น้ำตกวิคตอเรีย 6 วัน

(1)  : กรุงเทพฯ – ไนโรบี

(2) : ไนโรบี – ลิฟวิงสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย

(3) : ลิฟวิงสโตน – บอทสวานา – ล่องเรือชมสัตว์ตามลำน้ำโชเบ

(4) : บอทสวานา – ซิมบับเว – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งซิมบับเว

(5) : ซิมบับเว – เดินเล่นกับสิงโต – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – ไนโรบี

(6) : ไนโรบี– กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ไนโรบี

22.00. น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน เคนย่าแอร์เวย์

DAY 2

ไนโรบี – ลิฟวิงสโตน (แซมเบีย) – น้ำตกวิคตอเรียฝั่งแซมเบีย

01.15 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินไนโรบี โดยเที่ยวบิน KQ 887

06.05 น.        เดินทางถึง สนามบินไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.20 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินลิฟวิงสโตน โดยเที่ยวบิน KQ 782

09.35 น.        เดินทางถึง ลิฟวิงสโตน (Livingstone) ประเทศแซมเบีย

ชม พิพิธภัณฑ์ลิฟวิงสโตน (Livingstone Museum) ชมเรื่องราวประวัติศาตร์ของเมืองลิฟวิ่งสโตนและการค้นพบน้ำตกวิคตอเรียอันยื่งใหญ่ จากนั้น สำรวจแหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่ Elephant Walk

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ocean Basket

บ่าย               เช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรม Royal Livingstone หรือ Avani Hotel หรือเทียบเท่า

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งแซมเบีย (Victoria Falls) เพื่อชมน้ำตกที่สำคัญและสวยงามอีก 2 แห่งซึ่งอยู่ฝั่งแซมเบีย คือ น้ำตก Armchair Falls ซึ่งเป็นจุดที่น้ำตกมีความสูงเป็นอันดับสอง รองจาก Rainbow Falls สูงถึง 101 เมตร อีกแห่งหนึ่งคือ น้ำตก Eastern Cataract ซึ่งสวยงามไม่แพ้จุดอื่นๆ เช่นเดียวกัน การเดินชมน้ำตกจะต้องเปียกจากละอองน้ำ และฝนที่อาจตกได้ตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นควรเตรียมเสื้อกันฝนที่มีฮู้ด ร่ม ติดตัวไปด้วย และอย่าลืมถุงหรือกระเป๋ากันน้ำสำหรับกล้องต่างๆ ไปด้วย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Royal Livingstone/Avani Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 3

ลิฟวิงสโตน – บอทสวานา – ล่องเรือชมสัตว์ตามลำน้ำโชเบ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางข้ามพรมแดนสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบ ประเทศบอทสวานา (Chobe National Park)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย              ล่องเรือชมสัตว์ตามลำน้ำโชเบ เพื่อดูสัตว์ที่มาดื่มน้ำหรืออยู่ในลำน้ำและริมน้ำโชเบ เช่น ฮิปโป จระเข้ ช้าง รวมทั้งนกกินปลาต่างๆ อุทยานโชเบ มีพื้นที่ 11,700 ตารางกิโลเมตร อยู่ติดกับแม่น้ำ โชเบ ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างบอทสวานากับนามิเบีย

และพิเศษ ท่านจะได้ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม จากบนเรืออีกด้วย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม โมวาน่า ซาฟารี ลอดจ์ หรือเทียบเท่า

DAY 4

บอทสวานา – ซิมบับเว – น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว

05.30          ออกชมสัตว์ในช่วงเช้าตรู่ ให้ท่านสัมผัสทั้งบรรยากาศ และพฤติกรรมของสัตว์ บางชนิดที่ออกหากินในตอนเช้าตรู่ หรือสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันสดชื่น แจ่มใสในยามเช้า

08.30          เดินทางกลับสู่ โรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศซิมบับเว (Zimbabwe)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร The Lookout Café

บ่าย             ชม น้ำตกวิคตอเรีย ฝั่งซิมบับเว น้ำตกนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย โดยมีแม่น้ำแซมเบซีเป็นต้นกำเนิด น้ำตกที่ยิ่งใหญ่นี้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจ ชาวสก็อต ดอกเตอร์เดวิด ลิฟวิ่งสโตน เมื่อปี ค.ศ.1855 เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง ณ จุดสูงสุดถึง 108 เมตร ตัวน้ำตกมีความกว้างถึง 1.7 กิโลเมตร ในฤดูน้ำหลากซึ่งตรงกับช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน จะมีปริมาณน้ำตกจากหน้าผา ถึงนาทีละกว่า 100 ล้านแกลลอน ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก

จุดชมน้ำตกที่มีชื่อ 4 จุดที่ไม่ควรพลาดคือ 1. Devil’s Cataract 2. Main Falls 3. Horse Shoe Falls  4. Rainbow Falls ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามและยิ่งใหญ่ของน้ำตกนี้อย่างใกล้ชิด

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Victoria Falls หรือเทียบเท่า

DAY 5

ซิมบับเว – เดินเล่นกับสิงโต – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – ไนโรบี

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ เดินเล่นกับสิงโตแบบใกล้ชิด (Walk with Lion) สัมผัสประสบการณ์คร้ังหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสสิงโต ซึ่งท่านสามารถเก็บภาพและประสบการณ์การเดินเล่นกับสิงโตได้อย่างเต็มที่ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย หรือหากท่านต้องการพักผ่อน ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธอาศัยภายในโรงแรม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เพลิดเพลินกับการ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls)

15.00 น.       เดินทางสู่ สนามบินซิมบับเว

18.05 น.       ออกเดินทางสู่ ไนโรบี โดยเที่ยวบินที่ KQ 793

22.10 น.       เดินทางถึง ไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

23.59 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KQ 886

DAY 6

ไนโรบี – กรุงเทพฯ

13.50 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

99,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

05 – 10 ธ.ค. 61

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088