แคนาดา 12 วัน

(1) :  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ (พัก 2 คืน)

(2) :  แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์

(3) :  แวนคูเวอร์ – คัลการี – เลคหลุยส์ (พัก 2 คืน)

(4) :  เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – บานฟ์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ – เลคหลุยส์

(5) :  เลคหลุยส์ – คัลการี – ควิเบก

(6) :  ควิเบก – มอนทรีออล

(7) :  มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา

(8) :  อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้

(9) :  โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น – เอาท์เลท – พักห้องเห็นวิวน้ําตกทุกห้อง

(10) : น้ำตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – โตรอนโต้

(11) :  โตรอนโต้ – ฮ่องกง

(12) :  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ (พัก 2คืน)

08.00น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6

11.00น.    ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ AC 9764 (Operated by Cathey Pacific)

15.00น.    เดินทางถึง ฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

19.40น.    ออกเดินทางสู่ แวนคูเวอร์โดยเที่ยวบินที่ AC 008

******* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล*******

16.45น.     เดินทางถึง แวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดานําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก       โรงแรม River Rock หรือเทียบเท่า

DAY 2

แวนคูเวอร์ – วิกตอเรีย – สวนบูชาร์ด – แวนคูเวอร์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsawwassen) เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ “เกาะวิคตอเรีย” เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ในบริเวณอ่าว

ชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) เมืองหลวงของรัฐบริติช โคลัมเบียเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) ผ่านชม โรงแรม Fairmont Empress , The Market Square , ไชน่า ทาวน์ รวมถึงวอเตอร์ฟรอนท์ แวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Paliament Buildings) แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ  / หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนบูชาร์ด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Butchart Garden)

บ่าย               นำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Garden) สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งมีอายุมากว่า 100 ปี จากการ ชอบตกแต่งสวนของครอบครัว บูชาร์ด นำท่านชมสวนดอกไม้และเดินชมบริเวณสวนที่ถูกจัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบหลากหลายสไตล์ มีทั้งการจัดสวนแบบชังเค่น,  สวนแบบอังกฤษ, สวนญี่ปุ่น ฯลฯ  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและสวน ภาพเขียน พันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในร้านขายของที่ระลึกสวนบูชาร์ด

นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ แวนคูเวอร์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม River Rock Casino Resortหรือเทียบเท่า

 

DAY 3

แวนคูเวอร์ – สะพานแขวนคาปิลาโน –ย่านแกสทาวน์ – คัลการี – เลคหลุยส์ (พัก2 คืน)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเข้าชม สะพานแขวนคาปิลาโน (CapilanoBridge) ซึ่งเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในประเทศแคนาดา ทอดยาวข้ามเหวลึกและสามารถชมคาปิลาโนแคนยอนที่อยู่ลึกลงไปเบื้องล่าง

นําท่านชม สวนสแตนลี่ย์ (Stanley Park) ที่ตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ ลักษณะเป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกําลังกาย จุดเด่นของสวนสาธารณะที่นักท่องเที่ยวเข้าชมกันมากที่สุด

ถ่ายรูปคู่กับ เสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียมาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรูกลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนํามาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองในท้องถิ่นทําขึ้น

นําท่านชม ย่านแกสทาวน์ (Gastown) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกําเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สําหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง

จากนั้นนําท่านชม นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำโดยนาฬิกา ไอน้ำจะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ําพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร / นําท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

16.00 น.    ออกเดินทางสู่ คัลการีโดยเที่ยวบิน AC 218

18.29น.     เดินทางถึง เมืองคัลการี (Calgary) แห่งรัฐอัลเบอร์ต้า เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า/เดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม LakeLouise Inn   หรือเทียบเท่า

DAY 4

เลคหลุยส์ – โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ – บานฟ์ – เทือกเขาซัลเฟอร์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความงามของ ทะเลสาบเลคหลุยส์ (LakeLouise) ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,730เมตรแวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ําในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต มีผิวน้ํานิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ําแข็งที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงาม สุดพรรณนาดั่งสวรรค์บนดิน

นําท่านเดินทางสู่ โคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ (ColumbiaIcefield) นําท่านนั่ง Snowcoach มุ่งหน้าสู่ลานน้ําแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ เป็นธารน้ําแข็ง (Glacier) อายุนับหลายล้านปี ซึ่งมีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่ง ชมความงดงามของธารน้ําแข็งอันขาวโพลนกว้างไกลสุดสายตา นับเป็นไอซ์ฟิลด์ขนาดใหญ่ของเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (BanffNational Park) เพชรน้ําเอกแห่งเทือกเขาร๊อคกี้ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม

นําท่านเดินทางสู่จุดถ่ายรูปบริเวณ Surprise Corner เป็นจุดที่ถ่ายภาพ เมืองบานฟ์ได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่ง โดยมีโรงแรมแฟร์มองท์บานฟ์สปริงเป็นฉากหลังแวะบันทึกภาพและชมน้ําตกโบว์ (Bow Falls) น้ําตกที่เกิดจากการละลายของน้ําแข็ง จนกลายเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา

นําท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าเทือกเขาซัลเฟอร์ (SulphorMountain) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชื่อว่า Sulphor Mountain Gondola Lift (กระเช้า 1 หลัง นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) ขึ้นสู่สถานียอดเขาซัลเฟอร์ ซึ่งอยู่สูง กว่าระดับน้ําทะเลประมาณ 2, 285 เมตรบนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขา คือ ยอดแซนซัน (SansonPeak) สูง 2,337 เมตร ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่า ในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็น อยู่รอบตัว และจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขา ร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/นําท่านเดินทางกลับสู่ เลคหลุยส์

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม LakeLouise Innหรือเทียบเท่า

DAY 5

เลคหลุยส์ – คัลการี – บินภายใน – ควิเบก

เช้า     รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคัลการี (Calgary)/ รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน

13.25น.   ออกเดินทางสู่ โตรอนโต้โดยเที่ยวบิน AC 146

19.15น. เดินทางถึง โตรอนโต้เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

21.50น.   ออกเดินทางสู่ ควิเบกโดยเที่ยวบิน AC 1798/ รับประทานอาหารค่ําภายในสนามบิน

23.26น.  เดินทางถึง ควิเบก เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาอยู่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นรัฐเดียวที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้ภาษาฝรั่งเศสแทน

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Hotel Le Concorde  หรือเทียบเท่า

DAY 6

ควิเบก – มอนทรีออล

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมเขตเมืองเก่าของเมืองควิเบค (LowerTown)  ตั้งอยู่ริมน้ําแม่น้ําเซนต์ลอเรนซ์ เป็นชุมชนที่ชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นแห่งแรกของทวีปอเมริกาเหนือ นําชมอาคารบ้านเรือนเก่าบนถนน RUE DU PETIT CHAMPLAIN ที่องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกและเป็นถนนที่แคบที่สุดในอเมริกาเหนือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นแหล่งเดินเล่นซื้อของที่ระลึกต่างๆ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอนทรีออล (Montreal) เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแคนนาดา เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานเอ็กซ์โปและโอลิมปิคเมือปี ค.ศ.1976

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Montreal หรือเทียบเท่า

DAY 7

มอนทรีออล – วิหารนอร์ธเทอดาม – อ๊อตตาวา

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชมความงามของ เขตเมืองเก่า (Old Town) และเมืองใหม่ (New Town) ซึ่งมีอาคารสูงทันสมัย ชมบรรยากาศเมืองในแบบฝรั่งเศส เนื่องจากเมืองนี้ประชากรส่วนใหญ่สื่อสารโดยภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่าเป็นชุมชนฝรั่งเศสขนาดใหญ่นอกประเทศฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้ นําท่านชม วิหารนอร์ธเทอดาม (Notre Dame Basilsca of Montreal) ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอนทรีออล

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร

บ่าย   นําท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อตตาวา (Ottawa)  เมืองหลวงของประเทศแคนาดา เมืองที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม และเป็นจุดศูนย์ รวมของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย

ค่ํา      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก     โรงแรม Courtyard by Marriott Ottawa East หรือเทียบเท่า

DAY 8

อ๊อตตาวา – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบ 1,000 เกาะ – โตรอนโต้

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ​ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านถ่ายรูปและชมความยิ่งใหญ่ของ อาคารพาเลียเมนท์ ฮิลล์ (Parliament Hill) อาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีผู้ชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยอาคารรัฐสภานั้นเป็นอาคารตัวอย่างที่ดีของอาคารที่สร้างขึ้นในสไตล์ฟื้นฟูกอธิค (Gothic Revival Style) สร้างขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 24กรกฎาคมค.ศ. 1916แล้วเสร็จในวันที่1กรกฎาคม ค.ศ. 1927ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองออตตาวาซึ่งจากจุดนี้สามารถ มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ําอ๊อตตาวาได้อย่างชัดเจน นั่งรถผ่านชม ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, อนุสาวรีย์ทหารนิรนาม, สถานฑูตประเทศต่างๆ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 1,000 เกาะ (Thousand Island) นําท่าน ล่องเรือชมความงาม ของทะเลสาบ 1,000 เกาะ ท่านจะเพลิดเพลินไปกัยทัศนียภาพอันสวยงามของธรรมชาติ และสดชื่นไปกับอากาศอันบริสุทธิ์

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต้ (Toronto) เมืองหลวงของรัฐออนทาริโอ เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคนาดา ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า

DAY 9

โตรอนโต้ – หอคอยซีเอ็น - น้ําตกไนแองการ่า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่าน ขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) โดยนําท่านขึ้นลิฟท์ขึ้นหอคอยด้วยความเร็วจากพื้นถึงชั้นชมวิวในเวลาเพียง 58 วินาทีเท่านั้น หอคอยซีเอ็น ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองโตรอนโต รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์สูง 553 เมตร (1,815 ฟุต) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 ซีเอ็นทาวเวอร์ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปีชื่ออาคารซีเอ็นย่อมาจาก “Canadian National Railway” เป็นกิจการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ในปัจจุบัน นิยมอ้างอิงว่า ซีเอ็น หมายถึง หอคอยแห่งชาติแคนาดา (Canadian’s National Tower) ปัจจุบันซีเอ็นทาวเวอร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงเป็นอันดับสามในโลกรองจากเบิร์จคาลิฟา และ หอคอยกว่างโจว แต่ยังครองสถิติสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก

นําท่านแวะถ่ายรูป อาคารรัฐสภา ของจังหวัดออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ เจ้าอาณานิคมในสมัยก่อน ตั้งอยู่ด้านหน้า ชมและถ่ายรูปสถานที่สําคัญต่างๆ มากมาย อาทิ มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park)

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นําท่านแวะช้อปปิ้งที่ Fashion Outlets Niagara Falls แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากอเมริกาและทั่วโลก อาทิ Burberry, Calvin Klien, Coach , Cole hann, DKNY , Kate Spade , Levi’s , Polo, Ralph Lauren , Saks Fifth Avenue OFF 5th, Samsonite และ Tumi เป็นต้นจนได้เวลาสมควร

นําท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า (Niagara Falls) ฝั่งแคนาดาซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ท่านจะได้พบความยิ่งใหญ่ของน้ําตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ําที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับตัวน้ำตกขนาดมหึมาสร้างความสวยงามเห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ําอยู่เหนือน้ําตกในวันที่สภาพอากาศอํานวย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก   โรงแรม Marriott Niagara Falls (View Room) หรือเทียบเท่า พิเศษพักห้องฝั่งวิวน้ําตก Falls View ให้ท่านได้ชมความงามของน้ําตกทั้งสองแห่งอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ําคืน

DAY 10

น้ําตกไนแองการ่า – ล่องเรือHornblower – นั่งเฮลิคอปเตอร์ – โตรอนโต้

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชมน้ําตกไนแองการ่าล่องเรือ Hornblower Niagara (Maid Of TheMist) ชม ความงามและความใหญ่โตของน้ําตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ : ถ้า Hornblower Niagara (Maid Of The Mist) ไม่เปิดบริการ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อํานวยทางบริษัท จัดโปรแกรมทดแทนที่ Journey Behind The Fall

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารSkylon ซึ่งท่านสามารถชมวิวที่งดงามและบันทึกภาพน้ําตกไนแองการ่าได้จากมุมสูง

บ่าย       นําท่าน นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของน้ำตกไนแองการ่าในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์

หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริษัทจะทําการคืนเงินให้ท่านละ 2,000 บาท

ชม  นาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้รับการประดับจากไม้ดอก และไม้ประดับหลากชนิดผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล/ ผ่านชม Whirlpoolหรือน้ําวนขนาดยักษ์ที่เกิดจากกระแสน้ําที่มาจากน้ําตกไนแองการ่าเดินทางสู่เมืองโตรอนโต

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก    โรงแรม Hilton Markham หรือเทียบเท่า

DAY 11

โตรอนโต้ - ฮ่องกง

เช้า             รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม / นําท่านเดินทางสู่สนามบิน

09.40 น.   ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน AC 015

DAY 12

ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

13.15น.     เดินทางถึง ฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

15.55น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ AC 9763 (Operated by Cathey Pacific)

17.55น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

169,000.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

08 – 19 เม.ย.63 

14 – 25 เม.ย. 63 

29 เม.ย.– 10 พ.ค. 63 (174,000.-)

16 – 27 ก.ย. 63 (174,000.-)

03 – 14 มิ.ย. 63 (179,000.-)

22ก.ค. – 02 ส.ค. 63 (179,000.-)

12 – 23 ส.ค. 63 (179,000.-)

07 – 18 ต.ค.63 (179,000.-)

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088