่งเมืองลวิฟ (Lviv University) พระราชวัง Pototskikn

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นําท่านชม จัตุรัสไรน็อค (Rynok Square) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนําของลวีฟ ศูนย์กลางของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชมจัตุรัสมาร์เก็ต (Market Square) ที่มีศาลาว่าการเมือง ลวีฟ รอบๆอาคาคคฤหาสน์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนา

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Lviv Premier Dnister (4*) หรือเทียบเท่า

DAY 7

ลวิฟ – บินภายในสู่ เคียฟ - กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม  พิพิธภัณฑ์เปิด Shevshenkovskiy Guy ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองลวีฟ เป็นสถานที่ใช้พักผ่อนหย่อนใจภายในพิพิธภัณฑ์เปิดแห่งนี้แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้านจากแคว้นต่างๆ

แวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเซนต์เอลิซาเบทา (St. Elezabeta Cathedral)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.45 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเคียฟโดยเที่ยวบิน PS 036

17.55 น.        เดินทางถึง กรุงเคียฟ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

19.25 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบิน PS 271

DAY 8

กรุงเทพฯ

09.45 น.             เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

75,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันที่เดินทาง

07 – 14 ก.พ. 63

13 – 20 มี.ค. 63

10 – 17 เม.ย. 63

01 – 08 พ.ค. 63

12 – 19 มิ.ย. 63

24 – 31 ก.ค. 63

07 – 14 ส.ค. 63

18 – 25 ก.ย. 63

23 – 30 ต.ค. 63

13 – 20 พ.ย. 63

04 – 11 ธ.ค. 63

29 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088