บัลแกเรีย – โรมาเนีย 10 วัน

(1)   :      กรุงเทพฯ – โดฮา

(2)   :     โดฮา – โซเฟีย – รีล่า – อารามรีล่า – โซเฟีย (บัลแกเรีย)

(3)   :     โซเฟีย – มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)

(4)   :     พลอฟดิฟ  คาร์โลโว – เทศกาลดอกกุหลาบ – กาโบรโว – เวลีโค ทาร์โนโว (บัลแกเรีย)

(5)   :      เวลีโค ทาร์โนโว – ปราสาทซาร์เรเวต – รูเซ – ริมนิคูวัลเจีย (โรมาเนีย)

(6)   :      ริมนิคูวัลเจีย -เคอร์ที เดอ อาร์เกส–คาลิมาเนสติ-ซีบิว (โรมาเนีย)

(7)   :      ซีบิว – บราน –บราซอฟ (โรมาเนีย)

(8)   :      บราซอฟ – ซินายา – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)

(9)   :     บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภา – ประตูชัยโรมาเนีย – สนามบินบูคาเรสต์

(10) :     โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

23.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์แถว P/Q ประตู 8

DAY 2

โดฮา – โซเฟีย – รีล่า – อารามรีล่า – โซเฟีย

02.10 น.     ออกเดินทางสู่ โดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR 837

05.30น.      เดินทางถึง โดฮาเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.00น.      ออกเดินทางสู่ เมืองโซเฟียโดยเที่ยวบินที่ QR 227

12.00น.       เดินทางถึง เมืองโซเฟีย (Sofia) เมืองหลวงของบัลแกเรียตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุค ต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทําลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว

13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย       เดินทางสู่ เมืองรีล่า (Rila) ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เป็นภูเขาสูงที่สุดบัลแกเรียและเทือกเขาบอลข่าน โดยมียอดเขาชื่อ มาซูล่า (Masula) สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2,925 เมตร

ชม  ความสวยงามของ อารามรีล่า (Rila Monastery) ซึ่งเป็นอารามของศาสนาคริสต์นิกาออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้เข้าชมมากที่สุดของบัลแกเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามของภูเขารีล่าซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ําริลสก้าและแม่น้ําดรุสย่าวิทซ่าที่อยู่เบื้องล่างได้และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ในปีค.ศ. 1983 อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยนักบุญจอห์นแห่งรีล่า(ST.John of Rila) อารามรีล่าถือเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบัลกาเรียและเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลกสัญญาลักษณ์รูปเคารพที่อารามแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทาด้วยทองคําเพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติและวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจํานวนมาก/เดินทางสู่เมืองโซเฟีย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Ramada Sofia4*

DAY 3

โซเฟีย –มหา วิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พลอฟดิฟ–โรงละครโรมัน - โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (AlexanderNevskyCathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลก ก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตาแวะบันทึกภาพ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย (The Sofia Synagogue) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรม ที่อยู่ใกล้กับตลาดกลาง โดยโบสถ์แห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Moorish Revival ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ Friedrich Grünanger

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย        เดินทางสู่ เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน บัลแกเรีย รองจาก โซเฟีย (Sofia) มีจํานวนประชากร 378,107คน ที่นี่เป็นศูนย์การปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟในตอนใต้ของบัลแกเรีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด สถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านความเก่าแก่และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับพันปี เมืองตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ บนฝั่งแม่น้ํามารีตซา ทางเหนือของทิวเขารอโดพี เมืองนี้เคยตกเป็นของมาซิโดเนียสมัยกษัตริย์ฟิลิปที่ 2เมื่อ 341ปีก่อนคริสต์ศักราช ผนวกเข้ากับโรมใน ค.ศ. 46ในสมัยกลางเปลี่ยนผู้ปกครองหลายครั้ง พวกเติร์กเข้ายึดครองในปี ค.ศ. 1364จนตกเป็นของบัลแกเรียในปี ค.ศ. 1885

เข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre) สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2ซึ่งยังใช้เป็นที่แสดงโอเปร่าในบางเทศกาลอีกด้วย

เข้าชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนติล (Konstantin Church) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกําแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Holiday Inn Plovdiv4*

DAY 5

เวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซาร์เรเวต – รูเซ – ริมนิคูวัลเจีย

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม ปราสาทซาร์เรเวต(TsarevetsCastle) อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งบัลแกเรีย ซึ่งภายในมีอาคาร และป้อมปราการรายอยู่รายล้อมเดินทางสู่ เมืองรูเซ(Ruse) ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ําดานูบ ปัจจุบันเมืองรูเซได้กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน และทางวัฒนธรรมที่สําคัญ และยังเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ห้าในบัลแกเรียอีกด้วยเมืองรูเซเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "ลิตเติ้ลเวียนนา" (Little Vienna) เป็นที่รู้จักกันมากในช่วงศตวรรษที่ 19 -20 โดยเฉพาะความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-บาโรก และนีโอ-โรโคโค (Neo-Baroque and Neo-Rococo)และยังเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจํานวนมากในทุกๆปี

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย       นําท่านแวะถ่ายรูปอนุสาวรีย์เสรีภาพ (Monument of Liberty) อนุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยประติมากรอิตาเลียน Arnoldo Zocchi ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองรูเซ/ ผ่านชมโรงละครโดโฮด์โนชเดนี(Dohodno Zdanie)หรือ โรงละครซาวา โอ็กนยานอฟ (Theater Sava Ognianov) เป็นคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองรูเซ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1898-1902 เพื่อรองรับการแสดงละครในท้องถิ่น ปัจจุบันโรงละครโดโฮด์โน ซเดนีเป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองรูเซอีกด้วย

นําท่านชม จตุรัสย่านใจกลางเมืองเก่า (Old City Centre) ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าอาคารที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองรูเซ ชื่นชมในความงดงามของเหล่าอาคารมีการตกแต่งด้วยสไตล์บาร็อค และไม่พลาดแวะไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรูเซ (Rousse Regional Historical Museum) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1904

นําท่านเดินทางสู่ ริมนิคูวัลเจีย (Ramnicu Valcea)

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก           โรงแรม Ramada by Wyndham Ramnicu Valcea4*

DAY 6

ริมนิคูวัลเจีย - เคอร์ที เดอ อาร์เกส - มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส – คาลิมาเนสติ – วิหารโคเชีย – ซีบิว - โบสถ์ซีบิว

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (CurteaDeArges) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย

นําท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (CurteaDeArgesMonastery) ที่สวยงามที่สุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เข้าไว้และที่โดดเด่นคือยอดโดมสูงบนหอคอยทรงกระบอกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็นสุสานหลวงของกษัตริย์แห่งโรมาเนียและภรรยา

เดินทางสู่ เมืองคาลิมาเนสติ (Calimanesti) นําท่านชม วิหารโคเชีย (Cozia Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1386 ภายในวิหารมีภาพเขียนพระเยซูและนักบุญในคริสต์ศาสนามากมาย ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังคงใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์และศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย       เดินทางสู่ เมืองซีบิว (Sibiu) เมืองที่ร่ํารวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย อยู่ระหว่างเทือกเขาทรานซิลวาเนียไปและโอล์ต แวเลย์

นําท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ เมื่อ ปี 2004 และในปี ค.ศ.2007 เมืองซีบิวได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรป และเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา แวะถ่ายรูปบริเวณภายนอก โบสถ์ซีบิว (Sibiu Evangelical Cathedral)โบสถ์เก่าแก่กลางเมืองที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1320 จนแล้วเสร็จในปี 1520 เป็นสถาปัตยกรรมโคธิคตามแบบของเยอรมันผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของโรมาเนีย ตัวโบสถ์มียอดแหลม 5 ยอด ยอดที่สูงสุดวัดได้ คือ 74 เมตร ในอดีตเคยเป็นที่กักขังและฝังศพบุตรชายของเจ้าชายวลาด เทเปส (ท่านแดร็กคูล่า)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Hilton Sibiu 5*

DAY 7

ซีบิว -บราน – ปราสาทแดร็กคิวล่า – บราซอฟ–โบสถ์ดํา–พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมาเนีย

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบราน (Bran) คืออีกเมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งใน มณฑลบราโชฟ (Brasov County) ของประเทศโรมาเนีย ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของตํานานผีดูดเลือดหรือความเชื่อที่ว่าเมืองแห่งนี้เป็นที่อยู่ของแวมไพร์ในอดีต

เข้าชม   ปราสาทบราน หรือ ปราสาทแดร็กคิวล่า (Bran Castle) อันลือลั่นโด่งดังไปทั่วโลก ปราสาทนี้ สร้างขึ้นในปี คศ.1212 เป็นปราสาทหินสีขาวสูงกว่า 200 ฟุต ตั้งอยู่บนภูเขาสูงชันใกล้เมือง Brasov ในอดีตใช้เป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก ส่วนที่ปราสาทแห่งนี้โด่งดังในฐานะปราสาทแดร็กคูล่านั้น ก็เป็นเพราะหนังสือ Dracula ของนักเขียนชาวไอริชที่ชื่อ Bram Stoker ที่ใช้ปราสาทบรานแห่งนี้เป็นฉากของนวนิยาย

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย      นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราซอฟ (Brasov) เป็นเมืองในโรมาเนียและศูนย์กลางการบริหารของBraşov County ตามการสํารวจสํามะโนประชากรล่าสุดของโรมาเนียBraşovมีประชากร 253,200 คนทําให้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ในโรมาเนีย เขตเมืองเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน 382,896 คน

เข้าชม โบสถ์ดํา (Black Church) ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1383 เป็นโบสถ์ที่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในโรมาเนีย สาเหตุที่เรียกว่าโบสถ์ดํา ก็เพราะว่าโบสถ์แห่งนี้ถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1689 ทําให้คราบดําจากเขม่าเกาะไปทั่วผนังโบสถ์จนกลายเป็นสีดํา ทางรัฐบาลประเทศโรมาเนียจึงทิ้งให้อยู่ในลักษณะนี้ เพื่อให้เป็นความแปลกและเป็นจุดเด่นของโบสถ์ แต่ภายหลังคราบเขม่าดําได้หลุดลอกไปตามกาลเวลาจนทําให้ปัจจุบันผนังของโบสถ์สีไม่ค่อยดําเหมือนในอดีต ภายในโบสถ์มีพรมหลากหลายสีที่ถักด้วยมือของชาวเติร์กแขวนอยู่รอบตัวระเบียง ซึ่งสามารถช่วยทําให้โบสถ์มีสีสันที่สดใสไม่ดูเงียบเหงาวังเวงและนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นนักบุญและพระแม่มารีอันสวยงามประดับไว้รอบบริเวณโบสถ์

เข้าชม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมาเนีย (Museum of Frist Romanian School)

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรมTeleferic Grand Hotel4*

DAY 8

บราซอฟ - ซินายา – ปราสาทเพเลส – ปราสาทเปลิชอร์ – บูคาเรสต์

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซินายา (Sinaia) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในมณฑลพราโฮวา (Prahova Country) โดยตัวเมืองนั้นตั้งลึกเข้าไปในเทือกเขาคาร์เพเธียน (Carpathian Mountains) เป็นเมืองรีสอร์ทที่ได้รับความนิยมเมืองหนึ่งของประเทศโรมาเนีย

นําท่านเข้าชม ปราสาทเพเลส (Peles Castle) ได้ชื่อว่า ปราสาทที่สวยที่สุดในโรมาเนีย ตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ เมืองซินายา ทางตอนเหนือของบูคาเรสต์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1873 โดยกษัตริย์คาโรลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งโรมาเนีย ปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี การก่อสร้างตัวปราสาทใช้ช่างฝีมือเอกจากหลายประเทศ ดังนั้นปราสาทแห่งนี้จึงเป็นการผสมผสานสุดยอดความงามของศิลปะจากหลายเชื้อชาติ ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม ว่ากันว่าภายในปราสาทมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวซายด์เสียอีก และปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่รวบรวมงานศิลปะสูงค่าจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส ปราสาทเพเรสพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกอันทันสมัยเช่น ลิฟท์ และ ยังมีการสร้างโรงไฟฟ้าสําหรับใช้ในปราสาทแห่งนี้อีกด้วย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่ายชม ปราสาทเปลิชอร์ (PelisorCastle) ส่วนหนึ่งของปราสาทเปเลซที่สร้างขึ้นตามรับสั่งของกษัตริย์คาโรลที่ 1 เพื่อเป็นที่ประทับของรัชทายาท ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1แห่งโรมาเนีย เดินทางสู่ เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนีย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป คือเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแดมโบวิตา (Dambovita) อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในโรมาเนีย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พร้อมชมการแสดงพื้เมือง)

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Pullman Bucharest World Trade Center Hotel 4*

DAY 9

อาคารรัฐสภา – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน – ประตูชัยโรมาเนีย – สนามบินบูคาเรสต์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม กรุงบูคาเรสต์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบวอลลาเซีย ติดเทือกเข้าคาร์เปเชียน และแม่น้ําดานูป บูคาเรสต์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันสวยงามล้อมรอบด้วยเทือกเขา และทะเลสาบจนได้สมญานามเป็นที่รู้จักกันทั่วยุโรปว่า ปารีสน้อย

เข้าชม อาคารรัฐสภา หรือ ทําเนียบประธานาธิบดี ของประเทศโรมาเนีย (Palace of Paliament) อาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามี ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา สถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งนี้เริ่มก่อสร้างใน ค.ศ. 1984โดยนิโคไล เซาเซสคู Nicolae Ceausescu ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติโรมาเนีย เพื่อเป็นที่ทําการรัฐบาลและรัฐสภา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมีขนาดใหญ่ 270×240เมตร มีความสูง 12ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง 3.3พันล้านยูโร ออกแบบโดยสถาปนิก 700คนและใช้เวลาสร้างนานกว่า 13ปี ภายในอาคารมีห้องมากถึง 2,000ห้อง ทั้งภายนอก และภายในอาคารตกแต่งอย่างหรูหรา พรมที่ใช้ปูพื้นในอาคารสั่งทอพิเศษอย่างงดงามมีขนาดใหญ่มากและมีน้าหนักถึง 50ตัน ห้องแกรนด์บอลลูมประดับโคมไฟโบฮีเมียอย่างอลังการ มีน้ําหนักถึง 5 ตัน และห้องรับรองสร้างจากหินอ่อนชั้นเลิศจาก ประเทศอิตาลี ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นรัฐสภา

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไทย

บ่าย      นําท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (VillageMuseum) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ตั้งอยู่ริมทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ HerastrauParkซึ่งมีสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างด้วยไม้ ดิน และหิน เรียงรายอยู่ริมทะเลสาบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ ถ่ายรูปคู่กับสถาปัตยกรรมเพื่อเป็นที่ระลึกได้จากนั้นแวะถ่ายรูปสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (RevolutionSquare), โอเปร่าเฮ้าส์ (OperaHouse), คลับทหารแห่งชาติ (NationalMilitaryAcademy)

ผ่านชม ประตูชัยโรมาเนีย (ArculDeTriumf) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนคิสเซเลฟ สร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนียนําท่านช้อปปิ้งRomania Glass Streetเป็นถนนที่มีร้านค้าขายเครื่องแก้วมากมาย ทั้งเครื่องแก้วที่ผลิตจากการเป่า, คริสตัล, เครื่องแก้วที่ได้จากการเจียรนัย ในรูปแบบหลากหลายทั้งสไตล์โมเดิลและสไตล์โบฮีเมียนที่มีชื่อเสียงแต่ละร้านมีสินค้าให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าตกแต่งบ้านหรือของฝากมากมาย

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.30    นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

DAY 10

โดฮา - กรุงเทพฯ

00.35 น.   ออกเดินทางสู่ โดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR 220

05.10 น.   เดินทางถึง โดฮาเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ QR 832

19.00 น.   เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

88,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

27 พ.ค. – 05 มิ.ย. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088