เที่ยวปารีส อิสระช้อปปิ้งจุใจ 6 วัน 3 คืน

เยือนปารีส ดินแดนน้ำหอม สวรรค์นักช้อป ต้นกำเนิดโอตกูตูร์ // ถ่ายรูปสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส //  ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ มรดกโลกแห่งตะวันตก // ล่องเรือบาโต มูช ชมอนุสรณ์สำคัญในปารีส //  ช้อปปิ้งห้างสุดหรู แกลอรี่ ราฟาเยส , ลาวาเล่ เอาท์เล็ท ที่รวมแบรนด์ดังกว่า 110 แบรนด์ // อิสระให้เที่ยวเพลิดเพลินเดินเล่น ช้อปปิ้งเก็บตกในกรุงปารีส

(1)       : กรุงเทพฯ – บาร์เรน

(2)       : บาร์เรน – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโต มูช – แกลอรี่ ราฟาเยส        

(3)       : พระราชวังแวร์ซายส์ – ลาวาเล่ เอาท์เล็ท – ปารีส

(4)       : อิสระให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีส

(5)       : ปารีส – บาห์เรน – กรุงเทพฯ

(6)       : กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – บาร์เรน

18.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน กัลฟ์แอร์

21.35 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินบาร์เรน โดยเที่ยวบิน GF 151

DAY 2

บาร์เรน – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโต มูช – แกลอรี่ ราฟาเยส

00.45 น.       เดินทางถึง สนามบินบาร์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

01.35 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบิน GF 019

07.55 น.       เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปารีสเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นอีกทั้งยังเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทุกคนต่างหลงใหลกับแฟชั่น

นำท่านถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยตั้งชื่อ ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ “กุสตาฟ ไอเฟิล” มีความสูงประมาณ 324 เมตร (รวมเสาอากาศสูง 24 เมตร) ซึ่งสูงเท่ากับตึกประมาณ 81 ชั้น

ชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

ชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดย กิโยติน ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ปัจจุบันยังเป็นที่ตั้งของ “เสาโอเบลิสก์” ประติมากรรมอันล้ำค่าสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศอียิปต์และประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่ง คือ ประติมากรรมน้ำพุ Fontaine de Jacques Hittoff ที่พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิป โปรดให้สถาปนิก Jacques Hittoff สร้างน้ำพุ 2 แห่งบริเวณกลางลานจัตุรัสคองคอร์ด

ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส จากผลงานที่จัดแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญระดับโลก ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้า ฟิลิปที่ 2 ก่อนที่จะถูกขยายให้เป็นพระราชวังหลวง  ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เป็นสถานที่เก็บรักษาผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าไว้มากกว่า 400,000 ชิ้น แต่นำมาจัดแสดงให้ชมเพียง 40,000 ชิ้นเท่านั้น

ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศส อาทิ เครื่องสำอาง น้ำหอม กระเป๋า สูท เนคไท นาฬิกา ปากกา ฯลฯ จากร้านค้าปลอดภาษี Benlux Louvre duty free

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่าน ล่องเรือบาโต มูช (Bateaux Mouches) ไปตามแม่น้ำแซน เพื่อเที่ยวชมมหานครปารีส เนื่องจากแม่น้ำแซนตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้การล่องเรือไปตามแม่น้ำนั้นได้พบกับสถานที่ที่สวยงามมากมายที่อยู่ในปารีส อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ โบสถ์โนตเตรอดาม และสะพานอเล็กซานเดอร์  ที่ 3 เป็นต้น

ชมบรรยากาศ ย่านฌ็องเซลิเซ่ ถนนสายโรแมน       ติกฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย นโปเลียน เป็นถนนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลกและรัชกาลที่ 5 ทรงได้เอามาเป็นแบบในการสร้างถนนราชดำเนิน ชื่อฌ็อง      เซลิเซ่ มาจาก เอลูเซีย(Elusia) ในภาษากรีกแล้วเรียกเป็นภาษา ลาตินว่า เอลีซีอุม แปลว่าเกาะแห่งความสุขสงบ

          นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แกลอรี่ ราฟาเยส (Galeries Lafayette) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ห้างลาฟาแยต หรือ ห้างแพรงตอมส์ (Printemps) ซี่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อ รวมถึง Louise Vuitton , Balenciaga ฯลฯ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Kyriad Paris Nord Porte de St Ouen หรือเทียบเท่า

DAY 3

พระราชวังแวร์ซายส์ – ลาวาเล่ เอาท์เล็ท – ปารีส

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) / นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13   ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พรรษา             ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่าและทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์น่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาในปี 1624 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็ก ๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้นเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสขึ้นครองบัลลังก์มีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 คนงานกว่า 30,000 คน และใช้เวลาสร้างอยู่ถึง 30 ปี จึงแล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมากภายในแบ่งออกเป็นห้อง ๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตา พระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1979

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             เดินทางสู่ เมืองเซร์ริส (Serris) (39 กม. / 35 นาที) / นำท่านช้อปปิ้ง ลาวาเล่ เอาท์เล็ท (La Valle Village Outlet) เอาท์เล็ทที่รวมเอาแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มากกว่า 110 แบรนด์มาลดกระหน่ำให้ขาช้อปได้ละลายเงินในกระเป๋า มีการออกแบบลักษณะคล้าย ๆ กับหมู่บ้านขนาดย่อม ๆ แบรนด์ชั้นนำต่างมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า อาทิ Gerard Darel , Guess , Jimmy Choo , Michael Kors , Smith Paul , Sandro , Tod’s , Zadig & Voltaire , Carven , Vicomte A และ Longchamp เป็นต้น / จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงปารีส (Paris)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Accommodation at Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 4

อิสระให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีส

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตแห่งกรุงปารีสสถานที่แนะนำ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ  30 กิโลเมตร โดยดิสนีย์แลนด์ ปารีสเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่ โดยประมาณ 350 ไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับตัว  ละครดิสนีย์ที่ชื่นชอบ อาทิเช่น มิกกี้เมาส์ (Mickey Mouse) , โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck) , กูฟฟี่ (Goofy) และตัวละครอื่น ๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งพื้นที่ภายในเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนีย์แลนด์ ปารีสมีเครื่องเล่น ร้านอาหาร รวมถึงร้านขายของที่ระลึกมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน

การเดินทางไปดิสนีย์แลนด์จะต้องนั่งรถไฟ RER สาย A สีแดง (อยู่ริมขวาของแผนที่รถไฟฟ้ามีหลายปลายทาง ให้เลือกสายที่ไป A4) ซึ่งจะต้องไปขึ้นที่ 5 สถานีใหญ่ ๆ เท่านั้น คือ Charles de Gaulle Etoile (ตรงประตูชัย) , Auber (ตรงห้างลาฟาแย็ตต์) , Chatelet Les Halles (ตรงห้างใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งสถานีนี้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) , Gare de Lyon และ Nation รถไฟจะ มาทุก ๆ 15 นาทีโดยประมาณ และใช้เวลาวิ่งไปยังสถานีเป้าหมายปลายทางของเราที่ Marne La          Vallée / Parc Disney ไม่เกิน 1 ชม. (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน เป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น  ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลกอย่างภาพวาดโมนาลิซ่า (Mona lisa) , The Virgin and Child with St. Anne , Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของเลโอ นาร์โด ดาวิน ชี , รูปปั้น The Victory  of Samothrace หรือรูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx) , มัมมี่ (Mummy)  หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรง

พีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้วยังมีนิทรรศการ ชั่วคราวต่าง ๆ การแสดงภาพยนตร์และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ 10 ล้านคน

         พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ตั้งอยู่กลางเมืองปารีส และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมือง การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์จึงมีให้เลือกหลายวิธี อาทิ

- รถไฟ Metro หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นหนึ่งในบริการสาธารณะที่เชื่อมต่อกับทุกที่ในปารีสและได้รับความ  นิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างสูง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการ รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 ลงที่สถานี Palais-Royal–Musée du Louvre และเดินต่อไปอีกประมาณ 4 นาที

- รถยนต์/รถแท็กซี่ เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นแหล่องท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองปารีส จึงมี นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางกันไปเป็นหมู่คณะและขับรถยนต์ไปด้วยตนเอง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการลานจอดรถใต้ดินซึ่งอยู่ใกล้ ๆ และเปิดบริการทุกวัน   7.00 น. – 23.00 น. หรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่ สามารถตรวจสอบอัตรา  ค่าบริการ (เริ่มต้นตั้งแต่ 1.06 – 1.58 ยูโร ตามแต่ละพื้นที่) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

      เดินเที่ยวชม ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากกว่า 200 ปีสัมผัสกับมนต์เสน่ห์และ กลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด   ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส และเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ ๆ / (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

     การเดินทาง: เมโทรสถานี Anvers (สาย 2) สถานี Abbesses หรือสถานี Lamarck Caulaincourt   (สาย 12) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Accommodation at Hotel หรือเทียบเท่า

DAY 5

ปารีส – บาห์เรน – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-----------   เดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาทำ Tax Refund  -----------

10.40 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินบาห์เรน โดยเที่ยวบินที่ GF 018

18.40 น.       เดินทางถึง สนามบินบาห์เรน เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

22.20 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ GF 152

DAY 6

กรุงเทพฯ

09.30 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

39,900.- บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

กำหนดการเดินทาง

24 – 29 ก.ค. 63

10 – 15 เม.ย. 63

01 – 06 พ.ค. 63

19 – 24 มิ.ย. 63

07 – 12 ส.ค. 63

18 – 23 ก.ย. 63

23 – 28 ต.ค. 63

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088