อิตาลี โดโลไมท์ 10 วัน 8 คืน

(1): กรุงเทพฯ   – มัสกัต  – มิลาน

(2): มิลาน เบอร์กาโม เซอร์มิโอเน่ ทะเลสาบการ์ดา

(3): ทะเลสาบการ์ดา โบลซาโน

(4): โบลซาโน บริเซน  –  Santa Maddalena วาล ดิ ฟุเน่ ออร์ติเซ่ โบลซาโน

(5): โบลซาโน หุบเขาบราเอียส ทะเลสาบมิซูริน่า คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

(6): คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เวโรนา      

(7): เวโรนา ปาร์มา ช้อปปิ้งในฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท ตูริน                           

(8): ตูริน จตุรัส คาสเตลโล ช้อปปิ้ง มิลาน

(9): มิลาน ดูโอโม่  ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ –  ช้อปปิ้ง – สนามบิน – มัสกัต

(10): มัสกัต กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – มัสกัต – มิลาน

06.00 น.        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9

09.10 น.         ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 818

12.00 น.         เดินทางถึงสนามบินมัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

14.40 น.         ออกเดินทางสู่ มิลาน โดยเที่ยวบินที่ WY 143

19.45 น.         เดินทางถึง มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Novotel Milan Malpensa Airport หรือเทียบเท่า

DAY 2

มิลาน –เบอร์กาโม – เซอร์มิโอเน่ – ทะเลสาบการ์ดา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 51 กม./ ใช้เวลา 1 ชม.) เบอร์กาโมเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมืองนี้มีใจกลางเมือง 2 แห่งตั้งแต่สมัยศตวรรษ 1 หรือ 49 ปีก่อนคริสต์ศักราช คือเมืองอัลต้า (เหนือ) “Citta Alta” และเมืองบาสซ่า (ใต้) “Bassa Citta” โดยทั้งสองเมืองเชื่อมต่อกันด้วยกระเช้าไฟฟ้าและเส้นทางเดินป่า เบอร์กาโมนั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์ (Lombardy) หนึ่งใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีเมืองหลวงคือ มิลาน เมืองเบอร์กาโมยังถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศของความเป็นเมืองยุคกลางที่มีเสน่ห์ รวมไปถึงประวัติศาสตร์แห่งเสียงเพลง

นำท่านเยี่ยมชม ย่านเมืองเก่า “Citta Alta” ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองแบบเวนิส ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17

ชมย่านจัตุรัสเก่า เปียสซ่า เว็คเคียร์ (Piazza Vecchia ,Old square) ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่แวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารที่แสดงออกถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซองส์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางสู่ เซอร์มิโอเน่ (Sirmione) (ระยะทาง 91 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.17 นาที) เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไป ในทะเลสาบการ์ด้า ซึ่งมีความยาวกว่า 55 กิโลเมตรเมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมือง ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ซากปรักหักพังของตึกและอาคารต่าง  ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน

เดินทางสู่ ทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) (ระยะทาง 55 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี ระหว่าง Brescia และ เวโรนา นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาในกลุ่ม Gruppo de Baldo ที่มีรูปร่างแบบฉบับของหุบเขา Moraine ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง ชื่อ Garda ทะเลสาบการ์ดาแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Poiano Garda Resort หรือเทียบเท่

DAY 3

ทะเลสาบการ์ดา – โบลซาโน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 147  กม. / ใช้เวลา 2 ชม. 11 นาที) เมืองโบราณ เชิงภูเขาแอลป์โด่งดังมาตั้งแต่ยุคโรมัน และรุ่งเรืองในยุคกลาง เป็นเมืองประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ (Mt. Dolomites) ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี งดงามด้วยจัตุรัส โบสถ์ วิหารหลายแห่ง เช่น วิหาร Duomo ,โบสถ์ Chiesa dei Domenican และ อนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมืองPiazza delle Erbe หรือจะเป็น ถนนคนเดิน Piazza Walther  ที่ซึ่งท่านสามารถช้อปปิ้งจุใจไปกับแฟชั่นต่างประเทศและสินค้าที่ระลึกท้องถิ่น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่า

DAY 4

โบลซาโน – บริเซน – Santa Maddalena – วาล ดิ ฟุเน่ – ออร์ติเซ่ – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี – โบลซาโน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองบริเซน (Brixen) (ระยะทาง 42  กม. / ใช้เวลา 45 นาที) นำท่านไปยังจุดชมวิวแสนสวยอีกจุดที่ Santa Maddalena ที่จะเห็นภาพของโบสถ์ St.Johann church กับฉากหลังที่เป็นแนวเขาสูง เป็นอีกจุดนึงที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางหมู่บ้านแถบ วาล ดิ ฟุเน่ (Val di Funes) นำท่านแวะถ่ายรูปกับยอดเขาแปลกตาอีกแห่งในโดโลไมท์ อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               เดินทางสู่เมือง ออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 41 นาที) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก เดินทางถึง เมืองออร์ติเซ่ อิสระให้ท่านพักผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาอัลเป ดิ ซิอูซี (Alpe Di Siusi) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาโดโล

ไมท์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนมากมาย มีความสูง 2,350 เมตรจาระดับน้ำทะเล เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้ว ท่านจะได้พบกับความงดงามอันประหลาด มหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่ง ใหญ่ของหุบเขาโตรกผา เทือกเขา ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชัน ซึ่งที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ. 2009 จุดเด่นคือ มี เส้นทางเดินลัดเลาะสู่จุดชมวิวต่างๆ ให้ท่านมีเวลาเก็บภาพสวยๆ อันประทับใจก่อน ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจ กับบรรยากาศสุดที่จะบรรยาย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมาสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ : การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย

เดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 41 กม. / ใช้เวลา 36 นาที) เมืองโบราณ เชิงภูเขาแอลป์โด่งดังมาตั้งแต่ยุคโรมัน และรุ่งเรืองในยุคกลาง เป็นเมืองประตูสู่เทือกเขาโดโลไมท์ (Mt. Dolomites) ตั้งอยู่ในหุบเขาซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Four Points Sheraton Bolzano Bozen หรือเทียบเท่า

DAY 5

โบลซาโน – หุบเขาบราเอียส – ทะเลสาบมิซูริน่า – คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ หุบเขาบราเอียส (Braies Valley) (ระยะทาง 97 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) แวะถ่ายรูปกับ ทะเลสาบบราเอียส (Braies Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่รายล้อมไปด้วยป่าสนแห่งเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 1,496 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เดินเล่นชมความงามของทะเลสาบโดยรอบ

เดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูริน่า (Misurina Lake) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 30 นาที)  ทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในหุบเชาแห่งแคว้นเวเน็ตโต้ (Veneto) ในอิตาลี นอกจากทะเลสาบที่สวยงามแล้วท่านยังจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่มีการวิจัยว่าอากาศบริเวณนี้มีค่าความบริสุทธิ์ที่สูงมากจนทำให้ถูกเลือกเป็นที่ตั้งศูนย์บำบัดโรคหอบหืดในเด็กแห่งเดียวในอิตาลีด้วย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                เดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina D’Ampezzo) (ระยะทาง 31 กม. / ใช้เวลา 30 นาที)  เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์ เป็นสถานที่ตากอากาศตลอดปีของชนชั้นสูง และบรรดาหนุ่มสาว ที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่นสกีเท่านั้น แต่ในหน้าร้อนมักนิยมท่องเที่ยวแบบ Hiking ปีนเขาชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hotel Ambra Cortina หรือเทียบเท่า

DAY 6

คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – เวโรนา

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) (ระยะทาง 265 กม. / ใช้เวลา 3 ชม.) เมืองดังจากนิยายรักอมตะที่มีเค้าเรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี้ โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์ของ วิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีชาวอังกฤษ ที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเดินผ่าน อารีนา Arena สนามกีฬาโรมันโบราณที่ยังคงความสมบูรณ์แบบไว้ไม่ด้อยไปกว่าโคลอสเซี่ยม ที่กรุงโรม

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย               นำท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของ เวโรนา สู่ บ้านจูเลียส ที่ท่านจะได้เห็นระเบียงที่โรมิโอปีนป่ายเข้าพบกับจูเลียส นางอันเป็นที่รัก และยังมีรูปปฏิมากรรมจูเลียสตั้งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหัวใจรักอันยิ่งใหญ่ของเธอ ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ  ชม จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนมที่มีให้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Crowne Plaza Verona Fiera หรือเทียบเท่า

DAY 7

เวโรนา – ปาร์มา – ช้อปปิ้งในฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท – ตูริน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.         เดินทางสู่ เมืองปาร์มา (Parma) (ระยะทาง 158 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 53 นาที) เมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งในประเทศอิตาลี และเมืองนี้ก็โด่งดังเรื่องอาหารติดอันดับต้นๆของอิตาลี ในถิ่นนี้ถือเป็นแหล่งผลิต ชีสพาเมซาน ที่ชาวอิตาเลี่ยนหลายคนนิยมทาน ถือเป็นชีสยอดนิยมชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตแฮม Parma Ham หลายชนิดอีกด้วย

10.00 น.         เดินทางถึง เมืองปาร์มา / ผ่านชม บริเวณจัตุรัสกลางเมืองปิอาซซ่า การิบัลดี (Piazza Garibaldi) ที่มีอนุสรณ์ของท่านนายพล จูเซปเป การิบัลดี (Giuseppe Garibaldi) ผู้ต่อสู้เพื่อรวมประเทศอิตาลีเข้าด้วยกัน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าลาน แวะถ่ายรูปกับ ชมโบสถ์ประจำเมืองปาร์มา (Duomo Di Parma)  ชมสถาปัตยกรรมภายในโบสถ์ที่มีภาพเขียนเฟรสโก้ (Fresco) บนผนังและลวดลายแกะสลักบนเพดานที่สวยงามมากมาย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู ปาร์ม่า แฮม)

บ่าย               นำท่านออกเดินทางไป ช้อปปิ้งในฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท  http://www.fidenzavillage.com/ อีกหนึ่งชิคเอ้าท์เลทที่มีแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษ

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในฟิเดนซ่า เอ้าท์เลท

เดินทางสู่ เมืองตูริน (Turin) หรือโตริโน่ (Torino) (ระยะทาง 62 กม. / ใช้เวลา 1 ชม.) อดีตเมืองหลวงเก่าแกของประเทศอิตาลี ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นปิเอดมอนต์ ซึ่งในอดีตเคยที่ประทับกษัตริย์แห่งแคว้นซาวอย (Savoy) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1574

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม  Novotel Turin หรือเทียบเท่า

DAY 8

ตูริน – จตุรัส คาสเตลโล – ช้อปปิ้ง – มิลาน

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ จตุรัส คาสเตลโล ศุนย์กลางของเมืองตูริน นำท่านเดินเล่นชมเมืองตูริน ถ่ายรูปกับ ดูโอโม่ หรือมหาวิหารประจำเมืองตูริน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย               จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่เมืองตูรินตามอัธยาศัย        

เดินทางสู่ กรุงมิลาน (ระยะทาง 84 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 47 นาที) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Doubletree by Hilton Milan หรือเทียบเท่า

DAY 9

มิลาน – ดูโอโม่ – ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่– ช้อปปิ้ง – สนามบิน – มัสกัต

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ป้อมปราการ (Sforza Castle) แห่งมิลานที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 โดยฟรานเซสโก้ สฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลานต่อมาได้มีการบูรณะเพิ่มเติมในช่วง ศตวรรษที่ 16 ละ 17 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่เก็บงานศิลปะ

นำท่านแวะถ่ายรูป ดูโอโม่หรือมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดใน  โลก ซึ่งใช้เวลา สร้างนานถึง 500 ปี ลักษณะเด่นของวิหารที่นอกเหนือจากความวิจิตรงดงามแล้ว ยัง  ประดับประดา ไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3000 รูป ที่สวยงามไม่แพ้กัน

ผ่านชม โรงละครลาสกาล่า (La Scala Theatre) เป็นโรงละครคู่เมืองมิลานมากว่า 230 ปี เป็นสถานที่แสดงโชว์ชื่อดังมากมาย

นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2   ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย               เดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม (Lake Como) (ระยะทาง 83 กม. / ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของอิตาลี แต่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งรอบๆทะเลสาบจะมีเมืองตากอากาศกระจายตัวอยู่หลายๆเมืองที่เป็นที่นิยมทั้งกับชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ  นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม มีเทือก เขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีจึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย

18.00 น.         เดินทางสู่สนามบิน (เพื่อความสะดวกในการทำ tax refund ไม่รวมอาหารเย็นในรายการ)

22.05 น.         ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 144

DAY 10

มัสกัต – กรุงเทพฯ

06.40 น.         เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WY 815

18.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..พร้อมความประทับใจ

ราคาเริ่มต้นที่

99,800.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดวันเดินทาง

10 –19 เม.ย.63

01 –10 พ.ค.63

12 –21 มิ.ย.63

24 ก.ค. – 02 ส.ค.63

07 – 16 ส.ค.63

18 – 27 ก.ย.63

16 – 25 ต.ค.63

13 – 22 พ.ย.63

04 – 13 ธ.ค.63

25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64**

 

หมายเหตุ : วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพราะตรงวันหยุด Easter Day Friday -Monday 9-12 April 2020

 

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088