แคนาดา 12 วัน

(1) :  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์

(2) :  แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด

(3) :  แวนคูเวอร์ – คัลการี – บานฟ์ – น้ำตกโบว์ – เทือกเขาซัลเฟอร์

(4) :  บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี

(5) :  คัลการี – ควิเบก

(6) :  ควิเบก – น้ำตกมอนท์โมเรนซี่ – มอนทรีออล

(7) :  มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา

(8) :  อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ –โตรอนโต้

(9) :  โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์

(10) : น้ําตกไนแองการ่า – โตรอนโต้ – Outlet – สนามบิน

(11) :  โตรอนโต้ – ฮ่องกง

(12) :  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน – ย่านแกสทาวน์

05.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6

08.15 น.         ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700      

12.10 น.         เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

16.15 น.         ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ CX 810

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

13.00 น.         เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดานำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร

นำท่านเข้าชม สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Bridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง

นำท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุดถ่ายรูปคู่กับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole)ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทำขึ้น

นำท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง

จากนั้นนำท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม River Rock Casino Resortหรือเทียบเท่า

 

DAY 2

แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว

ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ  / หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนบูชาร์ด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)

บ่าย               นำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ด

นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม River Rock Casino Resortหรือเทียบเท่า

 

DAY 3

แวนคูเวอร์ –คัลการี –บานฟ์–น้ําตกโบว์ –เทือกเขาซัลเฟอร์

เช้า                เดินทางสู่ สนามบิน / รับประทานอาหารเช้า (Box Breakfast)

09.15 น.      ออกเดินทางสู่ คัลการี โดยเที่ยวบิน AC 206

11.40 น.      นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลัง

แวะบันทึกภาพและชม น้ำตกโบว์ (Bow Falls) น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง จนกลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำ

นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ (Sulphor Mountain)  นั่งกระเช้าลอยฟ้าชื่อว่า  Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง  นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน)  ขึ้นสู่สถานียอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สูง กว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2, 285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน  (Sanson Peak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า ในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็น อยู่รอบตัว และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Lake Louise Innหรือเทียบเท่า

DAY 4

บานฟ์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – ทะเลสาบเลคหลุยส์ – คัลการี

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (Columbia Icefield)  นำท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์  เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ำแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ

13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (Lake Louise)  ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็งที่อยู่สูงขึ้น ไปเป็นภาพที่งดงาม สุดพรรณนา ดั่งสวรรค์บนดิน / เดินทางกลับสู่ คัลการี

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Delta Hotels by Marriott Calgary Airport In-Terminalหรือเทียบเท่า

DAY 5

คัลการี–ควิเบก

เช้า           รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร/ เดินทางสู่ สนามบิน

10.35น.        ออกเดินทางสู่ โตรอนโต้โดยเที่ยวบิน AC 144 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)

16.15น.         เดินทางถึง โตรอนโต้เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.55น.        ออกเดินทางสู่ ควิเบกโดยเที่ยวบิน AC 1796

20.21น.      เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Hampton Inn & Suites by Hilton Quebec Cityหรือเทียบเท่า

DAY 6

โตรอนโต้ – น้ำตกไนแองการ่า – ล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown) ตั้งอยู่ริมน้ําแม่น้ําเซนต์ลอเรนซ์ เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ ชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นแหล่งเดินเล่นซื้อของที่ระลึกต่างๆ
นําท่านชมน้ําตกมอนท์โมเรนซี่ (Montmorency Falls) โดยท่านสามารถเดินข้ามสะพานที่สร้างขึ้นเหนือน้ําตกทั้งสาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนนาดา เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก       โรงแรม HotelLe Cantlie Suitesหรือเทียบเท่า

DAY 7

มอนทรีออล–วิหารนอร์ธเทอดาม–อ๊อตตาวา

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นําท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร

บ่าย   นําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa)  เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์ รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย/นําท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24กรกฎาคม ค.ศ. 1916แล้วเสร็จในวันที่ 1กรกฎาคม ค.ศ. 1927ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวา ซึ่งจากจุดนี้สามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ําอ๊อตตาวาได้อย่างชัดเจน นั่งรถผ่านชม ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ

 

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรมCrowne PlazaGatineauOttawaหรือเทียบเท่า

DAY 8

อ๊อตตาวา –ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ–โตรอนโต้

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ​ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นําท่าน ล่องเรือชมความงาม ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศอันบริสุทธิ์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Hilton Toronto / Markham Suites Conference Centre & Spaหรือเทียบเท่า

DAY 9

โตรอนโต้–น้ําตกไนแองการ่า–ล่องเรือHornblower –นั่งเฮลิคอปเตอร์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ น้ําตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดาซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน้ําตกที่มีบริเวณน้ํามากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ําที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ําตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ําอยู่เหนือน้ําตกในวันที่สภาพอากาศอํานวย

ท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ําตกไนแองการ่าล่องเรือ HornblowerNiagara (Maid Of TheMist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ : ถ้า HornblowerNiagara (Maid Of TheMist) ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อํานวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ JourneyBehind TheFall

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Skylon ซึ่งท่านสามารถชมวิวที่งดงามและบันทึกภาพน้ําตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง

บ่าย  นําท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์  ชมความงามของน้ําตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริษัทจะทําการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท

ชม นาฬิกาดอกไม้  ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล/ ผ่านชม Whirlpoolหรือน้ําวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ําที่มาจากน้ําตกไนแองการ่า

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า พิเศษพักห้องฝั่งวิวน้ําตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน้ําตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ําคืน

DAY 10

น้ําตกไนแองการ่า –โตรอนโต้ –Outlet –สนามบิน –ฮ่องกงเช้า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ โตรอนโต้ / นําท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนําท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปีชื่ออาคารซีเอ็นย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลก รองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สําคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall)สวนควีนพาร์ค(Queen’s Park) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ โตรอนโต้ พรีเมียม เอาท์เลท เลือกซื้อสินค้าแบรน์เนม Coach, Calvin Klein, Guess, PoloRalph Lauren, Fossil, Oakley Vault และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร/นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

DAY 11

โตรอนโต้ - ฮ่องกง

01.45 น.         ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 829

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

DAY 12

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

05.00 น.         เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705

10.00 น.         เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

169,000.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

08 – 19 เม.ย. 63

29 เม.ย. – 10 พ.ค. 63

03  – 14 มิ.ย. 63

22 ก.ค. – 02 ส.ค. 63

12 – 23 ส.ค. 63

16 – 27 ก.ย. 63

07 – 18 ต.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088