สวิสเซอร์แลนด์ 10 วัน

(1)  :   กรุงเทพฯ

(2)  :   กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่ 

(3)  :    โคโม่ทีราโน่ นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส เซ็นต์ มอริทซ์

(4)  :   เซ็นต์ มอริทซ์อันเดอร์แมท นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เซอร์แมท (พัก 1 คืน)

(5)  :   เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราทยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นเวเว่ย์ – โลซานน์

(6)  :   โลซานน์เจนีวาอินเทอร์ลาเก้น (พัก 2 คืน)

(7)  :   อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน อินเทอร์ลาเก้น

(8)  :   อินเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาชิลธอร์น – ลูเซิร์น

(9)  :   ลูเซิร์น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

(10):    กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ

21.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D ประตู 3

DAY 2

กรุงเทพฯ – มิลาน – ดูโอโม่ – โคโม่

00.40 น.       ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบิน TG 940

07.35 น.       เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

บันทึกภาพกับ ดูโอโม่ (Duomo) หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน  เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป “วิหารที่สร้างเลียนแบบเม่น” / อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง แกลเลอเลีย วิตตอริโอ เอมานูเอเล 2 (Gallerlia Vittorio Emanuele II) ท่านจะได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น LOUIS VUITTON, VERSACE, PRADA, TOD’S เป็นต้น

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) เมืองในแคว้นลอมบาร์เดีย ประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ (Como) ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มีเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Cruise หรือเทียบเท่า

DAY 3

โคโม่ – ทีราโน่ - นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - เซ็นต์ มอริทซ์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองทีราโน่ (Tirano) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            เดินทางสู่สถานีรถไฟทีราโน่ เพื่อนำท่าน นั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส (Bernina Express) รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งสร้างความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่เมืองเซ็นต์ มอริทซ์ (St. Moritz) เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศ ฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซ็นต์ มอริทซ์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Hotel Arte หรือเทียบเท่า

DAY 4

เซ็นต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) อีกเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่าน นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ เซอร์แมท (Zermatt)  เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Hotel Sonne Zermatt หรือเทียบเท่า

DAY 5

เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กราท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กราท (Gornergrat) โดยรถไฟที่ใช้กลไกเฟืองและโซ่แห่งแรกในสวิสเพื่อขึ้นไปที่โกเมอร์กราทจะใช้เวลาประมาณ 33 นาที ซึ่งเปิดตลอดปีบนยอดสูงถึง 3089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล หากคุณใช้บริการคุณจะมองเห็นยอดเขาแอลป์  29 ยอด และที่นี่คุณจะพบกับโรงแรมที่อยู่สูงที่สุดบนยอดเขาแอลป์ของสวิส เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป์ (Alps) ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี รูปทรงปิรามิดที่งดงามตั้งอยู่บนพื้นที่ Zermatt ในส่วนเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ และ Breuil-Cervinia ใน Val Tournanche ในส่วนเมืองของอิตาลี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เป็นเมืองแห่งหนึ่งในรัฐโว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา ใกล้กับเมืองโลซาน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล / แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้

เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองสําคัญทางด้านการศึกษาของสวิส ตามเส้นท่านจะได้เห็นบรรยากาศเมืองริมทะเลสาบที่คนสวิสเรียกพื้นที่แถวนี้ว่า สวิสริเวียร่า และเมืองนี้มีความสัมพันธ์กับไทยเรามากเนื่องจากเป็นเมืองที่สมเด็จย่าทรงประทับและศึกษาของสมเด็จพระพี่นาง ในหลวงรัชการที่ 8 และในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Starling Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 6

โลซานน์ – เจนีวา – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) นำท่านชมน้ำพุเจทโด (Jet d’ Eau) น้ำพุขนาดใหญ่ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางทะเลสาบเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ริมทะเลสาบเจนีวา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlakan) ตั้งอยู่ที่เหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร (1,870ฟุต) อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองมักถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบ และสวนผลไม้  อีกทั้งยังเป็นทางขึ้นยอดเขาที่จะทำให้คุณเห็นธารน้ำแข็งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hotel Bellevue หรือเทียบเท่า

DAY 7

อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – เลาเทอร์บรุนเนน – อินเทอร์ลาเก้น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่ มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือ ใบไม้ปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง นำท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ระหว่างการเดินทางรถไฟท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ จนเดินทางถึงยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆ คนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านนั่งรถไฟสู่สถานี เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต ฯลฯ เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Hotel Bellevue หรือเทียบเท่า

DAY 8

อินเทอร์ลาเก้น – เลาเทอร์บรุนเนน – ยอดเขาชิลธอร์น – ลูเซิร์น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          เดินทางสู่ เลาเทอร์บรุนเนน (lauterbrunnen) เพื่อขึ้นกระเช้าเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง JamesBond 007 ภาค On Her Majesty’s Secret Service เอกลักษณ์ของที่นี่คือ ร้านอาหาร Piz Gloria ภัตตาคาร 360 องศา และมีจุดจัดเป็นนิทรรศการของ James Bond 007 ให้นักท่องเที่ยวสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ด้านบนนี้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา ถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง / นำท่าน เดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (Kapellbrucke) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์” (Reuss) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Hotel Astoria Luzern หรือเทียบเท่า

DAY 9

ลูเซิร์น – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 ----------------------   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ----------------------

13.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 971

DAY 10

กรุงเทพฯ

05.30 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

119,900. - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

26 เม.ย. – 05 พ.ค. 63

29 พ.ค. – 07 มิ.ย. 63

26 ก.ค. – 04 ส.ค. 63

07 – 16 ส.ค. 63

18 – 27 ก.ย. 63

09 – 18 ต.ค. 63

20 – 29 พ.ย. 63

04 – 13 ธ.ค. 63

29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 64

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088