ยุโรปตะวันออก 10 วัน

(1)   :    กรุงเทพฯ – โดฮา

(2)   :   โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก

(3)   :   อินส์บูร์ก – นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ – สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิร์ด – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)

(4)   :   ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็กเกีย)

(5)   :   เชสกี้ ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พัก 2 คืน)

(6)   :   ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ

(7)   :   ปราก – บราติสลาวา (สโลวะเกีย) –บูดาเปสต์ ( ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ

(8)   :   บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง – เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย)

(9)   :   กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา

(10) :  โดฮา – กรุงเทพฯ

รายละเอียด ตารางการเดินทาง

DAY 1

กรุงเทพฯ – โดฮา

17.30 น.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว P เคาน์เตอร์สายการบินการ์ตาร์ แอร์เวย์

20.35 น.       ออกเดินทางสู่ สนา มบินโดฮา โดยเที่ยวบิน QR 981

23.50 น.       เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

DAY 2

โดฮา – มิวนิค (เยอรมนี) – โฮเฮนชวาล์ฟเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บูร์ก

02.15 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค (Munich) โดยเที่ยวบิน QR 059

06.40 น.       เดินทางถึง มิวนิค (Munich) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเยอรมนี อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียแคว้นตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ที่มีอุตสาหกรรม ผลิตเบียร์อันลือชื่อ และเคยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1972

เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวาล์ฟเกา (Hohenschwangau) เป็นเมืองที่น่าอยู่มากอากาศสดชื่นบ้านเมืองสวยงาม ตั้งเรียงรายอยู่รวมๆ กัน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูขาหมูสูตรต้นตำรับ

บ่าย              เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) สร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1869 ตามคำสั่งของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 กษัตริย์หนุ่มแห่งแคว้นบาวาเรีย ผู้มีพระสมัณญานามว่า ราชันหงส์ขาว (Swan King) วอล์ทดีสนีย์จึงได้นำเอาปราสาทนี้เป็นต้นแบบของปราสาทในเทพนิยายเรื่องเจ้าหญิงนิทรา และได้จำลองไปสร้างไว้ที่ดีสนีย์แลนด์ทุกแห่งทั่วโลก

เดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรลประเทศออสเตรียเป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอินน์ซึ่งคำว่า อินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ครั้งอดีตอินส์บรูคเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนที่ 1 นอกจากนี้อินส์บรูคยังเป็นเมืองต้นกำเนิดของเครื่องแก้วคริสตัลชื่อดังที่สุดในโลกอย่างชวารอฟสกี้

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Sailer Hotel,Innsbruck หรือเทียบเท่า

DAY 3

อินส์บูร์ก – นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์–สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิร์ด – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านขึ้นชม นอร์ดเคทเทนบาน์ ฮาเฟเลการ์ (Nordkettenbahn Hafelekar) โดยขึ้นกระเช้ารถไฟฟ้าไปยังเชิงเขา นอร์ดเคทเทน (Nordkette) จากนั้นนําท่านขึ้นกระเช้า (Cable car) ไปยังสถานีHafelekar ระหว่างทางจะผ่านสถานี Seegrube ซึ่งมีระดับความสูงถึง 1,905 เมตรจากระดับน้ําทะเลตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ราบสูงบนยอดเขาแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักปีนเขา เมื่อเดินทางมาถึงยังสถานี Hafelekar ซึ่งมีระดับความสูงอยู่ที่ 2,556 เมตร จากระดับน้ําทะเล ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพ ทิวทัศน์อันงดงามของเมืองอินส์บรุค และ Alpenpark Karwendel เป็นสวนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรียเที่ยง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย            นําท่านเข้าชม สวารอฟสกี้ คริสตัล เวิร์ด (Swarovski Crystal World) สวารอฟสกี้ เป็นกลุ่มบริษัทครอบครัวผู้ผลิตคริสตัลชั้นนําของโลก ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 100 ปีมาแล้ว ณ เมืองวัทเทนส์ แคว้นทิโรล ประเทสออสเตรีย โดยมีผู้ก่อตั้งคือ แดเนียล สวารอฟสกี้ ซึ่งเดินทางจากโบฮีเมียมาตั้งรกรากอยู่ที่แคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ในปี ค.ศ.1995 ได้มีการเปิดสวารอฟสกี้คริสตัลเวิร์ด เป็นพิพิธภัณฑ์คริสตัลเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมงานคริสตัลเครื่องแก้วคริสตัล “สวารอฟสกี้” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และนําเสนอคริสตัลในแนวศิลปะด้วยแสง สี เสียง รวมทั้งยังสามารถออกแบบได้ทุกรูปแบบตามต้องการ

เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองโรแมนติกเมืองหนึ่งของยุโรปที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาที่ล้อมรอบได้ รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1996

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรม Holiday Inn Salzburg City หรือเทียบเท่า

DAY 4

ซาลส์บวร์ก – ฮัลล์สตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ (เช็กเกีย)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัท (Hallstatt) องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก world heritage เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่โอบล้อมด้วยภูเขาใหญ่ที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนําท่านเดินลัดเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบSee Strasse ระยะทางประมาณ 300เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย           เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) อยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐเช็ค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวาตอนต้นใกล้แหล่งกําเนิดของแม่น้ํา ก่อนจะไหลต่อไปเป็นกระแสน้ําสายใหญ่ผ่านกรุงปราก

ชมเขตเมืองเก่าครุมลอฟ (Krumlov Old Town) เดินเล่นและถ่ายรูปบริเวณเขตเมืองเก่า  ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ทั้งหมด จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1992

ชม เมืองมรดกโลก สมญานามเพชรน้ำเอกแห่งโบเฮเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาใจกลางป่าเขามี  ที่ตั้งซ่อนตัวอยู่ลึกลับประหนึ่งเมืองลับแล เมืองขนาดเล็กนี้มีแม่น้ำวัลตาว่าไหลผ่ากลางเมือง ภายในตัวเมืองมีสถาปัตยกรรมจากสมัยยุคกลาง มากมายกว่า 300 อาคารรวมทั้งปราสาทครุมลอฟที่สวยงามแปลกตา ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและเดินซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก      โรงแรมBellevue Cesky Krumlov หรือเทียบเท่า

DAY 5

เชสกี้ ครุมลอฟ – เปิลเซน – คาร์โลวี วารี – ปราก (พัก 2 คืน)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle) มีอายุกว่า 700 ปี ผ่านการครอบครองของขุน นางถึง 3 ตระกูล ที่ใช้เป็นคฤหาสน์ส่วนตัว ก่อนจะตกเป็นสมบัติของรัฐบาลในที่สุด เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสาธารณรัฐเช็ครองจากปราสาทปราก *ปราสาทปิดทุกวันจันทร์*

เดินทางสู่เมือง เปิลเซน(Plzen) เป็นเมืองหลวงของเขตเปิลเซนในประเทศเช็กเกียเป็นเมืองที่มีเบียร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือเบียร์พิลส์เนอร์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบําบัดโรคภัยต่างๆชมตัวเมืองคาโรวี วารี เมืองสปาที่ใหญ่ที่สุดของเชค ชมความสวยงามที่ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคศตวรรษที่ 19 ที่เน้นความคลาสสิก โออ่า สดใส สบายตา ซึ่งเมืองนี้มีต้นกําเนิดมาจากเหตุการณ์เสด็จประพาสล่าสัตว์ในรัชสมัยที่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 และพระองค์กําได้มาพบแหล่งน้ําแร่ที่นี้ เมื่อราวหกร้อยกว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันมีน้ําพุน้ําแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 42 –72 องศาเซลเซียสกว่า 12 แห่ง พิพิธภัณฑ์น้ําแร่ธรรมชาติ ที่อยู่ใจกลางเมือง มีน้ําพุน้ําแร่อุณหภูมิตั้งแต่ 30, 50 และ 72 องศาเซลเซียสให้ได้ลองดื่ม ชาวเชคเชื่อว่าดื่มแล้วดีต่อระบบย่อยอาหาร

เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสุดโรแมนติกอีกเมืองหนึ่งของโลก ด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลายที่เก่าแก่และงดงาม ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อาคาร บ้านเรือน สะพาน หรือโบสถ์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทียบเท่า(คืนที่ 1/2)

DAY 6

ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่าสตาเร เมสโตร – นาฬิกาดาราศาสตร์โบราณ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เข้าชม ปราสาทปราก (Prague Castle) เคยเป็นปราสาทของกษัตริย์เชคในอดีต ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 70,000 ตารางเมตร (437.5 ไร่) ชม วิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral)วิหารที่ใหญ่และสําคัญที่สุดของกรุงปร๊าก โดยคําสั่งของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 สร้างอุทิศให้กับ St. Vitus, St. Wenceslasและ St. Adalbertนักบุญชาวโบฮีเมียแห่งดินแดนเชค

ชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่มีประติมากรรมรูปปั้นมากมายบนสะพานไม่ซ้ํากันประดับอยู่

ชม อนุสาวรีย์ของจอห์น ฮุช (Jan Hus) ผู้ริเริ่มรับศาสนามาเผยแพร่อีกครั้ง หลังจากการหยุดห้าม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นําท่าน ชมเขตเมืองเก่าสตาเร เมสโตร (Stare Mesto หรือ Old Town Square) ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณณ ศาลากลางเมือง ซึ่งอธิบายกาโคจรของดาวเคราะห์และพระอาทิตย์รอบโลก (เป็นความเชื่อในสมัยนั้นว่าโลกเราเป็นศูนย์กลางของดาวพระเคราะห์)

ช้อปปิ้งสินค้าบริเวณย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งรวมร้านค้าจําหน่ายแก้วเจียรนัยที่เรียกว่า โบฮีเมียน กลาส (Bohemian Glass) สินค้าที่มีชื่อสุดของประเทศ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ํา ณห้องอาหารไทย

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Holiday Inn Congress Centre หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2/2)

DAY 7

ปราก – บราติสลาวา(สโลวะเกีย) – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ําดานูบ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เมืองบราติสลาวาเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศคือประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี และในปัจจุบันบราติสลาวาเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของสโลวาเกีย เมืองบราติสลาวา เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอาคารยุคกลางและอาคารศตวรรษที่ 20 ที่ยังคงสามารถพบเห็นได้เป็นจํานวนมาก

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           เดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี นครสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมอันล้ําค่า ริมสองฝั่งแม่น้ําดานูป สมญานามว่า “ราชินีแห่งลุ่มน้ําดานูป”

นําท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube River) แม่น้ำยาวที่สุดในสหภาพยุโรปและยาวเป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีต้นกําเนิดที่แถบป่าดําในเยอรมนี เกิดจากแม่น้ําเล็กๆ 2 สายคือ Brigach และ Breg ซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําดานูบที่เมือง Donaueschingen ถือเป็นแม่น้ำสายโรแมนติกสายหนึ่งของยุโรป

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม NH Budapest City หรือเทียบเท่า

DAY 8

บูดาเปสต์ – จัตุรัสฮีโร่ – ป้อมชาวประมง–เอาท์เลทพาร์นดอร์ฟ – กรุงเวียนนา(ออสเตรีย)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านชม จัตุรัสฮีโร่ (Hero’s Square) จัตุรัสวีรบุรุษมีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่ารวมตัวกันก่อร่างสร้างเมืองกันขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman Bastion) ป้อมปราการใหญ่โตที่ทิ้งร่องรอยแห่งอดีต สร้างใน ปีค.ศ.1895อยู่บนเนินเขาสูงริมแม่น้ําดานูบ เดิมเป็นตลาดขายปลาตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีป้อมปราการดูแลโดยชาวประมง ปัจจุบันบูรณะใหม่ให้มีทางเดินบางส่วนมีหลังคาคลุม มีลาน Holy Trinity square เป็นจุดศูนย์กลางของบริเวณเมืองเก่า ตรงกลางมีอนุสาวรีย์สร้างไว้เพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ในอดีต และมีรูปปั้นบนเสานี้ คือ Saint Stephen นอกจากนี้ มียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านข้างของลานนี้มีโบสถ์ Matyas มีจุดชมวิวเห็นความงามของเมือง

ผ่านชม โบสถ์แมทเทียยาส (Matthias Church) โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราว ศตวรรษที่ 13หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม

เที่ยง            อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายในเอาท์เลท เพื่อมีเวลาในการช้อปปิ้งภายในเอาท์เลท

บ่าย              อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งเอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองแห่งการดนตรีวอลซ์ของโลก เวียนนา คือ โลกแห่งการดนตรีคลาสสิกที่มวลมนุษย์ยกย่องสรรเสริญ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก          โรงแรม Courtyard by Marriott Wien Schonbrunn หรือเทียบเท่า

DAY 9

กรุงเวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ – โดฮา

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผ่านชม พระราชวังโฮฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พํานักและทําเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวังสร้างในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอํานาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรีย โดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮาพส์บวร์คซึ่งปกครองจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี สมาชิกพระราชวงศ์มักจะพํานักที่พระราชวังแห่งนี้ในฤดูหนาว และพํานักที่พระราชวังเชินบรุนในฤดูร้อน

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 ปรารถนาที่จะสร้างพระราชวังแข่งขันกับพระราชวังแวร์ซายน์ของฝรั่งเศส ชมความวิจิตรตระการตาของตําหนักล่าสัตว์บนเนื้อที่กว้าง ซึ่งจักรพรรดิโจเซฟที่ 1 จะเนรมิตให้เป็นวิมานจักรพรรดิแห่งที่สองรองจากพระราชวังแวร์ซายน์ พระราชวังเชิร์นบรุนน์มีห้องทั้งหมด 1,200 ห้องเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพียง 45 ห้อง

อิสระให้ท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (Kartner Strasse) เป็นถนนชอปปิ้งสายสําคัญของเวียนนา ที่มีห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ มากมายเรียงรายตลอดสองข้างทางของถนน อาทิ เครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน เสื้อแบรนด์เนมยอดนิยม และของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้นค่ํารับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

------- นําท่านเดินทางสู่สนามบิน --------

22.15น.        ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR 186

DAY 10

โดฮา – กรุงเทพฯ

05.55น.       เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

07.15น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ QR 832

17.45น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่

89,900 - บาท / คน

ช่วงเวลาเดินทาง

20 – 29 มี.ค. 63

10 – 19 เม.ย. 63**

1 – 10 พ.ค. 63**

12 – 21 มิ.ย. 63**

24 ก.ค. – 2 ส.ค. 63**

14 – 23 ส.ค. 63**

18 – 27 ก.ย. 63**

16 – 28 ต.ค. 63**

จองทริปนี้

ดาวน์โหลด

แชร์ทริปนี้

02-678-6088